Tomasz Huminiak
Raz jeszcze w kwestii odpowiedzialności egzaminatora za wypadek i wykroczenie, powstałe w trakcie praktycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Streszczenie
Autor odnosi się do argumentów zawartych w artykule R. A. Stefańskiego pt. "Głos w kwestii odpowiedzialności egzaminatora za przestępstwo lub wykroczenie drogowe popełnione przez egzaminowanego", opublikowanym w numerze 12/2011 "Paragrafu na Drodze", a będącym polemiką z artykułem autora pt. "Odpowiedzialność karna egzaminatora za wypadek i za wykroczenia, powstałe w trakcie praktycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B", który ukazał się w numerze 8/2011 "Paragrafu na Drodze". Artykuł ten przedstawiał stanowisko autora, według którego podstawa odpowiedzialności karnej egzaminatora winna wywodzić się z uznania go za kierującego (współkierującego) pojazdem wspólnie z egzaminowanym. R. A. Stefański nie zgadza się z zaprezentowanymi przez autora argumentami, przemawiającymi za wywodzeniem odpowiedzialności egzaminatora z norm zawartych w przepisie art. 3 i 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

Słowa kluczowe
Egzamin sprawdzający kwalifikacje, wypadek drogowy, ruch drogowy, kierujący pojazdem, uczestnik ruchu, zasady ruchu drogowego..

A further article on the issue of the responsibility of the examiner for an accident and an offence that have occurred in the course of a driving test

Abstract

The author refers to arguments contained in R. A. Stefański's article entitled "A voice in the matter of the examiner's responsibility for a traffic offence or petty offence committed by the examinee" published in issue 12/2011 of Paragraf na drodze, which itself is a response to the author's article entitled "Criminal liability of the examiner for an accident and for petty offences occurring in the course of a driving test for a category B licence" (Paragraf na drodze 2011, no. 8. This article presented the view of the author, according to which the criminal liability of the examiner should be based on acknowledging him/her as the driver (co-driver) of the vehicle together with the examinee. R. A. Stefański does not agree with arguments presented by the author, in favour of basing the examiner's liability on standards defined in Articles 3 and 4 of the "Road Traffic Act".

Key Words
Driving test, road accident, road traffic, driver of the vehicle, road user, rules of the road.

______________________________________________________________________________________

Jacek Kielar
Artykuł 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mała zmiana - duże problemy

Streszczenie
Artykuł dotyczy projektu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przyŹgotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Autor krytycznie ocenia planowaną zmianę art. 101 § 1 k.p.w., a w szczególności fragment proponowanej noweli, który pozwala uchylić prawomocny mandat karny wobec osoby, która nie była sprawcą wykroczenia, albo nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie. Zdaniem autora, z punktu widzenia praktyki orzekania pomysł tej noweli jest nieprzemyślany i sprzeczny z ideą postępowania mandatowego, którą jest szybkość i prostota postępowania.

Słowa kluczowe
Ustawa - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, grzywna, mandat karny.

Article 101 § 1 of the Petty Offences Procedure Code. Small change - big problems

Abstract

The article concerns a draft of the Petty Offences Procedure Code, which has been drawn up by the Criminal Law Codification Commission. The author is critical of the planned amendment to Article 101 § 1 of the Petty Offences Procedure Code, and in particular a passage of the proposed amendment, which allows a mandatory fine to be overruled if it has been imposed on a person who was not the perpetrator of an offence or is not liable for the offence. In the opinion of the author, from the standpoint of judicial practice, this amendment is ill-conceived and is inconsistent with the underlying principles of fine proceedings - which are speed and simplicity of proceeding.

Key Words
Petty Offences Procedure Code, fine, mandatory fine. .

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
"O (bez?)prawnych praktykach" straży miejskich

Streszczenie
Tematem rozważań jest ocenia procedury stosowanej przez straże miejskie, a polegającej na wzywaniu właścicieli pojazdów do wskazania osoby, której powierzyli pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym miejscu i czasie. Na kanwie jednostkowego przypadku Piotra K. oraz związanych z tym decyzji organów wymiaru sprawiedliwości, autor, oceniając negatywnie taką praktykę, dowodzi jednocześnie, że zachowanie funkcjonariuszy straży miejskich nie było bezprawne.

Słowa kluczowe
Straże gminne (miejskie), wykroczenie z art. 97 k.w., raport NIK o działalności straży miejskich, postępowanie mandatowe, właściciel pojazdu.

"On (il?)legal practices" of City Guards

Abstract

The author deliberates on a procedure applied by City Guards, consisting in calling on vehicle owners to indicate the person to whom they entrusted a vehicle for driving or using at a designated time and place. Against the background of the individual case of Piotr K (and decisions taken by judicial bodies related to this case), the author, assessing such practices negatively, at the same time shows that the conduct of City Guard Officers was not illegal.

Key Words
Municipal (City) Guards, petty offence under Article 97 of the Code of Petty Offences, NIK (Chief Board of Supervision) report on City Guard activities, fine proceedings, vehicle owner.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (57)
Legal diary (57)

____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Najbardziej niebezpieczny manewr wykonywany wbrew zakazowi

Streszczenie
Autor, relacjonując przebieg postępowania w sprawie tragicznego w skutkach wypadku drogowego, wskazuje niejako, że przed tragicznymi skutkami może jedynie uchronić rozsądek, a w tym pełna świadomość, że wyprzedzanie wbrew zakazowi na oznakowanym skrzyżowaniu stanowi jedno z najcięższych naruszeń prawa drogowego.

Słowa kluczowe
Wyprzedzanie, skrzyżowanie, samochód, rower, światła.

The most dangerous manoeuvre performed in contravention of a ban s

Abstract

The author, recounting the course of a tragic road accident, indicates that only reason and common sense can save one from tragic consequences, and one should be fully aware that overtaking in contravention of a signposted overtaking ban at a junction constitutes one of the most frequent violations of road traffic law.

Key Words
Overtaking, junction, car, bicycle, traffic lights.

______________________________________________________________________________________

Konrad Czwordon
Motocykle. Część 1: Charakterystyki techniczne, oznaczenia identyfikacyjne

Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólną klasyfikację pojazdów jednośladowych i zbudowanych na ich bazie motocykli wielośladowych. Omówiono podstawowe cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów tych pojazdów. Przybliżono system oznaczeń identyfikacyjnych motocykli (VIN).

Słowa kluczowe
Motorowery, skutery, motocykle, klasyfikacja, oznaczenia identyfikacyjne VIN.

Motorbikes. Part 1: Technical characteristics, identification marks

Abstract

In the paper one-track vehicles a general classification has been presented. Some data conŹcerning the current state of new motorbike market in Europe and Poland are also listed.

Key Words
Motorbikes, classification, VIN.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Rekomendacja EVU dla Studiów Podyplomowych "Ekspertyza Wypadku Drogowego"
EVU recommendation for post graduate studies "Road Accident Expertise"

Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów