Ryszard A. Stefański
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. R. - IV KK 417/05

Jest to glosa aprobująca zawartą w glosowanym postanowieniu tezę, że "oceniając zachowanie oskarżonego w ustalony w sprawie sposób, słusznie wywiódł sąd odwoławczy, że nawet przyjęcie, iż naruszył on zasady ostrożności przez niedostateczne obserwowanie drogi, jest niewystarczające do obiektywnego przypisania mu skutku przestępczego. W zaistniałej sytuacji możliwości popełnienia czynu nie przewidywał, ani nie mógł jej przewidzieć". Postanowienie to dotyczy wypadku potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię, w której to sprawie oskarżony kierowca został prawomocnie uniewinniony od zarzutu, że w sytuacji zagrożenia wywołanej przechodzeniem pieszego nie wykonał manewru jego ominięcia przez korektę toru jazdy w lewo.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Maciejko
Uwagi w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane z odpłatnością za wydanie karty pojazdu. Autor dokonuje analizy prawnego charakteru czynności starosty polegającej na wydaniu karty pojazdu. Wykazuje zależności pomiędzy postępowaniem administracyjnym w sprawie rejestracji pojazdu a wydaniem karty pojazdu. Zwraca uwagę, że wszelkie czynności dokonywane przez starostę w celu wydania karty pojazdu są czynnościami materialno-technicznymi. Taką też czynnością jest wezwanie do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu. Zdaniem autora, stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów wymagających opłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł nie oznacza jednak, że w każdym z przypadków wydania karty za taką opłatą, zainteresowany może uzyskać nadpłaconą kwotę. Skutki prawne wywołane przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz nowe regulacje wprowadzające opłatę wynoszącą 75 zł co do zasady uniemożliwiają kwestionowanie uiszczonych wcześniej, zawyżonych opłat.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Biegły musi rozważyć wszystkie możliwe wersje wypadku

Na kanwie pozornie nieskomplikowanego wypadku zderzenia samochodów na skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych pod względem pierwszeństwa autor wskazuje na błędy popełnione w postępowaniu przygotowawczym i sądowym I instancji, popełnione m.in. przez biegłego, a polegające na nieuwzględnieniu wszystkich z dających się sformułować wersji przebiegu wypadku.

______________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Testy zderzeniowe samochodów osobowych

Autor przedstawia i charakteryzuje typowe, stosowane w Europie, a także w USA, testy zderzeniowe samochodów osobowych - czołowe, boczne i uderzenia bokiem pojazdu w słup. Pokazuje zdjęcia przedstawiające skutki uderzeń w typowe przeszkody testowe, odkształcalne i nieodkształcalne.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Słownik "Paragrafu" (P)

_____________________________________________________________________________________

Tomasz Razowski
Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego Przestępstwa Drogowe. Komentarz

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
X Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka
Carfolio - dane techniczne samochodów

_____________________________________________________________________________________