Antoni Bojańczyk
W kwestii dopuszczalności eksperymentu prywatnego w postępowaniu karnym w sprawach o wypadki drogowe

Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnienia dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym w sprawach o wypadki drogowe dowodu z eksperymentu przeprowadzonego przez podmioty prywatne - strony postępowania (oskarżonego, pokrzywdzonego lub ich reprezentantów procesowych). Analizie poddano zagadnienie potrzeby przeprowadzania eksperymentu przez strony, jak i kwestię dopuszczalności dowodowej z takiego eksperymentu. Zdaniem autora, wykorzystanie dowodu z utrwalenia (audiowizualnego, fotograficznego) doświadczenia lub przebiegu odtworzenia zdarzeń (lub fragmentów zdarzeń) stanowiących przedmiot rozpoznania przeprowadzonego przez podmiot prywatny jest w postępowaniu karnym dopuszczalne.

Słowa kluczowe

Dowód w postępowaniu karnym, dowody prywatne w postępowaniu karnym, eksperyment procesowy, wypadki drogowe, zagadnienia procesowe..

On admissibility in penal proceedings of road accident experimental reconstruction arranged by a party

Abstract

The article presents problems of admissibility in penal proceedings in cases involving road accidents of evidence from experimental reconstruction arranged by private parties (defendant, the aggrieved party or their legal representatives). The analysis covered the problem of the need of running the experimental reconstruction by parties and admissibility of evidence from such experiment. In the author`s opinion, the use of evidence from recording of the experiment (audiovisual, photographic) or reconstruction of events (or parts of the events) by a private party is admissible.

Key Words
Evidence in penal proceedings, private evidence in penal proceedings, experimental reconstruction, road accidents, issues of proceedings.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Jak karać pijanych rowerzystów? Uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. P 7/08, w sprawie zgodności z konstytucją art. 178 § 2 Kodeksu karnego

Streszczenie

Autor krytycznie ocenia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 7 kwietnia 2009 r. uznał, że art. 178a § 2 k.k. nie jest sprzeczny z zasadą sprawiedliwości, wyrażoną w art. 2 Konstytucji, oraz że nie narusza on art. 31 ust. 3 Ustawy Zasadniczej, gdzie zapisano zakaz ograniczania obywateli w ich prawach wolnościach poza ustawą i bez potrzeby ochrony bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Aprobuje natomiast pogląd, że istnieją powody, aby przepis ten w różny sposób traktował osoby "piesze" i tych, którzy prowadzą pojazdy niemechaniczne.

Słowa kluczowe

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zapytanie prawne, przepis art. 178a § 2 k.k., stan nietrzeźwości, użycie środka odurzającego, Konstytucja, zasady konstytucyjne, pojazdy niemechaniczne, piesi.

How to punish drunk cyclists? Comments on the sentence of the Constitutional Tribunal of April 7, 2009, Reference No. P 7/08, on conformity with the Constitution art. 178 § 2 of Penal Code

Abstract

The author is critical about the position of the Constitutional Tribunal which in the sentence of April 7, 2009, ruled that art. 178a § 2 of Penal Code is not contradictory to principle of justice expressed in art. 2 of the Constitution, and that it does not violate art. 31 part 3 of the Constitution, where injunction not to restrict citizens` right of freedom outside the law and when there is no need of protection of safety and public order, or protection of the environment, health or freedom and rights of other persons is stated. The author, however, approves the view that there are reasons for this rule to treat pedestrians and those riding non-mechanical vehicles differently.

Key Words
Sentence of the Constitutional Tribunal, legal question, rule of art. 178a § 2 of Penal Code, state of insobriety, use of intoxicants, Constitution, constitutional principles, non-mechanical vehicles, pedestrians.

____________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Odpowiedzialność za kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę, której zatrzymano prawo jazdy

Streszczenie

W artykule rozważana jest kwestia odpowiedzialności za kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę, której zatrzymano prawo jazdy, w aspekcie traktowania tego jako wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. i z art. 95 k.w. Autor opowiada się za stosowaniem pierwszego z przepisów, polemizując z poglądem, uznającym, że w grę wchodzi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 95 k.w. Wskazuje, że zatrzymanie prawa jazdy powoduje zawieszenie uprawnień, a nadto, że uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi nie może być realizowanie bez posiadania prawa jazdy..

Słowa kluczowe

Cofanie uprawnień, prawo jazdy, uprawnienia do prowadzenia pojazdów, utrata uprawnień, zatrzymanie prawa jazdy, zawieszenie uprawnień..

Responsibility for driving a motor vehicle by a person whose driving licence has been confiscated

Abstract

The problem of responsibility for driving a mechanical vehicle by a person whose driving licence has been confiscated is discussed in the aspect of treating this as an offence after art. 94 § 1 of Petty offences` Code and art. 95 of Petty Offences` code. The author supports application of the former rule, arguing against the view that it is a case of offence as defined in art. 95 of Code of Petty Offences. He proves that confiscation of a driving licence causes suspension of licensing, and moreover, that licence for driving mechanical vehicles can not be executed without holding a driving licence.

Key Words
Withdrawal of licensing, driving licence, licence for driving vehicles, loss of licensing, confiscation of a driving licence, suspension of licensing.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Zawsze winny jest człowiek

Streszczenie

Istota opisywanego tu wypadku polegała na tym, że oskarżony kierowca samochodu BMW, na obficie mokrej jezdni z występującymi koleinami, wchodząc w zakręt, zjechał częściowo na prawe gruntowe pobocze i usiłując potem powrócić na jezdnię, utracił panowanie nad samochodem, który uległ zarzuceniu i przemieścił się na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka pojazdem. Na kanwie procesu dotyczącego tego zdarzenia autor wskazuje przesłanki, jakie należy brać pod uwagę przy rozważaniu możliwości przypisania kierowcy odpowiedzialności za tego typu zdarzenie, w którym czynnikiem sprzyjającym utracie panowania nad pojazdem był stan drogi.

Słowa kluczowe

Aquaplaning, utrata panowania nad pojazdem, wypadek..

It is always the human being that is guilty

Abstract

During the accident the accused driver of BMW, on a very wet rutted roadway, trying to negotiate a turn drove partly onto the right dirt shoulder. Next, in an attempt to return to the road he lost control over the car, which skidded, and drove onto the opposite traffic lane and collided with an oncoming vehicle. Using the court trial on this accident the author points at the prerequisites that should be taken into account when considering the possibility of imputing a driver the responsibility for such an event, in which the factor conducive to the loss of control over the vehicle was the state of the road.

Key Words
Aquaplaning, loss of control over a vehicle, accident.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Czech
Prędkość poruszania się dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Streszczenie

W artykule przedstawiono częściowe wyniki badań mających na celu określenie prędkości poruszania się pieszych w ruchu drogowym. Jako materiał badawczy wybrano dzieci i młodzież w wieku szkolnym - od 8 do 18 lat. Badania przeprowadzono dla ruchu o zróżnicowanym tempie: chód wolny, chód normalny, chód szybki, bieg. Wyniki zostały przedstawione w zależności od płci oraz wieku badanej osoby. Dodatkowo sprawdzono zależność prędkości ruchu od wzrostu i wagi dziecka. Wartości prędkości otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań dają możliwość precyzyjnego określenia czasu przebywania pieszego na jezdni. W konsekwencji umożliwiają sprawdzenie możliwości uniknięcia potrącenia pieszego przez kierowcę oraz ich wzajemnego przyczynienia się do zaistniałego wypadku drogowego..

Słowa kluczowe

Prędkość ruchu, dzieci, ruch drogowy..

Speed of movement of school children and teenagers

Abstract

The article presents partial results of research on determination of speed of pedestrians` in road traffic. For test material school going children and teenagers of the age of 8 to 18 years were chosen. The tests were carried out for motion of different pace: slow walk, ordinary walk, fast walk and run. The results were grouped according to sex and age of the tested person. Dependence of motion speed on the child`s height and weight was also checked. On the basis of the speeds obtained in tests the time of pedestrian`s presence on the roadway can be determined precisely. Consequently, these speeds help to check the possibility for a driver to avoid hitting a pedestrian, and for both of them to contribute to a road accident.

Key Words
Motion speed, children, road traffic.

_____________________________________________________________________________________

Joanna Piasecka
Dorobek doktryny i judykatury w zakresie wykroczeń drogowych

Streszczenie

Autorka zaprezentowała ogólne założenia i twierdzenia wyrażone przez znawców przedmiotu, które jej zdaniem są z reguły słuszne, bowiem zostały oparte na głębokich przemyśleniach. W podobnym duchu nastąpiła prezentacja zasługujących na uwagę orzeczeń sądowych dotyczących wykroczeń drogowych.

Słowa kluczowe

Doktryna, judykatura, wykroczenia drogowe..

Attainment of doctrine and judicature in road traffic offence

Abstract

The author has presented general assumptions and statements expressed by experts in the subject, which she has found right as a rule, having been based on profound deliberations. In the same spirit court decisions on road traffic offence, worthy of notice, have been presented.

Key Words
Doctrine, judicature, road traffic offence.

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Ważny
Recenzja monografii Wojciecha Kotowskiego, Kodeks drogowy w praktyce, Warszawa 2009

Streszczenie

Autor recenzji, omawiając zasadnicze cechy dzieła, wskazuje krąg potencjalnych jego odbiorców, tj. sędziów, prokuratorów, policjantów, strażników miejskich, adwokatów, radców prawnych czy biegłych z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych, a także wszystkie osoby uprawnione do kierowania pojazdami, jak też pieszych. Oceniając pozytywnie przystępne i praktyczne podejście do tematu, zaleca książkę jako aktualne kompendium wiedzy z zakresu ruchu drogowego, niezbędne dla wskazanych wyżej podmiotów, a także dla uczelni, które w programie kształcenia mają administrację bezpieczeństwa publicznego bądź zarządzanie tym bezpieczeństwem.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu, akty prawne..

Review of monograph by Wojciech Kotowski, Highway Code in practice, Warsaw 2009

Abstract

The reviewer discusses the essential features of the book and points at the potential circle of its readers including judges, prosecutors, police officers, municipal wardens, solicitors, legal advisers, or court experts in road accident reconstruction as well as persons licensed to drive vehicles and pedestrians. In his favourable opinion he highlights the intelligible and practical approach to the subject. He recommends the book as anstate-of-the art compendium of knowledge on road traffic, indispensable for the above mentioned addressees, as well as schools of higher education whose syllabus covers public safety administration or safety management.

Key Words
Road traffic, road traffic safety, legal acts..

_____________________________________________________________________________________

Dwusemestralne Studium Podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego"
Two-semester Postgraduate Studies "Expert`s report in traffic accident cases"

XI Międzynarodowa Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Tarnów-Tuchów, 8-9 października 2009 r.
XI International Conference on "Problems of road accident reconstruction"

_____________________________________________________________________________________

Informacje: