Wojciech Kotowski
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. SK 48/05, w sprawie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł, że obowiązek stosowania samochodowych pasów bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Autor podziela i rozwija analizę problemu przeprowadzoną przez Trybunał Konstytucyjny, który nie tylko uznał zgodność art. 39 ust. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z art. 30 oraz 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ale wręcz wykazał zasadność obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

Pasy bezpieczeństwa, kierowca, wypadek, ograniczenie następstw wypadków..

Commentary on the ruling of the Constitutional Tribunal of 9 July 2009, Reference No. SK 48/05, in the matter of the requirement to wear seat (safety) belts in road traffic

Abstract

In this commentary, the author expresses approval of the ruling of the Constitutional Tribunal in which it stated that the requirement to wear seat belts in road traffic is consistent with the Constitution of the Republic of Poland. The author agrees with and develops the analysis of the issue carried out by the Constitutional Tribunal, which not only deemed Article 39 section 1 of the Road Traffic Act consistent with Article 30 and also 47 in conjunction with Article 31 section 3 of the Constitution of the Republic of Poland, but in point of fact showed the legitimacy of the requirement to wear seat belts.

Key Words
Seat belts, driver, accident, limiting the after-effects of accidents.

______________________________________________________________________________________

Adam K. Rodakowski
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. V KK 353/05, w sprawie obowiązku określenia w wyroku, czy sprawca przestępstwa z art. 177 k.k. naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu umyślnie, czy nieumyślnie

Streszczenie
Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu Najwyższego, wskazujące na ciążący na sądzie, orzekającym o przestępstwo z art. 177 k.k., obowiązek jednoznacznego określenia w wydanym orzeczeniu, czy naruszenie przez sprawcę zasad bezpieczeństwa w określonym rodzaju ruchu nastąpiło w sposób umyślny czy też nieumyślny. Autor uznaje to stanowisko za słuszne co do zasady, kwestionuje natomiast argumentacje przytoczoną na jego poparcie. Wskazuje, że ustalenie, czy czyn z art. 177 k.k. popełniony został przez umyślne bądź nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, jest bez znaczenia dla jego znamion, ma natomiast istotne znaczenie w kontekście zasad wymiaru kary i środków karnych, różnicując ładunek bezprawia, lecz przede wszystkim określa sposób i okoliczności popełnienia czynu. Z tych też względów uznać należy, że sentencja wyroku winna je uwzględniać. Zasadność poczynienia tych ustaleń należy według autora traktować bardziej w kategoriach powinności wynikającej z konieczności pełnego i wyczerpującego opisania czynu niż w kategoriach obowiązku.

Słowa kluczowe
Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, umyślność i nieumyślność tego naruszenia, wypadek, art. 177 k.k., wyrok..

Commentary on the judicial opinion of the Supreme Court of 1 December 2005, Reference No. V KK 353/05, in the matter of the requirement to define in a ruling whether the perpetrator of an offence under Article 177 Penal Code has violated principles of road safety intentionally or unintentionally

Abstract

The subject of the commentary is the standpoint of the Supreme Court, which indicated that there was a requirement to unambiguously define in an issued ruling whether a violation by a perpetrator of principles of road safety in defined type of traffic was intentional or unintentional. The author acknowledges this standpoint as being valid in relation to the principle; however, he questions the arguments put forward to support it. He indicates that establishing whether an offence under Article 177 Penal Code was committed by intentional or unintentional infringement of principles of road safety is of no significance to its characteristic features; however, it has significant importance in the context of principles of the severity of the penalty and penal measures, differentiating the degree of infringement, but above all defines the way in which the act was committed and its circumstances. For these reasons, it should be acknowledged that the sentence should take it into account. The Court's standpoint should, according to the author, be seen as a strong recommendation resulting from the necessity of a comprehensive and exhaustive description of the action, rather than as an absolute obligation.

Key Words
Violations of principles of road traffic safety, intentional and unintentional violation, accident, Article 177 Penal Code, ruling.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Parkowanie w "kopercie"

Streszczenie
Problem z kierowcami, którzy naruszają porządek na przysklepowych parkingach oraz w innych tego rodzaju miejscach, jakkolwiek nie jest powszechnie spostrzegany w tzw. literaturze fachowej, staje się problemem, który coraz częściej absorbuje organy ścigania, głównie Policję. Z tego też powodu podjęto próbę jego rozwiązania w projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym i prawdopodobnie już niedługo zarządcy nieruchomości oraz ich właściciele będą mogli wprowadzać zasady korzystania z takich miejsc. Zanim jednak to nastąpi, autor przedstawia propozycję wykładni obowiązujących obecnie przepisów, wskazując też na niedostatki dotychczasowych propozycji.

Słowa kluczowe
Miejsce dla inwalidy, art. 98 k.w., art. 1 ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", ogólnodostępna oznakowana droga wewnętrzna, droga publiczna, strefa zamieszkania, parking..

Parking in a disabled parking space

Abstract

The problem of drivers who break the law in car parks adjacent to shops and also in other types of places of this kind, although not generally dealt with in the so-called professional literature, is increasingly frequently coming to the attention of law enforcement bodies, mainly the Police. For this reason, an attempt has been made to solve this problem in the planned amendment of the Road Traffic, Act and probably soon real estate administrators and owners will be able to introduce rules for using such places. However, the author presents a proposal of how to interpret currently binding regulations before the proposed amendment comes into force, at the same time indicating the deficiencies of proposals put forward up till now.

Key Words
Parking spaces for disabled, Article 98 Code of Petty Offences, Article 1 section 2 of the Road Traffic Act, generally accessible marked internal road, public road, residential zone, car park.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
O zmianie kierunku jazdy w lewo - po raz ostatni

Streszczenie
Autor opisuje sprawę zaistniałego na skrzyżowaniu wypadku, w którym skręcający w lewo autobus został uderzony przez wyprzedzający go nieprawidłowo samochód osobowy. W sprawie tej oskarżeni zostali kierowcy obu pojazdów, a następnie, w postępowaniu kasacyjnym, kierowca autobusu został przez Sąd Najwyższy uniewinniony. Sprawa ta jest dla autora tłem dla wyrażenia osobistego poglądu, że wbrew poglądom pojawiającym się w doktrynie, względy bezpieczeństwa ruchu, w tym bezpieczeństwa samego skręcającego, przemawiają za tym, by obowiązek zachowania przez skręcającego szczególnej ostrożności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", interpretować jako zawierający w sobie obowiązek skręcającego ciągłej (w miarę możliwości) obserwacji drogi za pojazdem.

Słowa kluczowe
Motocykliści, Skręt w lewo, szczególna ostrożność, wyprzedzanie..

On turning left - for the last time

Abstract

The author describes a case of an accident that occurred at a crossroads, in which a bus turning left was hit by a car overtaking it improperly. Drivers of both vehicles were accused in this case, and then, in appeal proceedings, the driver of the bus was acquitted by the Supreme Court. The author uses this case as the background for expressing a personal opinion, that - contrary to views appearing in the doctrine - road traffic safety considerations, including those relating to the safety of the turning vehicle itself, support the interpretation that the duty on the part of the turner to take particular care, as mentioned in Article 22 section 1 of the Road Traffic Act should encompass an obligation to continuously (as far as is possible) observe the road behind the vehicle.

Key Words
Left turn, particular care, overtaking.

_____________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Impuls siły uderzenia w obliczeniach zderzeń. Wykorzystanie programu Crash3 Analizer. Część 1

Streszczenie
W artykule przedstawiono algorytm obliczania impulsu uderzenia i jego praktyczne wykorzystanie w skomplikowanych przypadkach zderzeń. Przedstawiono wykorzystanie programu do wspomagania analizy i rekonstrukcji wypadków "Crash3 Analizer", pomyślanego jako narzędzie do uproszczonych przeliczeń i porównania wyników z wynikami uzyskanymi innymi metodami.

Słowa kluczowe
Analiza wypadków drogowych, impuls uderzenia, program komputerowy, oszacowanie parametru EES..

Impact force impulse in collision calculations. Use of the Crash3 Analizer program. Part 1

Abstract

In the article, the author presents an algorithm for calculating the impact force impulse and its practical use in complicated collision cases. Use of „Crash3 Analizer”, a program for aiding analysis and reconstruction of accidents which was envisioned as a tool for simplified calculations and comparison of results with results obtained by other methods, is also described.

Key Words
Analysis of road accidents, collision impulse, computer programme, estimation of the EES parameter.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Świder
Stosowanie parametru EES a błędy popełniane w opiniach

Streszczenie
W artykule, przypominając pojęcie i cel stosowania parametru EES (Energy Equivalent Speed), autor omawia niektóre błędy występujące w opiniach biegłych rekonstruujących wypadki drogowe, a korzystających z banków danych EES.

Słowa kluczowe
EES, rekonstrukcja wypadku, dyssypacja energii..

Application of EES parameter and errors made in expert

Abstract

In the article, after first presenting the concept and aim of application of EES (Energy Equivalent Speed) parameter, the author discusses certain errors occurring in opinions of experts when reconstructing road accidents and making use of EES data bases.

Key Words
EES, accident reconstruction, dissipation of energy.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów