Andrzej Skowron
Tablice rejestracyjne pojazdów w świetle przepisów prawa karnego

Streszczenie
Autor stara się odpowiedzieć na mające doniosłe, praktyczne znaczenie pytanie, czym, w świetle prawa, są tablice rejestracyjne pojazdów. Wyraża pogląd, że są one dokumentem i stanowią przedmiot czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego m.in. w art. 270 k.k. Rozważając też kwestię, jaką wartość mogą mieć tablice rejestracyjne będące rzeczami ruchomymi, stara się również odpowiedzieć na pytanie, czy tablice rejestracyjne mogą być przedmiotem czynów zabronionych (wykroczeń) skierowanych przeciwko mieniu. Na pytanie to udziela odpowiedzi twierdzącej.

Słowa kluczowe
Tablice rejestracyjne, ustawa „Prawo o ruchu drogowym”, legalizacja, dowód rejestracyjŹny, art. 270 k.k., znak identyfikacyjny, art. 306 k.k., znak urzędowy, przepis art. 314 k.k., reguły wyłączające wielość ocen, wartość tablic rejestracyjnych, art. 278 k.k., art. 119 k.w.

Licence plates in the light of criminal law

Abstract

The author tries to answer a question that is of major practical significance: how should vehicle licence plates be viewed in the light of the law? He expresses the opinion that they are a document and can thus be the subject of a criminal offence described in Article 270 and other articles of the Penal Code. Deliberating on the question of what value licence plates may have as mobile objects, he also tries to answer the question as to whether licence plates may be the subject of criminal offences (petty offences) against property. He answers this question in the affirmative.

Key Words
Licence plates, “The Road Traffic Act”, legalization, vehicle registration certificate, Art. 270 of the Penal Code, identification mark, Art. 306 of the Penal Code, official mark, Art. 314 of the Penal Code, regulations excluding the multiplicity of assessments, value of licence plates, Art. 278 of the Penal Code, Art. 119 of the Code of Petty Offences.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Ograniczenia prędkości rowerów

Streszczenie
Autor, powołując się na określone przepisy, wykazuje, że: 1) rowerzysta jest obowiązany dostosować prędkość do warunków drogowych, a korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym; 2) rowerzysta poruszający się po chodniku lub drodze dla pieszych musi ponadto jechać powoli; 3) dopuszczalna prędkość dla roweru jest taka sama, jak dla innych pojazdów; 4) prędkość roweru na jezdni i pasie ruchu dla rowerów może być ograniczona za pomocą znaku B-33 „ograniczenie prędkości” z zamieszczoną pod nim tabliczką z symbolem roweru; 5) nie można w ten sposób ograniczyć prędkości wyłącznie na drodze dla rowerów, gdyż nie jest możliwe umieszczenie tego znaku tak, by obowiązywał tylko na tej drodze.

Słowa kluczowe
Chodnik, droga, pojazd, prędkość, rower, tabliczka, znak.

Bicycle speed limits

Abstract

The author, referring to particular provisions of the law, shows that: 1) cyclists are required to adapt their speed to road conditions, and when making use of a path for both cyclists and pedestrians are required to exercise extreme caution and give way to pedestrians; 2) cyclists travelling along the pavement or a path for pedestrians are required, furthermore, to go slowly; 3) the speed limit for a bicycle is the same as for other vehicles; 4) the speed of a bicycle on a road and cycle lane may be limited by means of Road Sign B-33: “Speed Limit” with a sign (notice) below it bearing a bicycle symbol; 5) a speed limit cannot be imposed exclusively for a cycle path in this way, as it is not possible to position such a sign in such a way that it applies only to the cycle path.

Key Words
Pavement, road, vehicle, speed, bicycle, sign, road sign.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (58)
Legal diary (58)

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Decydujące przesłuchanie podejrzanego

Streszczenie
Artykuł dotyczy sprawy karnej, prowadzonej przeciwko kobiecie kierującej samochodem w stanie nietrzeźwości, o spowodowanie śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego, polegającego na tym, że po pokonaniu zakrętu samochód – kontynuując ruch po łuku – zjechał poza drogę i uderzył w przydrożne drzewo. Oskarżona o spowodowanie wypadku kobieta tłumaczyła jego powstanie zachowaniem się pasażera, który w pewnej chwili swoim ciałem zasłonił jej widoczność drogi i unieruchomił kierownicę, pozbawiając ją możliwości kierowania samochodem. Autor, omawiając przebieg procesu, zwraca uwagę na specyficznie trudną sytuację dowodową i z aprobatą odnosi się do taktyki obrońcy, mimo iż okazała się ona nieskuteczna.

Słowa kluczowe
Stan nietrzeźwości, kierowanie samochodem, wypadek, szybkość działania organów ścigania.

Decisive questioning of suspect

Abstract

The article concerns a criminal case conducted against a woman accused of causing a fatal road accident while driving a car in a state of alcohol intoxication. The course of the accident was as follows: after going around a bend, the car continued moving along an arc, went off the road and hit a roadside tree. The woman who was accused of causing the accident explained its occurrence by the behaviour of the passenger, who at a certain moment obscured her view of the road with his body and immobilized the steering wheel, depriving her of the possibility of driving the car. The author, discussing the course of the trial, draws attention to the particularly difficult evidential situation, and expresses approval of the tactics of the defence counsel, even though they turned out to be unsuccessful.

Key Words
State of alcohol intoxication, driving a car, accident, speed of action of law enforcement agencies.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Krzysztof Wach
Porównanie charakterystyk momentu hamującego silnika, określonych na podstawie badań drogowych, z zależnością empiryczną podaną w literaturze. Część 2

Streszczenie
W artykule porównano charakterystyki momentu hamującego silnika uzyskiwane na poszczególnych biegach przez różnego typu samochody osobowe, wyposażone w silniki zarówno o zapłonie iskrowym, jak i samoczynnym, z podaną w literaturze zależnością empiryczną. Podane zostały wartości liczbowe współczynników równań aproksymujących uzyskane charakterystyki. Parametry ruchu badanych samochodów rejestrowano za pomocą aparatury VBOX opartej o zintegrowany system nawigacji satelitarnej GNSS. Aparatura ta znajduje się na wyposażeniu Mobilnego Laboratorium Badawczego firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa.

Słowa kluczowe
Badania drogowe samochodu, moment hamujący silnika,, aparatura VBOX.

Comparison between engine braking torque characteristics determined in road tests and their empirical formula. Part 2

Abstract

In the article, the engine braking torque characteristics obtained on each gear by vehicles of different types, equipped with both diesel and spark ignition engines were compared with the empirical formula quoted in literature. The numerical values of coefficients approximating the obtained characteristics were presented. The characteristic movement parameters were logged using VBOX apparatus based on integrated satellite navigation system GNSS. The apparatus is a part of equipment of The Mobile Research Laboratory of Cyborg Idea company from Cracow.

Key Words
Car road tests, engine breaking torque, VBOX.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów