Wojciech Miron
Czy brak w dowodzie rejestracyjnym pojazdu miejsca na wpisanie kolejnego wyniku okresowego badania technicznego może stanowić podstawę do zatrzymania takiego dowodu?

Streszczenie
Autor wywodzi, że brak wpisu o dacie kolejnego okresowego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, spowodowany brakiem miejsca na ten wpis, w przypadku wystawienia przez uprawnionego diagnostę aktualnego zaświadczenia o pozytywnym wyniku przebytego przez pojazd okresowego badania technicznego, nie może stanowić podstawy do zatrzymania dowodu rejestracyjnego ani też nie rodzi obowiązku jego wymiany na nowy. Natomiast podstawą do zatrzymania takiego dowodu rejestracyjnego (wraz ze wspomnianym zaświadczeniem) może być powzięcie przez organ kontroli drogowej uzasadnionego przypuszczenia, że dane wpisane w tym zaświadczeniu nie odpowiadają rzeczywistości.

Słowa kluczowe
Dowód rejestracyjny, zaświadczenie o badaniu technicznym, zatrzymanie dowodu.

Can lack of space on a vehicle registration certificate to enter a successive result of a periodic motor vehicle inspection constitute a basis for confiscating such a certificate?

Abstract

The author argues that a lack of a record of the date of a successive periodic motor vehicle inspection on a vehicle registration certificate caused by a lack of space for such a record in the case of issuance of a vehicle inspection pass certificate by a qualified diagnostician (following motor vehicle inspection) cannot constitute a basis for confiscating the registration certificate, nor does it create an obligation to exchange it for a new one. However, a basis for confiscating such a registration certificate (together with the vehicle inspection pass certificate) may be a justified supposition on the part of a traffic control agency that the data on the vehicle inspection pass certificate do not correspond to the actual state of the vehicle.

Key Words
Registration certificate, vehicle inspection certificate, confiscation of registration certificate.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Zachowanie się uczestników ruchu przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów określających zachowanie się uczestników ruchu przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Ze względu na to, że art. 5 ust. 1 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wyłącza stosowanie art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i art. 14 pkt 21 tej ustawy, zdaniem autora, zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych obowiązują reguły wynikające ze znaczenia sygnałów, które są określone w rozdziale 5 rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych oraz ogólne zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zasada ostrożności i zasada ograniczonego zaufania.

Słowa kluczowe
Przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna, zachowanie się uczestników ruchu.

Return of a driving license that has been confiscated due to justified suspicion of having committed an offence in the case of acquittal of the driver

Abstract

The subject of the article is an analysis of the regulations governing the behaviour of road users at pedestrian crossings with traffic lights. Due to the fact that Article 5 Section 1 of the Road Traffic Act precludes the application of Article 26 Section 1 and 2 and also Article 13 Section 1 and Article 14 point 21 of this Act, in the opinion of the author both vehicle drivers and pedestrians are bound by the rules stemming from the meaning of signals, which are defined in chapter 5 of the regulation on road signs and signals and also general principles of road safety, including the principle of caution and the principle of limited reliance.

Key Words
Pedestrian crossing, traffic lights, the behaviour of road users. .

______________________________________________________________________________________

Andrzej Ważny
Zatrzymanie prawa jazdy, a wymiana zagranicznego dokumentu na polski. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2010 r., sygn. I OSK 753/09

Streszczenie
Artykuł omawia wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze podanej w tytule, odmawiający obywatelowi polskiemu prawa do wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie. Sentencją tego wyroku są następujące stwierdzenia: 1) Kierowca, posiadający ważne polskie prawo jazdy, które zostało mu zatrzymane w związku z kierowaniem samochodem w stanie nietrzeźwości, i który w tym czasie uzyskał zagraniczne prawo jazdy, nie może skorzystać z uprawnienia określonego w art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 2) Przepis art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma zastosowanie wyłącznie do obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie posiada ważnego polskiego prawa jazdy, natomiast legitymuje się jego zagranicznym odpowiednikiem.

Słowa kluczowe
Zatrzymanie prawa jazdy, punkty karne, naruszenie przepisów ruchu drogowego, Naczelny Sąd Administracyjny.

Confiscation of a driving licence, and exchange of a foreign document for a Polish one. Discussion of the decision of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 15 March 2010, ref. I OSK 753/09

Abstract

The article is the next in a series of publications concerning issues linked with records of drivers violating traffic regulations. The author discusses the ruling of the Supreme Administrative Court of 17 June 2010, ref. I OSK 1152/09, concerning confiscation of a driving licence due to exceeding by a vehicle driver of 24 points for violation of traffic regulations. The court ruled that the fact that Police misinformed the driver about the number of penalty points ascribed to him is not a contraindication to confiscating his driving licence and referring him for a repeat driving test.

Key Words
Confiscation of driving licence, penalty points, violation of traffic regulations, Supreme Administrative Court. .

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11

Streszczenie
Artykuł omawia treść uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r. (sygn. II GPS 2/11), mającej na celu wyjaśnienie: „Czy niezbędnym warunkiem wydania przez starostę, na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jest stwierdzenie uchybień, o których mowa w punkcie 1 lub 2 powołanego przepisu, wyłącznie w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83c wskazanej ustawy, czy też sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę określonego naruszenia nie ma podstawowego znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej w art. 84 ust. 3 prawa o ruchu drogowym?”. Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: „Sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej w tym przepisie”.

Słowa kluczowe
Naczelny Sąd Administracyjny, cofnięcie diagnoście uprawnień, art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Revocation of diagnostician’s authorisation for carrying out vehicle inspection. Resolution of seven judges of the Supreme Administrative Court of 12 March 2012, ref. II GPS 2/11

Abstract

The article discusses the content of the resolution of seven judges of the Supreme Administrative Court of 12 March 2012 (ref. II GPS 2/11), aimed at clarifying: “Is ascertainment of commission of an offence referred to in point 1 or 2 of Article 84 Section 3 of the Road Traffic Act, exclusively as a result of carrying out control activities, provided for in Article 83b Section 2 point 1 in conjunction with Article 83c of the indicated Act, a prerequisite for issuing by a starosta (administrative official) – on the basis of Article 84 Section 3 of the Road Traffic Act of 20 June 1997 – of a decision to revoke diagnostician’s authorisation for carrying out vehicle inspection, and furthermore does the manner of disclosing the commission of the defined violation by the diagnostician have (or not have) fundamental significance for the assessment of the possibility of applying the sanction provided for in Art. 84 Section 3 of the Road Traffic Act?” The Supreme Administrative Court passed the following resolution: "The manner of disclosing the commission by a diagnostician of an offence defined in Article 84 Section 3 point 2 of the Act of 20 June 1997: the Road Traffic Act (unified text: Journal of Laws of 2005, No. 108, item 908 with amendments) does not have significance for the assessment of the possibility of applying a sanction provided for in this provision".

Key Words
The Supreme Administrative Court, revocation of diagnostician’s authorisation, Article 84 Section 3 point 2 of the Road Traffic Act. .

____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Odpowiedzialność za samo spowodowanie wypadku, czy także za jego skutki?

Streszczenie
Artykuł dotyczy wypadku drogowego, w którym samochód kierowany przez oskarżonego, na przejściu dla pieszych potrącił dziewczynkę, powodując u niej poważne obrażenia. Specyficzne w tej sprawie jest to, że w postępowaniu bezspornie ustalono, iż w zaistniałej sytuacji oskarżony obiektywnie nie miał możliwości zatrzymania samochodu przed torem ruchu pieszej, natomiast nie rozważono, czy podjęte przezeń w porę hamowanie zmniejszyłoby, i w jakim stopniu, rozmiar poniesionych przez pieszą obrażeń. Autor zwraca uwagę na niezwykłą trudność dokonania takiego ustalenia, przy uwzględnieniu określonej w art. 5 § 2 k.p.k. reguły, nakazującej rozstrzyganie nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. Piętnuje także niezwykłą, nieuzasadnioną jego zdaniem, przewlekłość postępowania.

Słowa kluczowe
Potrącenie pieszej, prędkość uderzenia, skutki wypadku, in dubio pro reo.

Responsibility for the accident itself, or for both the accident and its effects?

Abstract

The article concerns a road accident in which a car driven by the accused hit a girl on a pedestrian crossing, causing her serious injury. What is specific in this matter is that in the proceedings it was clearly established that in the described situation the accused objectively did not have the possibility of stopping the car ahead of the pedestrian movement trajectory. However, it was not considered whether braking by him in time would have reduced, and if so, to what degree, the extent of the injuries suffered by the pedestrian. The author draws attention to the extraordinary difficulty of establishing such a fact, taking into account the rule defined in Article 5 § 2 Code of Penal Proceedings, requiring resolution of doubts which cannot be dispelled in favour of the accused. He also condemns the unusual, unjustified protraction, in his opinion, of the proceedings.

Key Words
Hitting a pedestrian, impact velocity, results of the accident, the benefit of the doubt.

______________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Krzysztof Wach
Charakterystyki momentu obrotowego silnika podczas intensywnego rozpędzania samochodu przez biegi. Część 2

Streszczenie
Praca stanowi kontynuację pilotażowych badań, mających na celu wyznaczenie dynamicznych charakterystyk momentu napędowego silnika, których wyniki zostały opublikowane w numerze 5/2012 „Paragrafu na Drodze”. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawiają wyniki kolejnych badań drogowych, do których wykorzystano cztery różne samochody osobowe, zarówno z silnikami o zapłonie samoczynnym, jak i iskrowym. Podobnie jak we wspomnianych badaniach pilotażowych, parametry ruchu tych pojazdów rejestrowano za pomocą aparatury pomiarowej VBOX angielskiej firmy Racelogic. Wyniki są przedstawione w postaci wykresów obrazujących dynamiczne charakterystyki momentu napędowego silnika przy intensywnym rozpędzaniu badanych samochodów przez biegi.

Słowa kluczowe
Badania drogowe samochodu, dynamiczny pomiar charakterystyki silnika, aparatura VBOX.

Engine torque characteristics during car intensive running up in subsequent gears. Part 2

Abstract

The paper is a continuation of pilot investigations aimed at determination of dynamic characteristics of engine torque, the results of which were published in the 5/2012 issue of the "Paragraf na Drodze". The authors present results of further road tests in which four different cars were used with either spark ignition or diesel engines. As in the pilot tests, the movement parameters of the cars were logged using Racelogic VBOX apparatus. The results have been presented visually illustrating the dynamic characteristics of engine torque during car intensive running up in subsequent gears.

Key Words
Vehicle road tests, dynamic measurement of engine characteristics, VBOX.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka
Uwzględnianie faz księżyca w planowaniu nocnego eksperymentu

Streszczenie
Planowanie nocnego eksperymentu wymaga uwzględnienia aktualnej w chwili wypadku fazy Księżyca, gdyż może on zwiększać ogólną jasność w miejscu zdarzenia, wpływając w sposób nieoczekiwany na wyniki przeprowadzanego eksperymentu. W artykule opisano metodę ustalania faz Księżyca, opartą na wykorzystaniu powszechnie dostępnych w Internecie map satelitarnych i kalkulatorów, obliczających położenie Księżyca. Wskazano, w jaki sposób wybrać datę planowanego eksperymentu, aby ewentualny wpływ Księżyca nie stanowił zaskoczenia w czasie jego realizacji i nie zaburzał uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe
Eksperyment, Księżyc, kalkulator faz Księżyca, wypadek w nocy, widoczność przeszkód.

Taking into account moon phases in planning a night experiment

Abstract

Planning a night experiment requires taking into account the moon phase current at the time of the accident, since it can increase general brightness at the site of the incident, influencing the results of the performed experiment in an unexpected way. In the article, a method of establishing moon phases is described, based on using satellite maps and calculators which calculate the position of the moon, which are universally available on the Internet. It was pointed out how to select the date of the planned experiment in order for the potential influence of the moon not to constitute a surprise when carrying out the experiment and not to impair the obtained results.

Key Words
Experiment, moon, moon phase calculator, accident at night, visibility of obstacles.
____________________________________________________________________________________

Joanna Brylak
Recenzja książki W. Kotowskiego pt. „Ustawa o Policji. Komentarz”, Warszawa 2012
Review of a book by Wojciech Kotowski entitled "The Law on Police. Commentary", Warsaw 2012

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych
New publications of Institute of Forensic Research Publishers

Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów