Konrad A. Politowicz
Starostwo powiatowe wobec środka karnego zakazu prowadzenia rowerów

Streszczenie
Autor podejmuje próbę odpowiedzi na wątpliwości, jakie pojawiły się ostatnio w praktyce wykonywania przez wydziały komunikacji starostw powiatowych orzeczeń, dotyczących środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów. Chodzi o ustalenie, czy wobec zakazu prowadzenia roweró1)w, orzekanego na podstawie znowelizowanego art. 42 § 2 Kodeksu karnego, organy te są właściwe do podjęcia jakiejkolwiek aktywności, a jeżeli tak, to jakiej. Zdaniem autora, z uwagi na wymogi prewencji ogólnej są właściwe, w takim samym stopniu, jak w stosunku do kierowców pojazdów mechanicznych.

Słowa kluczowe
Starostwo powiatowe, środek karny, postępowanie wykonawcze, zakaz prowadzenia rowerów, pojazdy rowerowe.

County council and penal measure of bicycle riding bans

Abstract

The author attempts to address doubts that have arisen recently relating to the practice of issuing decisions by transport departments of starostwa powiatowe (? county councils) concerning the penal measure of cycling bans. It is a matter of establishing whether, with respect to a ban on riding bicycles, ruled on the basis of the revised Article 42 § 2 of the Penal Code, these bodies are competent to undertake any sorts of actions, and if so, then what. In the opinion of the author, due to the requirement of general prevention, they are appropriate to the same degree as in relation to drivers of mechanical vehicles.

Key Words
County council, penal measure, enforcement proceedings, bicycle riding ban, bicycles.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Wypadek komunikacyjny z rozkazu

Streszczenie
Autor omawia poważny w skutkach wypadek zderzenia na skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych samochodu wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej z radiowozem policyjnym, który bez włączonej sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego, z wielką prędkością realizował pościg za kierowcą, który, popełniwszy wykroczenie, nie zatrzymał się na żądanie patrolu policyjnego. Rozkaz podjęcia pościgu wydał dowódca patrolu, który rozkazu nie odwołał, mimo niemożności włączenia sygnalizacji uprzywilejowania. Oskarżony został kierowca tego radiowozu, który ów rozkaz wykonywał.

Słowa kluczowe
Radiowóz policyjny, sygnały pojazdu uprzywilejowanego, pościg, wypadek.

Traffic accident due to following an order

Abstract

The author discusses a serious accident in which on between a car driving out of the minor road collided with a police car on a road junction. The police car did not have its emergency vehicle warning signal turned on and was in a high speed pursuit of a driver who had committed an offence but had not stopped at the request of a police patrol. The order to pursue was given by the commander of the patrol, who did not revoke the order, in spite of inability to turn on the emergency vehicle warning signal. The driver of the police car, who was obeying this order, was charged.

Key Words
Police car, emergency vehicle warning signals, pursuit, accident. .

______________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Zderzenie przy wjeździe samochodu pod naczepę

Streszczenie
W artykule opisano symulację wypadku polegającego na wjeździe samochodu osobowego pod wysoko położoną przeszkodę (np. naczepę) i kolizję z jej krawędzią na wysokości szyby i słupków przednich. Do obliczeń zderzenia zastosowano model Kudlicha-Slibara.

Słowa kluczowe
Wjazd pod rampę, zderzenie, model Kudlicha-Slibara, symulacja.

Car-trailer underride crash

Abstract

The aim of the paper was to present the simulation of a crash in which a passenger car drove under a semi-trailer, the car body colliding with the edge of the semi-trailer’s floor at the A pillars level. The calculations were performed using the Kudlich-Slibar impact model.

Key Words
Underride, impact, Kudlich-Slibar model, simulation.

______________________________________________________________________________________

Bolesław Kurzępa
Uprawnienia Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu drogowego

Streszczenie
Autor szeroko omawia uprawnienia przysługujące funkcjonariuszom Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu drogowego, dotyczących zarówno bezpieczeństwa tego ruchu, jak i prawidłowości wykonywania przewozów drogowych, w tym przewozu towarów niebezpiecznych. Podkreśla, że uprawnienia te przysługują Straży Granicznej nie tylko na przejściach granicznych i w strefie przygranicznej, ale na terenie całego kraju.

Słowa kluczowe
Straż Graniczna, kontrola ruchu drogowego.

Powers of border guards concerning road traffic control

Abstract

The author extensively discusses the road traffic control powers available to Border Guard Officers, concerning both traffic safety and correct operation of road transport, including transportation of hazardous goods. He stresses that the Border Guard has these powers not only at border crossings and in the border area, but throughout the whole country.

Key Words
Border guard, road traffic control.

____________________________________________________________________________________

Elżbieta Kurzępa-Czopek
Wypadki kolejowe

Streszczenie
Autorka omawia procedury i zasady postępowania obowiązujące na kolei w sytuacji zaistŹnienia wypadku kolejowego, a także organy kolejowe upoważnione i zobowiązane do reŹalizacji tych procedur, określone w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 89, poz. 593).

Słowa kluczowe
Wypadek kolejowy, procedury powypadkowe, organy kolejowe zobowiązane do procedowania w razie wypadku.

Rail accidents s

Abstract

The author discusses procedures and principles of proceeding concerning railways in the event of a rail accident, and also rail bodies empowered and required to implement these procedures, as defined in the Order of the Minister of Transport of 30 April 2007 in the matter of serious accidents, accidents and incidents on railway lines (Journal of Laws No. 89, item 593).

Key Words
Rail accident, post-accident procedures, rail bodies obliged to act in the event of accident.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów