Aleksander Herzog
Stan nietrzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu?

Streszczenie
W artykule przedstawiono przypadek związany z wątpliwościami jednego z sądów co do określenia granicy pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości. Błąd sądu odwoławczego w tej sprawie - polegający na poszerzeniu definicji zawartej w Kodeksie karnym o możliwy błąd pomiaru - stał się przedmiotem kasacji Prokuratora Generalnego, a w konsekwencji został naprawiony wyrokiem Sądu Najwyższego. W omawianej sprawie zauważono także problem zakresu orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Słowa kluczowe
Kierujący pojazdem, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu.

A state of alcohol intoxication or a state after use of alcohol?

Abstract
A case linked with a court's doubts concerning defining the boundary between a state after use of alcohol (0.02% - 0.05% BAC under Polish law) and a state of alcohol intoxication (>0.05% BAC under Polish law) is presented. The error of the appeal court in this case - consisting in broadening of the definition contained in the Penal Code in order to encompass possible measurement error - became the subject of appeal by the Attorney General, and as a consequence was corrected by a ruling of the Supreme Court. In the discussed case, the issue of the scope of an imposed driving ban was also mentioned.

Key Words
Driver, state of alcohol intoxication, state after use of alcohol.

______________________________________________________________________________________

Michał Leciak
Definicja stanu nietrzeźwości z art. 115 § 16 k.k. i jej interpretacja na gruncie przestępstwa z art. 178a k.k. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. IV KK 165/10

Streszczenie
Według tezy glosowanego wyroku, sformułowana w art. 115 § 16 k.k. legalna definicja stanu nietrzeźwości ma charakter bezwzględnie wiążący i nie pozwala na nadawanie określonemu w niej pojęciu innego zakresu znaczeniowego. A zatem, zdaniem Sądu Najwyższego, nie do zaakceptowania jest pogląd, że dopiero wskazanie urządzenia pomiarowego na wartość 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pozwala na uznanie przekroczenia ustawowego progu "stanu nietrzeźwości", skoro próg ten został przez ustawodawcę jednoznacznie określony zawartością przekraczającą 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza lub prowadzącą do stężenia wartość tę przekraczającego. Autor, nie negując wartości tej definicji, polemizuje z tym stanowiskiem, wskazując, że w sytuacji, w której otrzymany wynik pomiaru (0,26 mg/dm3) nieznacznie przekracza ustawowy próg "stanu nietrzeźwości", mieszcząc się zarazem w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego, możliwa jest rezygnacja ze skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Powinna tu działać zasada rozstrzygania zaistniałych wątpliwości faktycznych na korzyść oskarżonego, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 5 § 2 k.p.k. Zdaniem autora, takie podejście nie prowadzi do modyfikacji przyjętego przez ustawodawcę rozumienia definicji normatywnej z art. 115 § 16 k.k.

Słowa kluczowe
Definicja legalna, wykładnia autentyczna, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, droga publiczna.

The definition of the state of alcohol intoxication in Article 115 § 16 Penal Code and its interpretation in relation to a crime under Article 178a Penal Code. Commentary on the ruling of the Supreme Court of 3 November 2010, ref. IV KK 165/10

Abstract
According to the reasoning in the commented ruling, the legal definition of a state of alcohol intoxication formulated in Article 115 § 16 Penal Code has an unconditionally legally binding character and does not allow another interpretation to be imposed on the concept defined in it. And thus, in the opinion of the Supreme Court, the view that only indication by a measuring instrument of a value of 0.28 mg/l alcohol in exhaled air allows ascertainment of having exceeded the statutory limit for "state of alcohol intoxication" is unacceptable, since this threshold was unambiguously defined in the legislature as content exceeding 0.25 mg alcohol in 1 dm3 of exhaled air or leading to a concentration exceeding this value. The author, whilst not negating the value of this definition, polemicizes with this position, indicating that in this particular situation, in which the obtained measurement (0.26 mg/dm3) slightly exceeded the statutory threshold of "state of alcohol intoxication", whilst at the same time lying within an admissible margin of measurement error, it is possible to desist from sentencing the perpetrator for a crime under Article 178a § 1 Penal Code. The principle of the benefit of the doubt should be applied here: existing doubts should be interpreted in favour of the accused in accordance with the rule expressed in Article 5 § 2 Code of Penal Procedure. In the opinion of the author, such an approach does not lead to modification of the understanding accepted by the legislator of the normative definition in Article 115 § 16 Penal Code.

Key Words
Legal definition, authentic interpretation, state of alcohol intoxication, state after use of alcoŹhol, drink driving, public road.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Zakres przedmiotowy terminowego zakazu prowadzenia pojazdów, orzekanego obligatoryjnie

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest zmiana art. 42 § 2 k.k. dokonana ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, w wyniku której zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów został rozszerzony o pojazdy niemechaniczne. Autor przeprowadził analizę tych zmian w kontekście dotychczasowych wypowiedzi doktryny i judykatury.

Słowa kluczowe
Pojazd, przestępstwo w komunikacji, zagrożenie, zakaz.

Range of objects encompassed by a fixed-term vehicle driving ban, obligatorily ruled

Abstract
The subject of the article is the revision of Article 42 § 2 Penal Code by the Act of 25 November 2010, amending the Penal Code, as a result of which the scope of the motor vehicle driving ban was broadened to encompass non-motor vehicles. The author has carried out an analysis of these changes, in the context of previous statements in the doctrine and by the judicature.

Key Words
Vehicle, traffic offence, threat, ban.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Kierowca trzeźwy, czy nietrzeźwy?

Streszczenie
Następstwem śmiertelnego w skutkach wypadku było postępowanie karne w stosunku do kierowcy samochodu, który przedmiotem nie był jednak przebieg wypadku, ale to, czy ów oskarżony kierowca w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości. Problemem, który stanął przed orzekającymi w sprawie sądami było to, czy ujawnioną we krwi oskarżonego znaczącą ilość alkoholu można tłumaczyć dokonanymi bezpośrednio po wypadku licznymi iniekcjami ze stosowaniem alkoholu jako środka odkażającego skórę. Autor, przedstawiając liczne w tej sprawie opinie biegłych medyków, wskazuje, że jest to niemożliwe.

Słowa kluczowe
Alkohol we krwi, środki odkażające przy iniekcji, możliwość przeniknięcia alkoholu odkażającego do krwi.

Was the driver sober or drunk?

Abstract
A consequence of a fatal accident was criminal proceedings against the car driver. However, the key issue was not the course of the accident, but whether the accused driver was drunk at the moment of the accident. The problem facing the adjudicating courts was whether the significant amount of alcohol disclosed in the blood of the accused could be explained by the numerous injections administered directly after the accident with use of alcohol as a disinfectant on the skin. The author, presenting numerous opinions of forensic medical doctors, indicates that such an explanation is impossible.

Key Words
Alcohol in blood, disinfectants applied during injections, possibility of disinfectant alcohol penetrating into the blood.

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Gajek, Adam Woś
Ocena stanu samochodowych płynów hamulcowych w warunkach eksploatacji

Streszczenie
Autorzy omawiają własności, skład i klasyfikację płynów hamulcowych, stosowanych w pojazdach samochodowych. Analizują sposoby oceny stopnia zawodnienia płynów oraz przedstawiają wyniki badań temperatury wrzenia płynów w pojazdach o różnym czasie eksploatacji. Podają wnioski odnośnie sposobów kontroli stopnia zawodnienia płynów i kryteriów ich wymiany.

Słowa kluczowe
Hydrauliczny układ hamulcowy, płyn hamulcowy, temperatura wrzenia, przewodność elektryczna.

Assessment of the state of car brake fluids in conditions of use

Abstract
The authors discuss the properties, composition and classification of brake fluids applied in motor vehicles. They analyse the methods of assessment of the water content of fluids and also present results of analyses of the boiling point of fluids in vehicles that have been used for varying lengths of time. They present conclusions relating to methods of monitoring water content of fluids and criteria of their replacement.

Key Words
Hydraulic brake system, brake fluid, boiling point, electrical conduction.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Krzemień, Andrzej Gajek
Powypadkowa ocena stanu samochodowych płynów hamulcowych

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań przewodnictwa elektrycznego płynu hamulcowego w funkcji temperatury i zawodnienia. Badania wykonywano w pełnym zakresie temperatur, aż do zagotowania się płynu, a zatem znacznie przekraczających te, przy których określa się zawodnienie płynu metodą pomiaru przewodności właściwej. Stwierdzono, że z uwagi na charakterystyki przewodnictwa płynów hamulcowych w funkcji temperatury i zawodnienia do określenia temperatury wrzenia płynu w systemach diagnostyki pokładowej konieczny jest równoległy pomiar temperatury. Zwrócono uwagę na ryzyko popełnienia błędu przez eksperta wykonującego badanie powypadkowe układu hamulcowego, jakie wiąże się z badaniem zawodnienia płynu pobranego ze zbiorniczka wyrównawczego pompy hamulcowej. Podkreślono, że ekspertyza układu hamulcowego powinna uwzględniać możliwość przeciążenia cieplnego.

Słowa kluczowe
Diagnostyka pokładowa, powypadkowa diagnostyka płynu hamulcowego, zawodnienie płynu, temperatura wrzenia, temperatura korka parowego, przewodność elektryczna płynu, konduktywność, obciążenie cieplne układu hamulcowego.

Post-accident assessment of the state of automotive brake fluids

Abstract
In the work, results of analyses of electrical conduction as a function of temperature and water content are presented. Analyses were carried out over a full range of temperatures up till the boiling of the fluid and thus significantly exceeding those at which the water content of the fluid is defined by the method of measurement of electrical conductivity. It was ascertained that due to the characteristics of electrical conduction of brake fluids as a function of temperature and water content, in order to determine the boiling point of the fluid in on-board diagnostic systems, parallel measurement of temperature is essential. Attention was paid to the risk of error by an expert carrying out post-accident analysis of the braking system, which is linked with studying the water content of fluid taken from the compensating reservoir of the brake pump. It is emphasized that an expert report concerning a braking system should take into account the possibility of thermal overloading.

Key Words
On-Board Diagnostics (OBD), post-accident diagnosis of brake fluid, water content of fluid, boiling point, vapour lock temperature, electric conduction of fluid, conductivity, thermal load of the braking system.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Naruszenie prawa kierowcy do parkowania pojazdu na drodze publicznej

Streszczenie
Autor kwestionuje decyzję straży miejskiej o odholowaniu na parking strzeżony samochodu, zaparkowanego w obszarze objętym znakiem zakazu zatrzymywania się, który to znak został postawiony już po zaparkowaniu samochodu, a w chwili zaparkowania zakaz ten nie obowiązywał. Zdaniem autora, takie postępowanie straży miejskiej stanowi naruszenie prawa. Równocześnie podnosi, że wszelkie rozstrzygnięcia określonego organu, spowodowane skargą na podjęte czynności służbowe, powinny być oparte na znajomości przepisów, jak również zdolności do należytego rozumienia treści pism odwoławczych. Krótko mówiąc, zdaniem autora organ rozpoznający skargę powinien rozpocząć działania od przeczytania i należytego zrozumienia treści skargi.

Słowa kluczowe
Straż miejska, holowanie, zakaz zatrzymywania, naruszenie prawa właściciela zaparkowanego pojazdu.

Infringement of a driver's right to park on a public road

Abstract
The author challenges a decision by the municipal guard to tow away (to a supervised car park) a car that was parked in an area encompassed by a no stopping sign, which (sign) was, however, placed there after the car had parked, and thus at the moment of parking this ban did not apply. In the opinion of the author, such conduct by the municipal guard constitutes a breach of the law. At the same time the author argues that all decisions by the defined body (authority), as a consequence of the complaint against the official action, should be based on knowledge of the relevant provisions and ability to properly understand the content of the documents bearing the complaint. In short, in the opinion of the author, the court hearing the complaint should begin by reading and properly understanding the complaint.

Key Words
Municipal guard, towing away, no stopping, infringement of the rights of the owner of a parked car.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza, Jakub Zębala
XX Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej pt. "Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń, ekotechnika sądowa", Brno 2011
XX International Scientific Conference on Forensic Engineering entitled "Road accident analysis, valuation of motor vehicles, machines and appliances, forensic ecotechnology", Brno 2011

_____________________________________________________________________________________

Aleksander Herzog
Stan nietrzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu?

Streszczenie
W artykule przedstawiono przypadek związany z wątpliwościami jednego z sądów co do określenia granicy pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości. Błąd sądu odwoławczego w tej sprawie - polegający na poszerzeniu definicji zawartej w Kodeksie karnym o możliwy błąd pomiaru - stał się przedmiotem kasacji Prokuratora Generalnego, a w konsekwencji został naprawiony wyrokiem Sądu Najwyższego. W omawianej sprawie zauważono także problem zakresu orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Słowa kluczowe
Kierujący pojazdem, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu.

A state of alcohol intoxication or a state after use of alcohol?

Abstract
A case linked with a court's doubts concerning defining the boundary between a state after use of alcohol (0.02% - 0.05% BAC under Polish law) and a state of alcohol intoxication (>0.05% BAC under Polish law) is presented. The error of the appeal court in this case - consisting in broadening of the definition contained in the Penal Code in order to encompass possible measurement error - became the subject of appeal by the Attorney General, and as a consequence was corrected by a ruling of the Supreme Court. In the discussed case, the issue of the scope of an imposed driving ban was also mentioned.

Key Words
Driver, state of alcohol intoxication, state after use of alcohol.

_____________________________________________________________________________________

Michał Leciak
Definicja stanu nietrzeźwości z art. 115 § 16 k.k. i jej interpretacja na gruncie przestępstwa z art. 178a k.k. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. IV KK 165/10

Streszczenie
Według tezy glosowanego wyroku, sformułowana w art. 115 § 16 k.k. legalna definicja stanu nietrzeźwości ma charakter bezwzględnie wiążący i nie pozwala na nadawanie określonemu w niej pojęciu innego zakresu znaczeniowego. A zatem, zdaniem Sądu Najwyższego, nie do zaakceptowania jest pogląd, że dopiero wskazanie urządzenia pomiarowego na wartość 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pozwala na uznanie przekroczenia ustawowego progu "stanu nietrzeźwości", skoro próg ten został przez ustawodawcę jednoznacznie określony zawartością przekraczającą 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza lub prowadzącą do stężenia wartość tę przekraczającego. Autor, nie negując wartości tej definicji, polemizuje z tym stanowiskiem, wskazując, że w sytuacji, w której otrzymany wynik pomiaru (0,26 mg/dm3) nieznacznie przekracza ustawowy próg "stanu nietrzeźwości", mieszcząc się zarazem w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego, możliwa jest rezygnacja ze skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Powinna tu działać zasada rozstrzygania zaistniałych wątpliwości faktycznych na korzyść oskarżonego, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 5 § 2 k.p.k. Zdaniem autora, takie podejście nie prowadzi do modyfikacji przyjętego przez ustawodawcę rozumienia definicji normatywnej z art. 115 § 16 k.k.

Słowa kluczowe
Definicja legalna, wykładnia autentyczna, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, droga publiczna.

The definition of the state of alcohol intoxication in Article 115 § 16 Penal Code and its interpretation in relation to a crime under Article 178a Penal Code. Commentary on the ruling of the Supreme Court of 3 November 2010, ref. IV KK 165/10

Abstract
According to the reasoning in the commented ruling, the legal definition of a state of alcohol intoxication formulated in Article 115 § 16 Penal Code has an unconditionally legally binding character and does not allow another interpretation to be imposed on the concept defined in it. And thus, in the opinion of the Supreme Court, the view that only indication by a measuring instrument of a value of 0.28 mg/l alcohol in exhaled air allows ascertainment of having exceeded the statutory limit for "state of alcohol intoxication" is unacceptable, since this threshold was unambiguously defined in the legislature as content exceeding 0.25 mg alcohol in 1 dm3 of exhaled air or leading to a concentration exceeding this value. The author, whilst not negating the value of this definition, polemicizes with this position, indicating that in this particular situation, in which the obtained measurement (0.26 mg/dm3) slightly exceeded the statutory threshold of "state of alcohol intoxication", whilst at the same time lying within an admissible margin of measurement error, it is possible to desist from sentencing the perpetrator for a crime under Article 178a § 1 Penal Code. The principle of the benefit of the doubt should be applied here: existing doubts should be interpreted in favour of the accused in accordance with the rule expressed in Article 5 § 2 Code of Penal Procedure. In the opinion of the author, such an approach does not lead to modification of the understanding accepted by the legislator of the normative definition in Article 115 § 16 Penal Code.

Key Words
Legal definition, authentic interpretation, state of alcohol intoxication, state after use of alcoŹhol, drink driving, public road.

_____________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Zakres przedmiotowy terminowego zakazu prowadzenia pojazdów, orzekanego obligatoryjnie

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest zmiana art. 42 § 2 k.k. dokonana ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, w wyniku której zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów został rozszerzony o pojazdy niemechaniczne. Autor przeprowadził analizę tych zmian w kontekście dotychczasowych wypowiedzi doktryny i judykatury.

Słowa kluczowe
Pojazd, przestępstwo w komunikacji, zagrożenie, zakaz.

Range of objects encompassed by a fixed-term vehicle driving ban, obligatorily ruled

Abstract
The subject of the article is the revision of Article 42 § 2 Penal Code by the Act of 25 November 2010, amending the Penal Code, as a result of which the scope of the motor vehicle driving ban was broadened to encompass non-motor vehicles. The author has carried out an analysis of these changes, in the context of previous statements in the doctrine and by the judicature.

Key Words
Vehicle, traffic offence, threat, ban.

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Kierowca trzeźwy, czy nietrzeźwy?

Streszczenie
Następstwem śmiertelnego w skutkach wypadku było postępowanie karne w stosunku do kierowcy samochodu, który przedmiotem nie był jednak przebieg wypadku, ale to, czy ów oskarżony kierowca w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości. Problemem, który stanął przed orzekającymi w sprawie sądami było to, czy ujawnioną we krwi oskarżonego znaczącą ilość alkoholu można tłumaczyć dokonanymi bezpośrednio po wypadku licznymi iniekcjami ze stosowaniem alkoholu jako środka odkażającego skórę. Autor, przedstawiając liczne w tej sprawie opinie biegłych medyków, wskazuje, że jest to niemożliwe.

Słowa kluczowe
Alkohol we krwi, środki odkażające przy iniekcji, możliwość przeniknięcia alkoholu odkażającego do krwi.

Was the driver sober or drunk?

Abstract
A consequence of a fatal accident was criminal proceedings against the car driver. However, the key issue was not the course of the accident, but whether the accused driver was drunk at the moment of the accident. The problem facing the adjudicating courts was whether the significant amount of alcohol disclosed in the blood of the accused could be explained by the numerous injections administered directly after the accident with use of alcohol as a disinfectant on the skin. The author, presenting numerous opinions of forensic medical doctors, indicates that such an explanation is impossible.

Key Words
Alcohol in blood, disinfectants applied during injections, possibility of disinfectant alcohol penetrating into the blood.

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Gajek, Adam Woś
Ocena stanu samochodowych płynów hamulcowych w warunkach eksploatacji

Streszczenie
Autorzy omawiają własności, skład i klasyfikację płynów hamulcowych, stosowanych w pojazdach samochodowych. Analizują sposoby oceny stopnia zawodnienia płynów oraz przedstawiają wyniki badań temperatury wrzenia płynów w pojazdach o różnym czasie eksploatacji. Podają wnioski odnośnie sposobów kontroli stopnia zawodnienia płynów i kryteriów ich wymiany.

Słowa kluczowe
Hydrauliczny układ hamulcowy, płyn hamulcowy, temperatura wrzenia, przewodność elektryczna.

Assessment of the state of car brake fluids in conditions of use

Abstract
The authors discuss the properties, composition and classification of brake fluids applied in motor vehicles. They analyse the methods of assessment of the water content of fluids and also present results of analyses of the boiling point of fluids in vehicles that have been used for varying lengths of time. They present conclusions relating to methods of monitoring water content of fluids and criteria of their replacement.

Key Words
Hydraulic brake system, brake fluid, boiling point, electrical conduction.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Krzemień, Andrzej Gajek
Powypadkowa ocena stanu samochodowych płynów hamulcowych

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań przewodnictwa elektrycznego płynu hamulcowego w funkcji temperatury i zawodnienia. Badania wykonywano w pełnym zakresie temperatur, aż do zagotowania się płynu, a zatem znacznie przekraczających te, przy których określa się zawodnienie płynu metodą pomiaru przewodności właściwej. Stwierdzono, że z uwagi na charakterystyki przewodnictwa płynów hamulcowych w funkcji temperatury i zawodnienia do określenia temperatury wrzenia płynu w systemach diagnostyki pokładowej konieczny jest równoległy pomiar temperatury. Zwrócono uwagę na ryzyko popełnienia błędu przez eksperta wykonującego badanie powypadkowe układu hamulcowego, jakie wiąże się z badaniem zawodnienia płynu pobranego ze zbiorniczka wyrównawczego pompy hamulcowej. Podkreślono, że ekspertyza układu hamulcowego powinna uwzględniać możliwość przeciążenia cieplnego.

Słowa kluczowe
Diagnostyka pokładowa, powypadkowa diagnostyka płynu hamulcowego, zawodnienie płynu, temperatura wrzenia, temperatura korka parowego, przewodność elektryczna płynu, konduktywność, obciążenie cieplne układu hamulcowego.

Post-accident assessment of the state of automotive brake fluids

Abstract
In the work, results of analyses of electrical conduction as a function of temperature and water content are presented. Analyses were carried out over a full range of temperatures up till the boiling of the fluid and thus significantly exceeding those at which the water content of the fluid is defined by the method of measurement of electrical conductivity. It was ascertained that due to the characteristics of electrical conduction of brake fluids as a function of temperature and water content, in order to determine the boiling point of the fluid in on-board diagnostic systems, parallel measurement of temperature is essential. Attention was paid to the risk of error by an expert carrying out post-accident analysis of the braking system, which is linked with studying the water content of fluid taken from the compensating reservoir of the brake pump. It is emphasized that an expert report concerning a braking system should take into account the possibility of thermal overloading.

Key Words
On-Board Diagnostics (OBD), post-accident diagnosis of brake fluid, water content of fluid, boiling point, vapour lock temperature, electric conduction of fluid, conductivity, thermal load of the braking system.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Naruszenie prawa kierowcy do parkowania pojazdu na drodze publicznej

Streszczenie
Autor kwestionuje decyzję straży miejskiej o odholowaniu na parking strzeżony samochodu, zaparkowanego w obszarze objętym znakiem zakazu zatrzymywania się, który to znak został postawiony już po zaparkowaniu samochodu, a w chwili zaparkowania zakaz ten nie obowiązywał. Zdaniem autora, takie postępowanie straży miejskiej stanowi naruszenie prawa. Równocześnie podnosi, że wszelkie rozstrzygnięcia określonego organu, spowodowane skargą na podjęte czynności służbowe, powinny być oparte na znajomości przepisów, jak również zdolności do należytego rozumienia treści pism odwoławczych. Krótko mówiąc, zdaniem autora organ rozpoznający skargę powinien rozpocząć działania od przeczytania i należytego zrozumienia treści skargi.

Słowa kluczowe
Straż miejska, holowanie, zakaz zatrzymywania, naruszenie prawa właściciela zaparkowanego pojazdu.

Infringement of a driver's right to park on a public road

Abstract
The author challenges a decision by the municipal guard to tow away (to a supervised car park) a car that was parked in an area encompassed by a no stopping sign, which (sign) was, however, placed there after the car had parked, and thus at the moment of parking this ban did not apply. In the opinion of the author, such conduct by the municipal guard constitutes a breach of the law. At the same time the author argues that all decisions by the defined body (authority), as a consequence of the complaint against the official action, should be based on knowledge of the relevant provisions and ability to properly understand the content of the documents bearing the complaint. In short, in the opinion of the author, the court hearing the complaint should begin by reading and properly understanding the complaint.

Key Words
Municipal guard, towing away, no stopping, infringement of the rights of the owner of a parked car.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza, Jakub Zębala

XX Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej pt. "Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń, ekotechnika sądowa", Brno 2011

XX International Scientific Conference on Forensic Engineering entitled "Road accident analysis, valuation of motor vehicles, machines and appliances, forensic ecotechnology", Brno 2011

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów