Ryszard A. Stefański
Antoni Pawłowski (1942-2007) - wspomnienie
A posthumous tribute to Antoni Pawłowski

______________________________________________________________________________________

Tomasz Fołta
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 45/05

Streszczenie
Glosa dotyczy kwestii związanych z problematyką wypadku komunikacyjnego, a konkretnie poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 grudnia 2005 r., że "względnie wnioskowy tryb ścigania przestępstwa określonego w art. 177 § 1 k.k. (art. 177 § 3 k.k.), w wypadku co najmniej dwóch pokrzywdzonych, znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy są nimi osoby najbliższe (art. 115 § 11 k.k.), a doznane przez nie obrażenia stanowią uszczerbek na zdrowiu określony w art. 157 § 1 k.k." Dotychczas ani w literaturze przedmiotu, ani w judykaturze, kwestia prawidłowej wykładni treści przepisu art. 177 § 3 k.k. nie była przedmiotem szczególnego zainteresowania. Zdaniem autora, pogląd wyrażony w tezie glosowanej uchwały zasługuje na aprobatę.

Słowa kluczowe

Wypadek komunikacyjny, wnioskowy tryb ścigania wypadku w komunikacji, osoba najbliższa.

Commentaries on the Resolution of the Supreme Court of 15 December 2005, reference no. I KZP 45/05

Abstract
The commentaries relate to questions linked with the issue of a transport accident - more specifically, an opinion expressed by the Supreme Court in the Resolution of 15 December 2005, that the "prosecution on the basis of a motion by an injured person of an offence as defined in Article 177 § 1 of the Penal Code (Article 177 § 3 Penal code) in the case of at least two injured persons, is applied only when they are closely related persons (family or partners) (Article 115 § 11 Penal Code), and the injuries sustained by them constitute damage to health as defined in Article 157 § 1 Penal Code". Up till now, neither in the literature on the subject nor in the judicature has the question of correct interpretation of the content of Article 177 § 3 Penal Code been a subject of special interest. In the opinion of the author, the view expressed in the above mentioned resolution deserves to be approved.

Key Words
Traffic accident, prosecution of transport accident on the basis of a motion by an injured person, closely related person (family or partner).

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Odpowiedzialność instruktora za prowadzenie nauki jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Streszczenie
Zdaniem autora, instruktor prowadzący naukę jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego ponosi odpowiedzialność, jako współkierujący pojazdem, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., a gdy czyni to w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Odrzuca możliwość, by odpowiedzialność ta kształtowała się w oparciu o art. 180 k.k.

Słowa kluczowe

Nauka jazdy, instruktor, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, odpowiedzialność karna.

The responsibility of an instructor for giving driving lessons in a state of inebriation or under the influence of a substance of abuse

Abstract
Inebriation or under the influence of a substance of abuse is responsible, as a codriver of the vehicle, for an offence under Article 178a § 1 Penal Code, and when he/she does this in a state after use of alcohol or similarly acting substance – for a petty offence under Article 87 § 1 Petty Offences’ Code. He rejects the possibility that this responsibility should fall under Article 180 Penal Code.

Key Words
Driving lessons, instructor, state of inebriation, state after use of alcohol, criminal responsibility.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Kamera świadkiem wypadku drogowego

Streszczenie
Omawiając wypadek drogowy zderzenia motocykla z samochodem na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, które było monitorowane kamerami wideo, autor wskazuje na popełniony w postępowaniu błąd metodologiczny, polegający na zlekceważeniu i niewykorzystaniu dowodu z zapisu kamery. Wykazuje, że wnikliwa analiza zapisu kamery monitorującej skrzyżowanie doprowadza do ujawnienia istotnych okoliczności zdarzenia, w tym w szczególności zachowania się uczestnika ruchu bezpośrednio przed zderzeniem pojazdów.

Słowa kluczowe

Motocyklista, prędkość, zapis kamery, staranność.

Camera as a witness to a road accident

Abstract
The author discusses the collision of a motorcycle with a car at a crossroads with traffic lights, which was monitored by video cameras, and indicates a methodological error committed in the proceedings, consisting in disregarding and not using evidence from video camera recordings. He shows that incisive analysis of a video camera recording monitoring the crossroads leads to revealing of significant circumstances of the accident, including, in particular, behaviour of the participant in the traffic directly before the collision of the vehicles.

Key Words
Motorcyclist, speed, camera recording, care.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Maciejko, Aneta Korcz
Zasady ruchu i oznaczenia pojazdów Policji

Streszczenie
Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane z ruchem i oznaczeniem pojazdów Policji. Pojazdy należące do organów Policji, podczas czynności służbowych, korzystają ze statusu pojazdu uprzywilejowanego. W grupie przepisów o zasadach ruchu i oznaczeniu pojazdów Policji wyodrębniona została kategoria regulacji, które normują przysługujący tym pojazdom status pojazdu uprzywilejowanego, a także wskazują na warunki legalizacji pewnych naruszeń prawa, jakich może dopuszczać się osoba kierująca takim pojazdem. Łatwa identyfikacja pojazdu Policji podczas akcji, w tym także podczas postoju, oraz jego cechy charakterystyczne dostrzegalne podczas zwyczajnych czynności służbowych policjantów, rodzą szereg pytań o dopuszczalny sposób poruszania się tych pojazdów i wymagane postępowanie innych uczestników ruchu drogowego. Autorzy podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na tak sformułowane pytania.

Słowa kluczowe

Pojazd Policji, pojazd uprzywilejowany, kolumna pojazdów uprzywilejowanych.

Principles of movement and marking of Police vehicles

Abstract
The subject of the paper is questions linked with the movement and marking of police vehicles. Vehicles belonging to the Police, when being used on duty, have the status of privileged vehicles. In the group of legal regulations concerning principles of movement and marking of Police vehicles, a category of regulations has been singled out that regulates the status of privileged vehicles and also indicates conditions of decriminalisation of certain violations of the law, which may be committed by a person driving such a vehicle. Easy identification of a Police vehicle during action and when stationary and its characteristic features perceptible during routine work of police officers, give rise to a series of questions about an acceptable method of moving of these vehicles and the required conduct of other participants in road traffic. The authors have undertaken an attempt to answer questions formulated in this way.

Key Words
Police vehicle, privileged vehicle, column of privileged vehicles.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Słownik "Paragrafu" (S)"
Paragraf" Journal Glossary (S)

Streszczenie
A cyclically published specialist glossary of abbreviations, symbols and names, related to the broad range of activities of experts dealing with vehicle issues, and also road traffic. The glossary contains much information that is also useful for other professional groups interested in these issues.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Jakub Zębala
Międzynarodowa Konferencja "Analiza Wypadków Drogowych", Brno 2006
International Conference "Analysis of Road Accidents", Brno 2006

_____________________________________________________________________________________

Czesław P. Kłak, Andrzej Ważny
Recenzja książki Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy i inne teksty prawne
Book review of the Code of Penal Proceedings, Punishment Execution Code and other legal texts

_____________________________________________________________________________________

Tomasz Razowski
Uwagi na temat książki Kodeks karny, wydanej w serii "Kodeks System C. H. Beck"
Commentary on the Penal Code published in the "C. H. Beck System Code" series

_____________________________________________________________________________________

Informacje