Piotr Nycz
Zasięg prawa do obrony w kontekście odpowiedzialności za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są rozważania nad art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, sankcjonującym odmowę wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie (art. 78 ust. 4 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”). Autor wskazuje, że nowy przepis Kodeksu wykroczeń w istotny sposób ogranicza prawo do obrony oraz jest sprzeczny z zasadą nemo se ipsum accusare tenetur. Artykuł zawiera także analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie sytuacji, w której przepis prawny nakazuje ujawnienie organowi ścigania osoby kierującej pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia, pod groźbą kary.

Słowa kluczowe
Ujawnienie kierującego pojazdem w oznaczonym czasie, prawo do obrony, prawo do milczenia, Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Extent of rights of defence in the context of liability for a petty offence under Article 96 § 3 Code of Petty Offences
Abstract

The author deliberates on Article 96 § 3 of the Code of Petty Offences, punishing refusal to indicate – at the request of an authorised body – to whom the owner or keeper of a vehicle has entrusted the vehicle to drive or use in a defined period (Article 78 Section 4 of “The Road Traffic Act”). The author indicates that a new provision of the Code of Petty Offences in a significant way limits the rights of defence and conflicts with the principle of nemo se ipsum accusare tenetur. The article also contains an analysis of past judicial decisions of the European Court of Human Rights concerning the situation in which the law requires indication – to the relevant law enforcement agency – of the person driving a vehicle at the moment of committing an offence, under threat of penalty.

Key Words
Indicating the person driving the vehicle at the defined time, rights of defence, the right to silence, European Convention on Human Rights.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
O kolizjach – nie tylko na drodze (część 1)

Streszczenie
Pod tym wieloznacznym tytułem kryją się rozważania na temat kontrowersji, jakie wywołuje stosowanie pewnych przepisów procesowych, regulujących – mówiąc w pewnym uproszczeniu – czynności dokonywane po zaistnieniu kolizji drogowej. Autor szczególną uwagę zwraca na problematykę prawa do obrony, zarówno w jego warstwie formalnej, jak i osobistej inicjatywy osoby oskarżanej o popełnienie wykroczenia.

Słowa kluczowe
Kolizje, prawo o ruchu drogowym, kontratypy, art. 86 k.w., obrońca z urzędu, inicjatywa dowodowa.

On collisions – not only on the road (part 1)

Abstract

Ihis somewhat ambiguously titled article presents deliberations on the controversies stirred up by application of certain procedural regulations which – simplifying slightly – govern activities carried out after a road accident. The author pays particular attention to the issue of the rights of the defence – both the formal aspect of these rights and in terms of the personal initiative of the person accused of committing a petty offence.

Key Words
Collisions, the Road Traffic Act, justifications, Article 86 Code of Petty Offences, public defender, evidentiary initiative. .

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Właściwość polskich organów do orzekania o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK 1769/10

Streszczenie
W artykule omówiony został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK 1769/10, w którym sąd ten orzekł, że polskie organy są właściwe do orzekania o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe
Zatrzymanie prawa jazdy, państwo członkowskie Unii Europejskiej, normalne miejsce zamieszkania, Naczelny Sąd Administracyjny.

The competence of Polish authorities to decide on confiscation of a driving licence issued by another member country of the European Union. Decision of the Supreme Administrative Court of 25 August 2011, ref. I OSK 1769/10

Abstract

The author discusses the decision of the Supreme Administrative Court of 25 August 2011, ref. I OSK 1769/10, in which this court held that Polish authorities have competence to rule on the confiscation of a driving licence issued by other member countries of the European Union.

Key Words
Confiscation of driving licence, member country of the European Union, normal place of residence, the Supreme Administrative Court. .

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Procesowe wykorzystanie "prywatnej opinii" eksperta

Streszczenie
Omawiając na wstępie obowiązujące w prawie karnym procesowe zasady korzystania z opinii biegłych, autor omawia dwie sprawy, dotyczące poważnych w skutkach wypadków drogowych, podkreślając różny sposób traktowania przez sądy tzw. „opinii prywatnych”, tj. ekspertyz sporządzonych na zlecenie stron przez osoby, wprawdzie mające nawet kwalifikacje fachowe wymagane od biegłych, ale nie powołane przez organy procesowe do danej sprawy w charakterze biegłych.

Słowa kluczowe
Biegły, opinia biegłego jako dowód procesowy, "opinia prywatna".

Making use of an expert’s "private opinion" in a trial s

Abstract

In the introduction, the author discusses the procedural rules that are obligatory in penal law relating to making use of expert opinions, referring to two cases concerning accidents with serious consequences. He emphasises the various ways of treating so-called “private opinions” by courts, i.e. expert reports drawn up – on the request of parties – by persons who, although they have the necessary professional qualifications required of experts, have not been appointed by the court in the given case as an expert witness.

Key Words
Expert, an expert opinion as evidence in a trial, "private opinion".

____________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Krzysztof Wach, Stanisław Wolak
Porównanie charakterystyk momentu hamującego silnika, określonych na podstawie badań drogowych, z zależnością empiryczną podawaną w literaturze

Streszczenie
W pracy porównano charakterystyki momentu hamującego silnika z zapłonem samoczynnym samochodu osobowego na poszczególnych biegach, uzyskane na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez autorów w trakcie badań drogowych, z zależnością empiryczną, podawaną w literaturze. Do rejestracji parametrów ruchu samochodu wykorzystano aparaturę VBOX, opartą o odbiornik nawigacji satelitarnej nowej generacji, w którą wyposażone jest Mobilne Laboratorium Badawcze firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa. Przedstawiono uzyskane charakterystyki momentu hamującego przy hamowaniu samochodu osobowego silnikiem na poszczególnych biegach oraz wartości liczbowe współczynników równań aproksymujących te charakterystyki.

Słowa kluczowe
Badania drogowe samochodu, moment hamujący silnika,, aparatura VBOX.

Engine braking torque characteristics determined in road tests, compared with the empirical formula presented in the literature

Abstract

In the article the engine braking torque characteristics of a passenger car with diesel engine obtained on the basis of road tests results were compared with the empirical formula quoted in literature. The vehicle movement parameters were recorded using the VBOX apparatus, based on a new generation of satellite navigation receiver, which is the equipment of The Mobile Research Laboratory of Cyborg Idea Company from Cracow. The braking torque characteristics obtained by braking the car using engine torque drag in particular gears were presented together with the numerical values of the coefficients of equations approximating these characteristics.

Key Words
Car road tests, engine breaking torque, VBOX.

______________________________________________________________________________________

Adam Reza, Jakub Zębala
XXI Międzynarodowa Konferencja EXFOS 2012, "Expert forensic science", Brno 2012
XXI International Conference EXFOS 2012, "Expert forensic science", Brno 2012

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów