AUTOR

TYTUŁ

Nr

 

wykładnia prawa

 
  Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie obciążenia wynagrodzeń biegłych sądowych podatkiem VAT

5/2006

P. Fliegner

Straż leśna organem kontroli ruchu drogowego?

7/2006

A. Herzog

Problemy wokół prawnej ochrony tablic rejestracyjnych pojazdów

3/2006
5/2006

T. Huminiak

Tablice rejestracyjne pojazdów jako przed­miot przestępstwa i wykroczenia. Próba autorskiej wykładni pro­­­blemu

9/2006

- " -

Pierwszeństwo podczas opuszczania skrzyżowania przez pojazdy, które znalazły się na nim z naruszeniem nakazów sygnalizacji świetlnej

12/2006

A. Kiełtyka

Prawne aspekty kontrolowania jakości paliw ciekłych

8/2006

C. P. Kłak

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Po­znaniu, z dnia 13 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Po 648/01

3/2006

- " -

Cofnięcie diagnoście uprawnień do kontroli pojazdów a postępowanie karne prowadzone przeciwko temu diagnoście

4/2006

B. Kurzępa

Ochrona bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (art. 32 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych)

8/2006

M. Leciak

Obowiązek orzeczenia zakazu prowadze­nia pojazdów me­chanicznych wobec nie­trzeźwych pieszych spraw­ców wypadków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r., sygn. IV KK 277/04

10/2006

W. Maciejko

Uwagi w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

11/2006

A. Muszyńska

K. Łucarz

Odpowiedzialność osoby prowadzącej ho­lowany pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., sygn. III KKN 390/01)

6/2006

L. K. Paprzycki

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05

8/2006

P. Piszczek

Import używanych samochodów osobowych a problem zwrotu podatku akcyzowego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych

4/2006

- " -

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od importowanych, używanych sa­mochodów osobowych

8/2006

S. M. Przyjemski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. WK 24/05

10/2006

T. Razowski

Ponowne nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu uczestniczącego w ruchu

1/2006

A. Sakowicz

Wzajemne uznawanie zakazu prowadzenia pojazdu na terytorium Unii Europejskiej - uwagi ogólne

2/2006

A. Skowron

O potrzebie zmian w zakresie znamion przestępstwa i wykroczenia związanych z używaniem środków działających podobnie do alkoholu

2/2006

- " -

Przepis art. 86 k.w. po nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r. (część 1)

4/2006

- " -

Przepis art. 86 k.w. po nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r. (część 2)

6/2006

- " -

Problem kumulacji ról procesowych w sprawach o wykro­czenie z art. 86 k.w.

10/2006

- " -

Wokół definicji pokrzywdzonego, na tle wypadków drogowych

12/2006

R. A. Stefański

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. II AKA 92/05

1/2006

- " -

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn . III KK 151/05

2/2006

R. A. Stefański

O zmianie kierunku ruchu w lewo - dyskusji ciąg dalszy

6/2006

- " -

Glosa do wyroku SN z dnia 20 lutego 2006 r., sygn. IV KK 17/06

7/2006

- " -

Obowiązek wskazania osoby, której został powierzony pojazd, a tajemnica bankowa

8/2006

- " -

Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2006 r., sygn. R. - IV KK 417/05

11/2006

T. Widła

Biegły sądzony

3/2006

A. Zachuta

Biegli w sidłach VAT-u

1/2006

B. Zając

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2005 r., sygn. R III KK 270/04

4/2006

- " -

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 26 sierp­nia 2004 r., sygn. I KZP 11/04

6/2006

 

 

 
 

diariusz prawniczy

 

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (44)

2/2006

- " -

Diariusz prawniczy (45)

5/2006

- " -

Diariusz prawniczy (46)

12/2006

J. Wierciński

Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu prawniczym w latach 1999-2005

12/2006

 

 

 
 

z wokandy sądowej

 

W. Kotowski

Poziom czynności na miarę umiejętności

10/2006

M. Malinowski

Bezkarność sprawcy oszustwa ubezpieczeniowego

9/2006

L. K. Paprzycki

"Tachografolog" i współczesne "technologie dowodowe"

1/2006

- " -

Opinie w zasadzie niepotrzebne

2/2006

- " -

Kolizja bez poczucia winy uczestników

3/2006

- " -

W opinii biegłego każde słowo jest ważne

7/2006

L. K. Paprzycki

Biegły musi rozważyć wszystkie możliwe wersje wypadku

11/2006

A. Skowron

Wokół ucieczki z miejsca wypadku i stanu wyższej ko­niecz­ności

8/2006

M. A. Wasilewska

Wypadek, w którym zginęła Diana, księżna Walii. Za­rys śledztwa

6/2006

 

zdaniem znawcy

J. Gurgul

Prawno-procesowe, kryminalistyczne i sądowolekarskie aspekty badania zwłok ofiar wypadków drogowych

4/2006

 

z notatnika biegłego

T. Bubel

Czy fotografie mówią wszystko?

12/2006

P. Lica

Wypadek, w którym zginęła księżna Diana. Próba po­za­procesowego wyjaśnienia okoliczności

9/2006

     
 

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

 

P. Krzemień-Ojak

Komputerowe symulacje przebiegu wy­padków drogowych w opiniach rzeczoznawców

4/2006

     
 

PC-Crash

 

W. Wach

Modelowanie przewrócenia się samochodu na krawężniku za pomocą powierzchni o dużym współczynniku tarcia

1/2006

- " -

Symulacja ruchu i zderzeń zespołów pojazdów. Część 1: wprowadzenie

2/2006

- " -

Symulacja ruchu i zderzeń zespołów pojazdów. Część 2: przygotowanie danych dla ciągnika siodłowego i naczepy

3/2006

- " -

Symulacja ruchu i zderzeń zespołów pojazdów. Część 3: wpływ momentu tarcia siodła na ruch zespołu

5/2006

W. Wach

Symulacja ruchu i zderzeń zespołów pojazdów. Część 4: Jack knife i przewrócenie się zespołu

8/2006

- " -

Symulacja ruchu pojazdów ciężarowych przewożących ładunki.Część 1: nieutwier­dzony blok

12/2006

     
 

materiały szkoleniowe

 

A. Jasiński

Pojazdy z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi na polskich drogach

4/2006

J. Kilijański

Nowe zasady egzaminowania kandydatów na kierowców

7/2006

A. Korcz
W. Maciejko

Orzecznicze kompetencje komendanta powiatowego Policji w sprawach skierowań na badania lekarskie i psy­chologiczne

7/2006

W. Kotowski

Odpowiedzialność za naruszenie warunków stosowania tachografów cyfrowych

7/2006

- " -

Odpowiedzialność za niezwrócenie licencji uprawniającej do prowadzenia transportu drogowego

8/2006

R. Owsiański

Testy zderzeniowe samochodów osobowych

11/2006

T. Razowski

Zapłata za zlecone przez policję usunięcie pojazdu z dro­gi

6/2006

- " -

Realizacja czynności zleconych w ramach czynności wy­jaś­niających w sprawach o wy­kroczenia

9/2006

A. Reza

Słownik "Paragrafu" (E)

1/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (F)

2/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (G)

3/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (H)

4/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (I, J)

5/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (K, L)

6/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (M)

7/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (N)

9/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (O)

10/2006

- " -

Słownik "Paragrafu" (P)

11/2006

A. Skowron

Instytucja rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy na gruncie postępowania mandatowego

5/2006

A. Skowron

Instytucja rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy na gruncie postępowania mandatowego

5/2006

R. A. Stefański

Przymusowe poddanie kierującego pojaz­dem badaniu na zawartość alkoholu w or­ganizmie a nietykalność os­obista osoby korzystającej z immunitetu krajowego

9/2006

 

 

 
 

trybuna paragrafu

 

A. Reza

Prędkość dopuszczalna za progiem zwalniającym

10/2006

J. Unarski

Problem "szczególnej ostrożności" przy ma­newrze skrętu w lewo

5/2006

- " -

Czy szczególna ostrożność obowiązuje tyl­ko na skrzyżo­waniu dróg równorzędnych?

7/2006

J. Wierciński

O inną redakcję zasad pierwszeństwa na skrzy­żowa­niach

9/2006

 

 

 
 

recenzje

 

M. Stelmaszewski

Recenzja książki W. Kotowskiego i B. Ku­rzępy, Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe. Komentarz prak­tyczny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005

1/2006

M. Leciak

Recenzja książki Katarzyny Łucarz, Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek polityki kryminalnej.

10/2006

T. Razowski

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego , Przestę­p­stwa Drogowe. Komentarz

11/2006

 

 

 
 

wydarzenia

 

A. Reza

X Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków dro­­gowych"

11/2006

J. Unarski

Konferencja naukowa "Biegły w sądzie"

1/2006

- " -

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do spraw Wy­padków Drogowych

8/2006

     
 

informacje

 
  XIV Studium Podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego"

2/2006

 

Doroczne posiedzenie Kolegium Redakcyjnego "Paragrafu na drodze"

4/2006

  Bonifikata przy zakupie egzemplarzy archiwalnych

4/2006

 

Miesięcznik "Rzeczoznawca samochodowy"

6/2006

  Biegły może być zwolniony z VAT

9/2006

 

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego - wy­danie II

9/2006

  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gli­­wicach w sprawie obciążenia biegłego sądowego po­datkiem VAT

10/2006

 

Nowe pozycje książkowe Wydawnictwa Instytutu Eks­per­tyz Sądowych

10/2006

     
 

co nowego w Internecie

 

P. Ciępka

Carfolio - dane techniczne samochodów

11/2006