Andrzej Skowron
Problem powracający jak bumerang, czyli ponownie o środkach działających podobnie do alkoholu

Streszczenie
Odnosząc się do poglądów wyrażonych przez Lecha K. Paprzyckiego w jego artykule zatytułowanym "Stan po użyciu i stan pod wpływem środka odurzającego", opublikowanym w numerze 1/2012 "Paragrafu na Drodze", autor zwraca uwagę, iż teza, że istnieje możliwość ustalenia, czy dana osoba znajdowała się pod wpływem środka odurzającego, czy też jedynie w stanie, który ustawa - Kodeks wykroczeń określa jako "stan po użyciu środków działających podobnie do alkoholu", nie znajduje uzasadnienia.

Słowa kluczowe
Przestępstwo z art. 178a k.k., wykroczenie z art. 87 k.w., zasada nullum crimen sine lege certa, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, opiaty, benzodiazepiny, tetrahydrokanabinole.

A problem that comes back like a boomerang: substances acting similarly to alcohol

Abstract

Referring to views expressed by Lech K. Paprzycki in his article titled "State after use of and state under the influence of an intoxicant" published in issue 1/2012 of Paragraf na Drodze, the author draws attention to the fact that the thesis that it is possible to establish whether a given person was under the influence of an intoxicant or whether the person was only in a state which the Code of Petty Offences defines as a "state after use of substances acting similarly to alcohol" is not justified.

Key Words
Crime under Art. 178a of the Criminal Code, petty offence under Art. 87 of the Code of Petty Offences, the principle of nullum crimen sine lege certa, the Act on Counteracting Drug Addiction, opiates, benzodiazepines, tetrahydrocannabinol.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Zwrot prawa jazdy zatrzymanego z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w razie uniewinnienia kierowcy

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wykładnia art.114 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy "Prawo o ruchu drogowym", który przewiduje obowiązek poddania sprawdzeniu kwalifikacji osoby ubiegającej się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona przez okres przekraczający rok. Autor, odwołując się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wypowiedzi w doktrynie, wykazuje, że przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy osoba ta została uniewinniona od popełnienia przestępstwa, stanowiącego przyczynę zatrzymania prawa jazdy.

Słowa kluczowe
Zatrzymanie prawa jazdy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, uniewinnienie, zwrot prawa jazdy.

Return of a driving license that has been confiscated due to justified suspicion of having committed an offence in the case of acquittal of the driver

Abstract

The article is an interpretation of Art.114 Section 1 point 2 letter b of the "Road Traffic Law", which states that a person who is applying for the return of a confiscated driving licence - of which he or she was deprived for more than a year - must re-take a driving test. The author, referring to rulings of the Supreme Administrative Court and statements in the literature, shows that this provision does not apply in a situation where this person has been acquitted of the offence constituting the reason for confiscating the driving licence.

Key Words
Confiscation of driving licence, suspicion of committing an offence, acquittal, return of driving licence. .

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Zatrzymanie prawa jazdy ze względu na przekroczenie przez kierującego liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. I OSK 1152/09

Streszczenie
Artykuł jest kolejnym z serii publikacji dotyczących problematyki związanej z ewidencją kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W niniejszym opracowaniu omówiony został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. I OSK 1152/09, dotyczący zatrzymania prawa jazdy ze względu na przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Sąd orzekł, że błędne poinformowanie kierowcy przez Policję o liczbie przypisanych mu punktów karnych nie jest przesłanką negatywną dla zatrzymania mu prawa jazdy i skierowania go na kontrolny egzamin kwalifikacyjny.

Słowa kluczowe
Zatrzymanie prawa jazdy, punkty karne, naruszenie przepisów ruchu drogowego, Naczelny Sąd Administracyjny.

Confiscation of driving licence due to driver exceeding 24 points for violation of road traffic rules. Discussion of the Supreme Administrative Court judgement of 17 June 2010, Ref. I OSK 1152/09

Abstract

The article is the next in a series of publications concerning issues linked with records of drivers violating traffic regulations. The author discusses the ruling of the Supreme Administrative Court of 17 June 2010, ref. I OSK 1152/09, concerning confiscation of a driving licence due to exceeding by a vehicle driver of 24 points for violation of traffic regulations. The court ruled that the fact that Police misinformed the driver about the number of penalty points ascribed to him is not a contraindication to confiscating his driving licence and referring him for a repeat driving test.

Key Words
Confiscation of driving licence, penalty points, violation of traffic regulations, Supreme Administrative Court. .

______________________________________________________________________________________

Jacek Kielar
Biznes, ekologia, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Streszczenie
Na tle sprawy o wykroczenie w ruchu drogowym z art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń, autor przedstawia problem istniejącej, lokalnie kolizji interesów prywatnego przedsiębiorstwa, gminy i organu zarządzającego organizacją ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej. Istota problemu polega na fatalnym stanie technicznym dwóch mostów znajdujących się w ciągu tej drogi, co przy intensywnym ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych wspomnianego przedsiębiorstwa zagraża bezpieczeństwu ruchu. Autor krytycznie ocenia jedyne podjęte w tej kwestii działanie, polegające na ograniczeniu znakami drogowymi B-18 dopuszczalnej masy pojazdów do 18 ton, co w praktyce jest lekceważone i w niczym nie zmieniło istniejącej sytuacji. Krytycznie również ocenia autor prawomocny już wyrok sądu odwoławczego, który, zmieniając orzeczenie sądu I instancji, skazujące kierowcę obwinionego o złamanie wspomnianego ograniczenia, zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary poprzez odstąpienie od jej wymierzenia.

Słowa kluczowe
Ustawa - Kodeks wykroczeń, ustawa - Prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach pubŹlicznych, znaki drogowe, pojazd ciężarowy, ciągnik siodłowy, masa rzeczywista pojazdu, most, droga wojewódzka.

Business, ecology, and road traffic safety

Abstract

Against the background of a case concerning a road traffic offence under Art. 92 § 1 of the Code of Petty Offences, the author presents the issue of a locally existing conflict of interests of a private enterprise, municipality and local authority managing the organisation of vehicle traffic on a voivodeship road. The essence of the problem lies in the terrible state of repair of two bridges located on this road, which when there is intensive traffic caused by heavy trucks of the aforementioned enterprise, is a threat to road safety. The author critically assesses the only action undertaken in this matter, consisting in limiting the permitted weight of vehicles to 18 tons (indicated by road signs), which in practice is flouted and has in no way changed the existing situation. The author also critically assesses the binding decision of an appellate court, which, by overturning the decision of the court of first instance convicting the driver accused of violating the mentioned limitation, applied extraordinary mitigation of punishment.

Key Words
Act - Code of Petty Offences, Act - Road Traffic Law, the Law on public roads, road signs, truck, tractor unit, actual weight of the vehicle, bridge, voivodeship road.

____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Zbiegł, czy też nie zbiegł z miejsca wypadku drogowego?

Streszczenie
Na kanwie wypadku drogowego potrącenia pieszej przechodzącej przez jezdnię, autor szeroko omawia przesłanki uzasadniające możliwość przypisania sprawcy wypadku, który oddalił się z miejsca zdarzenia, przestępstwa zbiegnięcia z miejsca wypadku, określonego w art. 178 Kodeksu karnego. Wskazuje, że zbiegnięcie z miejsca zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwia lub utrudnia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości, a także pozostawania pod wpływem środka odurzającego. Zastosowanie art. 178 k.k. wymaga zatem ustalenia, że sprawca podjął świadomie działanie z kierunkowym zamiarem uniknięcia odpowiedzialności lub jej zminimalizowanie.

Słowa kluczowe
Zbiegnięcie z miejsca wypadku, art. 178 Kodeksu karnego.

Did he or did he not flee from the scene of the road accident?

Abstract

Against the background of a road accident consisting in the knocking down of a (female) pedestrian crossing a road, the author discusses at length the conditions justifying the possibility of charging a perpetrator of an accident, who departed from the scene of the incident, with the crime of fleeing from the scene of the accident (hit and run), defined in Art. 178 of the Penal Code. He indicates that fleeing from the scene of the accident occurs when the perpetrator departs from the scene of the accident with the intention of avoiding responsibility, and in particular makes it impossible or difficult to establish his/her identity, the circumstances of the event, state of (alcohol) intoxication and being under the influence of an intoxicant (substance of abuse). Application of Art. 178 of the Penal Code thus requires establishment of whether the perpetrator acted consciously with the intention of avoiding responsibility or minimizing it.

Key Words
Hit and run, Art. 178 of the Penal Code.

______________________________________________________________________________________

Vlastimil Rábek
Problemy ustalania, czy w chwili wypadku osoby znajdujące się w samochodzie miały zapięte pasy bezpieczeństwa (część 2)

Streszczenie
W drugiej części pracy autor omawia podstawowe reguły dotyczące problematyki analizy i oceny powypadkowych śladów powstałych we wnętrzu pojazdu oraz obrażeń kierowcy i pasażerów, pod kątem ustalenia, czy osoby te w chwili wypadku miały poprawnie zapięte pasy bezpieczeństwa. Wskazuje także na przykłady przypadków nietypowych. Cenna w opŹracowaniu jest bogata dokumentacja fotograficzna.

Słowa kluczowe
Wnętrze pojazdu, pasy bezpieczeństwa, zderzenie, ślady, obrażenia, metodyka analizy.

How to determine whether during the accident the car occupants were wearing seat belts (part 2)

Abstract

In Part 2 of the article the author presents the basic principles of analysis and evaluation of post-impact traces found in a vehicle interior as well as injuries to the car driver and occupants. The aim was to determine whether during the accident they were wearing seat belts properly fastened. He also gives examples of non-typical cases. The article includes valuable extensive photographic evidence.

Key Words
Vehicle interior, seatbelt, impact, traces, injury, general analysis principles.

_____________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Międzynarodowy kongres bezpieczeństwa ruchu drogowego

Streszczenie
Artykuł jest relacją z międzynarodowego kongresu pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako wynik synergii podejmowanych działań”, który w grudniu 2011 roku odbył się w Toruniu, a zorganizowany został przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Motto kongresu i poruszane tam tematy powinny stanowić – według autora – silną inspirację dla biegłych i organów procesowych, do zmiany sposobu myślenia o własnej pracy. Autor dostrzega, że rola organów procesowych oraz biegłych w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest niesłychanie ważna, a równocześnie jest wręcz bagatelizowana. Celem artykułu jest m.in. sprowokowanie, zarówno w środowisku biegłych, jak i decydentów procesowych, dyskusji, z której będzie wynikać, czy, a raczej w jaki sposób, nasze środowiska będą uczestniczyć w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, najbardziej niebezpiecznych w Europie.

Słowa kluczowe
Kongres bezpieczeństwa ruchu drogowego, synergia, GDDKiA, organ procesowy, biegły.

International Congress of road safety

Abstract

The article is an account of the international congress entitled “Improvement in safety of road traffic as a result of the synergies of undertaken actions”, which was held in Torun in December 2011, and was organised by the General Directorate for National Roads and Motorways. The motto of the congress and issues raised should constitute – according to the author – a strong inspiration for experts and courts to change their way of thinking about their own work. The author discerns that the role of courts and experts in shaping safety in road traffic is extremely important, but at the same time is not taken seriously. The aim of the article is, amongst other things, to provoke, both in the expert environment and amongst judges a discussion, from which it will transpire whether or rather in what way our environments will participate in actions aimed at improving safety on Polish roads, the most dangerous in Europe.

Key Words
Road Safety Congress, synergy, General Directorate for National Roads and Motorways, judicial body, expert.

____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Recenzja książki Bolesława Kurzępy i Elżbiety Kurzępy-Czopek pt. "Ustawa o strażach gminnych z komentarzem", Toruń 2011
Review of a book by Bolesław Kurzępa and Elżbieta Kurzępa-Czopek entitled "The Municipal Guards Act with commentary", Toruń 2011

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów