Ryszard A. Stefański
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2008 r., sygn. IV KK 309/08, w sprawie używania świateł drogowych

Streszczenie

Jest to glosa krytyczna w stosunku do postanowienia Sądu Najwyższego, w którym wyraził on tezę, że "w określonych okolicznościach, wynikających z warunków ruchu drogowego, stosowanie świateł drogowych będzie konieczne dla zapewnienia bezpiecznego poruszania się po drodze". Autor, wyrażając dezaprobatę dla tej tezy i jej uzasadnienia, wskazuje, że Sąd Najwyższy uchybił wykładni językowej, zamieniając wynikające z prawa o ruchu drogowym uprawnienie kierującego pojazdem do użycia świateł drogowych w obowiązek.

Słowa kluczowe

Światła drogowe, używanie świateł, prędkość bezpieczna.

Commentary on the ruling of the Supreme Court of 24 October 2008, Reference no. IV KK 309/08, in the matter of using car headlights

Abstract

This is a critical commentary on the ruling of the Supreme Court, in which it put forward the thesis that "in given circumstances, resulting from road traffic conditions, use of headlights will be necessary to ensure safe movement on roads". The author, expressing disapproval of this thesis and its justification, indicates that the Supreme Court performed a linguistic misinterpretation, changing the right of a person driving a vehicle to use headlights under the Road Traffic Act, into a duty.

Key Words
Headlights, using lights, safe speed.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Ważny
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. I KZP 33/08, w sprawie zaliczenia na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów także okresu rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca treść uchwały Sądu Najwyższego, w której orzekł on, że na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 k.k.) podlega zaliczeniu, na podstawie art. 63 § 2 k.k., także okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, zastosowanego na podstawie art. 137 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie powinno być zawarte w wyroku (art. 413 § 1 pkt 2 k.p.k.), a jeżeli wyrok nie zawiera tego rozstrzygnięcia, to sąd podejmuje je postanowieniem, na posiedzeniu (art. 420 § 1 k.p.k.).

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, zatrzymanie prawa jazdy, środek karny.

Commentary on the resolution of the Supreme Court of 25 February 2009, Reference no. I KZP 33/08, in the matter of counting the actual period of confiscation of a driving licence or other document authorising a person to drive a vehicle towards the period of an imposed driving ban

Abstract

This is a commentary approving the resolution of the Supreme Court, in which it ruled that the period of actual confiscation of a driving licence or other document entitling to drive vehicles, applied on the basis of Art. 137 Section 1 Point 1 in conjunction with Art. 135 Section 1 Point 1 Letter a and Point 2 of the Act of 20 June 1997 - the Road Traffic Act - also counts towards the period of an imposed driving ban on the basis of Art. 63 § 2 Penal Code. The ruling in this matter should be contained in the sentence (Art. 413 § 1 Point 2 Code of Penal Procedure), and if the sentence does not contain this ruling, then the court takes it up with a resolution at a hearing (Art. 420 § 1 Code of Penal Procedure).

Key Words
Driving ban, confiscation of driving licence, penal measure.

____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Przypominanie oczywistości

Streszczenie

Na kanwie sprawy karnej dotyczącej śmiertelnego w skutkach potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię w nocy, w obszarze niezabudowanym z lewej strony drogi na prawą, autor po raz kolejny wskazuje na niedopatrzenia i błędy popełnione przez organy procesowe, które w efekcie spowodowały bezzasadne ciągnięcie się sprawy przez wszystkie instancje, aż do skargi kasacyjnej.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, postępowanie procesowe, wady postępowania.

A reminder of the obvious

Abstract

On the basis of a criminal case concerning a fatal accident involving a pedestrian crossing a road at night, in a non-built-up area from the left side of the road to the right, the author once again indicates oversights and mistakes committed by process bodies, which in effect caused an unjustified dragging of the case through all instances, up to an appeal against sentence.

Key Words
Road accident, trial, shortcomings of proceedings.

______________________________________________________________________________________

Adam Reza
Opóźnienia hamowania samochodów osobowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono porównanie wyników polskich i zagranicznych badań średniego pełnego opóźnienia hamowania samochodów osobowych, wyposażonych w układ ABS, jak i bez tego układu. Uwzględniono także wpływ stanu nawierzchni jezdni i prędkości na osiągane wartości opóźnienia hamowania.

Słowa kluczowe

Opóźnienie hamowania, układ ABS, stan nawierzchni jezdni.

Car braking deceleration of cars

Abstract

In the article, a comparison of results of Polish and foreign studies of mean fully developed braking deceleration (MFDD) of cars, equipped with ABS and without this system is presented. The influence of the state of road surface and speed on achieved values of deceleration are also taken into account.

Key Words
Deceleration, ABS, state of road surface.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Symulacja ruchu osób wewnątrz samochodu. Część 2: powłokowy model wnętrza

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację tematu rozpoczętego w kwietniowym numerze "Paragrafu na drodze". Zastosowano symulację wnętrza pojazdu zbudowaną z powłok.

Słowa kluczowe

Symulacja, biomechanika.

Simulation of the passengers' movement in the vehicle interior. Part 2: the shell interior model

Abstract

The article is a continuation of a topic commenced in the April 2009 edition of "Paragraf na drodze". In part 2 a shell model of the interior has been applied.

Key Words
Simulation, biomechanics.

_____________________________________________________________________________________

Arkadiusz Pikulik
Dzieci - ofiary wypadków drogowych. Konsekwencje i zapobieganie

Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę związaną z dziećmi - ofiarami wypadków drogowych, a w szczególności z konsekwencjami tych zdarzeń dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Opracowanie jest wynikiem sondażowych badań aktowych przeprowadzonych w Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego". Wskazując na konsekwencje, jakie wynikają z udziału w wypadkach drogowych, autor dokonuje ich klasyfikacji oraz czyni próby wskazania sposobów, mających na celu zapobieganie temu tragicznemu zjawisku.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, konsekwencje, dzieci w ruchu drogowym, zapobieganie, liczba wypadków.

Children - victims of road accidents. Consequences and prevention

Abstract

The article presents issues linked with children - victims of road accidents, and especially issues linked with the consequences of these events for very young participants in road traffic. The paper is the result of a study of archives, carried out at the Association to Help Victims of Road Accidents and Collisions "Alter Ego". Indicating the consequences that result from participation in road accidents, the author classifies them and attempts to indicate methods aimed at preventing this tragic phenomenon.

Key Words
Road accident, consequences, children in road traffic, prevention, number of accidents.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:

XI Międzynarodowa Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych",
Tarnów-Tuchów, 8-9 października 2009 r

XI International Conference on "Problems of road accident reconstruction"