AUTOR

TYTUŁ

NR

  wykładnia prawa  

W. Czerwiński

Sankcje dla diagnosty – wątpliwości konstytucyjne

1/2012

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11, w sprawie cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

10/2012

T. Huminiak

Raz jeszcze w kwestii odpowiedzialności egzaminatora za wypadek i wykroczenie, powstałe w trakcie praktycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

4/2012

J. Kielar

Artykuł 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mała zmiana – duże problemy

4/2012

A. Lach

Dopuszczalność powództwa cywilnego przeciwko oskarżonemu objętemu obowiązkowym ubezpieczeniem OC

5/2012

M. Małecki

Współsprawstwo wypadku drogowego. Studium nie­typowego przypadku

1/2012

W. Miron

Czy brak w dowodzie rejestracyjnym pojazdu miejsca na wpisanie kolejnego wyniku okresowego badania technicznego może stanowić  podstawę do za­trzymania takiego dowodu?

9/2012

P. Nycz

Zasięg prawa do obrony w kontekście odpowiedzialności za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.

6/2012

K. Politowicz

Starostwo powiatowe wobec środka karnego zakazu prowadzenia rowerów

3/2012

M. Sala-Szczypiński

Problemy cywilnoprawnej ochrony godności i prywatności w przestrzeni ruchu drogowego

12/2012

A. Skowron

,,O poprawianiu prawa” (część 3)

2/2012

„O (bez?)prawnych praktykach” straży miejskich

4/2012

O kolizjach – nie tylko na drodze (część 1)

6/2012

A. Skowron

O kolizjach – nie tylko na drodze (część 2)

7/2012

Problem powracający jak bumerang, czyli ponownie o środkach działających podobnie do alkoholu

8/2012

Czy art. 96 § 3 k.w. narusza prawo do obrony?

10/2012

Tablice rejestracyjne pojazdów w świetle przepisów prawa karnego

11/2012

Opinia biegłego. Uwagi o granicach opiniowania – okiem praktyka

12/2012

R. A. Stefański

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego z po­wodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w razie unie­winnienia kierowcy

8/2012

Zachowanie się uczestników ruchu przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną

9/2012

Ograniczenia prędkości rowerów

11/2012

A. Ważny

Zatrzymanie prawa jazdy, a wymiana zagranicznego dokumentu na polski. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2010 r., sygn. I OSK 753/09

9/2012

B. Zborowska

Data dokonania ostatecznego wpisu do ewidencji kierowców punktów karnych za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2011 r., sygn. II SA/BD 120/11

2/2012

Dopuszczalność skargi na rozstrzygnięcie wniosku o skorygowanie wpisu do ewidencji kierowców punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK 1413/11

5/2012

Właściwość polskich organów do orzekania o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK 1769/10

6/2012

B. Zborowska

Wykonywanie transportu drogowego taksówką przy użyciu innego pojazdu niż określony w licencji. Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2011 r., sygn. II GPS 1/11

7/2012

Zatrzymanie prawa jazdy ze względu na przekroczenie przez kierującego liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerw­ca 2010 r., sygn. I OSK 1152/09

8/2012

Cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uchwała składu 7 sę­dziów Na­czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11

9/2012

B. Zborowska-Guziuk

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w ruchu drogowym bez winy kierowcy, w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

12/2012

S. Żółtek

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym w zakresie regulacji dotyczą­cych wykroczeń

2/2012

  diariusz prawniczy  

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (57)

4/2012

Diariusz prawniczy (58)

11/2012

  z wokandy sądowej  

J. Kielar

Biznes, ekologia, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

8/2012

W. Kotowski

Najbardziej niebezpieczny manewr wykonywany wbrew zakazowi

4/2012

L. K. Paprzycki

Stan po użyciu i stan pod wpływem środka odurzają­cego

1/2012

Spór o jednego świadka

2/2012

Wypadek komunikacyjny z rozkazu

3/2012

L. K. Paprzycki

Ocena prędkości nadjeżdżającego pojazdu

5/2012

Procesowe wykorzystanie „prywatnej opinii” eksperta

6/2012

Zasady używania świateł drogowych

7/2012

Zbiegł, czy też nie zbiegł z miejsca wypadku drogowego?

8/2012

„Skrzyżowanie” z drogą gruntową

10/2012

Odpowiedzialność za samo spowodowanie wypadku, czy także za jego skutki?

9/2012

Decydujące przesłuchanie podejrzanego

11/2012

Gdy dowód z DNA nie wystarcza

12/2012

       z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

B. Dudziak

Trajektoria ruchu zaczepu haka holowniczego samochodu osobowego pod­czas manewru cofania

2/2012

P. Krzemień

Dyskusja nad kryteriami optymalizacji zderzenia pojazdów

10/2012

V. Rábek

Problemy ustalania, czy w chwili wy­padku osoby znajdujące się w samochodzie miały zapięte pasy bezpieczeństwa (część 1)

7/2012

Problemy ustalania, czy w chwili wy­padku osoby znajdujące się w samochodzie miały zapięte pasy bezpieczeństwa (część 2)

8/2012

A. Reza

Prędkość ruchu pieszych. Porównanie wyników badań niemieckich i polskich

5/2012

P. Świder
K. Wach
S. Wolak

Charakterystyki momentu obrotowego silnika podczas intensywnego rozpędzania samochodu przez biegi

5/2012

P. Świder
K. Wach

Charakterystyki momentu obrotowego silnika podczas intensywnego rozpędzania samochodu przez biegi. Część 2

9/2012

P. Świder
K. Wach
S. Wolak

Porównanie charakterystyk momentu hamującego silnika, określonych na podstawie badań drogowych, z zależnością empiryczną podaną w literaturze

6/2012

P. Świder
K. Wach

Porównanie charakterystyk momentu hamującego silnika, określonych na podstawie badań drogowych, z zależnością empiryczną podaną w literaturze.Część 2

11/2012

J. Zębala
P. Ciępka

Test zderzeniowy zespołu pojazdów szynowych z autobusem

10/2012

  PC-Crash  

W. Wach

Zderzenie przy wjeździe samochodu pod naczepę

3/2012

  materiały szkoleniowe  

J. Bojarski

M. Leciak

Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pomiędzy państwami UE. O projekcie dyrektywy Parlamentu i Rady

5/2012

P. Ciępka

Uwzględnienie faz księżyca w planowaniu nocnego eksperymentu

9/2012

K. Czwordon

Motocykle. Część 1. Charakterystyki techniczne, oznaczenia identyfikacyjne, możliwości naprawy powypadkowej

4/2012

Motocykle. Część 2. Podstawy diagnostyki i możliwości naprawy powypadkowej

5/2012

Z. Dziaduch

Przyczepa dłużycowa bez sprzęgu

1/2012

D. Kamuda

I. Oleksiewicz

Projekt systemu wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym Unii Europejskiej

2/2012

B. Kurzępa

Usuwanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz mogących zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego

1/2012

Uprawnienia Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu drogowego

3/2012

E. Kurzępa-Czopek

Wypadki kolejowe

3/2012

S. Wolak
S. Walczak

Skuter – motorower czy motocykl? Badania dynamiki podłużnej skutera Gilera Runner

7/2012

  trybuna paragrafu  

K. Politowicz

Dla kogo ograniczenia prędkości?

12/2012

S. Pytel

Znaczenie biegłych i organów procesowych w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach

10/2012

C. Żrodowski

O należny status wrotkarza na drodze

1/2012

  informacje  
  Rekomendacja EVU dla Studiów Podyplomowych „Ekspertyza Wypadku Drogowego”

4/2012

  Nowe publikacje Wydawnictwa Insty­tutu Ekspertyz Sądowych

9/2012

  Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądo­wych ds. Wypadków Drogowych sto­warzyszone z EVU

10/2012

 

Zmiany w zapleczu naukowym „Paragrafu na Drodze”

10/2012

  wydarzenia  

P. Krzemień

Coroczna, XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych – EVU 2011

1/2012

E. M. Guzik-Makaruk

Sprawozdanie z konferencji inaugurującej projekt badawczo-rozwojowy po­święcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym osób niewidomych i słabowidzących

5/2012

S. Pytel

Międzynarodowy kongres bezpieczeństwa ruchu drogowego

8/2012

A. Reza

J. Zębala

XXI Międzynarodowa Konferencja EXFOS 2012, „Expert forensic science”, Brno 2012

6/2012

W. Wach

X Międzynarodowa Konferencja ITAI 2011

2/2012

  recenzje  

W. Kotowski

Recenzja książki Bolesława Kurzępy i Elżbiety Kurzępy-Czopek pt. „Ustawa o strażach gminnych z komentarzem”, Toruń 2011

7/2012

J. Brylak

Recenzja książki W. Kotowskiego pt. „Ustawa o Po­licji. Komentarz”, Warszawa 2012

9/2012