Tomasz Huminiak
Pierwszeństwo podczas opuszczania skrzyżowania przez pojazdy, które znalazły się na nim z naruszeniem nakazów sygnalizacji świetlnej

Streszczenie
Autor omawia sposób rozwiązania problemu pierwszeństwa przejazdu w sytuacji, gdy dwa pojazdy wjeżdżające na przeciw siebie na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przy sygnale czerwonym dla obu, z których jeden jedzie na wprost, a drugi skręca w lewo. Na tle unijnego i polskiego prawa o ruchu drogowym wykazuje, że niezależnie od zlekceważenia przez obu kierowców znaczenia sygnału czerwonego, pierwszeństwo należy przyznać pojazdowi jadącemu prosto.

______________________________________________________________________________________

Tomasz Bubel
Czy fotografie mówią wszystko?

Streszczenie
Artykuł porusza kwestię dociekliwości biegłego podczas opracowywania opinii i wagi przedstawiania w opinii wątpliwości, jakie budzi materiał dowodowy. Na przykładzie konkretnej sprawy autor przedstawia, jak niebagatelne znaczenie przy badaniu korelacji uszkodzeń ma przeprowadzenie eksperymentu przystawienia do siebie pojazdów uczestniczących w kolizji, a jeśli to niemożliwe - przynajmniej pojazdów identycznych.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Symulacja ruchu pojazdów ciężarowych przewożących ładunki. Część 1: nieutwierdzony blok

Streszczenie
W artykule opisano sposób symulacji ruchu ciągnika siodłowego z naczepą, która zastała obciążona ładunkiem w postaci sztywnej bryły, luźno położonej na podłodze. Podczas skrętu nieutwierdzony blok swobodnie przemieścił się, powodując przewrócenie zespołu drogowego.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (46)

_____________________________________________________________________________________

Jacek Wiercinski
Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu Prawniczym w latach 1999-2006

Drogi publiczne
Transport drogowy
Ruch Drogowy
Pojazdy
Kierujący
Inne akty prawne

_____________________________________________________________________________________