A. Bojańczyk

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2006 r., sygn. V KK 360/06

5/2007

T. Fołta

Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 45/05

3/2007

T. Grzegorczyk

W kwestii terminów, w jakich w prawie wykroczeń dopuszczalne jest nałożenie grzywny mandatem karnym, oraz uiszczania tak nałożonej grzywny

9/2007

A. Herzog

Z problematyki orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

9/2007

T. Huminiak

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06, w sprawie pojęcia środka odurzającego

6/2007

- " -

Problemy obliczania biegu okresu środka karnego za­kazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przykłady praktyki orzeczniczej

8/2007

A. Janda,
K. Purc-Kurowicka

Zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym

10/2007

C. P. Kłak

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 września 2002 r., sygn. II AKA 361/02, w sprawie holowania pojazdu w stanie nietrzeźwości

11/2007

M. Koralewski

Podatek od towarów i usług a wysokość odszkodowania za szkody komunikacyjne

11/2007

W. Kotowski

Kontrowersje wokół fotoradarów

1/2007

M. Leciak

Zmiana stanu licznika samochodowego jako prze­słanka odpowiedzialności karnej

1/2007

- " -

Zakaz prowadzenia pojazdów na wokandzie Sądu Najwyższego

5/2007

A. Pikulnik

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. I KZP 23/07, w sprawie orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

12/2007

D. Lorek

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków drogowych - przestępstwo a wykroczenie

7/2007

P. Piszczek
B. Zborowska

Prejudycjalne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od importowanych, używanych samochodów osobowych

10/2007

- " -

Zwrot podatku akcyzowego od importowanych, uży­wanych samochodów osobowych w orzecznictwie WSA w Warszawie

11/2007

T. Razowski

Rozważania na temat ewentualności zmiany przepisu art. 97 § 1 pkt 2 k.p.w.

2/2007

A. Sakowicz

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 45/05, w sprawie wnioskowego trybu ścigania

6/2007

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. III KK 139/06, w sprawie relacji między art. 178a § 1 k.k. a art. 86 § 2 k.w.

10/2007

A. Skowron

Wokół stanów związanych z użyciem alkoholu (cz. 1)

2/2007

- " -

Wokół stanów związanych z użyciem alkoholu (cz. 2)

6/2007

- " -

Wokół definicji pokrzywdzonego na tle wypadków drogowych

7/2007

- " -

Wokół ,,trybów przyspieszonych" (część 1)

10/2007

- " -

Jeszcze o problemie braku rozgraniczenia znamion "środek działający podobnie do alkoholu" i "środek odurzający" w kontekście badań laboratoryjnych materiału pobranego od kierowców

11/2007

R. A. Stefański

Odpowiedzialność za kierowanie pojazdem zaopatrzonym w niezalegalizowane tablice rejestracyjne

2/2007

- " -

Odpowiedzialność instruktora za nauczanie jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

3/2007

- " -

Środek odurzający w rozumieniu kodeksu karnego

4/2007

- " -

Nowe środki karne zwalczania przestępczości drogowej w noweli do Kodeksu karnego

7/2007

- " -

Propozycje zmian w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w projekcie nowelizacji kodeksu karnego

8/2007

- " -

Publikacja wizerunku sprawcy przestępstwa drogowego

10/2007

- " -

Zatrzymanie prawa jazdy za długi

12/2007

M. Trafny

Przestępstwa drogowe nietrzeźwych spraw ­ców przykładem tendencji do zaostrzania wymiaru kary, zdeterminowanej względami ogólnej prewencji i nagminnością

1/2007

I. Wróblewska

Zanim strażnicy miejscy zaczną używać fotoradarów zgodnie z prawem. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r.

10/2007

 

 

 
 

diariusz prawniczy

 

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (47)

5/2007

- " -

Diariusz prawniczy (48)

12/2007

J. Wierciński

Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu prawniczym w latach 1999-2007

12/2007

 

 

 
 

z wokandy sądowej

 

W. Kotowski

Kamera świadkiem wypadku drogowego

3/2007

- " -

Brak wyobraźni przyczyną wypadku

12/2007

L. K. Paprzycki

"Eksperyment z "orkanem"

1/2007

B. Zając

W sprawie pierwszeństwa przejazdu

6/2007

 

zdaniem znawcy

B. Hołyst

Samobójstwa w ruchu drogowym

9/2007

T. Widła

Rządowy projekt ustawy o biegłych. U wagi krytyczne

5/2007

 
 

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

 

R. Owsiański

Szacowanie energii deformacji nadwozi samochodów osobowych. Modele liniowe

1/2007

- " -

Szacowanie energii deformacji nadwozi kompaktowych samochodów osobowych

4/2007

- " -

Szacowanie energii deformacji nadwozi samochodów osobowych. Boczne uderzenie w słup

5/2007

- " -

Obliczanie zderzeń na podstawie deformacji nadwozi za pomocą programu Crash3 Analizer

6/2007

- " -

Tworzenie rastrów energetycznych nadwozi samochodów osobowych dla zderzeń czołowych

7/2007

- " -

Rastry energetyczne samochodów osobowych dla zderzeń czołowych. Część 2

9/2007

- " -

Wykorzystanie rastrów energetycznych do obliczania czołowych zderzeń ze słupem

11/2007

M. Syka

Widoczność tablic rejestracyjnych pojazdów oświetlonych w nocy światłami mijania

8/2007

     
 

PC-Crash

 

W. Wach

Symulacja ruchu pojazdów ciężarowych przewożących ładunki. Część 2: blok zamocowany pasami

2/2007

- " -

Zderzenia z barierami drogowymi. Część 1: budowa bariery

12/2007

     
 

materiały szkoleniowe

 

P. Fliegner

Straż gminna (miejska) - spojrzenie na praktyczne uprawnienia do kontroli ruchu drogowego

4/2007

A. Herzog

Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione poza drogą publiczną, w miejscach dostępnych dla ruchu pojazdów

10/2007

A. Jasiński

Stan nietrzeźwości kierowcy a jego odpowiedzialność na gruncie prawa pracy

2/2007

K. Kędziora

Efektywność hamowania samochodu osobowego wyposażonego w ABS na różnych nawierzchniach asfaltowych

5/2007

M. Koralewski

Sądy 24-godzinne w sprawach o przestępstwa komunikacyjne

4/2007

W. Kotowski

Projektowana i nieuchronna zmiana "kodeksu drogowego"

2/2007

- " -

Trudności interpretacyjne wynikiem braku znajomości zasad ruchu drogowego

8/2007

B. Kurzępa

Przestępstwa z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

6/2007

W. Maciejko
A. Korcz

Zasady ruchu i oznaczenia pojazdów Policji

3/2007

P. Kulenko

Procedury administracyjne w prawie o ruchu drogowym

1/2007

A. Reza

Słownik "Paragrafu" (R)

1/2007

- " -

Słownik "Paragrafu" (S)

3/2007

- " -

Słownik "Paragrafu" (Ś, T)

10/2007

- " -

Słownik "Paragrafu" (U, V)

11/2007

- " -

Identyfikacja miejsca na drodze w systemie referencyjnym

11/2007

M. Seweryński

Fotoradary. Problemy oprogramowania wspomagającego postępowanie mandatowe i ich zastosowania w służbie straży miejskiej (gminnej) i Policji

8/2007

Redakcja
"Paragrafu"

Sprostowanie do artykułu Marka Seweryńskiego pt. Fotoradary. Problemy oprogramowania wspomagającego postępowanie mandatowe i ich zastosowania w służbie straży miejskiej (gminnej) i Policji

9/2007

 

 

 
 

trybuna paragrafu

 

W. Kotowski

Alkohol i "środek odurzający" - wnioski de lege fe­renda

6/2007

 

 

 
 

recenzje

 

A. Herzog

Recenzja Książki Andrzeja Marka pt. Prawo Karne, wydanie 7. uaktualnione i zmienione

5/2007

A. Marek

Odpowiedź na recenzję A. Herzoga mojej książki Prawo Karne, wydanie 7. uaktualnione i zmienione

9/2007

A. Herzog

W sprawie odpowiedzi Prof. A. Marka na moją recenzję Jego książki Prawo Karne

9/2007

C. P. Kłak
A. Ważny

Recenzja książki Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy i inne teksty prawne

3/2007

P. Piszczek
K. Piszczek

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego, Prawne Problemy Ruchu Drogowego. Komentarz

6/2007

T. Razowski

Uwagi na temat książki Kodeks karny, wydanej w serii "Kodeks System C. H. Beck"

3/2007

A. Reza

Recenzja książki Opiniowanie wypadków drogowych. Niektóre zagadnienia, Wyd. Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Warszawa 2006

1/2007

A. Skowron

Recenzja książki Marka Bojarskiego i Wojciecha Radeckiego pt. Kodeks wykroczeń. Komentarz

5/2007

 

 

 
 

wydarzenia

 

P. Ciępka
J. Zębala

Międzynarodowa Konferencja "Analiza Wypadków Drogowych", Brno 2006

3/2007

M. Kała
W. Lorentowicz

Środki działające podobnie do alkoholu - dokonania i perspektywy na przestrzeni 10 lat. Sprawozdanie z sympozjum

7/2007

A. Lewandowski

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Kędziory pt. Parametryzacja cech geometrycznych nawierzchni drogowych w aspekcie efektywności hamowania samochodu osobowego

3/2007

J. Unarski

XV doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU)

2/2007

 

 

 
 

z żałobnych kart

 

R. A. Stefański

Antoni Pawłowski - wspomnienie

3/2007

A. Tuczek

Antoni Pawłowski - wspomnienia o przyjacielu

4/2007

     
 

informacje

 
  Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawie obciążenia biegłych podatkiem VAT

8/2007

A. Reza

Projekt ustawy o biegłych w podkomisji sejmowej

4/2007

- " -

Uwagi do projektu ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

4/2007

 

Projekt ustawy o biegłych w podkomisji sejmowej

6/2007

J. Unarski

XVI Doroczna Konferencja EVU

6/2007

- " -

Unfallrekonstruktion, kompendium pod redakcją Wolfganga Hugemanna

7/2007

     
 

co nowego w Internecie

 

P. Ciępka

Sylwetki pojazdów

8/2007