Andrzej Ważny
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r., Sygn. III CZP 47/07, w sprawie niedopuszczalności drogi sądowej przy dochodzeniu od skarbu państwa należności za parkowanie pojazdu, który z mocy prawa przeszedł na własność skarbu państwa

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca treść uchwały Sądu Najwyższego, dotyczącej niedopuszczalności drogi sądowej w sprawie z powództwa jednostki prowadzącej parking przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Autor podziela stanowisko SN, z zastrzeżeniem odnośnie wskazania § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad­ministracji jako podstawy prawnej, która miałaby je uzasadniać.

Słowa kluczowe

Niedopuszczalność drogi sądowej, należność z tytułu parkowania pojazdu.

Commentary on the resolution of the Supreme Court of 19 June 2007, Reference No. III CZP 47/07, in the matter of the inadmissibility of legal action against the State Treasury for an amount due for parking a vehicle, which, by law, had become the property of the State Treasury

Abstract

This is a commentary approving the content of the resolution of the Supreme Court, concerning the inadmissibility of legal action in a matter concerning a complaint by an entity operating a car park against the State Treasury for money owed for parking a vehicle, possession of which had passed to the State Treasury on the basis of Art. 130a Section 10 of the Act of 20 June 1997 - the Road Traffic Act. The author shares the position of the Supreme Court, with a reservation concerning indication of § 3 point 1 letter a of the decree of the Council of Ministers of 23 April 2002 in the matter of extending application of regulations of the Administrative Proceedings Act, as the legal basis which would justify it.

Key Words
Inadmissibility of legal action, amount due for parking a vehicle .

____________________________________________________________________________________

Stanisław M. Przyjemski
Kłopoty z oceną stopnia społecznej szkodliwości czynu w postaci wypadku drogowego. Przemyślenia na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., sygn. WA 37/08

Streszczenie

Artykuł dotyczy przypadku, w którym Sąd Najwyższy, w oparciu o przesłankę znikomej społecznej szkodliwości czynu, umorzył sprawę przeciwko sprawcy wypadku drogowego, w którym ten, w warunkach nocnych, na przejściu dla pieszych, potrącił pieszą powodując u niej poważne obrażenia ciała. Autor, omawiając problem pojęcia " społeczna szkodliwość czynu", krytycznie ocenia trafność tej przesłanki wyrokowania w odniesieniu do wypadku drogowego w ogóle, a do wypadku omawianego w szczególności.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, społeczna szkodliwość czynu.

Problems with assessing the degree of social harmfulness of a road accident: thoughts on the judgement of the Supreme Court of 23 September 2008, Reference No. WA 37/08

Abstract

The article concerns a case in which the Supreme Court, on the basis of the premise that an act was negligibly socially harmful, discontinued a case against the perpetrator of a road accident in which the said perpetrator, in night-time conditions, knocked down a (female) pedestrian on a pedestrian crossing, causing serious injuries to her body. The author, in discussing the concept of "social harmfulness of an act", critically assesses the validity of this criterion as a basis for adjudicating in relation to road accidents in general, and to the discussed accident in particular.

Key Words
Road accident, social harmfulness of an act.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Stosowanie instytucji zbiegu przepisów na gruncie postępowania mandatowego. Zbieg przepisów, czy zbieg wykroczeń? (część 2)

Streszczenie

Niniejsza, druga część opracowania, została poświęcona wyjaśnieniu instytucji rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy oraz konsekwencjom obowiązywania przepisów, które nie przystają do regulacji art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Autor wyjaśnia także, dlaczego w sytuacji opisywanej w pierwszej części opracowania organ mandatowy popełnił błąd nakładając jeden mandat karny.

Słowa kluczowe

Pozorny i rzeczywisty zbieg przepisów ustawy, zbieg wykroczeń, mandat karny, art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 9 Kodeksu wykroczeń.

Application of the institution of concurrence of regulations in the case of fine proceedings. Concurrence of regulations or concurrence of petty offences? (part 2)

Abstract

This second part of the article is devoted to clarifying the institution of an actual over-lap of regulations of an act and also consequences of regulations being in effect that are not consistent with regulations of Article 96 of the Petty Offences Procedure Code. The au-thor also explains why in the situation described in the first part of the article, the fining body committed an error in imposing (just) one fine.

Key Words
Concurrence of regulations of an act, concurrence of petty offences, fine, Article 96 of the Petty Offences Procedure Code, Article 9 of the Petty Offences Code.

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Lekarz zawinił, pieszy pokrzywdzony, kierowca uniewinniony

Streszczenie

Opracowanie jest poświęcone analizie uchybień, będących udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, a także organów prowadzących dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, które, być może( zwłaszcza te ostatnie), uniemożliwiły dokonanie w tej sprawie ustaleń w sposób pewny. Z tego właśnie powodu nie było w tej sprawie dowodów materialnych (zabezpieczonych śladów zdarzenia), jednakże możliwe było jednoznaczne zrekonstruowanie przebiegu wypadku, także z wykorzystaniem programu PC-Crash.

Słowa kluczowe

Rekonstrukcja wypadku drogowego, opinia biegłego medyka sądowego, wypadek na przejściu dla pieszych, zasada ograniczonego zaufania.

The medical expert was at fault, the pedestrian was the injured party and the driver was acquitted

Abstract

The article is devoted to analysis of negligence on the part of both a forensic medical expert and (especially) organs conducting an investigation into a road accident, which made it impossible to establish firm conclusions in this case. Because of this negligence, no material evidences were collected (secured traces of the event); however, an unambiguous reconstruction of the course of the accident was possible, with the help of, amongst other things, PC-Crash.

Key Words
Reconstruction of a road accident, expert opinion of a forensic medical doctor, accident at a pedestrian crossing, the principle of limited confidence.

_____________________________________________________________________________________

Jan Unarski
Ustalanie miejsca zderzenia w rekonstrukcji wypadków drogowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd nowości w zakresie możliwości ustalania położenia miejsca zderzenia w oparciu o ślady bezpośrednie (tarcia o jezdnię obuwia w przypadku potrącenia pieszego i tarcia opony jednośladu w przypadku potrącenia rowerzysty) oraz o ślady pośrednie, w postaci rozrzutu płytek lakieru i szkła, dających szansę na przybliżone ustalenie tego miejsca za pomocą zależności uzyskanych drogą doświadczalną. Wskazano na nowe istotne ustalenia, zmieniające nieco pogląd na możliwość weryfikacji miejsca kolizji samochodu z pieszym lub rowerzystą.

Słowa kluczowe

Zderzenie, samochód, rower, pieszy, punkt kontaktu. .

Establishing the collision point in road accident reconstructions

Abstract

In the article, the author reviews the latest findings relating to possibilities of establishing the location of the point of a collision on the road based on direct traces (traces of footwear against the road in the case of knocking down of a pedestrian and traces of the tyres of a bicycle in the case of knocking down of a cyclist) and also indirect traces, in the form of scattering of fragments of paint and glass, providing an opportunity to approximately establish the site with the help of dependencies obtained experimentally. The author draws attention to new significant findings, which somewhat change the view on the possibility of verifying the point of collision of a car with a pedestrian or cyclist.

Key Words
Collision, car, bicycle, pedestrian, point of contact.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Automatyzacja obliczeń parametrów zderzenia

Streszczenie

W artykule opisano zastosowane w programie PC-Crash algorytmy, służące do optymalizacji zbioru parametrów zderzenia w obliczeniach za pomocą modelu Kudlicha-Slibara. Opisano funkcję celu, przedstawiono przykład obliczeniowy z wykorzystaniem strategii liniowej, genetycznej i symulacji Monte-Carlo oraz omówiono sposób prezentacji wyników z uwzględnieniem niepewności.

Słowa kluczowe

Optymalizacja, algorytm genetyczny, symulacja Monte-Carlo, niepewność.

Automating calculations of crash parameters

Abstract

In the article, the author describes algorithms applied in the PC-Crash program, serving to optimise the set of collision parameters in calculations using the Kudlich-Slibar model. The author describes the objective function, and presents a calculation example using linear and genetic strategy and Monte Carlo simulation and also discusses a method of presenting results that takes account of uncertainty.

Key Words
Optimisation, genetic algorithm, Monte Carlo simulation, uncertainty.

_____________________________________________________________________________________

Informacje: