Andrzej Skowron
Straż gminna "w Sądzie Najwyższym"

Streszczenie
Pod tym tajemniczo brzmiącym tytułem kryją się uwagi autora na temat niedawno wyŹdanego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. II KK 90/13, w którym Sąd ten wprawdzie zajął słuszne stanowisko, jednakże przedstawiona w uzaŹsadnieniu wyroku argumentacja, zdaniem autora, nie zawsze zasługuje na akceptację.

Słowa kluczowe
Straże gminne, art. 97 k.w.

The Municipal Guard "in the Supreme Court"

Abstract

This cryptic title conceals an article in which the author comments on the subject of a recently issued Supreme Court ruling of April, 2013, Ref. II KK 90/13. In the author’s opinion, although the stance of the Court was correct, the arguments it presented in the justification of the ruling did not always merit acceptance.

Key Words
Municipal Guards, Art. 97 Code of Petty Offences.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości - ponownie wykroczeniem

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wykroczenie prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu (art. 87 § 1a Kodeksu wykroczeń), wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta jest wynikiem rezygnacji przez ustawodawcę z karania takich zachowań jako przestępstwa określonego dotychczas w art. 178a § 2 k.k. Omówione zostały niektóre znamiona tego wykroczenia oraz sposób modyfikacji prawomocnych wyroków skazujących za to przestępstwo po wejściu w życie tej zmiany.

Słowa kluczowe
Przestępstwo, stan nietrzeźwości, wykroczenie, zakaz prowadzenia pojazdów.

Driving a non-motor vehicle in a state of alcohol intoxication is once again classified as a petty

Abstract

The subject of the article is the petty offence of driving a non-motor vehicle in a state of alcohol intoxication or under the influence of a similarly acting substance on a public road, in a residential area or on a private/internal road in a traffic zone (Art. 87 § 1a Code of Petty Offences), introduced by the Act of 27 September 2013 amending the Act – Code of Criminal Procedure and also certain other acts. This amendment is the result of the legislature withdrawing from punishing such behaviour as a crime – defined up till now in Article 178a § 2 Criminal Code. Certain defining features of this petty offence have been discussed as well as the method of modifying convictions for this crime after entry into force of this amendment.

Key Words
Crime, state of intoxication, petty offence, driving ban.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Ruch prawostronny na zbyt wąskiej drodze"

Streszczenie
Opisywana sprawa dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku, do którego doszło na polnej, choć utwardzonej, drodze o szerokości jezdni 2,6 m. W wypadku tym, na niewidocznym zakręcie, w sytuacji mającego nastąpić wymijania się ciągnika rolniczego z motocyklistą, ten ostatni przewrócił się, uderzył w tylne koło ciągnika i doznał obrażeń skutkujących jego śmiercią. O spowodowanie wypadku oskarżony został kierowca ciągnika, któremu zarzucono naruszenie zasady ruchu prawostronnego, polegające na tym, że w chwili wypadku lewe tylne koło ciągnika przekraczało geometryczną oś jezdni. Powołani w sprawie biegli (choć nie wszyscy) wykazali nietrafność tego zarzutu. Autor w komentarzu podnosi m.in. procesowe znaczenie prawidłowej interpretacji śladów powypadkowych.

Słowa kluczowe
Ślady powypadkowe, wywrócenie motocykla, umiejętność panowania nad pojazdem.

Right hand traffic on too narrow a road

Abstract

The described case concerns a fatal accident that occurred on a narrow country track (with a hardened surface) of width 2.6 m. In this accident, on a barely visible bend, in a situation where a tractor and a motorcyclist were about to pass each other, the latter fell over, hit the back wheel of the tractor and suffered injuries resulting in his death. The driver of the tractor was accused of causing the accident, being accused of violating the principle of right hand traffic, due to the fact that at the moment of the accident the back left wheel of the tractor exceeded the geometrical axis of the roadway. The experts appointed in the case (though not all of them) pointed out the inaccuracy of this allegation. The author in the commentary, amongst other things, raises the issue of the significance in court of a correct interpretation of post-accident traces.

Key Words
Post-accident traces, overturning of a motorcycle, ability to control the vehicle.

______________________________________________________________________________________

Michael Weyde
Możliwości wykorzystania zaaranżowanych prób zderzeniowych do odtworzenia rzeczywistych wypadków

Streszczenie
Autor pokazuje, jak biegły może skorzystać z wyników przeprowadzonych testów zderzeniowych, przenosząc je na konkretny przypadek. Zauważa, że zastosowanie bardziej wytrzymałej stali i nowych materiałów do budowy pojazdów przyczyniło się do wyraźnej zmiany struktury deformacji nadwozi. Te zmiany konstrukcyjne muszą być uwzględniane przy rekonstrukcji rzeczywistych wypadków. Powinny zatem być przeprowadzane próby zderzeniowe, których celem będzie weryfikacja założeń, przyjmowanych przez biegłych, stosujących uproszczone modele pojazdów. Wykorzystanie zaaranżowanych doraźnie prób zderzeniowych do rekonstrukcji wypadku autor pokazuje na przykładzie wypadku, w którym samochód Austin Healey zderzył się czołowo z samochodem Opel Astra, skręcającym w lewo. Na koniec wspomina też o wypadku, w którym, w podobnych okolicznościach, samochód Hummer uderzył przodem w lewy bok skręcającego samochodu Nissan Primera.

Słowa kluczowe
Próba zderzeniowa samochodów, symulacja próby, wykorzystanie wyników do rekonstrukcji wypadku.

Prospects of using tailored crash tests in reconstructing real accidents

Abstract

The author shows how an expert can use the results of crash tests referring them to a particular accident. He states that the manufacture of vehicles from high strength steel and new generation materials has significantly modified vehicles deformation behaviour. The structural modifications must be taken into account in reconstructing real accidents, which in turn makes crash tests necessary whose aim is to verify the assumptions made by experts who use simplified vehicle models. The prospects of using tailored crash tests in the reconstruction of real accidents has been shown on the example of an accident in which Austin Healey car drove into the side of an Opel Astra that was taking a left turn. The author also mentions an accident that took place in similar circumstances, in which Hummer frontally hit against the side of a Nissan Primera turning left.

Key Words
Car crash test, test simulation, test results application in accident reconstruction.

_____________________________________________________________________________________

Anna Zofia Krawiec
Dziecko w ruchu drogowym

Streszczenie
W artykule autorka przedstawia regulacje prawne dotyczące dziecka, które znajdują się w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Słowa kluczowe
Dziecko, ruch drogowy, kierowanie pojazdami, minimalny wiek.

Children in road traffic

Abstract

TIn the article recent legal regulations concerning children participation in road traffic are presented, based on Road Traffic Law Act of 20 June 1997 and Act on vehicle drivers of 5 January 2011.

Key Words
Children, road traffic, driving vehicles, minimal age.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów