Tomasz Razowski
Rozważania na temat ewentualności zmiany przepisu art. 97 § 1 pkt 2 k.p.w.

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wskazanie na praktyczne niedogodności w dochowaniu terminu 30 dni do nałożenia grzywny w postępowaniu mandatowym na sprawcę wykroczenia, którego popełnienie stwierdzono za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego. W konkluzji tekstu przedstawiono postulat de lege ferenda zmiany przewidującego ten termin przepisu art. 97 § 1 pkt 2 k.p.w.

Słowa kluczowe

Mandat karny, kara grzywny, termin.

Deliberations on the possibility of an amendment to Article 97 § 1 point 2 of the Petty Offences' Code

Abstract
The author indicates practical inconveniences in keeping to a time limit of 30 days in police penal order proceedings between commission of a petty offence registered by a measuring or monitoring instrument and imposition of a fine on the perpetrator. In the conclusion of the paper, a de lege ferenda demand of an amendment to Article 97 § 1 point 2 of the Petty Offences' Proceedings Code that takes into account this time limit is presented.

Key Words
Fixed penalty, fine, time limit.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Wokół stanów związanych z użyciem alkoholu (cz. 1)

Streszczenie
Autor stawia tezę, że zmiana treści art. 87 k.w. poprzez powiązanie go z definicją umieszczoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdzie zawarto ustawową definicję pojęcia "stan po użyciu alkoholu", spowodowała w praktyce istotne trudności z przypisaniem owego typu czynu zabronionego. Porusza także kontrowersje związane z użyciem tzw. analizatorów wydechu, szczególnie wtedy, gdy wyniki badań układają się po obu stronach wartości progowych stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości (0,2 i 0,5‰ ).

Słowa kluczowe

Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, analizator wydechu, zasady przeprowadzania pomiarów, analiza wydechu, błąd pomiaru, art. 178a k.k., art. 87 k.w.

Concerning states linked with the use of alcohol (part. 1)

Abstract
The author puts forward the thesis that a change in the content of Article 87 of the Petty Offences' Code, by linking it with the definition in the Act on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism - containing the statutory definition of the concept "state after use of alcohol" - in practice has caused significant difficulties in categorising this type of prohibited act. He also touches on controversies linked with use of the breathalyser, especially when results of testing lie on both sides of the threshold values for "state after use of alcohol" and "state of inebriation" (0.02 and 0.05‰).

Key Words
State after use of alcohol, state of inebriation, breathalyser, principles of taking measurements, breath analysis, measurement error, Article 178a of the Penal Code, Article 87 of the Petty Offences' Code.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Odpowiedzialność za kierowanie pojazdem zaopatrzonym w niezalegalizowane tablice rejestracyjne

Streszczenie
Artykuł dotyczy przypadku, w którym organ rejestrujący pojazdy odmówił właścicielowi samochodu wydania duplikatu jednej, skradzionej mu, tablicy rejestracyjnej, twierdząc, że może jedynie wydać mu nowy dowód rejestracyjny i nowy komplet tablic rejestracyjnych, za opłatą 300 zł. Autor wykazuje bezprawność takiego stanowiska organu administracyjnego i przedstawia prawidłowy tryb postępowania administracyjnego w takich przypadkach. Równocześnie wskazuje, że zaopatrzenie pojazdu w jedną z tablic rejestracyjnych, wprawdzie o właściwym numerze rejestracyjnym, ale wykonaną we własnym zakresie, a więc niezalegalizowaną, stanowi podstawę do uznania takiego pojazdu za niedopuszczony do ruchu i przypisania jego posiadaczowi wykroczenia z art. 94 § 2 k.w.

Słowa kluczowe

Niezalegalizowana tablica rejestracyjna, niedopuszczenie pojazdu do ruchu, postępowanie administracyjne.

Responsibility for driving a vehicle fitted with unlicensed number plates

Abstract
The article presents a case in which a vehicle registration office refused the vehicle owner a duplicate of one licence plate, which had been stolen, claiming that only a new car license together with a new set of license plates could be issued, for a fee of 300 zł. The author proves the decision of the administrative organ to be unlawful and presents the proper administrative proceedings in such cases. He also points out that providing a vehicle with one of the plates made on one's own, even with the correct number, which means non-licensed, is a ground for declaring such vehicle non-licensed for road traffic and imputation to the owner a petty offence under Article 94 § 2 of the petty offence code.

Key Words
Non-licensed plate, vehicle non-licensed for road traffic, administrative proceedings.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Symulacja ruchu pojazdów ciężarowych przewożących ładunki. Część 2: blok zamocowany pasami

Streszczenie
W artykule przedstawiono, krok po kroku, sposób symulacji ruchu ciągnika siodłowego z naczepą, która zastała obciążona ładunkiem utwierdzonym do podłogi za pomocą pasów mocujących.

Słowa kluczowe

Ładunek, pasy mocujące, ciągnik siodłowy, naczepa.

Simulation of the movement of heavy vehicles carrying loads. Part 2: block secured with bands

Abstract
In the article, step by step, a method of simulation of the movement of a truck-tractor with semi-trailer, carrying a load fastened to the floor with securing bands is presented.

Key Words
Load, securing bands, truck-tractor with semi-trailer.

_____________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Stan nietrzeźwości kierowcy a jego odpowiedzialność na gruncie prawa pracy

Streszczenie
Omawiając odpowiedzialność kierowcy jako pracownika, autor wskazuje brak korelacji między kodeksem pracy a innymi źródłami prawa, regulującymi problematykę stanu nietrzeźwości oraz sposób przeprowadzania badań na zawartość alkoholu.

Słowa kluczowe

Alkohol, prawo pracy.

The state of inebriation of the driver and his/her responsibility on the basis of labour law

Abstract
The author discusses the responsibility of the driver as an employee (worker), indicating a lack of correlation between the labour code and other legal sources, regulating the issue of the state of inebriation and the method of testing for alcohol content.

Key Words
Alcohol, labour law.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Projektowana i nieuchronna zmiana "kodeksu drogowego"

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest prezentacji założeń projektu nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym" w zakresie wymuszonym wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi kontroli ruchu drogowego. Autor, popierając zasadność projektowanych zmian, formułuje własny pogląd w kwestii zakładanych skutków ich wprowadzenia.

Słowa kluczowe

Kontrola ruchu drogowego, strażnik gminny, urządzenie samoczynnie rejestrujące wykroczenie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Planned and inevitable amendment to the "Highway Code"

Abstract
The article is devoted to the presentation of the principles of the planned amendment to "The Road Traffic Act" in a field constrained by interpretational doubts relating to control of road traffic. The author, supporting the legitimacy of the planned changes, formulates his own view on the issue of assumed results of their introduction.

Key Words
Control of road traffic, local police officer, automatic (self-acting) instruments that register petty offences, safety in road traffic.

_____________________________________________________________________________________

Jan Unarski
XV doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU)
15th Annual Conference of the European Association of Accident Research and Analysis (EVU)

_____________________________________________________________________________________

Informacje