Andrzej Skowron
O nowym przepisie art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Krótka polemika z artykułem R. A. Stefańskiego, pt. "Wykroczenie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania"

Streszczenie
Autor w sposób krytyczny odnosi się do niektórych tez R. A. Stefańskiego, w szczególności dotyczących przedmiotu ochrony przez ten przepis oraz jego charakteru. Polemizuje z poŹglądem, że przedmiotem ochrony tego przepisu jest porządek w ruchu drogowym, a twierdzi, że głównym przedmiotem ochrony jest tu dobro wymiaru sprawiedliwości, zaś dopiero jako przedmiot dodatkowy, występuje szeroko rozumiany porządek w ruchu drogowym. Twierdzi także, że (wbrew stanowisku R. A. Stefańskiego) wykroczenie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń można popełnić tylko umyślnie.

Słowa kluczowe
Nowy przepis art. 96 § 3 k.w., przedmiot ochrony, art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym, porządek w komunikacji, interes wymiaru sprawiedliwości, art. 5 k.w., wykroczenie umyślne i nieumyślne.

On the new regulation in Art. 96 § 3 of the Code of Petty Offences. A short paper polemicising with R. A. Stefański's article entitled "The petty offence of not indicating the person to whom a vehicle was entrusted for driving or using"

Abstract
The author refers critically to some of R. A. Stefański's arguments, in particular concerning the subject of protection by this regulation and its nature. He polemicizes with the view that road traffic order is protected by this regulation. On the contrary, he claims, what is the main subject of protection here is the interests of the administration of justice rather than road traffic order in the broadest sense. He also claims that (contrary to R. A. Stefański's position), a petty offence under Art. 96 § 3 of the Code of Petty Offences can only be committed intentionally.

Key Words
The new regulation in Article 96 § 3 Code of Petty Offences, subject of protection, Art. 78 section 4 of the Road Traffic Act, road traffic order, the interests of the administration of justice, Art. 5 Code of Petty Offences, intentional and unintentional petty offence.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (55)
Legal Diary (55)

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Wina pieszego, czy także niewystarczająco ostrożnego kierowcy?

Streszczenie
Omawiana tu sprawa dotyczy śmiertelnego w skutkach potrącenia nietrzeźwego pieszego przez samochód osobowy. Wypadek polegał na tym, że samochód prowadzony przez późniejszego oskarżonego jedynie potrącił owego idącego środkiem jezdni pieszego, lewym bocznym lusterkiem. W efekcie pieszy upadł na jezdnię, nie doznając znaczących obrażeń, ale został wtedy przejechany, ze skutkiem śmiertelnym, przez inny samochód, jadący z przeciwka, którego kierowca nie był już w stanie wypadku uniknąć. Kierowca tego drugiego samochodu nie był podmiotem postępowania, natomiast ten, który pieszego potrącił, został oskarżony z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, ale ostatecznie prawomocnie uniewinniony. Poświęcając szczególną uwagę temu, że w sprawie powołanych zostało aż czterech biegłych w zakresie rekonstrukcji wypadków, autor krytycznie ocenia te decyzje organów procesowych, wykazując, że opinie kolejnych biegłych były procesowo zbędne. Uważa, że był to przejaw chęci "zabezpieczenia" się przed dyskwalifikującą oceną sądu odwoławczego, który "życzliwiej" odnosi się do sytuacji, gdy taka sama ocena znajdzie się w opinii dwóch albo większej liczbie opinii.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, postępowanie karne, bezzasadne powoływanie biegłych.

The pedestrian's guilt, or also that of the insufficiently careful driver?

Abstract
The case discussed here concerns hitting a drunken pedestrian by a passenger car with fatal consequences. The car, driven by the (later) accused, only hit the above mentioned pedestrian - who was walking along the middle of the road - with the left side mirror. In effect, the pedestrian fell down on the road without suffering significant injuries, but was then run over, with fatal consequences, by another car coming from the opposite direction, whose driver was not able to avoid the accident. The driver of the second car was not the subject of proceedings; however, the one who hit the pedestrian, was accused under Art. 177 § 2 of the Criminal Code, but was ultimately acquitted. Devoting particular attention to the fact that as many as four road accident experts were appointed in the case, the author critically assesses these appointments by the courts, stating that the opinions of successive experts were superfluous. In his opinion it was a symptom of a desire "to safe-guard themselves" against disqualification by an appeal court, which has a more "obliging" attitude to a situation where the same assessment is presented in two or more opinions.

Key Words
Road accident, criminal proceedings, unjustified appointment of experts.

______________________________________________________________________________________

Piotr Krzemień
Wpływ współczynników restytucji i tarcia w węźle zderzenia na przedzderzeniowe prędkości pojazdów. Optymalizacja jako narzędzie obliczeń

Streszczenie
W pracy przedstawione są wyniki symulacyjnych obliczeń zderzenia pojazdów, wykonane w autorskim programie napisanym w środowisku Matlab. W celu wykonania charakterystyk zależności prędkości pojazdów z początkowej chwili zderzenia od przyjętych współczynników restytucji i tarcia w węźle zderzenia, autor zaprogramował algorytm optymalizacyjny, wykorzystujący metodę Monte Carlo. Dla porównania, obliczenia wykonano także w programie do symulacji zderzeń PC-Crash. Symulacje przeprowadzono na przykładzie zderzenia mimośrodkowo-ukośnego, gdyż jest to model wyjątkowo czuły na przyjmowane wartości współczynnika restytucji współczynnika tarcia w węźle, a także na usytuowanie płaszczyzny stycznej. Wykazano, jak duży błąd obliczeń prędkości z początkowej chwili zderzenia można popełnić, przyjmując do obliczeń nieprawidłowe współczynniki. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania inteligentnego algorytmu (np. genetycznego, zmodyfikowanego), który będzie miał większą wydajność niż metoda Monte Carlo, a jednocześnie, poprzez zastosowanie serii komend, zabezpieczy biegłego przed nieprawidłowym obliczeniem parametrów zderzenia. Algorytm ten powinien mieć możliwość optymalizacji zderzenia również przy przyjęciu ujemnych wartości współczynnika restytucji.

Słowa kluczowe
Optymalizacja zderzenia, metoda Monte Carlo, algorytm genetyczny, sztuczna inteligencja, ujemny współczynnik restytucji, zderzenie mimośrodkowe ukośne, zderzenie styczne, zderzenie przebiciowe, usytuowanie płaszczyzny stycznej, współczynnik tarcia w węźle zderzenia tg?.

The influence of coefficients of restitution and friction in the collision node on vehicles' pre-impact speeds. Optimisation as a calculation tool

Abstract
The aim of the article is to present the results of simulation calculations of a vehicle collision, performed with the author's original program written in the Matlab environment. To do the characteristics of the dependence between the vehicles' speed at the impact initial moment and the adopted coefficients of restitution and friction in the collision node, the author has programmed an optimization algorithm using the Monte Carlo method. For comparison, calculations have also been done using the PC-Crash program for accident simulation. The simulations have been carried out on an oblique eccentric collision, since it is a model that is exceptionally sensitive to different values of the coefficient of restitution and friction in the node, and also to the location of the tangent plane. It was shown how great an error can be made in calculation of speed at the initial moment of impact, if incorrect coefficients are adopted for calculations. It was pointed out that it is necessary to work out an intelligent algorithm (e.g. genetically modified). Such an algorithm will be more efficient than the Monte Carlo method, and at the same time, by applying a series of commands, will prevent an expert from miscalculation of collision parameters. The algorithm should be able to optimise a collision also for negative values of the coefficient of restitution.

Key Words
Collision optimisation, Monte Carlo method, genetic algorithm, artificial intelligence, negative coefficient of restitution, oblique eccentric collision, tangential collision, penetra-tion collision, position of tangent plane, coefficient of friction in the collision node tg?.

______________________________________________________________________________________

Joanna Leszczyńska
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem

Streszczenie
W artykule dokonano szczegółowej analizy istniejących uregulowań prawnych, dotyczących instytucji kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdem ze względu na uzasadnione zastrzeżenia co do tych kwalifikacji. Autorka zwraca uwagę na te aspekty zagadnienia, które zostały uregulowane w sposób odmienny niż w przypadku pozostałych przesłanek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, uwzględniając przy tym nie tylko przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym", lecz także rozporządzenia wydane na podstawie tego aktu. W szczególności zwraca uwagę, że w istniejącym stanie prawnym organ kierujący daną osobę na egzamin kontrolny nie ma ustawowych podstaw prawnych do narzucenia jej terminu poddania się temu egzaminowi.

Słowa kluczowe
Ruch drogowy, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, pojazd, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Qualifications check on the basis of justified reservations as to the qualifications of the person holding a driving licence

Abstract
The author has carried out a detailed analysis of the existing legal regulations concerning the institution of checking the qualifications to drive a car due to justified reservations as to these qualifications. The author highlights those aspects of the issue which were regulated in a different way than in the case of the other premises for submitting oneself to qualifications check, taking into account not only the regulations of the "Road Traffic Act", but also the directives issued on the basis of this act. In particular, she points out the fact that under the existing law, the authority referring the given person to be checked does not have statutory legal grounds to impose a deadline on said person for submitting to such a test.

Key Words
Road traffic, qualifications check, vehicle, safety in road traffic.

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Określenie terminu w decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Streszczenie
Artykuł jest drugim z serii publikacji, dotyczących problematyki punktowego systemu represjonowania kierowców, dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego. W niniejszym opracowaniu omówiona została kwestia prawnej możliwości zawarcia w decyzji starosty o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem, rozstrzygnięcia, dotyczącego określenia terminu takiego egzaminu. Z przedstawionego przez autorkę przeglądu orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że organ administracji kierujący daną osobę na egzamin kontrolny nie może w tej decyzji określić terminu, w jakim ta osoba ma się poddać egzaminowi.

Słowa kluczowe
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem, cofnięcie uprawnień, punkty karne, decyzja o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem.

Establishing a deadline in a decision to refer a person to have their driver qualifications checked in the light of rulings of the Supreme Court

Abstract
The article is the second in a series of publications concerning the issue of the point sys-tem for disciplining drivers who violate road traffic regulations. In the present paper, the issue of the legal possibility of including a defined deadline for checking driving qualifications in a decision by the starosta (local government official) referring a driver for such a test. From the author's review of the judicial rulings of the Supreme Administrative Court it follows that the administrative body referring a given person for such a test can-not state, in such a decision, the date when such a person must submit themselves for the test.

Key Words
Driving qualifications check, driving licence revocation, penalty points, decision to refer a driver to have his/her driving qualifications checked.

_____________________________________________________________________________________

Joanna Leszczyńska
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem

Streszczenie
W artykule dokonano szczegółowej analizy istniejących uregulowań prawnych, dotyczących instytucji kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdem ze względu na uzasadnione zastrzeżenia co do tych kwalifikacji. Autorka zwraca uwagę na te aspekty zagadnienia, które zostały uregulowane w sposób odmienny niż w przypadku pozostałych przesłanek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, uwzględniając przy tym nie tylko przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym", lecz także rozporządzenia wydane na podstawie tego aktu. W szczególności zwraca uwagę, że w istniejącym stanie prawnym organ kierujący daną osobę na egzamin kontrolny nie ma ustawowych podstaw prawnych do narzucenia jej terminu poddania się temu egzaminowi.

Słowa kluczowe
Ruch drogowy, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, pojazd, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Qualifications check on the basis of justified reservations as to the qualifications of the person holding a driving licence

Abstract
The author has carried out a detailed analysis of the existing legal regulations concerning the institution of checking the qualifications to drive a car due to justified reservations as to these qualifications. The author highlights those aspects of the issue which were regulated in a different way than in the case of the other premises for submitting oneself to qualifications check, taking into account not only the regulations of the "Road Traffic Act", but also the directives issued on the basis of this act. In particular, she points out the fact that under the existing law, the authority referring the given person to be checked does not have statutory legal grounds to impose a deadline on said person for submitting to such a test.

Key Words
Road traffic, qualifications check, vehicle, safety in road traffic.

_____________________________________________________________________________________

Tomasz Kurczyński
Pojęcie zajęcia zarobkowego w rozumieniu art. 62 ustawy o Policji - dziwna rzeczywistość

Streszczenie
Artykuł jest nawiązaniem do artykułu Grzegorza Łabudy pt. "Pojęcie zajęcia zarobkowego w rozumieniu art. 62 ustawy o Policji z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta", zamieszczonego w numerze 12/2010 "Paragrafu na drodze". Autor na swoim przykładzie przedstawia dziwne, dyskryminujące praktyki i fluktuacje w traktowaniu policjantów będących biegłymi sądowymi przez organa nadrzędne Policji.

Słowa kluczowe
Biegły sądowy, ustawa o Policji, odpowiedzialność dyscyplinarna.

The concept of commercial activities as defined in Article 62 of the Police Act - a strange reality

Abstract
The article is a follow-up to the article by Grzegorz Łabuda entitled "The concept of commercial activities as defined in Article 62 of the Police Act, from the perspective of the disciplinary responsibility of a police officer", in the 12/2010 issue of "Paragraf na drodze". The author describes strange, discriminating practices and fluctuations in treatment of police officers who are forensic experts by Police supervisory bodies, presenting a case concerning himself as an example.

Key Words
Forensic expert, Police Act, disciplinary responsibility.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów