Ryszard A. Stefański
Nowe środki karne zwalczania przestępczości drogowej w noweli do Kodeksu karnego

Streszczenie
W artykule zostały omówione nowe środki karne, jakie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu karnego z 18 maja 2007 r. Środkami tymi, w zakresie zwalczania przestępczości drogowej, są: opublikowanie wizerunku sprawcy oraz przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę.

Słowa kluczowe

Wizerunek, publikacja, przepadek, pojazd mechaniczny, stan nietrzeźwości, stan pod wpływem środka odurzającego, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

New penal measures for combating road offences (crimes) in the amendment to the Penal Code

Abstract
In the article, new penal measures are discussed that are foreseen in the planned amendment to the Penal Code of 18 May 2007. These measures, in the field of combating traffic offences (crimes), are: publishing a picture of the perpetrator and forfeiture of the motor vehicle driven by the perpetrator.

Key Words
Picture, publication, forfeiture, motor vehicle, state of inebriation, state under the influence of a substance of abuse, fleeing from the scene of the incident.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Wokół definicji pokrzywdzonego na tle wypadków drogowych

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, kto zasługuje na status pokrzywdzonego w sytuacji, gdy w zdarzeniu drogowym udział bierze kilka osób. Autor omawia także trudności, jakie rodzą się na etapie sądowego rozpoznania sprawy, gdy pokrzywdzony nie został prawidłowo pouczony o uprawnieniach wynikających z art. 26 k.p.w.

Słowa kluczowe

Pokrzywdzony, kolizja, wypadek, kumulacja ról procesowych, art. 26 k.p.w., art. 50 k.p.k.

On the definition of an injured party in the context of road accidents

Abstract
The article constitutes an attempt to reply to the question of who deserves the status of an injured party when several people are involved in a road incident. The author also discusses difficulties that arise at the stage of a court hearing of a case, if the injured party has not been correctly informed about rights resulting from Article 26 of the Petty Offences' Proceedings Code.

Key Words
Injured party, collision, accident, multiple court roles, Article 26 of the Petty Offences' Proceedings Code, Article 50 of the Code of Penal Proceedings.

______________________________________________________________________________________

Dominika Lorek
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków drogowych - przestępstwo a wykroczenie

Streszczenie
W artykule rozpatruje się problem nieudzielenia pomocy ofierze szeroko rozumianego wypadku drogowego, w aspekcie kwalifikacji tego czynu jako wykroczenia bądź przestępstwa. Analiza obejmuje ustawowe znamiona omawianych czynów oraz sytuację prawną sprawcy. Autorka wskazuje ponadto na pewne niekonsekwencje ustawodawcy, owocujące w niektórych przypadkach nieadekwatnością kary do popełnionego czynu oraz odmiennym traktowaniem zjawisk ze swej natury bliskich.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, ofiara wypadku, uczestnik wypadku, obowiązek udzielenia pomocy, nieudzielenie pomocy, art. 93 k.w., art. 162 k.k.

Failing to help victims of road accidents - crime or petty offence

Abstract
In the article the issue of failing to help a victim of a road accident - in the broadest sense of the term - is examined, from the point of view of whether to classify this act as a petty offence or as a crime. The analysis encompasses statutory hallmarks of the discussed acts and the legal situation of the perpetrator. Furthermore, the author indicates certain inconsistencies of the legislator, resulting, in certain cases, in inappropriateness of the punishment to the committed act and varying treatment of closely related phenomena

Key Words
Road accident, accident victim, person involved in an accident, duty to help, failure to help, Article 93 of the Petty Offences Code, Article 162 of the Penal Code.

______________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Tworzenie rastrów energetycznych nadwozi samochodów osobowych dla zderzeń czołowych

Streszczenie
Autor przedstawia metodykę postępowania przy tworzeniu rastrów energetycznych dla czołowych zderzeń samochodów osobowych na podstawie wyników testów zderzeniowych. Przedstawia sposób opracowania danych i wyniki obliczeń oraz pokazuje zmienność współczynnika sztywności k.

Słowa kluczowe

Zderzenie czołowe, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe.

Energy grid method in frontal cars' collisions

Abstract
The author presents a methodology of procedure for creating **rastrów energetycznych** for head-on collisions of passenger vehicles on the basis of results of collision tests. He presents a method of processing data and results of calculations and demonstrates the variability of the coefficient of stiffness k.

Key Words
Head-on collisions, energy of deformation of car body, road accidents.

_____________________________________________________________________________________

Maria Kała, Wojciech Lechowicz
Środki działające podobnie do alkoholu - dokonania i perspektywy na przestrzeni 10 lat. Sprawozdanie z sympozjum
Substances acting similarly to alcohol over the last ten years - achievements and perspectives. Symposium report

_____________________________________________________________________________________

Informacje

Unfallrekonstruktion, kompendium pod redakcją Wolfganga Hugemanna
Unfallrekonstruktion. Compendium edited by Wolfgang Hugemann