AUTOR

TYTUŁ

NR

 


refleksja

 
  "Paragraf" ma już 10 lat

1/2009

 


z kroniki żałobnej

 
  Zmarł Aleksander Głazek

4/2009

 


wykładnia prawa

 

A. Bojańczyk

W kwestii dopuszczalności eksperymentu prywatne-go w postępowaniu karnym w sprawach o wypadki drogowe

7/2009

A. Dziergawka

Prawna ocena spowodowania wypadku komunika-cyjnego przez nietrzeźwego kierowcę

12/2009

A. Herzog

Problematyka komunikacyjna w ostatnich orzecze-niach Sądu Najwyższego

4/2009

T. Huminiak

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07, w sprawie odpowiedzialności karnej kierowcy rajdowego za spowodowanie wypadku na odcinku specjalnym rajdu

1/2009

- " -

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 wrze-śnia 2008 r., sygn. IV KK 282/08, w sprawie pojęcia osoby niemającej uprawnień do prowadzenia pojazdu

4/2009

- " -

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lute-go 2009 r., sygn. I KZP 33/08, w sprawie zaliczania na poczet środka karnego zakazu prowadzenia po-jazdów okresu zatrzymania prawa jazdy

9/2009

P. Kardas

Zatrzymanie prawa jazdy. Prawny charakter tego środka oraz organy właściwe do orzekania o zasad-ności zatrzymania i rozstrzygania wniosku o zwrot tego dokumentu

10/2009

W. Kotowski

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-cyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. VI SA/WA 85/08, w sprawie uznania pojazdów służących do przewozu krwi za pojazdy uprzywilejowane

8/2009

- " -

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. SK 48/05, w sprawie obowiąz-ku używania pasów bezpieczeństwa w ruchu drogo-wym

11/2009

E. Patyra-Ważny

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierp-nia 2007 r., sygn. V KK 253/07, w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

2/2009

S. M. Przyjemski

Kłopoty z oceną stopnia społecznej szkodliwości czynu w postaci wypadku drogowego. Przemyślenia na kanwie wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., sygn. Wa 37/08

3/2009

T. Razowski

W kwestii rozpoznania wniosku o zwrot zatrzyma-nego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

1/2009

- " -

W kwestii dopuszczenia do ruchu na terytorium Pol-ski pojazdów zaopatrzonych w tablice rejestracyjne państw wspólnotowych

2/2009

A. K. Rodakowski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grud-nia 2005 r., sygn. V KK 353/05, w sprawie obowiąz-ku określenia w wyroku, czy sprawca przestępstwa z art. 177 k.k. naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu umyślnie, czy nieumyślnie

11/2009

A. Skowron

Stosowanie instytucji zbiegu przepisów na gruncie postępowania mandatowego. Zbieg przepisów, czy zbieg wykroczeń? (część 1)

2/2009

- " -

Stosowanie instytucji zbiegu przepisów na gruncie postępowania mandatowego. Zbieg przepisów, czy zbieg wykroczeń? (część 2)

3/2009

- " -

Jak karać pijanych rowerzystów? Uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. P 7/08, w sprawie zgodności z Konstytucją art. 178 § 2 Kodeksu karnego

7/2009

A. Skowron

O nieracjonalnym ustawodawcy i nieskutecznym prawie

7/2009

- " -

Między wypadkiem a kolizją drogową. Powaga rzeczy osądzonej

10/2009

- " -

Parkowanie w "kopercie"

11/2009

- " -

Czy istotnie tak trudno ustalić osobę kierującego? Uwagi z ustawą "fotoradarową" w tle

12/2009

R. A. Stefański

Uprawnienia strażników leśnych i funkcjonariuszy straży parku do kontroli ruchu drogowego

2/2009

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2008 r., sygn. IV KK 309/08, w spraŹwie używania świateł drogowych

5/2009

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. V KK 405/08, w sprawie przyczynienia się do wypadku przez innego niż sprawca jego uczestnika

6/2009

- " -

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy ze względu na zastrzeżenia co do tych kwalifikacji

6/2009

- " -

Odpowiedzialność za kierowanie pojazdem silniko-wym przez osobę, której zatrzymano prawo jazdy

7/2009

- " -

Zmiana pasa ruchu za skrzyżowaniem

9/2009

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. V KK 34/09, w sprawie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu skrętu w lewo

12/2009

A. Ważny

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r., sygn. III CZP 47/07, w sprawie nieŹdopuszczalności drogi sądowej przy dochodzeniu od skarbu państwa należności za parkowanie pojazdu, który z mocy prawa przeszedł na własność skarbu państwa

3/2009

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., sygn. I KZP 21/08, w sprawie braku uprawnień po stronie oskarżyciela posiłkowe-go do zaskarżenia orzeczenia sądu na korzyść oskar-żonego

6/2009

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., sygn. I KZP 21/08, w sprawie braku uprawnień po stronie oskarżyciela posiłkowe-go do zaskarżenia orzeczenia sądu na korzyść oskar-żonego

6/2009

- " -

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lute-go 2008 r., sygn. V KK 313/07, w sprawie odpowie-dzialności za wykroczenie z art. 86 i 87 k.w.

10/2009

 


diariusz prawniczy

 

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (51)

2/2009

- " -

Diariusz prawniczy (52)

8/2009

 


z wokandy sądowej

 

L. K. Paprzycki

Spór między biegłymi ostatecznie rozstrzyga sąd

1/2009

- " -

Zabójstwo, samobójstwo, czy wypadek drogowy?

2/2009

- " -

Lekarz zawinił, pieszy pokrzywdzony, kierowca uniewinniony

3/2009

- " -

Sprawa o wypadek drogowy z oskarżenia osoby pokrzywdzonej

4/2009

- " -

Przypominanie oczywistości

5/2009

- " -

Dowód z badania DNA w sprawach dotyczących wypadków drogowych

6/2009

- " -

Zawsze winny jest człowiek

7/2009

- " -

Szczególna kombinacja wypadku w środowisku wodnym i powietrznym

8/2009

- " -

Przewidywalne zagrożenie to grupa pieszych, czy pojedyncze osoby z tej grupy?

9/2009

- " -

Motocykliści - nowe zagrożenie dla ruchu drogowego

10/2009

- " -

O zmianie kierunku jazdy w lewo - po raz ostatni

11/2009

- " -

Rzeczywisty, choć pośredni sprawca wypadku dro-goŹwego

12/2009

B. Zając

W kwestii przyczynienia się do wypadku drogowego

10/2009

 


z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

 

P. Czech

Prędkość poruszania się dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

7/2009

K. Kędziora P. Krzemień

Ortofotomapa jako narzędzie w opiniowaniu wypadków drogowych

9/2009

R. Owsiański

Impuls siły uderzenia w obliczeniach zderzeń. Wy-korzystanie programu Crash3 Analizer. Część 1

11/2009

- " -

Impuls siły uderzenia w obliczeniach zderzeń. Wy-korzystanie programu Crash3 Analizer. Część 2

12/2009

S. Pytel

O wszechstronną analizę możliwości obserwacyj-nych kierowców podążających za sobą pojazdów

10/2009

A. Reza

Opóźnienia hamowania samochodów osobowych. Wartości określone eksperymentalnie

5/2009

- " -

Hamowanie, prędkość i przyspieszanie rowerów

6/2009

- " -

Przyspieszenia, prędkości oraz opóźnienia hamowaŹnia współczesnych motocykli

8/2009

P. Świder

Stanowiskowe badanie hamulców a opóźnienie osią-gane przez samochód na drodze

1/2009

J. Unarski

Uderzenie motocykla w bok samochodu będącego w ruchu

2/2009

- " -

Ustalanie miejsca zderzenia w rekonstrukcji wypad-ków drogowych

3/2009

 


z notatnika biegłego

 

P. Świder

Stosowanie parametru EES a błędy popełniane w opiniach

11/2009

J. Wierciński

Czyn przyszły niedokonany

12/2009

 


PC-Crash

 

W. Wach

Automatyzacja obliczeń parametrów zderzenia

3/2009

- " -

Symulacja ruchu osób wewnątrz samochodu. Część 1: zderzenie, wielobryłowy model wnętrza

4/2009

- " -

Symulacja ruchu osób wewnątrz samochodu. Część 2: powłokowy model wnętrza

5/2009

- " -

Symulacja ruchu osób wewnątrz samochodu. Część 3: przewracanie się pojazdu

6/2009

 


materiały szkoleniowe

 

A. Duś J. Duś-Pilarz

Możliwości i warunki wykorzystania zapisów tacho-grafu cyfrowego do analizy zdarzeń drogowych

1/2009

W. Kotowski

Zatrzymanie i postój

8/2009

- " -

Sprawca, czy pokrzywdzona?

9/2009

J. Piasecka

Dorobek doktryny i judykatury w zakresie wykro-czeń drogowych

7/2009

- "

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny za wykroczenie drogowe

9/2009

A. Pikulik

Dzieci - ofiary wypadków drogowych. Konsekwen-cje i zapobieganie

5/2009

B. J. Stefańska

Skutki odmowy poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi w ustawodawstwie Hiszpanii

4/2009

R. A. Stefański

Osoby uprawnione do kierowania motorowerem

10/2009

K. Trzosińska

Uprawnienia straży gminnych (miejskich) wobec właścicieli pojazdów, którymi popełniono wykroczeŹnie drogowe zarejestrowane urządzeniem działają-cym samoczynnie

12/2009

A. Ważny

Wybrana problematyka dotycząca dynamiki tzw. przestępczości drogowej

8/2009

 


trybuna "Paragrafu"

 

H. Dębska

Orzekanie nawiązki w trybie art. 46 k.k. a regres zoŹbowiązanego w stosunku do zakładu ubezpieczenio-wego. Kilka uwag na tle orzeczenia Sądu Najwyż-szego

6/2009

W. Kotowski

Ręce opadają!

4/2009

S. Pytel

Rola organów procesowych w kształtowaniu poziomu biegłych oraz w kształtowaniu jakości współpraŹcy organów procesoŹwych z biegłymi

9/2009

 


recenzje

 

T. Razowski

Recenzja książki W. Kotowskiego i B. Kurzępy pt. Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009

6/2009

A. Ważny

Recenzja monografii W. Kotowskiego, Kodeks dro-gowy w praktyce, Wydawnictwo LexisNexis, WarŹszawa 2009

7/2009

 


informacje

 
  Szkolenie z zakresu programu PC-Crash

2/2009

  XI Międzynarodowa Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Tarnów-Tuchow, 8-9 października 2009 r.

5/2009

  Szkolenie z zakresu programu PC-Crash

2/2009

  Dwusemestralne Studium Podyplomowe "Eksperty-za Wypadku Drogowego"

7/2009

  XI Międzynarodowa Konferencja "Problemy Rekon-strukcji Wypadków Drogowych", Tarnów-Tuchów, 8-9 października 2009 r.

7/2009

  Nowe pozycje Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych

10/2009

 


wydarzenia

 
  XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Tarnów-Tuchów, 7-9 października 2009 r.

1/2009

 


wydarzenia

 
  XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Tarnów-Tuchów, 7-9 października 2009 r.

1/2009

 


numer specjalny, październik 2009 materiały XI Konferencji "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

 

Z. Dąbczyński, P. Gabryel, M. Mika, J. Schabowski

Możliwości zmniejszenia skutków wypadków drogowych poprzez dobór właściwych elementów wyposażenia drogi  

J. Bohatkiewicz, D. Kozłowski, S. Biernacki, T. Kulpa

System zarządzania ruchem na autostradzie A4  

D. Kucharski, S. Dzienis, J. Kula, M. Stodulski

Badania barier drogowych - opóźnienia uzyskiwane w proceŹsie zderzenia  

J. Januła, T. Diupero

Analiza kontrolowanych zderzeń samochodu osobowego z przeszkodami  

R. Owsiański

Crash3 Analizer. Program do obliczania zderzeń pojazdów i parametru EES  

J. Unarski, W. Wach

Analiza ryzyka w ruchu drogowym  

W. Wach

Wiarygodność ustalenia przyczyny wypadku drogowego  

K. Kędziora, A. Lewandowski, M. Anioła, J. Kurek, K. J. Waluś

Wyznaczanie parametrów krzywoliniowego ruchu pojazdu za pomocą czujników przyspieszeń  

J. Zębala, W. Wach, P. Ciępka, R. Janczur, S. Walczak

Weryfikacja modeli układów ABS zastosowanych w prograŹmie PC-Crash  

R. Janczur, P. Świder

Wpływ ciśnienia pompowania opon na opóźnienie hamowaŹnia samochodu  

P. Ciępka, A. Reza, P. Krzemień

Wpływ ulepszonych żarówek halogenowych na natężenie oświetlenia i widoczność pieszych  

A. Kuranowski

Wiarygodność wartości prędkości w chwili kolizji, odczytyŹwanej z prędkościomierza pojazdu  

P. Czarkowski, M. Guzek, M. Ostrowski

Ocena wpływu alkoholu na wybrane własności psychofizyczŹne kierowcy w badaniach na symulatorze jazdy samochodem  

P. Ciępka, A. Reza, J. Zębala

Badania prędkości ruchu pieszych  

T. Mechowski, J. Kula, M. Stodulski

Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych a opóźŹnienie hamowania  

H. Burg, V. Mitunevičius

Obliczenie wartości EES za pomocą programu EES CALC  

A. Lewandowski, K. Kędziora, K. Waluś

Analiza ruchu pojazdu na podstawie śladów opon pozostawionych na karoserii (badania doświadczalne)  

A. Duś, J. Duś-Pilarz

Możliwości rejestracyjne tachografów cyfrowych i ich przydatność do analiz wypadków drogowych  

J. Unarski

Nadmierna prędkość a przyczynienie się do skutków wypadku  

S. Pytel

Pożary współczesnych pojazdów  

K. Woźniak, A. Moskała, A. Urbanik

Przestrzenna rekonstrukcja złamań na podstawie pośmiertnego badania TK, jako element procesu rekonstrukcji wypadku drogowego  

W. Klimacki

Sygnalizacja świetlna a zagrożenie ruchu drogowego