"Paragraf" ma już 10 lat
"Paragraf" is 10 years old

____________________________________________________________________________________

Tomasz Huminiak
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07, w sprawie odpowiedzialności karnej kierowcy rajdowego za spowodowanie wypadku na odcinku specjalnym rajdu

Streszczenie

Autor komentuje postanowienie Sądu Najwyższego oddalające kasację od wyroku utrzymującego w mocy wyrok sądu I instancji, uniewinniający kierowcę uczestniczącego w rajdzie samochodowym od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Najwyższy wyraził pogląd prawny, że w sytuacji rajdu samochodowego, na jego odcinku specjalnym, nie jest możliwe uznanie winy i sprawstwa kierującego pojazdem uczestniczącym w rajdzie - przy czym nie z powodu tzw. pozaustawowego kontratypu ryzyka sportowego, ale z uwagi na prawną niemożność przypisania takiej osobie pełni znamion przestępstwa z art. 177 § 1 k.k., a mianowicie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zdaniem Sądu nie jest także możliwe rozważanie odpowiedzialności takiej osoby na gruncie znamion art. 157 § 3 k.k. Autor wyraża aprobatę dla dokonanej tym orzeczeniem oceny stosowania tzw. kontratypu pozaustawowego, wskazując jednak na możliwość i zasadność argumentacji wiodącej do wniosku o wyczerpaniu, w takiej sytuacji, jak w powołanym judykacie, znamion art. 177 § 1 k.k. Wskazuje też na możliwość - przy pewnych założeniach - ewentualnego przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 157 § 3 k.k., kwestionując wyłaniającą się z glosowanego orzeczenia tezę o bezkarności kierowcy rajdowego w omawianej sytuacji.

Słowa kluczowe

Rajd samochodowy, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wymagana ostrożność, ryzyko sportowe.

Commentary on the resolution of the Supreme Court of 7 January 2008, Reference no. V KK 158/07, in the matter of criminal liability of a rally driver for causing an accident on a special section of a rally

Abstract

The author comments on the resolution of the Supreme Court dismissing the revocation of a verdict upholding the verdict of the Court of First Instance, acquitting a driver participating in a car rally of an accusation of committing an offence (crime) under Art. 177 § 1 Penal Code. In the justification of this resolution, the Supreme Court expressed the legal view that in the situation of a car rally, on a special section of the road, it is not possible to ascribe guilt and perpetration to a car driver who is participating in a rally. However, this is not because the situation falls into the category of so-called sporting risk 'contratype' (exception) - which is not covered by the act - but due to legal impossibility of ascribing the full features of an offence (crime) to such a person under Art. 177 § 1 Penal Code, namely, infringing principles of safety in land traffic. Nor is it possible, in the opinion of the Court, to deliberate on the responsibility of such a person on the grounds of distinguishing features of Article 157 § 3 Penal Code. The author expresses approval for the assessment of whether to apply the so-called 'contratype that is not bound by the act' carried out under this verdict, indicating, however, the possibility and legitimacy of argumentation leading to a motion on exhausting, in such a situation, as in the mentioned ruling, of features of Art. 177 § 1 Penal Code. He also indicates the possibility - given certain assumptions - of possible acceptance of legal qualification from Art. 157 § 3 Penal Code, questioning the commented ruling on the unpunishability of the rally driver in the discussed situation.

Key Words
Car rally, principles of safety in land traffic, required carefulness, sporting risk .

______________________________________________________________________________________

Tomasz Razowski
W kwestii rozpoznania wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

Streszczenie

Artykuł dotyczy trybu rozpoznawania wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (pozwolenia do kierowania tramwajem), bazując w tym zakresie na wątpliwościach wynikających z braku podstawy normatywnej do poddania ich analizie, przy ewidentnym, lokowanym na płaszczyźnie sprawiedliwościowej, uzasadnieniu do dokonania ich oceny. Możliwość rozwiązania problemu widzi autor w zastosowaniu przepisu art. 254 § 1 k.p.k., w oparciu o zasady stosowania analogii w prawie.

Słowa kluczowe

Prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem, środek zapobiegawczy, uprawnienie do prowadzenia pojazdów.

In the matter of hearing a motion on return of confiscated driving licence or permit to drive a tram

Abstract

The article concerns the mode of hearing a motion for return of a confiscated driving licence (or permit to drive a tram), based on doubts resulting from lack of a normative basis for subjecting these documents to analysis, when there is evident, justice-based, justification for assessing them. The author sees the possibility of solving the problem by applying Art. 254 § 1 Code of Penal Proceedings, based on principles of applying analogy in law.

Key Words
Driving licence, permit to drive a tram, preventive measure, entitlement to drive vehicles .

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Spór między biegłymi ostatecznie rozstrzyga sąd

Streszczenie

Na tle okoliczności konkretnej sprawy dotyczącej wypadku drogowego, przedstawiona została problematyka oceny opinii biegłego specjalisty z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, z uwzględnieniem opinii z zakresu medycyny sądowej i opinii z zakresu mechanoskopii dotyczącej obuwia osoby potrąconej przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych.

Słowa kluczowe

Opinia biegłego, ocena opinii biegłego, opinia niejasna, opinia niepełna, sprzeczność opinii.

A dispute between experts is ultimately settled by the court

Abstract

Against the background of a particular case concerning a road accident, the author presents issues linked to assessment of an expert opinion by a specialist in the field of road accident reconstruction, taking into account a forensic medical expert opinion and a shoeprint expert opinion concerning the shoes of a person who had been knocked down by a car on a pedestrian crossing.

Key Words
Expert opinion, assessment of expert opinion, unclear opinion, incomplete opinion, conflicting opinions.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Świder
Stanowiskowe badanie hamulców a opóźnienie osiągane przez samochód na drodze

Streszczenie

W artykule przedstawiono zarys problemów związanych z określaniem opóźnienia hamowania osiąganego przez samochód na drodze na podstawie wyników badania hamulców na stanowisku diagnostycznym. Wykazano, że badanie tego samego samochodu na różnych stanowiskach dawało wyniki różniące się w granicach 44%, a wartości wskaźników intensywności hamowania określonych w badaniach drogowych w stosunku do obliczonych z sumy sił hamujących zmierzonych na stanowisku diagnostycznym są większe nawet do 58%. Przedstawiono zarys proponowanej przez autora metody obliczeniowej oraz wstępne wyniki jej weryfikacji. W metodzie tej parametrem pozwalającym przejść od wyników quasi-statycznego badania hamulców na stanowisku do wartości sił hamowania osiąganych na drodze jest siła nacisku na pedał hamulca.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe: samochód, hamulce, badanie diagnostyczne, opóźnienie na drodze.

Brake examination at a diagnostic test stand and the deceleration reached by a car on a road

Abstract

In the article, an outline of problems linked with defining braking deceleration reached by a car on a road on the basis of results of brake examination at diagnostic test stands is presented. It was shown that examination of the same car at various stands gave results differing by up to 44%, and values of indicators of intensity of braking measured in road examinations in relation to those calculated from the sum of braking forces measured at a diagnostic centre are greater by as much as 58%. An outline of the calculation method proposed by the author is presented as are preliminary results of its verification. In this method, pressure on the brake pedal constitutes a parameter allowing us to switch from results of quasi-statistical examination of brakes at a centre to values of braking forces achieved on the road.

Key Words
Car, brakes, diagnostic examination, deceleration on road.

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Duś, Joanna Duś-Pilarz
Możliwości i warunki wykorzystania zapisów tachografu cyfrowego do analizy zdarzeń drogowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono w zarysie system działania tachografu cyfrowego, możliwości analizy jego zapisów w zależności od rodzaju zabezpieczonego materiału dowodowego oraz wskazano, jaki powinien być i jak zabezpieczany materiał dowodowy w przypadkach związanych z wszelkiego rodzaju zdarzeniami drogowymi.

Słowa kluczowe

Tachograf cyfrowy, karta kierowcy, analiza zdarzeń drogowych, zabezpieczanie materiału dowodowego.

Possibilities and conditions of using recordings of a digital tachograph for analysis of road incidents

Abstract

In the article, the authors have given an outline of how a digital tachograph works, and have presented possibilities of analysis of its recordings depending on type of secured evidence material. Furthermore, they have also shown what the evidence material should be and how it should be secured in cases linked with all kinds of road incidents.

Key Words
Digital tachograph, driver's card, analysis of road incidents, securing of material evidence.

_____________________________________________________________________________________
Wydarzenia
XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych", Tarnów-Tuchów, 7-9 października 2009 r.
XI-th Conference "Problems in Reconstructing Road Accidents" Tarnów-Tuchów, October 7-9, 2009s

_____________________________________________________________________________________

Informacje: