Arkadiusz Lach
Dopuszczalność powództwa cywilnego przeciwko oskarżonemu objętemu obowiązkowym ubezpieczeniem OC

Streszczenie
Przedmiotem analizy jest dopuszczalność wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko oskarżonemu o przestępstwo z art. 177 k.k., objętemu obowiązkowym ubezpieczeniem OC kierujących pojazdami. Autor stawia tezę, że ze względu na konieczność ochrony praw ubezpieczyciela i brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczenia takie nie powinny być dochodzone w procesie adhezyjnym, lecz jedynie przed sądem cywilnym. Zgłasza też postulat wyraźnego uregulowania tej kwestii w Kodeksie postępowania karnego.

Słowa kluczowe
Powództwo adhezyjne, ubezpieczenie OC, przypozwanie zakładu ubezpieczeń.

Admissibility of a civil action against the accused who has compulsory liability insurance cover
Abstract

The subject of the analysis is the admissibility of bringing a civil action against the accused who has liability insurance cover for vehicle drivers, for an offence under Article 177 of the Penal Code. The author argues that because of the need to protect the rights of the insurer and the wording of Article 20 Section 1 of the Act of 22 May 2003 on Compulsory Insurance, Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau, such claims should not be pursued in a civil action within a criminal case, but only before a civil court. He also demands that this issue should be clearly regulated in the Code of Criminal Proceedings.

Key Words
A civil action within a criminal case, liability insurance, as a party to an insurance company.

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Dopuszczalność skargi na rozstrzygnięcie wniosku o skorygowanie wpisu do ewidencji kierowców punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., Sygn. I OSK 1413/11

Streszczenie
Artykuł jest kolejnym z serii publikacji dotyczących problematyki związanej z ewidencją kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W niniejszym opracowaniu autorka omawia postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK 1413/11, określające zasady dopuszczalności skargi na rozstrzygnięcie wniosku strony o usunięcie lub skorygowanie wpisu punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Słowa kluczowe
Punkty karne, naruszenie przepisów ruchu drogowego, Naczelny Sąd Administracyjny.

The admissibility of filing a complaint against the decision regarding the petition to correct an entry of penalty points in the traffic offenders’ register. Decision of the Supreme Administrative Court of 30 August 2011, Ref. I OSK 1413/11

Abstract

The Article is the next in a series of publications concerning issues linked with official records of drivers violating traffic regulations. In this paper, the author discusses the Decision of the Supreme Administrative Court of 30 August 2011, Ref. I OSK 1413/11, defining principles of admissibility of filing a complaint against the decision regarding the petition by the party to remove or correct an entry of penalty points in the register of traffic offenders.

Key Words
Penalty points, violation of traffic regulations, the Supreme Administrative Court. .

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Ocena prędkości nadjeżdżającego pojazdu

Streszczenie
Na tle konkretnej sprawy karnej o spowodowanie wypadku wskutek naruszenia zasad pierwszeństwa przejazdu, autor omawia problemy, związane z oceną prędkości ruchu pojazdów, zwłaszcza w warunkach nocnych. Zwraca na te problemy uwagę organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kiedy przychodzi im dokonywać prawno-karnej oceny działania uczestników ruchu, którzy brali udział w wypadku.

Słowa kluczowe
Szacunkowa ocena prędkości, warunki nocne, wypadek drogowy.

Evaluation of speed of an approaching vehicle s

Abstract

Against the background of a particular criminal case of an accident caused by breach of right of way, the author discusses problems linked with assessment of vehicle speeds, especially in night conditions. He draws the attention of law enforcement and prosecuting bodies to these problems when they embark on a legal evaluation of activities of road users involved in an accident.

Key Words
Estimation of speed, night conditions, road accident.

______________________________________________________________________________________

Adam Reza
Prędkość ruchu pieszych. Porównanie wyników badań niemieckich i polskich

Streszczenie
W artykule przedstawiono uzyskane w Niemczech wyniki pomiarów prędkości ruchu pieszych, osiąganych ze startu stojącego i lotnego oraz porównano je z wynikami badań polskich. Zauważając, że porównanie to jest utrudnione z uwagi na różny w obu krajach sposób prezentacji wyników, autor wskazuje, że jeśli chodzi o mężczyzn, to z pewnymi wyjątkami wyniki badań niemieckich mieszczą się w przedziałach wyników badań polskich. Natomiast odnośnie kobiet, wyniki badań niemieckich oscylują wokół górnej granicy przedziałów wyników polskich (dla szybkiego kroku i biegu), albo nawet znacznie przekraczają górną granicę prędkości pędzenia. Artykuł zawiera również wyniki badań przyspieszeń osiąganych przez pieszych w pierwszej fazie ruchu rozpoczynanego ze startu stojącego.

Słowa kluczowe
Pieszy, prędkość ruchu, przyspieszenie w ruchu ze startu stojącego.

Pedestrian speed. Comparison of results of German and Polish studies

Abstract

Results of research carried out in Germany concerning pedestrian speed, from a standing and flying start are presented and compared with the Polish results. The author notes that this comparison is rendered more difficult due to different ways of presenting results in the two countries; however, he is able to indicate that in case of men, with certain exceptions, the results of German studies lie within the ranges of the results of Polish studies. However, in relation to women, the results of German studies oscillate around the upper limit of the Polish ranges of results (for a fast pace and running), or even significantly exceed the upper limit of speed of hurrying. The article also contains results of studies of accelerations achieved by pedestrians in the first phase of movement begun from a standing start.

Key Words
Pedestrian, speed of movement, acceleration in movement from a standing start.

____________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Krzysztof Wach, Stanisław Wolak
Charakterystyki momentu obrotowego silnika podczas intensywnego rozpędzania samochodu przez biegi

Streszczenie
Artykuł zawiera analizę wpływu intensywności rozpędzania samochodu na charakterystykę momentu napędowego silnika. Przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych przez autorów drogowych prób rozpędzania samochodu na poszczególnych biegach, które porównano z wynikami uzyskanymi podczas badań samochodu na hamowni podwoziowej. Podczas badań drogowych do rejestracji parametrów ruchu pojazdu wykorzystana została nowoczesna aparatura pomiarowa VBOX angielskiej firmy Racelogic, oparta na odbiorniku nawigacji satelitarnej nowej generacji. Przedstawione wyniki powinny wskazać biegłym na konieczność zachowania ostrożności przy ewentualnym obliczaniu wartości możliwych do uzyskania przyspieszeń samochodu na niskich biegach (pierwszym, drugim), przy korzystaniu z publikowanych w Internecie zewnętrznych charakterystyk silników.

Słowa kluczowe
Badania drogowe samochodu, dynamiczny pomiar charakterystyki silnika, aparatura VBOX.

Engine torque characteristics during car intensive running up in subsequent gears

Abstract

The paper presents an analysis of the effect of vehicle running up intensity on engine torque characteristics. The results of road tests conducted by the authors were given and compared with those obtained in the roller dynamometer car tests. During the road tests vehicle movement parameters were recorded by the Racelogic VBOX apparatus, based on a new generation GPS receiver. The presented results should encourage court experts to exercise caution in applying engine characteristics found on the Internet when calculating car acceleration that can be reached in low gears (first, second).

Key Words
Vehicle road tests, dynamic measurement of engine torque characteristics, VBOX.

______________________________________________________________________________________

Janusz Bojarski, Michał Leciak
Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pomiędzy państwami UE. O projekcie dyrektywy Parlamentu i Rady

Streszczenie
Wysoka liczba tych przestępstw i wykroczeń drogowych, które najczęściej kończą się wypadkiem śmiertelnym, oraz brak stosowanych mechanizmów wymiany informacji pozwalających na skuteczne ściganie i karanie ich sprawców w razie popełnienia takich czynów w innym kraju niż ojczysty sprawcy, zainicjowały działania Komisji Europejskiej w kwestii transgranicznej wymiany informacji, dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Autorzy, omawiając Projekt Dyrektywy w tym zakresie, uznają go za ważny krok, służący nie tyle harmonizacji przepisów krajowych porządków normatywnych, co stworzeniu właściwych mechanizmów współpracy państw członkowskich, głównie w sferze wymiany informacji. Niemniej, wskazują, że szereg przewidzianych w tym dokumencie postanowień wymaga krytycznej oceny.

Słowa kluczowe
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE, wymiana informacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego, przestępstwa i wykroczenia drogowe.

Cross-border exchange of information concerning offences or petty offences linked with safety of road traffic between EU countries. About the proposed Parliament and Council Directive

Abstract

The high number of these road traffic offences and petty offences, which most often end in a fatal accident and a lack of applied mechanisms of exchange of information allowing successful prosecution and punishment of their perpetrators in cases where the perpetrators have committed such acts in countries other than their home countries, have led to the initiation of activities by the European Commission in the matter of cross border exchange of information, concerning offences or petty offences linked with road traffic safety. The authors, in discussing the Draft Directive in this field, acknowledge it as an important step, serving not so much to harmonise national regulatory norms as to create appropriate mechanisms of cooperation between member countries, mainly in the sphere of exchange of information. Nonetheless, they indicate that the series of rulings foreseen in this document require critical assessment.

Key Words
Directive of the European Parliament and EU Council, exchange of information, road traffic safety, road offences and petty offences.

_____________________________________________________________________________________

Konrad Czwordon
Motocykle. Część 2. Podstawy diagnostyki i możliwości naprawy powypadkowej

Streszczenie
W artykule wymieniono typowe uszkodzenia eksploatacyjne i powypadkowe motocykli. Przybliżono metody diagnostyki motocykla i podstawy technologii prowadzenia napraw.

Słowa kluczowe
Motocykle, uszkodzenia, diagnostyka, naprawa.

Motorbikes. Part 2: Diagnostics and possibilities of post-accident repair

Abstract

Typical operational failures and accident caused damages are discussed. Some methods of motorbike diagnostics and repair technology are described.

Key Words
Motorbikes, failures, diagnostics, repair.

_____________________________________________________________________________________

Ewa M. Guzik-Makaruk
Sprawozdanie z konferencji inaugurującej projekt badawczo-rozwojowy poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym osób niewidomych i słabowidzących
Report from a conference inaugurating an R&D project devoted to the safety of blind and visually impaired persons in road traffic

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów