Czesław Paweł Kłak
Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 września 2002 r., Sygn. II AKA 361/02, w sprawie holowania pojazdu w stanie nietrzeźwości

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca tezę wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie, w brzmieniu: "prowadzeniem pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 178a § 1 k.k. jest także kierowanie pojazdem z wyłączonym silnikiem, holowanym przy pomocy linki holowniczej". Jest to wyrok zbieżny z wcześniejszą, identyczną tezą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. III KKN 390/01. Ten ostatni wyrok był szczegółowo omówiony numerze 6/2006 "Paragrafu na drodze", w artykule A. Muszyńskiej i K. Łucarz pt. Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości.

Słowa kluczowe

Pojazd holowany, prowadzenie pojazd, stan nietrzeźwości.

Commentary on the judgment of the Regional Court in Tarnow of 12 September 2002, Reference no. II AKA 361/02, concerning towing of a vehicle in a state of inebriation

Abstract

This is a commentary approving the judgment of the Regional Court in Tarnow, according to which: "driving a mechanical vehicle as understood in Article 178a § 1 Penal Code encompasses driving a vehicle with engine turned off, towed by a towing rope". This is a judgment that is convergent with an earlier, identical judgment of the Supreme Court of 18 March 2003 , Reference No. III KKN 390/01. The latter judgment was discussed in detail in issue 6/2006 of the "Paragraf na drodze", in an article by A. Muszyńska and K. Łucarz entitled 'The responsibility of a person driving a towed mechanical vehicle in a state of insobriety'.

Key Words
Towed vehicle, driving a vehicle, state of insobriety

______________________________________________________________________________________

Michał Koralewski
Podatek od towarów i usług a wysokość odszkodowania za szkody komunikacyjne

Streszczenie
Autor omawia jeden z głównych problemów powstających na tle likwidacji szkód komunikacyjnych, jakim jest ujęcie w wysokości odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, w szczególności w takich sytuacjach, jak brak faktycznego dokonania naprawy pojazdu, nieprzedstawienie przez poszkodowanego faktury VAT za dokonaną naprawę, czy przelew wierzytelności. Kontrowersje budzi również sposób obliczania odszkodowania, w zależności od tego, czy poszkodowany był przedsiębiorcą, czy konsumentem. Kwestia obliczania odszkodowania w szkodach auto-casco, jako odrębne zagadnienie, zostanie omówiona w oddzielnym rozdziale.

Słowa kluczowe

Szkody komunikacyjne, wysokość odszkodowania, podatek VAT, zasada pełnego odszkodowania, praktyka ubezpieczeniowa, likwidacja szkody.

Tax on goods and services and level of compensation for transport damage

Abstract

The author discusses one of the main problems arising in the context of settlement of transport damages, namely, how to take into account the value of the tax on goods and services when calculating the level of compensation, especially in situations where, for example, there is a lack of actual repair of the vehicle in question, a failure to presŹent a VAT invoice for performed repairs by the injured party, or a transfer of debts. The method of calculating compensation (damages) also arouses controversy, depending on whether the injured party was an entrepreneur or a consumer. CalculaŹtion of comŹpensation for damage where the vehicle has auto-casco insurance will be discussed as a separate issue in the other article.

Key Words
Transport damage, level of compensation, VAT, principle of comprehensive compensation, insurance practice, settlement of damagesy.

______________________________________________________________________________________

Piotr Piszczek, Beata Zborowska
Zwrot podatku akcyzowego od importowanych, używanych samochodów osobowych w orzecznictwie WSA w Warszawie . 16

Streszczenie
Artykuł stanowi analizę treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 254/07) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od importowanych, używanych samochodów osobowych, w którym uwzględniono zalecenia zawarte w orzeczeniu Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r. (sygn. C 313/05). W orzeczeniu tym uznano, że akcyza pobrana od używanego, ponaddwuletniego samochodu sprowadzonego do Polski z kraju Unii Europejskiej była zbyt wysoka. Zwrotowi będzie podlegać kwota podatku akcyzowego przewyższająca kwotę odpowiadającą rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie podobnego używanego samochodu krajowego.

Słowa kluczowe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, podatek akcyzowy, samochód, sądownictwo administracyjne.

Rebate of customs duty on imported, used passenger cars in the judicial decisions of the Regional Administrative Court in Warsaw 31

Abstract

The article analyses the content of the judgment of the Regional Administrative Court in Warsaw of 6 March 2007 (Reference no. III SA/Wa 254/07) in the case of a return of customs duty on imported used passenger cars, in which recommendations contained in the ruling of the European Court of Justice of 18 January 2007 (Reference no. C 313/05) have been taken into account. In this ruling it was deemed that customs duty collected on a used car over two years old imported into Poland from the European Union was too high. The difference between the customs duty paid and the amount of tax that would be paid on a similar used car sold in Poland will be refunded.

Key Words
European Court of Justice, customs duty, car, administrative jurisdiction

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Jeszcze o problemie braku rozgraniczenia znamion "środek działający podobnie do alkoholu" i "środek odurzający" w kontekście badań laboratoryjnych materiału pobranego od kierowców 32

Streszczenie
Autor przedstawia problemy związane z błędną, jego zdaniem, regulacją znamion zawartych m.in. w art. 87 k.w. i w art. 178a k.k. w kontekście wyników badań laboratoryjnych materiału (głównie śliny) pobranego od kierowców. Zwraca uwagę, że pogląd, iż stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu ma miejsce także wtedy, gdy w wyniku takiego badania stwierdzono obecność wyłącznie nieaktywnego metabolitu środka zabronionego przez prawo, nie znajduje uzasadnienia w obecnie obowiązujących przepisach.

Słowa kluczowe

Środek odurzający, środek działający podobnie do alkoholu, narkotestery, metody chromatograficzne, art. 87 k.w. art. 178a k.k.

More on the problem of a lack of a clear distinction between "substance acting similarly to alcohol" and "substance of abuse" in the context of laboratory analyses of material collected from drivers 38

Abstract
The author presents problems linked with erroneous, in his opinion, regulation of defined concepts contained in Art. 87 Code of Petty Offences and in Art. 178a Penal Code (and other articles) in the context of results of laboratory analyses of material (mainly saliva) taken from drivers. He draws attention to the fact that the following view does not find justification in currently binding regulations: that a state after use of a substance acting similarly to alcohol also occurs when the presence of an exclusively non-active metabolite of a substance banned by law is ascertained as a result of such an analysis.

Key Words
Substance of abuse, substance acting similarly to alcohol, narcotesters, chromatographic methods, Article 87 of the Code of Petty Offences, Article 178a of the Penal Code.

_____________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Wykorzystanie rastrów energetycznych do obliczania czołowych zderzeń ze słupem

Streszczenie
Autor omawia metodykę wykorzystania siatek( rastrów) energetycznych opracowanych na podstawie wyników testów zderzeniowych, przedstawia wyliczenia energii deformacji samochodów Volkswagen Passat V generacji po uderzeniu w drzewo, porównuje otrzymane wyniki prędkości z obliczeniami opartymi na wzorach ogólnych dla zderzenia pojazdu ze słupem.

Słowa kluczowe

Zderzenie, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe.

Use of energy grids to calculate frontal collisions with a post

Abstract
The author discusses the methodology of using energy meshes (grids) developed on the basis of results of collision tests. He presents calculations of the energy of deformation of 5th generation Volkswagen Passat cars after hitting wood, compares obtained results of speed with calculations based on general models for collisions of a vehicle with a post.

Key Words
Collision, energy of deformation of car body, road accidents

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Identyfikacja miejsca na drodze w systemie referencyjnym

Streszczenie
W artykule objaśniono nowy system identyfikacji charakterystycznych miejsc na drogach, nazwany systemem referencyjnym. System ten stanowi zbiór pomierzonych pod względem długości odcinków drogowych (odcinków referencyjnych), których początki i końce stanowią tzw. punkty referencyjne.

Słowa kluczowe

System referencyjny, sieć drogowa.

Identification of a place on a road in a reference system