Andrzej Skowron
"O poprawianiu prawa" (część 3)

Streszczenie
Ostatnia część rozważań nad zmianami zapoczątkowanymi ustawą z dnia 29 października 2011 r. dotyczy najnowszych zamierzeń Ministerstwa Infrastruktury, których celem jest stworzenie informatycznego systemu nakładania kar, głównie za wykroczenia polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. Artykuł ten zamyka także problem kontrowersji wokół zmienionego art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nowych typów czynów zabronionych, dodanych do Kodeksu wykroczeń.

Słowa kluczowe
Inspekcja Transportu Drogowego, ustawa - Prawo o ruchu drogowym, ustawa "fotoradarowa", mandat kredytowany i zaoczny, przepis art. 96 § 3, art. 92a i art. 97 k.w., art. 17 § 3 k.p.w.

"On correcting the law" (part 3)

Abstract

The last part of the deliberations on changes begun by the Act of 29 October 2011 concerns the latest objectives of the Ministry of Infrastructure, the aim of which is to create a computer system for imposing fines, mainly for offences relating to speeding and non-compliance with traffic lights. This article also ends the controversy around the amended Article 17 § 3 of the Petty Offences Procedure Code and also types of offences added to the Code of Petty Offences.

Key Words
Road Transport Inspection, The Road Traffic Act, the 'speed camera' law, fixed penalty notice and automatically issued fine, Article 96 § 3, Article 92a and Article 97 of the Code of Petty Offences, Article 17 § 3 Petty Offences Procedure Code.

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska
Data dokonania ostatecznego wpisu do ewidencji kierowców punktów karnych za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2011 r., sygn. II SA/BD 120/11

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2011 r., sygn. II SA/Bd 120/11, dotyczący kwestii daty dokonania wpisu ostatecznego punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego za przekroczenie prędkości, zarejestrowane przez fotoradar. Na skutek skargi strony, sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 135 tej ustawy, orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz poprzedzających ją decyzji organów Policji o skierowaniu strony na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy. Autorka zwraca uwagę na prawdopodobieństwo, że wyrok ten może skłaniać kierowców do prób maksymalnego przeciągania postępowania w sprawie ostatecznego wpisu punktów do ewidencji, w nadziei na 'przedawnienie się' poprzednich wykroczeń.

Słowa kluczowe
Punkty karne, naruszenie przepisów ruchu drogowego, wpis ostateczny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Date of final entry into the register of driver's points for speeding recorded by a speed camera. Ruling of the Regional Administrative Court in Bydgoszcz of 24 May 2011, ref. II SA/BD 120/11

Abstract

The subject of this article is the ruling of the Regional Administrative Court in Bydgoszcz of 24 May 2011, ref. II SA/Bd 120/11, concerning the matter of the date of making the final entry in the register of driver penalty points for drivers violating traffic laws for speeding recorded by a speed camera. As a result of a complaint by a party, the court, on the basis of Article 145 § 1 point 1 a and c of the Act - Law on Proceedings before Administrative Courts in conjunction with Article 135 of this Act, quashed the appealed decision and also the Police decisions preceding it concerning sending parties for a 'check-up' driving exam. The author draws attention to the likelihood that this ruling may encourage drivers to try to maximally draw out proceedings in the matter of final entry of points into the register, in the hope that previous offences will 'expire'.

Key Words
Penalty points, violation of road safety rules, final entry, Supreme Administrative Court.

______________________________________________________________________________________

Sławomir Żółtek
Spór o jednego świadka

Streszczenie
Artykuł omawia przebieg procesu o śmiertelne potrącenie pieszego, prowadzonego przeciwko kierowcy samochodu, a znamiennego tym, że poza sprzecznymi ze sobą zeznaniami świadków, nie zostały ujawnione żadne dowody materialne, które jednoznacznie wskazywałyby na przyczynę wypadku. Autor po raz kolejny krytycznie ocenia spotykaną w takiej sytuacji praktykę powoływania coraz to kolejnych biegłych, wskazując, że ostatecznie ocena wiarygodności materiału dowodowego stanowi wyłączne prawo i zarazem obowiązek organów procesowych.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, niejednoznaczny materiał dowodowy, opinie biegłych, obowiązek organów procesowych.

A dispute about one witness

Abstract

The article discusses a case concerning the fatal knocking down of a pedestrian, brought against the driver of the car, and characterised by the fact that besides conflicting testimonies of witnesses, no material evidences were revealed, which would unambiguously indicate the cause of the accident. The author once again critically assesses the practice ' encountered in such situations ' of appointing more and more experts, indicating that ultimately the assessment of the reliability of evidence material is the exclusive right and at the same time responsibility of courts.

Key Words
Road accident, inconclusive evidence material, expert opinions, responsibility of courts.

______________________________________________________________________________________

Bartłomiej Dudziak
Trajektoria ruchu zaczepu haka holowniczego samochodu osobowego podczas manewru cofania

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów oraz analizę wzniosu i sposobu przemieszczania się zaczepu haka holowniczego samochodu osobowego podczas manewru cofania. Omówiono przeprowadzone eksperymenty i badania drogowe manewru cofania samochodu osobowego, podczas których mierzono i rejestrowano przemieszczenie poziome i pionowe końcówki zaczepu haka holowniczego za pomocą kamery do szybkich zdjęć. Badania prowadzono dla kilku możliwych sposobów wykonania manewru cofania. Sporządzono wykresy zależności drogi, prędkości i wzniosu pionowego główki haka w funkcji czasu oraz jej wzniosu pionowego w funkcji drogi.

Słowa kluczowe
Cofanie, manewr cofania, przyspieszanie, analiza ruchu i obrazu, hak holowniczy, przemieszczenie haka holowniczego, kamera do szybkich zdjęć.

The trajectory of the hook of a tow hitch of a passenger car during a reversing manoeuvre

Abstract

The aim of the article was to present the results of measurements together with an analysis of rise and manner of displacement of the hook of a tow hitch of a passenger car during reversing manoeuvre. The performed experiments and road tests of the reversing manoeuvre of a passenger car, during which horizontal and vertical displacements of the tow hitch hook tip were measured and recorded with a high speed camera have been discussed. The investigations were conducted for several possible manners of executing a reversing manoeuvre. Curves of distance, velocity and the hook ball vertical rise versus time as well as curves of the ball vertical rise as a function of distance were plotted.

Key Words
Reversing, reversing manoeuvre, acceleration, analysis of motion and image, tow hitch displacement of tow hitch, high-speed camera.

____________________________________________________________________________________

Dorota Kamuda, Izabela Oleksiewicz
Projekt systemu wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym Unii Europejskiej

Streszczenie
Autorki szczegółowo omawiają dyrektywę Rady UE z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zapisaną w dokumencie nr 17506/1/10 REV 1. Wyrażają aprobatę dla proponowanych tam rozwiązań.

Słowa kluczowe
Przestępstwa i wykroczenia drogowe, Dyrektywa UE, system transgranicznej wymiany informacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

The planned system of exchange of information concerning offences or petty offences linked with road traffic safety in the European Union s

Abstract

The authors discuss in detail the EU Council Directive of 17 March 2011 concerning facilitation of cross-border exchange of information relating to offences or petty offences linked with road traffic safety, as set out in document no. 17506/1/10 REV 1. They express approval of the proposed solutions therein.

Key Words
Traffic offences and petty offences, EU Directive, system of cross-border exchange of information, road traffic safety.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
X Międzynarodowa Konferencja ITAI 2011
X ITAI International Conference 2011 s

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów