Brunon Hołyst
Samobójstwa w ruchu drogowym

Streszczenie
W artykule zostały przedstawione problemy związane z oceną i kwalifikowaniem wypadków drogowych jako zdarzeń samobójczych. Całość rozważań została przeprowadzona z wykorzystaniem najnowszych danych o wypadkach drogowych w Polsce i w Niemczech.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, samobójstwo.

Suicides in road traffic

Abstract
Issues linked with assessment and classifying of road accidents as suicidal incidents have been presented in the article. The latest data on road accidents in Poland and Germany have been taken into account.

Key Words
Road accident, suicide.

______________________________________________________________________________________

Tomasz Grzegorczyk
W kwestii terminów, w jakich w prawie wykroczeń dopuszczalne jest nałożenie grzywny mandatem karnym oraz uiszczania tak nałożonej grzywny

Streszczenie
Przedmiotem uwag jest krytyczna analiza art. 97 § 1 k.p.w. w zakresie wskazanych tam terminów dopuszczalności nakładania grzywny mandatem karnym w szczególności w razie stwierdzenia wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego oraz art. 98 § 4 i 5 i art. 99 k.p.w. odnośnie terminów, w jakich grzywna winna być wów-czas uiszczona przez ukaranego.

Słowa kluczowe

Postępowanie mandatowe, termin nałożenia mandatu, termin uiszczenia mandatu.

On the issue of the time period (following an incident) during which, under the law of petty offences, it is acceptable to impose a mandatory fine and also to pay such a fine

Abstract
The article is a critical analysis of Article 97 § 1 Petty Offences' Proceedings Code, with respect to acceptable deadlines for imposing mandatory fines, particularly in the case of ascertaining a (petty) offence with the aid of a measuring or monitoring instrument, and also Article 98 § 4 and 5 and Article 99 Petty Offences' Proceedings Code, relating to deadlines before which the fine should be paid by the fined person.

Key Words
Fine proceeding, deadline for imposing a fine, deadline for paying a fine.

______________________________________________________________________________________

Aleksander Herzog
Z problematyki orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Streszczenie
Autor obszernie omawia teorię i praktykę stosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - wszelkich i określonego rodzaju. Wskazuje, że obowiązujące aktualnie ukształtowanie zasad orzekania środka karnego zakazu prowa-dzenia pojazdów jest dalekie od doskonałości, a w niektórych aspektach wręcz nie odpo-wiada optymalnym zasadom polityki karnej. Chodzi szczególnie o przypadki, gdy sądy orzekają w stosunku do sprawcy wypadku zakaz prowadzenia pojazdów określonej kate-gorii - jednak nie tej, do której należał pojazd, którym sprawca wypadku posługiwał się w chwili popełnienia czynu.

Słowa kluczowe

Środek karny, zakaz prowadzenia pojazdów.

On issues linked to imposing a motor vehicle driving ban

Abstract
The author broadly discusses the theory and practice of imposing a driving ban - either relating to all motor vehicles or just those of a defined type. He indicates that the currently binding principles on imposing the punishment of a driving ban are far from perfect, and in some respects are not consistent with optimal principles of penal policy. This is espe-cially true of cases where courts ban the perpetrator of an accident from driving vehicles of a defined category - but not the category to which the vehicle driven by the perpetrator belonged.

Key Words
Punishment, driving ban.

______________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Rastry energetyczne samochodów osobowych dla zderzeń czołowych. Część 2

Streszczenie
Autor przedstawia rastry energetyczne następujących samochodów: Toyota Echo (Yaris), Chevrolet Aveo, Volkswagen: Jetta II, Vento, Passat IV, Bora, Jetta III oraz Audi: A4 (8D), A4 (8E), A8 (D2), opracowane na podstawie testów zderzeniowych oraz opisuje zmienność współczynnika sztywności k dla tych samochodów.

Słowa kluczowe

Zderzenie, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe.

Energy grids of passenger vehicles for head-on collisions. Part 2

Abstract
The author presents energy grids of the following vehicles: Toyota Echo (Yaris), Chevro-let Aveo, Volkswagen: Jetta II, Vento, Passat IV, Bora, Jetta III, and Audi: A4 (8D), A4 (8E), A8 (D2), developed on the basis of collision tests and describes the variability of the coeffiecient of stiffness k for these vehicles.

Key Words
Collision, energy of deformation of car body, road accidents.

_____________________________________________________________________________________

Sprostowanie do artykułu Marka Seweryńskiego pt.
"Fotoradary. Problemy oprogramowania wspomagającego postępowanie mandatowe i ich zastosowania w służbie straży miejskiej (gminnej) i Policji" .. 64
Correction to Marek Seweryński's article entitled
"Speed cameras. Issues related to software aiding fine procedure and application of speed cameras in the service of the municipal (communal) police and police"

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Marek
W sprawie odpowiedzi Prof. A. Marka na moją recenzję Jego książki Prawo Karne
On Professor A. Marek's response to my review of his book Penal Law

_____________________________________________________________________________________

Informacje

Jan Unarski

XVI Doroczna Konferencja EVU
XVI EVU Annual Meeting