Tomasz Huminiak
Problemy obliczania biegu okresu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przykłady praktyki orzeczniczej

Streszczenie
Autor, na konkretnych przykładach, opisuje występujące w praktyce orzeczniczej problemy związane z obliczaniem biegu okresu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i wskazania jego daty początkowej, w kontekście treści art. 43 § 3 k.k. oraz art. 98 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym". Zwraca uwagę na skutki występujących wadliwych praktyk w formułowaniu przez sądy orzeczeń co do wskazanego środka karnego, w tym pomijania bezwzględnej powinności zawierania w orzeczeniu wymierzającym środek karny wynikającego z art. 43 § 3 zdanie pierwsze k.k. nakazu zwrotu przez skazanego dokumentu prawa jazdy oraz zaliczania na poczet orzeczonego środka okresu zatrzymania prawa jazdy przed datą wydania wyroku.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązek zwrotu prawa jazdy, bieg okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, zwrot utraconego dokumentu prawa jazdy.

Issues related to calculating the punitive period of a (motor vehicle) driving ban. Examples from the practice of issuing rulings

Abstract
The author, on the basis of specific examples, describes problems occurring in the practice of issuing rulings linked with calculating the punitive period of a (motor vehicle) driving ban and indicating its beginning date, in the context of the content of Article 43 § 3 Penal Code and also Article 98 of the Act of 20 June 1997. "The Road Traffic Act". He draws attention to the results of incorrect practices in formulating rulings by courts relating to recommended punitive measures, including avoiding the strict obligation of including an order in the ruling imposing a punishment resulting from Article 43 § 3, first sentence of the Penal Code, requiring the convicted person to return the driving licence, and also to make the period of retention of the driving licence before the date of the verdict count towards the ruled period of the ban.

Key Words
(Motor vehicle) driving ban, obligation to return driving licence, legally binding period of punitive ban on driving motor vehicles, return of retained driving licence.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Propozycje zmian w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w projekcie nowelizacji kodeksu karnego

Streszczenie
Autor omawia projektowane zmiany kodeksu karnego w dziedzinie przestępstw komunikacyjnych. Zmiany te ogólnie wprowadzają zwiększoną represyjność w stosunku do sprawców przestępstw komunikacyjnych, w szczególności popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, oraz w stosunku do sprawców, którzy zbiegli z miejsca przestępstwa komunikacyjnego.

Słowa kluczowe

Kodeks karny, przestępstwo komunikacyjne, projektowane zmiany.

Propositions of changes in the field of offences against transport safety in the planned amendment to the Penal Code

Abstract
The author discusses the planned changes in the field of transport offences in the Penal Code. These changes generally introduce a greater repressiveness in relation to perpetrators of transport offences, particularly committed in a state of inebriation or under the influence of a substance of abuse, and also in relation to perpetrators who have fled from the site of the road transport offence.

Key Words
Penal Code, transport offence, planned changes.

______________________________________________________________________________________

Marcin Syka
Widoczność tablic rejestracyjnych pojazdów oświetlonych w nocy światłami mijania

Streszczenie
Celem pracy było pilotażowe rozpoznanie możliwości określenia w warunkach nocnych odległości widoczności pozostawionego na jezdni nieoświetlonego pojazdu, poprzez określenie widoczności jego tablicy rejestracyjnej, oświetlonej światłami mijania nadjeżdżającego pojazdu. Badania przeprowadzono przy użyciu tablic zabrudzonych i czystych, oświetlanych za pomocą świateł mijania różnych pojazdów, o różnorodnych żarówkach,. Wśród użytych żarówek były również modne w ostatnim czasie ksenonowe żarówki typu "Ice Blue".

Słowa kluczowe

Tablica rejestracyjna, widoczność, nieoświetlona przeszkoda, źródła światła w pojazdach.

The visibility of license plates of vehicles illuminated at night by dimmed headlights

Abstract
This was a pilot study of the possibilities of defining in night conditions the distance at which an unilluminated car left on the road is visible, by defining the visibility of its license plates when illuminated by the dimmed headlights of an approaching vehicle. The study encompassed dirty and clean plates, illuminated by dimmed headlights of various vehicles with various light bulbs. The light bulbs studied included "Ice Blue" xenon lights that have become popular in recent years.

Key Words
Licence plate, visibility, unilluminated obstacle, source of light in vehicles.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Trudności interpretacyjne wynikiem braku znajomości zasad ruchu drogowego

Streszczenie
Artykuł, w zamierzeniu autora, stanowi instrukcję dla organów ochrony prawnej (policji, straży miejskiej) w zakresie oceny prawnej zachowania kierującego naruszającego podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez pozostawienie pojazdu przed przejściem dla pieszych, na skrzyżowaniu i przed nim w odległości mniejszej niż obowiązująca, na odcinku objętym zakazem zatrzymywania, na drodze pożarowej, przed stacją trafo lub przed wjazdem do posesji.

Słowa kluczowe

Przejście dla pieszych, skrzyżowanie, zakaz zatrzymywania.

Interpretational difficulties as a result of a lack of familiarity with principles of road traffic

Abstract
The author intended the article to constitute a set of instructions for law enforcement bodies (police, municipal police) in the field of legal assessment of the behaviour of a driver who contravenes basic principles of safety in road traffic by leaving (parking) a vehicle in front of a zebra crossing, on a crossroads or before a crossroads at a distance less than the obligatory minimum, on a section of road where there is a ban on stopping, on a fire road, in front of a power transformer or at the entrance to an estate.

Key Words
Zebra crossing, crossroads, stopping ban.

_____________________________________________________________________________________

Marek Seweryński
Fotoradary. Problemy oprogramowania wspomagającego postępowanie mandatowe i ich zastosowania w służbie straży miejskiej (gminnej) i Policji

Streszczenie
Autor, reprezentujący specjalistyczną firmę MERON, na podstawie doświadczeń i praktyki przedstawia zalety i wady dwóch alternatywnych sposobów korzystania z fotoradarów przez straż miejską (gminną) i Policję w postępowaniu mandatowym: posiadanie własnych fotoradarów i użytkowanie fotoradarów dzierżawionych od specjalistycznych firm. Wskazuje, że z organizacyjnego i finansowego punktu widzenia korzystniejsze wydaje się korzystanie z fotoradarów dzierżawionych. Omawia niezbędne wymagania, jakie musi spełniać sprzęt i oprogramowanie potrzebne do obsługi fotoradarów w postępowaniu mandatowym.

Słowa kluczowe

Fotoradar, postępowanie mandatowe, oprogramowanie.

Speed cameras. Issues related to software that aids fine proceedings and its application in the service of the municipal (communal) police and police

Abstract
The author, representing the specialist firm MERON, on the basis of experience and practice, presents the advantages and drawbacks of two alternative methods of making use of speed cameras by the municipal (communal) police and police in fine procedure: possessing own speed cameras and using speed cameras leased from specialist firms. He indicates that from the organisational and financial point of view, it is more useful to make use of leased speed cameras. He discusses the essential requirements that must be fulfilled by the equipment and the software necessary for using speed cameras in fine proceedings.

Key Words
Speed camera, fine proceedings, software.

_____________________________________________________________________________________

 

Informacje

Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawie obciążenia biegłych podatkiem VAT
Verdicts of Regional Administrative Courts in the case of imposing VAT on experts

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka
Sylwetki pojazdów
Vehicle silhouettes