Wiesław Czerwiński
Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11, w sprawie cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca treść i uzasadnienie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., o sygnaturze wskazanej w tytule, w której Sąd ten stwierdził, że „Sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej w tym przepisie”.

Słowa kluczowe
Diagnosta, pozbawienie uprawnień zawodowych, sposób ujawnienia nieprawidłowości.

Commentary on the resolution of the Supreme Administrative Court of 12 March 2012, Ref. II GPS 2/11, in the matter of withdrawal of a diagnostician’s right to perform technical examinations of vehicles

Abstract

This is a commentary approving the resolution and justification of the Supreme Administrative Court of 12 March 2012, Ref. II GPS 2/11, in which the Court stated that "The way of disclosing an infringement committed by a diagnostician defined in Art. 84 Section 3 point 2 of the Act of 20 June 1997 - The Road Traffic Act (consolidated text Journal of Laws of 2005, No. 108, item 908 as amended) is irrelevant to the assessment of the possibility of applying penalties provided for in this article".

Key Words
Diagnostician, professional disqualification, method of disclosing irregularities.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Czy art. 96 § 3 k.w. narusza prawo do obrony?

Streszczenie
Jest to artykuł nawiązujący do artykułu P. Nycza, pt. „Zasięg prawa do obrony w kontekście odpowiedzialności za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.”, Paragraf na Drodze 2012, nr 6. Autor niniejszej publikacji porusza niełatwy problem ograniczenia prawa do obrony w sprawach o wykroczenia. Zgadzając się z tezą, że prawo to stanowi istotniejszą zasadę współczesnego procesu, broni stanowiska, że istnieją racje przemawiające za ograniczeniem tego prawa. W konsekwencji, zdaniem autora, obowiązywanie w porządku prawnym przepisu art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, oraz sprzężonego z nim art. 96 § 3 k.w, nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa.

Słowa kluczowe
Prawo do obrony, przepis art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, art. 96 § 3 k.w., art. 31 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Does Art. 96 § 3 of Code of Petty Offences violate rights of the defence?

Abstract

This is an article referring to Piotr Nycz’s article entitled "Extent of rights of defence in the context of liability for a petty offence under Article 96 § 3 Code of Petty Offences", Paragraf na Drodze 2012, no. 6. The author of this paper raises the difficult issue of limiting the rights of the defence in cases concerning petty offences. While agreeing with the argument that this law constitutes a more important principle of modern process, he defends the position that there are arguments in favour of limiting this law. As a consequence, in the opinion of the author, the fact that Art. 78 Section 4 of the Road Traffic Law and Art. 96 § 3 Code of Petty Offences are legally binding under Polish law is not contrary to the fundamental principles of law.

Key Words
Rights of defence, Art. 78 Section 4 of the Act – the Road Traffic Law, Art. 96 § 3 Code of Petty Offences, Art. 31 Section 3 and also Art. 42 Section 2 of the Constitution. .

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Skrzyżowanie" z drogą gruntową

Streszczenie
Artykuł dotyczy sprawy wypadku drogowego, do którego doszło w sytuacji, gdy jeden z uczestniczących w nim samochodów skręcał w lewo, na drogę dojazdową do przydrożnego zabudowania, a drugi w tym czasie przystąpił do wyprzedzania go. Autor, wskazując na nikłość zgromadzonego materiału dowodowego, zwłaszcza pozaosobowego, krytycznie ocenia decyzje prokuratora i sądu o dopuszczeniu dowodów z opinii biegłych. Uznaje te decyzje za zbędne, wykazując, że rozpoznania wszystkich, rzeczywiście istotnych dla wyrokowania przesłanek i dowodów mógł i powinien był dokonać sam sąd, bez angażowania do tego biegłych.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, zbędne opinie biegłych.

An “intersection” with a dirt road

Abstract

The article concerns the case of a road accident which occurred in a situation where one of the vehicles involved in it was turning left into an access road to roadside buildings, and the second vehicle at this time was beginning to overtake the first vehicle. The author, indicating the scarcity of the collected evidential material (evidence other than witness testimony was especially scarce) critically assesses the decision of the prosecutor and court to admit evidence from expert opinions. He acknowledges these decisions as unnecessary, indicating that recognition of all circumstances and evidences that were really relevant to sentencing could and should have been carried out by the court itself, without involving experts.

Key Words
Road accident, superfluous expert opinions.

______________________________________________________________________________________

Piotr Krzemień
Dyskusja nad kryteriami optymalizacji zderzenia pojazdów

Streszczenie
W artykule omówiony jest problem optymalizacji symulacyjnych obliczeń zderzenia pojazdów, w której miarą oceny jakości przeprowadzonej optymalizacji jest zgodność końcowych symulowanych położeń pojazdów z ich rzeczywistymi powypadkowymi położeniami oraz zgodność parametru EES, będącego miarą energii zderzenia. Przeprowadzona została analiza funkcji jakości, której wartość stanowi kryterium zatrzymania obliczeń algorytmu genetycznego. Funkcja ta ma bardzo istotny wpływ na poprawność działania i szybkość algorytmu. Kryteria, wraz z wagami, definiowane przez wykonującego obliczenia, nie zawsze są zgodne, a skomplikowany charakter funkcji matematycznych opisujących zderzenie i pozderzeniowy ruch pojazdów niejednokrotnie powoduje, że istnieje wiele rozwiązań tzw. minimów lokalnych, gorszych od rozwiązania globalnego. W artykule zwrócono uwagę na konieczność zachowania ostrożności w operowaniu wagami kryteriów optymalizacji, gdyż nieumiejętne ich zadawanie może powodować duże błędy obliczeń przedzderzeniowych prędkości pojazdów.

Słowa kluczowe
Optymalizacja zderzenia, algorytm genetyczny, kryteria funkcji jakości, PC-Crash.

Discussion on vehicle collision optimization criteria

Abstract

The article discusses the issue of optimization of vehicle collision simulation calculations, in which the measure of evaluating the quality of the performed optimization is the consistency of the final simulation positions of the vehicles with their actual post-accident positions, and the consistency of EES parameter, which is a measure of collision energy. An analysis of the quality function was carried out, whose value constitutes a criterion for stopping calculations of the genetic algorithm. This function has a very significant influence on the correctness of operation and speed of the algorithm. The criteria together with weights defined by the person performing the calculations are not always consistent, and the complicated character of the mathematical functions describing the collision and post-collision movement of the vehicles often results in many solutions (so-called “local minima”) that are worse than a global solution. In the article attention was paid to the necessity to maintain caution in operating with weights of optimization criteria, as incompetent adopting then may lead to big errors in calculations of vehicles pre-collision speeds.

Key Words
Optimization of collision, genetic algorithm, criteria of the quality function, PC-Crash.

____________________________________________________________________________________

Jakub Zębala, Piotr Ciępka
Test zderzeniowy pojazdu szynowego z autobusem

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki testu zderzeniowego, który polegał na zderzeniu zespołu pojazdów szynowych, składającego się z lokomotywy spalinowej SM 42-611 i pługa odśnieżnego 411 S, z autobusem marki Jelcz M11. Przedstawione wyniki obejmują: prędkość zderzeniową zespołu pojazdów i parametr EES autobusu oraz symulację zderzenia i pozderzeniowego ruchu pojazdów, wykonaną w programie PC-Crash.

Słowa kluczowe
Lokomotywa, autobus, prędkość zderzeniowa, EES, symulacja, PC-Crash.

Crash test of a rail vehicle with a bus

Abstract

The paper presents the results of a crash test in which a rail unit consisting of an SM 42-611 diesel locomotive and a 411 S snow plough collided with a Jelcz M11 bus. The presented results encompass: the collision velocity of the vehicles, and EES parameter of the bus, as well as simulation of the collision and the post-collision movement of the vehicles, carried out using the PC-Crash program.

Key Words
Locomotive, bus, collision velocity, EES, simulation, PC-Crash.

______________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Znaczenie biegłych i organów procesowych w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach

Streszczenie
Posiłkując się relacją z międzynarodowego kongresu nt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako wynik synergii podejmowanych działań”, który w grudniu 2011 r. odbył się w Toruniu, autor proponuje zainicjowanie dyskusji na temat uczestnictwa biegłych i organów procesowych w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Proponuje powołanie przy sądach swoistych komisji bezpieczeństwa ruchu, z udziałem przedstawicieli organów procesowych, Policji i biegłych sądowych z dziedziny wypadkowości drogowej. Jednym z celów tej propozycji jest wykorzystanie standardowych działań biegłych i organów procesowych dla eliminowania zagrożeń w ruchu drogowym oraz dla zmniejszania skutków wypadków drogowych.

Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, biegły, organ procesowy.

The significance of experts and judicial bodies in endeavours to improve safety on polish roads

Abstract

With the aid of a report from the international congress: “Improvement in road safety as a result of synergies of undertaken actions”, which in December 2011 was held in Torun, the author proposes the initiation of a discussion on the subject of participation of experts and judicial bodies in the field of improvement of safety in road traffic. He proposes the establishment of road safety commissions under the aegis of courts with the participation of representatives of judicial bodies, Police and forensic experts in the field of road accidents. One of the aims of this proposition is to use standard activities of experts and judicial bodies to eliminate threats in road traffic and also to mitigate the effects of road accidents.

Key Words
Safety in road traffic, expert, judicial body.

_____________________________________________________________________________________

Joanna Brylak
Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych stowarzyszone z EVU
Polish Society of Road Accidents Court Experts associated with EVU
____________________________________________________________________________________


Zmiany w zapleczu naukowym "Paragrafu na Drodze"
Changes in scientific backup of "Paragraf on the Road"

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów