Ryszard A. Stefański
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. V KK 405/08, w sprawie przyczynienia się do wypadku przez innego niż sprawca jego uczestnika

Streszczenie

Autor aprobuje stanowisko Sądu Najwyższego, że kwestia zamontowania (bądź nie) pasów bezpieczeństwa w samochodzie pokrzywdzonego nie determinuje odpowiedzialności oskarżonego za spowodowany wypadek. Wywodzi, że nie zachodzi związek przyczynowy między niezamontowaniem w samochodzie pokrzywdzonego pasów bezpieczeństwa a zaistniałym wypadkiem, podczas gdy odpowiedzialność za przestępstwo z art. 177 § 1 lub 2 k.k. jest od takiego związku uzależniona. Ponadto wskazuje bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie oceny naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu także przez innego uczestnika ruchu, podnosząc, że pojęcia "przyczynienie się do wypadku" powinno używać się w sytuacji, gdy inny uczestnik ruchu jest współodpowiedzialny za wypadek.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, uczestnik ruchu, związek przyczynowy.

Commentary on the resolution of the Supreme Court of 11 February 2009, Reference No. V KK 405/08, in the matter of a person involved in an accident (other than the perpetrator of the accident) contributing to that accident

Abstract

The author approves the standpoint of the Supreme Court - that the issue of whether safety belts were (or were not) installed in the car of the injured person does not determine the responsibility of the accused for the caused accident. He deduces that a causal link does not exist between not installing safety belts in the car of the injured person and the accident itself, whereas the responsibility for an offence under Article 177 § 1 or 2 Penal Code is dependent on such a link. Furthermore, he refers to the extensive body of the Supreme Court ruling in the area of assessing infringement of principles of road traffic safety by other road users, raising the point that the expression "contributing to an accident" should be used in a situation where another road user is coresponsible for the accident.

Key Words
Road accident, road user, causal link.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Ważny
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., sygn. I KZP 21/08, w sprawie braku uprawnień po stronie oskarżyciela posiłkowego do zaskarżenia orzeczenia sądu na korzyść oskarżonego

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca postanowienie Sądu Najwyższego, w którym odmówił on podjęcia uchwały co do następującego zagadnienia prawnego: "Czy wniesienie apelacji na korzyść oskarżonego, przez oskarżyciela posiłkowego - podmiot określony w art. 49 § 3 k.p.k., tj. zakład ubezpieczeń, w ramach przysługującego mu gravamen, jest niedopuszczalne z mocy ustawy, w rozumieniu art. 429 § 1 k.p.k.?"

Słowa kluczowe

Oskarżyciel posiłkowy, zakład ubezpieczeń, stan nietrzeźwości, wypadek drogowy, gravamen.

Commentary on the resolution of the Supreme Court of 23 September 2008, Reference No. I KZP 21/08, in the matter of lack of authorization on the part of an auxiliary prosecutor to appeal on behalf of an accused entity against a court verdict

Abstract

This is a commentary approving the resolution of the Supreme Court, in which it declined to pass a resolution as to the following legal question: "Is appealing by the auxiliary prosecutor on behalf of the accused - an entity defined under Article 49 § 3 Code of Penal Proceedings, i.e. an insurance company, as part of gravamen that it is entitled to, inadmissible under the act, as defined in Article 429 § 1 Code of Penal Proceedings?"

Key Words
Auxiliary prosecutor, insurance company, road accident, intoxication, gravamen.

____________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy ze względu na zastrzeżenia co do tych kwalifikacji

Streszczenie

Artykuł porusza problemy związane z poddaniem sprawdzeniu kwalifikacji kierowcy, względem którego nasunęły się zastrzeżenia co do jego umiejętności bezpiecznego kierowania pojazdem. Wskazano okoliczności uzasadniające wydanie takiej decyzji, organ uprawniony do skierowanie takiego kierowcy na egzamin kontrolny oraz skutki niepoddania się przezeń sprawdzeniu lub uzyskania negatywnego wyniku egzaminu.

Słowa kluczowe

Kierowca, sprawdzenie kwalifikacji, starosta, uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym.

Checking drivers' qualifications based on reservations as to these qualifications

Abstract

The author discusses issues linked with checking the qualifications of a driver, about whom reservations have been raised as to his/her ability to drive a car safely. Circumstances justifying the issuing of such a decision, the organ entitled to order such a driver to take an exam and also what happens if a driver does not subject him/herself to such an exam, or if he/she fails the exam are presented.

Key Words
Driver, verifying qualifications, foreman (starost), licence to drive a motor vehicle.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Dowód z badania DNA w sprawach dotyczących wypadków drogowych

Streszczenie

Artykuł dotyczy wypadku drogowego potrącenia ze skutkiem śmiertelnym pieszej, idącej lewym poboczem drogi poza obszarem zabudowanym, przez samochód osobowy prowadzony przez oskarżonego, który oddalił się z miejsca wypadku, nie przyznał się do uczestnictwa w wypadku i odmówił złożenia wyjaśnień. Na kanwie tego zdarzenia autor przedstawia problematykę wykorzystywania dowodu z porównania DNA ze śladów krwi ujawnionych na odłamkach rozbitej przedniej szyby samochodu, z DNA oskarżonego, jako dowodu przesądzającego jego uczestnictwo w wypadku.

Słowa kluczowe

Wypadek, ucieczka z miejsca wypadku, badanie DNA.

Evidence from DNA analysis in cases concerning road accidents

Abstract

The article concerns a road accident consisting in the fatal knocking down of a female pedestrian who was walking along the left hard shoulder of a road outside a built-up area, by a car driven by the accused, who fled from the scene of the accident, did not admit to involvement in the accident and refused to submit an explanation. On the basis of this incident, the author presents the issue of using evidence from a comparison of DNA from blood traces revealed on fragments of the smashed windscreen of the car with the DNA of the accused as evidence attesting to his participation in the accident.

Key Words
Accident, fleeing from the scene of the accident, DNA analysis.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Hamowanie, prędkość i przyspieszanie rowerów

Streszczenie

W Polsce eksploatowanych jest coraz więcej nowoczesnych rowerów. Znane z dostępnej literatury wyniki badań najczęściej odnoszą się do starszych typów rowerów. W artykule przedstawiono, na podstawie nowszej literatury, przegląd wyników badań parametrów hamowania, osiąganej prędkości i przyspieszania różnych typów rowerów, prowadzonych na Słowacji i w Niemczech.

Słowa kluczowe

Rower, opóźnienie hamowania, prędkość, przyspieszenie.

Bicycle braking, speed and acceleration

Abstract

In Poland, increasing numbers of modern bicycles are used. Results of studies in the available literature mainly relate to older types of bicycles. In the article, results of analysis of braking parameters, achieved speed and acceleration of various types of bikes ridden in Slovakia and Germany are reviewed.

Key Words
Bicycle, braking deceleration, speed, acceleration.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Symulacja ruchu osób wewnątrz samochodu. Część 3: przewracanie się pojazdu

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację tematu "Symulacja ruchu osób wewnątrz samochodu", rozpoczętego w kwietniowym numerze "Paragrafu na drodze". Tematem tej części jest symulacja ruchu osób znajdujących się wewnątrz samochodu podczas przewracania się pojazdu .

Słowa kluczowe

Symulacja, biomechanika, przewracanie się pojazdu.

Simulation of the passengers' movement in the vehicle interior. Part 3: overturning of the car

Abstract

The article is a continuation of the subject of "simulation of the passengers' movement in the vehicle interior" begun in the April issue of "Paragraf na drodze". The subject matter of the passengers movement inside the car during overturning of it.

Key Words
Simulation, biomechanics, overturning of the car.

_____________________________________________________________________________________

Hanna Dębska
Orzekanie nawiązki w trybie art. 46 k.k. a regres zobowiązanego w stosunku do zakładu ubezpieczeniowego. Kilka uwag na tle orzeczenia Sądu Najwyższego

Streszczenie

Poruszony w artykule problem prawny sprowadza się do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy dochodzenie przez poszkodowanego roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach procesu karnego (w trybie art. 46 k.k.), zamiast w ramach procesu cywilnego, pozbawia sprawcę szkody uprawnień z tytułu zawartej z zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w wyniku ruchu tych pojazdów. Zdaniem autorki - nie pozbawia, a przeciwne co do meritum orzeczenie Sądu Najwyższego jest nietrafne.

Słowa kluczowe

Nawiązka, regres, odszkodowanie z tytułu OC.

Awarding compensatory damage under Article 46 Penal Code and the recourse of the obligated party against the insurance company. Some comments relating to the ruling of the Supreme Court

Abstract

The article looks at the legal issue of whether investigation by an injured party of claims on account of civil liability within the framework of criminal procedure (under Article 46 Penal Code) instead of within the framework of civil procedure, deprives the perpetrator (of the injury) of rights. In the opinion of the author it does not, and the ruling of the Supreme Court is incorrect - it is contrary to the essence of the matter.

Key Words
Compensatory damage, recourse, damage on account of civil liability.

_____________________________________________________________________________________

Tomasz Razowski
Recenzja książki W. Kotowskiego i B. Kurzępy, Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Warszawa 2009
Review of "Inspection of Road Traffic. Commentary on the Road Traffic Act", by W. Kotowski and B. Kurzępa, Warsaw 2009

_____________________________________________________________________________________

Informacje: