Ryszard A. Stefański
Glosa do wyroku SN z dnia 20 lutego 2006 r., sygn. IV KK 17/06

Jest to glosa aprobująca tezę wyroku, że art. 90 k.w. penalizuje zachowanie polegające na tamowaniu lub utrudnianiu ruchu na drodze publicznej, natomiast w sytuacji braku jakichkolwiek pojazdów na jezdni w chwili czynu, trudno mówić o tamowaniu lub utrudnianiu ruchu przez obwinionego. Autor podkreśla, że tym orzeczeniem SN słusznie uznał, że wykroczenie z art. 90 k.w. ma charakter skutkowy. Szeroko omawia regulacje dotyczące tamowania i utrudniania ruchu zawarte w ustawie "Prawo o ruchu drogowym".

_____________________________________________________________________________________

Piotr Fliegner
Straż leśna organem kontroli ruchu drogowego?

Artykuł odnosi się do kwestii usytuowania straży leśnej wśród organów kontroli ruchu drogowego i wynikających stąd dla funkcjonariuszy tej służby uprawnień, wzbudzających wątpliwości zarówno wśród samych strażników, jak i uczestników ruchu.

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
W opinii biegłego każde słowo jest ważne

Na tle pewnego wypadku potrącenia pieszego ze skutkiem śmiertelnym, autor omawia istotne z procesowego punktu widzenia błędy w opinii biegłego, wynikające nie z merytorycznych wad rekonstrukcyjnych, ale z nieprecyzyjnego, niekonsekwentnego sposobu formułowania zamieszczonych w różnych miejscach konkluzji dotyczących tych samych zagadnień - raz w trybie kategorycznym, raz probabilistycznym. Efektem takiego formułowania opinii jest jej niejasność co do rzeczywistego stanowiska biegłego w opiniowanych kwestiach, co przekreśla procesową wartość opinii jako środka dowodowego.

_____________________________________________________________________________________

Janusz Kilijański
Nowe zasady egzaminowania kandydatów na kierowców

Artykuł przedstawia zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii, obowiązujące od dnia 10 stycznia i 10 kwietnia 2006 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii B.

_____________________________________________________________________________________

Aneta Korcz, Wojciech Maciejko
Orzecznicze kompetencje komendanta powiatowego Policji w sprawach skierowań na badania lekarskie i psychologiczne

Autorzy szeroko omawiają kompetencje komendanta powiatowego Policji w sprawie skierowań na badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców oraz kierujących - sprawców wypadków drogowych i ich uczestników oraz kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Wskazują na zróżnicowany charakter prawny tych kompetencji, zależny m.in. od rangi aktu prawnego, który decyduje o prawnej formie działania komendanta powiatowego Policji. Polemizują z dotyczącymi tej kwestii wyjaśnieniami Komendy Głównej Policji oraz z nie­którymi twierdzeniami przedstawionymi w artykule A. Jasińskiego, Kilka uwag na tle nowych uregulowań w sprawie badań psychologicznych kierowców, Paragraf na drodze 2005, nr 7.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Odpowiedzialność za naruszenie warunków stosowania tachografów cyfrowych

Artykuł dotyczy zasad związanych z posiadaniem i używaniem przez kierowcę pojazdu samochodowego tachografów cyfrowych, a także odpowiedzialności za wykroczenia stypizowane w art. 24 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494) i polegające na naruszeniu obowiązków tego podmiotu w przedmiotowym zakresie.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Czy szczególna ostrożność obowiązuje tylko na skrzyżowaniu dróg równorzędnych?

Artykuł jest głosem polemicznym w stosunku do stanowiska wyrażonego w książce R. A. Stefańskiego "Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz", że zapisany w art. 25 ust. 1 tej ustawy wymóg zachowania na skrzyżowaniu szczególnej ostrożności obowiązuje tylko na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, natomiast nie dotyczy tych skrzyżowań, na których pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych lub świateł. Autor artykułu wyraża wątpliwość, czy takie zawężenie zakresu powinności kierowców jest słuszne.

____________________________________________________________________________________

Informacje