Michał Leciak
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości pomimo orzeczonego uprzednio zakazu jego prowadzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. IV KK 291/10

Streszczenie
Glosa dotyczy prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej (art. 178a § 2 k.k.) w warunkach uprzednio orzeczonego prawomocnie zakazu prowadzenia tej kategorii pojazdów. Autor podziela stanowisko Sądu Najwyższego, że zachowanie takie stanowi jeden czyn, wypełniający znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 2 k.k. i art. 244 k.k. Podziela pogląd, że błędne jest w takim przypadku uznanie zachowania sprawcy za dwa odrębne przestępstwa: z art. 178a § 2 k.k. i art. 244 k.k.

Słowa kluczowe
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zakaz prowadzenia pojazdów, niestosowanie się do orzeczonego zakazu, jedność czynu, zbieg przestępstw.

Driving a car in a state of alcohol intoxication in spite of a driving ban. Commentary on the Supreme Court ruling of 5 January 2011, ref. IV KK 291/10

Abstract
The commentary concerns driving of a non-motor vehicle on a public road in a state of alcohol intoxication (Art. 178a § 2 Penal Code) whilst under a driving ban for the given category of vehicle. The author shares the standpoint of the Supreme Court that such behaviour constitutes one act, fulfilling criteria of an offence defined in Art. 178a § 2 Penal Code and Art. 244 Penal Code. He shares the opinion that it is erroneous in such a case to consider the behaviour of the perpetrator to constitute two separate offences: under Art. 178a § 2 Penal Code and Art. 244 Penal Code.

Key Words
Driving in a state of alcohol intoxication, driving ban, failure to comply with a ban, unity of offence, concurrence of offences.

______________________________________________________________________________________

Tomasz Razowski
Kilka słów w sprawie praktyki unieruchomienia pojazdu

Streszczenie
Na bazie sytuacji faktycznej, która ma miejsce w jednym z miast, autor analizuje zakres podmiotowy uprawnienia do unieruchomienia pojazdu. Wskazuje wprost, że obejmuje on wyłącznie Policję, straż gminną (miejską) oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, a nie obejmuje podmiotów niepublicznych, np. zarządzających parkingami leżącymi poza drogami publicznymi.

Słowa kluczowe
Unieruchomienie pojazdu, wykładnia prawa.

 few words in the matter of the practice of immobilising a vehicle

Abstract
On the basis of an actual situation that is taking place in a town in Poland, the author analyses who has the authority to immobilize vehicles. He indicates directly that only the Police, Municipal (City) Guard and Military Police have such powers, but not non-public entities such as persons administering car parks outside public roads.

Key Words
Immobilizing a vehicle, interpretation of the law.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
"O poprawianiu prawa" (część 1)

Streszczenie
Kolejna ustawa nowelizująca przede wszystkim "Kodeks drogowy", która - w zasadniczej części - weszła w życie w 2011 r., wprowadza wiele zmian, które już poprzednio były zapowiadane w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r., którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Omawiając wprowadzone ostatnio zmiany, autor twierdzi, że zasadnicza trudność w generalnej ocenie tych zmian polega na tym, że choć wiele z nich od pewnego już czasu było oczekiwanych, to dotychczasowe propozycje w tym zakresie nie spotykały się z entuzjazmem specjalistów zajmujących się prawem drogowym. Zdaniem autora, również najnowsza regulacja budzi wiele zastrzeżeń, co jednak nie może decydować o ogólnej ocenie noweli. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na bardziej widoczne błędy i niedociągnięcia, które, choć ich nie brakuje, dotyczą jednak kwestii drugorzędnych.

Słowa kluczowe
Przepis art. 97 k.w., art. 17 § 3 k.p.w., ustawa "Prawo o ruchu drogowym".

"On correcting the law" (part 1)

Abstract
Another act amending, primarily, "The Highway Code" which - for the most part - entered into force in 2011, introduces many changes which were already announced in the Act of 2 April 2009, which the Constitutional Court declared inconsistent with the Constitution. In discussing the recently introduced changes, the author states that a fundamental difficulty in the general assessment of these changes lies in the fact that although many of them have been expected for some time, hitherto proposals in this field have not met with the enthusiasm of specialists dealing with road traffic law. In the author's opinion, the latest legislation also raises many concerns, which, however, cannot be a decisive factor in the general assessment of the amendment. The article is an attempt to draw attention to more visible mistakes and shortcomings, which - although they are not lacking - concern issues of secondary importance.

Key Words
Art. 97 Code of Petty Offences, Art. 17 § 3 Petty Offences' Procedure Code, "The Road TrafŹfic Act".

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Raz jeszcze o wykroczeniu niewskazania osoby, której powierzono pojazd

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest polemika z zarzutami A. Skowrona, sformułowanymi w jego artykule pt. "O nowym przepisie art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Krótka polemika z artykułem R. A. Stefańskiego pt. "Wykroczenie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania" ", zamieszczonym w numerze 4/2011 Paragrafu na Drodze, a dotyczącymi wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Autor wykazuje, że wymieniony nie ma racji, kwestionując jego pogląd, iż przedmiotem ochrony art. 96 § 3 tego Kodeksu jest porządek w ruchu drogowym, że wykroczenie to może być popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie, oraz że w ramach prawa do obrony mieści nieudzielanie informacji o tym, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania, w przypadku, gdy w określonym czasie kierował lub używał pojazdu adresat żądania.

Słowa kluczowe
Pojazd, kierowanie pojazdem, używanie pojazdu, wykroczenie.

Once again in the matter of the petty offence of not indicating the person to whom a vehicle was entrusted

Abstract
The author counters the accusations of A. Skowron, formulated in his article entitled "On the new regulation in Art. 96 § 3 of the Code of Petty Offences. A short paper polemicising with R. A. Stefański's article entitled "The petty offence of not indicating the person to whom a vehicle was entrusted for driving or using" " in Issue 4/2011 of "Paragraf na Drodze", and concerning a petty offence under Art. 96 § 3 of the Code of Petty Offences. The author shows that A. Skowron is wrong to question his view that the subject of protection of Art. 96 § 3 of this Code is road traffic order, that this petty offence may be committed both intentionally and unintentionally and also that within the right to defence lies the right to not impart information as to whom a vehicle was entrusted for driving or using in the case where, in the defined time, the addressee of the request was driving or using the vehicle.

Key Words
Vehicle, driving a vehicle, using a vehicle, petty offence.

_____________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Przyznanie wynagrodzenia i zwrotu kosztów za wykonywanie dozoru nad pojazdem usuniętym z drogi. Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. I OPS 1/10

Streszczenie
Artykuł stanowi analizę treści uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., mającej na celu wyjaśnienie: 1) czy organ egzekucyjny, na podstawie art. 102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może przyznać, na żądanie dozorcy, zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", 2) czy w świetle art. 130a ust. 1 tejże ustawy organ egzekucyjny jest zobowiązany do zwrotu, na rzecz dozorcy, kosztów usunięcia z drogi pojazdu nieodebranego przez właściciela?". Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, że jeżeli właściciel pojazdu usuniętego z drogi w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", nie odebrał pojazdu w określonym terminie, to jednostce wyznaczonej do prowadzenia parkingu strzeżonego (jednostce wyznaczonej do usuwania pojazdów) może być przyznane wynagrodzenie za cały okres wykonywana dozoru nad pojazdem oraz zwrot kosztów usunięcia, na podstawie art. 102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z § 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Słowa kluczowe
Naczelny Sąd Administracyjny, koszty usunięcia drogi pojazdu nieodebranego przez właściciela, organ egzekucyjny.

Remuneration and reimbursement of costs for supervision of a vehicle removed from a road. Resolution by 7 judges of the Supreme Administrative Court of 29 November 2010, ref. I OPS 1/10

Abstract
The article analyses the content of a resolution by 7 judges of the Supreme Administrative Court of 29 November 2010, aiming at explaining: 1) whether the enforcing body, on the basis of Art. 102 § 2 of the Act of 17 June 1966 on administrative enforcement proceedings, may grant, at the request of the guard reimbursement of necessary expenses linked with supervision and also remuneration for supervision of a vehicle removed from the road under Art. 130a section 1 and 2 of the "Road Traffic Act", 2) whether in the light of Article 130a section 1 of this Act, the enforcing body is obliged to reimburse the guard for the costs of removing from the road a vehicle that has not been collected by the owner. The Supreme Administrative Court passed a resolution that if the owner of a vehicle that had been removed from a road in a situation referred to in Art. 130a section 1 of the "Road Traffic Act" had not collected the vehicle by a defined deadline, then the entity designated to run a supervised car park (entity designated to remove vehicles) could be granted remuneration for the whole period of supervision of the vehicle and also reimbursement of removal expenses, on the basis of Art. 102 § 2 of the Act of 17 June 1996 on administrative enforcement proceedings in connection with § 3 point 1c of the directive of the Council of Ministers of 23 April 2002 in the matter of extending the application of regulations in the Act on administrative enforcement proceedings.

Key Words
Supreme Administrative Court, the costs of removing a vehicle that has not been collected by the owner from a road, enforcing body.

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Kto kierował samochodem w chwili wypadku?

Streszczenie
Artykuł dotyczy wypadku drogowego, polegającego na tym, że kierujący samochodem osobowym, po wyprzedzeniu innego samochodu, powracając na prawą stronę jezdni wpadł w poślizg i utraciwszy panowanie nad pojazdem uderzył w słup przydrożnej latarni. Z dwóch jadących samochodem osób jedna poniosła śmierć, a druga doznała obrażeń ciała. Istota problemu, przed jakim stanęły organy procesowe, było to, kto z tych dwóch mężczyzn kierował samochodem w chwili wypadku. Omawiając przebieg postępowania karnego, autor szczególnie podkreśla rolę powołanego w sprawie zespołu biegłych (specjalisty w zakresie rekonstrukcji wypadków i medyka sądowego), opisując metodykę ich pracy i sposób argumentacji, w efekcie którego, przy braku dowodów osobowych, wskazali oni na wysokie prawdopodobieństwo, że osobą kierującą samochodem w chwili wypadku był ten mężczyzna, który wypadek przeżył.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, ustalenie kierowcy.

Who was driving at the time of the accident?

Abstract
The article concerns a road accident that proceeded as follows: the driver of a car, after overtaking another vehicle and returning to the right hand side of the road, skidded and lost control of the vehicle, colliding with a roadside lamppost. Of the two occupants of the car, one died and the other sustained injuries. The essence of the problem facing the authorities was determining who was driving at the moment of the accident. In discussing the course of the criminal proceedings, the author particularly emphasizes the role of the experts that were appointed in the case (a specialist in the field of accident reconstruction and a forensic medical doctor), describing the methodology of their work and way of reasoning, as a result of which - in the absence of personal evidence - they indicated that it was highly probable that the person driving the car at the moment of the accident was the man who survived.

Key Words
Road accident, identification of driver.

_____________________________________________________________________________________

Radosław Grzegorski, Piotr Krzemień
Systemy rejestracji i przekazywania danych GPS

Streszczenie
Autorzy omawiają metody rejestracji i przesyłania danych GPS, których ideą jest udostępnianie innym osobom informacji o położeniu geograficznym użytkownika systemu. Pozyskanie danych zapisywanych na serwerach internetowych może być przydatne organom procesowym do ustalenia miejsca pobytu danej osoby, a także sposobu jej przemieszczania się. Informacje zapisywane na serwerach mogą być przydatne także w pewnych szczególnych przypadkach dotyczących dziedziny badania wypadków drogowych.

Słowa kluczowe
Odbiornik GPS, nawigacja satelitarna, ślad, zapis śladu, zapis trasy, APRS, transmisja GSM, konwersja formatu GPS na format KML, ścieżka, parametry ruchu pojazdu, prędkość pojazdu, system GPS, czynności dochodzeniowo-śledcze, poszukiwanie osób.

Systems for recording and transmitting GPS data?

Abstract
The authors discuss methods of recording and sending GPS data, the purpose of which is to make available to other people information about the geographical location of the user of the system. Obtaining data saved on internet servers may be useful to proceedings bodies for establishing the location of a given person, and also their mode of movement. Information saved on servers may also be useful in particular cases related to road accident analysis.

Key Words
GPS receiver, satellite navigation, trace, trace record, route record, conversion of GPS format to KML format, path, vehicle movement parameters, velocity of vehicle, GPS, investigative activities, searching for people.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów