Tadeusz Widła
Rządowy projekt ustawy o biegłych. Uwagi krytyczne

Streszczenie
Autor przedstawia wady rządowego projektu ustawy o biegłych w po-stępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, związane z niezachowaniem spójności systemu prawnego, zarządzaniem źródłami opiniodawczymi, finansowaniem ekspertyz, nadmiernie surowym dyscyplinowaniem biegłych i innymi wadami systemowymi

Słowa kluczowe

Biegły sądowy, projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym.

Government first draft of an act concerning experts. Criticisms

Abstract
The author precisely points out the drawbacks of the first draft of an act, discussed in the Senate, concerning experts in judicial proceedings and in proceedings conducted on the basis of acts, linked with not maintaining the cohesiveness of the legal system, managing expert opining sources, financing expert opinions, overly severe disciplining of experts and other systemic weaknesses

Key Words
Forensic Expert, first draft of act concerning experts in judicial proceedings

______________________________________________________________________________________

Antoni Bojańczyk
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2006 r., sygn. V KK 360/06

Streszczenie
Autor - na tle wyroku Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2006 r. - omawia problematykę obligatoryjnego orzekania środka karnego prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 § 2 k.k.), rozważając, czy w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, które sprawca popełnił w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia, obowiązkowe jest orzeczenie wobec sprawcy środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tego samego typu, co pojazd prowadzony w chwili popełnienia przestępstwa.

Słowa kluczowe

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stan nietrzeźwości, działanie pod wpływem środków odurzających, środki karne, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 4 December 2006, Reference no. V KK 360/06

Abstract
The author - against the background of the judgement of the Supreme Court of 4 December 2006 - discusses the issue of compulsory imposition of punitive measures against drivers of motor vehicle in certain situations (Article 42 § 2 Criminal Code.): specifically, he deliberates whether in the case of sentencing for an offence against road safety committed by a perpetrator in a state of inebriation, under the influence of a substance of abuse or when he has fled from the scene of the incident, it is compulsory to impose (the punitive measure of) a ban on driving the type of motor vehicle that was being driven at the moment of commission of the offence.

Key Words
Offence against road traffic safety, state of inebriation, acting under the influence of substances of abuse, punitive measures, ban on driving motor vehicles

______________________________________________________________________________________

Michał Leciak
Zakaz prowadzenia pojazdów na wokandzie Sądu Najwyższego

Streszczenie
Autor prezentuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Poglądy Sądu Najwyższego skupiają się na dwóch typach zagadnień związanych z tą tematyką. Pierwszy, odnosi się do problemu związku między rodzajem pojazdu, jaki prowadził sprawca przestępstwa z art. 178a k.k., a kategorią pojazdu objętą orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów. Drugi natomiast, dotyczy kwestii orzekania zakazu prowadzenia pojazdów względem sprawców przestępstw z art. 178a § 1 k.k. Przedstawione orzecznictwo zostało skonfrontowane i uzupełnione o poglądy Sądu Najwyższego wynikające z wcześniejszego dorobku orzeczniczego.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, bezpieczeństwo w komunikacji, osoba uczestnicząca w ruchu, pojazd mechaniczny, pojazd niemechaniczny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Supreme Court rulings relating to a ban on driving vehicles

Abstract
The author presents the latest Supreme Court rulings relating to the issue of penal measures in the form of a ban on driving vehicles. The views of the Supreme Court focus on two types of issues linked with this subject. The first relates to the issue of the relationship between the type of vehicle being driven by the perpetrator of the offence under Article 178a Criminal Code, and the category of vehicle encompassed by the imposed ban on driving vehicles. However, the second relates to the issue of imposing a ban on driving vehicles relative to perpetrators of offences under Art. 178a § 1 Criminal Code. The presented rulings were critically reviewed and supplemented by the views of the Supreme Court resulting from earlier rulings.

Key Words
A ban on driving vehicles, transport safety, a person participating in road traffic, a motor vehicle, a non-motor vehicle, driving a vehicle in a state of inebriation or under the influence of a substance of abuse.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (47)
Legal Diary

_____________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Szacowanie energii deformacji nadwozi samochodów osobowych. Boczne uderzenie w słup

Streszczenie
Autor analizuje wyniki testów zderzeniowych polegających na uderzeniu bokiem samochodu w słup. Wykorzystuje dane z tych testów do obliczenia wskaźników sztywności i opisuje możliwości ich wykorzystania dla potrzeb rekonstrukcyjnych. Dokonuje sprawdzenia poprawności metodyki postępowania.

Słowa kluczowe

Zderzenie, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe.

Estimating the energy of deformation of the bodies of passenger vehicles. Hitting a post with the side of a vehicle

Abstract
The author analyses the results of collision tests concerning the hitting of a post with the side of a vehicle. He use data from these tests to calculate indicators of stiffness and describes possibilities of using them for reconstructional needs. He checks the correctness of the procedure methodology.

Key Words
Collision, energy of deformation of car body, road accidents.

_____________________________________________________________________________________

Krzysztof Kędziora
Efektywność hamowania samochodu osobowego wyposażonego w ABS na różnych nawierzchniach asfaltowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów opóźnienia hamowania samochodu osobowego wyposażonego w układ ABS. Eksperymenty prowadzono z wykorzystaniem trzech różnych rodzajów ogumienia na pięciu nawierzchniach asfaltowych o różnej strukturze warstwy wierzchniej, w stanie suchym i mokrym. Uzyskane wyniki miały zweryfikować tezę, że szorstkość nawierzchni ma wpływ na intensywność hamowania samochodów wyposażonych w system zapobiegający blokowaniu kół.

Słowa kluczowe

Nawierzchnia, ABS, opóźnienie hamowania, MFDD.

The effectiveness of braking of a passenger vehicle equipped with ABS on various asphalt surfaces

Abstract
In the article results of measurements of delayed braking of a passenger vehicle equipped with ABS are presented. Experiments conducted using three different types of tyres on five asphalt surfaces of varying structure of outer layer, in a dry and wet state. The obtained results were supposed to verify the thesis that the roughness of the surface has an influence on the intensity of braking of cars equipped with ABS.

Key Words
Surface, ABS, delayed braking, MFDD.

_____________________________________________________________________________________

Aleksander Herzog
Recenzja książki Andrzeja Marka, pt Prawo Karne, wydanie 7., uaktualnione i zmienione
Review of a book by Andrzej Marek entitled Criminal Law, 7th Edition., updated and amended

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Recenzja książki Marka Bojarskiego i Wojciecha Radeckiego, pt Kodeks wykroczeń. Komentarz
Review of a book by Marek Bojarski and Wojciech Radecki, Entitled Code of Petty Offences. Commentary

_____________________________________________________________________________________

Informacje