Andrzej Skowron
O kolizjach - nie tylko na drodze (część 2)

Streszczenie
W pierwszej części opracowania autor prowadził rozważania na temat kontrowersji, jakie wywołuje stosowanie pewnych przepisów procesowych, regulujących - mówiąc w pewnym uproszczeniu - czynności dokonywane po zaistnieniu kolizji drogowej. Zwracał szczególną uwagę na problematykę prawa do obrony, zarówno w jego warstwie formalnej, jak i osobistej inicjatywy osoby oskarżanej o popełnienie wykroczenia. Ponieważ nie mniej pytań dotyczy sytuacji procesowej pokrzywdzonego na etapie czynności wyjaśniających oraz wnoszenia skargi, dlatego druga część artykuły stanowi próbę odpowiedzi na te pytania, wzbudzające najwięcej kontrowersji, a mimo to rzadko poruszane w literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe
Kolizje drogowe, przepisy prawa o ruchu drogowym, kumulacja ról procesowych, powaga rzeczy osądzonej, art. 86 k.w., prawo do odmowy zeznań.

On collisions - not only on the road (part 2)

Abstract

In the first part of the paper, the author deliberated on the controversy stirred up by application of certain procedural regulations governing (simplifying somewhat) activities carried out after the occurrence of a road accident. He paid particular attention to the issue of the rights of the defence – both formal aspects and in terms of the personal initiative of the person accused of committing a petty offence. Since there are just as many questions relating to the procedural situation of the victim at the stage of inquiries and filing the complaint, the second part of the article constitutes an attempt to answer those questions that arouse the most controversy but which, in spite of this, are seldom dealt with in the literature.

Key Words
Road collisions, articles of the Road Traffic Act, multiple procedural roles, res iudicata, Art. 86 Code of Petty Offences, right to silence.

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Wykonywanie transportu drogowego taksówką przy użyciu innego pojazdu niż określony w licencji. Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2011 r., sygn. II GPS 1/11

Streszczenie
Artykuł omawia treść uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2011 r. (sygn. II GPS 1/11), mającej na celu wyjaśnienie: "Czy wykonywanie transportu drogowego taksówką, przy użyciu innego pojazdu niż określony w licencji, wskazanego we wniosku przedsiębiorcy o zmianę treści licencji, jest wykonywaniem transportu drogowego taksówką bez licencji – w rozumieniu art. 92 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.) w zw. z punktem 1.3 załącznika do tej ustawy?". Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, że "Wykonywanie transportu drogowego taksówką przy użyciu innego pojazdu niż określony w licencji, wskazanego we wniosku przedsiębiorcy o zmianę treści licencji, nie stanowi wykonywania transportu drogowego taksówką bez licencji, w rozumieniu art. 92 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym".

Słowa kluczowe
Naczelny Sąd Administracyjny, wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencja.

Performing road transport by taxi using a vehicle other than one specified in a licence. Resolution by a team of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 13 October 2011, Ref. no. II GPS 1/11

Abstract

The article discusses the content of a resolution by seven judges of the Supreme Administrative Court on 13 October 2011 (Ref. no. II GPS 1/11), aimed at explaining "whether the performance of road transport by taxi using a vehicle other than the one specified in the licence, indicated in a request by the entrepreneur to change the content of the licence, constitutes performance of road transport by taxi without a licence – as defined in Art. 92 Section 1 and 4 of the Act of 6 September 2001 on Road Transport (consolidated text, Journal of Laws of 2007, No. 125, item 874 as amended) in conjunction with point 1.3 of the Appendix to this Act". The Supreme Administrative Court passed a resolution that "Performing road transport by taxi by using a vehicle other than the one specified in the licence, indicated in a request by the entrepreneur to change the content of the licence, does not constitute performance of road transport by taxi without a licence, as defined in Art. 92 Section 1 and 4 of the Act of 6 September 2001 on Road Transport".

Key Words
Supreme Administrative Court, performing road transport by taxi, licence. .

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Zasady używania świateł drogowych

Streszczenie
Wykorzystując pretekst w postaci dwóch spraw karnych o spowodowanie wypadku w warunkach nocnych, autor dość szeroko komentuje problem, czy i kiedy użycie świateł drogowych zamiast świateł mijania jest „możliwością”, a kiedy „obowiązkiem”. Na tle przedstawionych spraw zwraca też uwagę na problem dopuszczalności dokonywania przez biegłego swego rodzaju wykładni przepisów prawa o ruchu drogowym, wskazując, że nie powinno to stanowić przesłanki do odrzucenia takiej opinii, jeżeli w warstwie specjalistycznej nie budzi ona zastrzeżeń.

Słowa kluczowe
Ruch drogowy w nocy, używanie świateł, wypadki.

Principles of using main beam headlamps

Abstract

Against the background of two criminal cases concerning the causing of an accident in night conditions, the author comments quite broadly on the issue of whether and when use of main beam headlights instead of dipped headlights is a “possibility”, and when “a duty”. Again referring to the presented cases, he draws attention to the issue of the admissibility of carrying out a sort of interpretation of provisions of the Road Traffic Act by the expert, indicating that it should not constitute grounds for rejecting such an opinion, if from the specialist point of view it does not raise objections.

Key Words
Road traffic at night, use of lights, accidents.

______________________________________________________________________________________

Vlastimil Rábek
Problemy ustalania, czy w chwili wypadku osoby znajdujące się w samochodzie miały zapięte pasy bezpieczeństwa (część 1)

Streszczenie
W pierwszej części pracy, na konkretnym przykładzie zderzenia się samochodów VW Golf i Mitsubishi, autor przedstawia problem ustalenia, czy w chwili zderzenia kierowca samochodu VW Golf był prawidłowo przypięty pasem bezpieczeństwa. Specyfika przypadku polegała tu na nietypowym, niespójnym zbiorze śladów, m.in. na pasach bezpieczeństwa, ujawnionych po wypadku. Autor, dokonując analizy istniejącego materiału dowodowego, wysuwa hipotezę, pozwalającą wytłumaczyć rozbieżności w zbiorze dowodów.

Słowa kluczowe
Wnętrze pojazdu, pasy bezpieczeństwa, zderzenie, ślady, obrażenia, metodyka analizy.

How to determine whether during the accident the car occupants were wearing seat belts (part 1)

Abstract

The first part of the article, describing an actual collision between VW Golf and Mitsubishi, deals with a question whether the VW driver was wearing the seat belt during the impact. The problem to solve was an usual and confusing set of traces including those left on the seat belts found in the car. In his analysis of the evidence the author poses a hypothesis which should account for the discrepancies in the evidence collected.

Key Words
Vehicle interior, seatbelt, impact, traces, injury, general analysis principles.

____________________________________________________________________________________

Stanisław Wolak, Stanisław Walczak
Skuter – motorower czy motocykl? Badania dynamiki podłużnej skutera Gilera Runner

Streszczenie
W pracy przedstawiono ocenę stanu prawnego traktowanych jako motorowery skuterów, których parametry techniczne zostały zmienione w celu podniesienia maksymalnej mocy oraz zwiększenia maksymalnej prędkości. Podano typowe modyfikacje konstrukcyjne, stosowane dla podniesienia parametrów dynamicznych skutera. Za pomocą rejestratora VBOX przeprowadzono drogowe badania rozpędzania i ekstremalnego hamowania skutera Gilera Runner o pojemności 70 cm3, podczas których rejestrowano, w funkcji czasu, przebiegi składowych prędkości liniowej i kątowej oraz składowe przyspieszenia. Wyznaczono maksymalną prędkość oraz oszacowano maksymalną moc efektywną silnika tego skutera. Na podstawie zarejestrowanych czasowych przebiegów opóźnienia podczas ekstremalnego hamowania wyznaczano m.in. średnie pełne opóźnienie hamowania wg ISO (MFDD). Zwrócono także uwagę na charakter i przebieg śladu hamowania/blokowania koła w czasie ekstremalnego hamowania.

Słowa kluczowe
Skuter, motorower, motocykl, zmiana parametrów konstrukcyjnych, badanie dynamiki podłużnej.

Scooter – moped or motorbike? A study of the longitudinal dynamics of the Gilera Runner scooter

Abstract

The paper presents an assessment of the legal status of scooters that are considered mopeds, whose technical parameters have been changed in order to increase the maximum power and maximum speed. Typical technical modifications that are applied in order to enhance dynamic parameters of a scooter have been presented. With the help of a VBOX recorder, road tests were conducted on acceleration and extreme braking of a Gilera Runner 70 cm3 scooter, during which the courses of components of linear and angular velocity and also acceleration components were recorded as a function of time. The maximum speed was determined and the maximum effective power of the engine of this scooter was estimated. On the basis of graphs of recorded deceleration against time during extreme braking, amongst other things, the mean fully developed deceleration according to the ISO (MFDD) was determined. The authors also drew attention to the nature and course of the braking/wheel-blocking trace during extreme braking.

Key Words
Scooter, moped, motorbike, change in technical parameters, analysis of longitudinal dynamics.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
PRecenzja książki Bolesława Kurzępy i Elżbiety Kurzępy-Czopek pt. "Ustawa o strażach gminnych z komentarzem", Toruń 2011
Review of a book by Bolesław Kurzępa and Elżbieta Kurzępa-Czopek entitled "The Municipal Guards Act with commentary", Toruń 2011

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów