Jacek Dąbrowski
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. III KK 109/12, w sprawie zbiegu manewrów wyprzedzania i skrętu w lewo

Streszczenie
Przedmiotem glosy jest problematyka obowiązków leżących po stronie kierującego, który zmienia kierunek ruchu i skręca w lewo. Dokonując analizy przeciwstawnych poglądów, wyrażanych dotychczas w orzecznictwie i doktrynie, autor wykazuje, że kierujący, który wykonuje manewr skrętu w lewo, nie ma obowiązku obserwować tylnego fragmentu pasa ruchu, przez który zamierza przejechać, w celu upewnienia się, czy nie jest wyprzedzany. Autor wyraża aprobatę dla dokonanej tym orzeczeniem wykładni przepisów dotyczących zmiany kierunku ruchu, uzupełniając zaprezentowaną przez Sąd Najwyższy argumentację.

Słowa kluczowe
Skręt w lewo, wyprzedzanie.

Commentary on the Supreme Court ruling of 8 January 2013, Ref. III KK 109/12, in the matter of concurrence of overtaking and turning left manoeuvres

Abstract

The subject of the commentary is the issue of obligations on the part of a driver who changes direction and turns left. Having analysed the opposing views expressed up till now in jurisprudence and legal doctrine, the author shows that a driver who turns left does not have a duty to observe the rear portion of the lane which he/she intends to cross in order to check that he/she is not being overtaken. The author expresses approval for the interpretation – given in this ruling – of the regulations concerning changing direction, and elaborates on the line of reasoning presented by the Supreme Court.

Key Words
Left turn, overtaking.

______________________________________________________________________________________

Karol Pachnik
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11, w sprawie cofnięcia uprawnień diagnoście stacji kontroli pojazdów

Streszczenie
Autor wyraża pogląd, że teza wynikająca z głosowanego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawidłowa, jednak jej interpretacja dokonana przez sąd wymusza konieczność zgłoszenia zastrzeżeń. Zdaniem autora, kontrola przeprowadzana przez starostę może wykryć uchybienia w pracy diagnosty, albo jedynie je potwierdzić, jeśli organ poweźmie wiedzę o nich z innych źródeł. Nie jest natomiast możliwe cofnięcie diagnoście uprawnień bez przeprowadzenia stosownej kontroli, choćby organ posiadał wiarygodne informację o naruszeniu przez diagnostę prawa. Informacje te nie mogą bowiem zostać samoistnie wprowadzone do postępowania jako materiał dowodowy.

Słowa kluczowe
Diagnosta, uprawnienia, decyzja administracyjna, dowody.

Commentary on the Resolution of 7 Judges of the Supreme Administrative Court of 12 March 2012, Ref. II GPS 2/11, in the matter of revoking the authorisation of a diagnostician of a vehicle inspection station

Abstract

The author expresses the view that the line of reasoning in the decision of the Supreme Administrative Court is correct, but its interpretation by the court needs to be treated with caution. In the opinion of the author, an inspection carried out by a starosta (? head of an administrative division) may uncover irregularities in the work of a diagnostician, or only confirm them, if the investigating body gains knowledge about them from other sources. However, it is not possible to withdraw a diagnostician’s authorisation without carrying out an appropriate inspection, even if the authority possesses reliable information on violation of the law by the diagnostician. For such information cannot be independently introduced into proceedings as evidence.

Key Words
Diagnostician, authorisation, administrative decision, evidence.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Kilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego "Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. – uwagi de lege lata"

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest polemika z niektórymi wypowiedziami zawartymi w artykule M. Małeckiego pt. „Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. – uwagi de lege lata”, opublikowanym w numerze 10 „Paragrafu na Drodze” z 2013 r. Autor wskazuje na niektóre argumenty, mające potwierdzać tezę o zamieszczeniu w art. 178a § 4 in principio k.k. okoliczności, stanowiących nadzwyczajne obostrzenie kary.

Słowa kluczowe
Stan nietrzeźwości, pojazd, przestępstwo, typ kwalifikowany przestępstwa.

A few comments on M. Małecki’s article "Offence under Art. 178a § 4 Criminal Code. Notes de lege lata"

Abstract

The author polemicizes with some of the statements contained in M. Małecki’s article entitled “Offence under Art. 178a § 4 Criminal Code. Notes de lege lata” published in Issue 10/2013 “Paragraph on the Road”. The author indicates some arguments which are to confirm the thesis about including in Art. 178a § 4 in principio of the Criminal Code, aggravating factors justifying an extraordinarily severe punishment.

Key Words
State of intoxication, vehicle, offence, qualified type of offence.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Sprawa na "wagę włosa"

Streszczenie
Na kanwie wypadku drogowego, w którym samochód dwukrotnie uderzył w przydrożne drzewa, jedna z dwóch jadących nim osób poniosła śmierć na miejscu, a druga doznała jedynie niewielkich obrażeń, autor przedstawia problematykę procesowej przydatności śladów biologicznych ujawnionych po wypadku we wnętrzu samochodu. Problem w sprawie polegał na tym, że o spowodowanie wypadku została oskarżona (i skazana) ta osoba, która wypadek przeżyła, a linią jej obrony było odrzucenie przez orzekające sądy wniosku o ustalenie, do kogo należał znaleziony w samochodzie włos. Problem polegał na tym, czy samo zidentyfikowanie takiego śladu biologicznego byłoby tu miarodajną przesłanką do tego, aby można było wykluczyć (bądź przypisać) sprawstwo wypadku konkretnej osobie.

Słowa kluczowe
Ślady biologiczne, wypadek drogowy, sprawstwo wypadku.

A case of "a hair worth its weight in gold"

Abstract

Against the background of a road accident, in which a car twice hit roadside trees and one of two persons travelling in the car died on the spot while another suffered only minor injuries, the author presents the issue of usefulness – for judicial proceedings – of biological traces revealed inside the car after the accident. The problem in this case was the fact that the person who survived was accused (and convicted) of causing the accident, and this person’s line of defence was the request for the hair found in the car to be identified, which was rejected by the courts. The problem consisted in whether identification of such a biological trace would, in this case, be a meaningful premise for ruling out (or determining) a specific person as the perpetrator of the accident.

Key Words
Biological traces, road accident, perpetration of an accident.

_____________________________________________________________________________________

Manfred Becke
Rekonstrukcja zderzenia między szybko jadącym hummerem a skręcającym nissanem, z wykorzystaniem specjalnie przeprowadzonego testu zderzeniowego podobnych samochodów

Streszczenie
W artykule przedstawiono nietypową metodykę rekonstrukcji wypadku, w którego sprawie wydane zostały wcześniej ekspertyzy, bardzo się między sobą różniące. W wypadku tym samochód Hummer H2, jadący drogą z pierwszeństwem, uderzył z dużą prędkością w bok wyjeżdżającego z prawej strony, z drogi podporządkowanej samochodu Nissan Primera. Zróżnicowane sztywności strukturalne samochodów oraz ekstremalne odkształcenia nissana były przyczyną sporych rozbieżności w ocenie wartości EES we wspomnianych ekspertyzach. Przeprowadziliśmy test zderzeniowy podobnych samochodów, co pozwoliło nie tylko oszacować całkowitą energię odkształcenia, ale także dokonać dodatkowych ustaleń, dotyczących miejsca kolizji. Spowodowało to poważne zmiany w zależnościach czasowo-przestrzennych w stosunku do wcześniejszych ekspertyz.

Słowa kluczowe
Zderzenie samochodów, próba zderzeniowa, dobór warunków próby, EES.

Reconstruction of an accident involving a speeding Hummer and a turning left Nissan by a specially devised crash test using similar cars

Abstract

The article presents an extraordinary accident reconstruction, in which two experts concluded different results. A Hummer H2 driven along a priority road crashed at a high-speed into the side of a Nissan Primera car, whose driver entering the crossing from the right leaving a subsidiary road intended to turn left. Different structure stiffnesses of both vehicles and the extreme deformation of the sides of the hit Nissan resulted in large differences in the determination of the EES values. Therefore, with high financial effort, a crash test was carried out using identical vehicles, in which the contained total deformation energy was determined and additional information was obtained for the point of collision. This resulted in strongly different distance to time correlations compared with the findings of the previous experts.

Key Words
Collision of cars, crash test, selection of trial conditions, EES.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Majewski
Przestępczość ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Charakterystyka i ewolucja zjawiska

Streszczenie
Artykuł zawiera definicję i charakterystykę zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zmian, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto, autor przytacza dane liczbowe, będące wynikiem badań naukowych dotyczących opisywanego zjawiska, oraz prezentuje prawdopodobne scenariusze rozwoju przestępczości ubezpieczeniowej w niedalekiej przyszłości.

Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne, oszustwa, wyłudzenia.

Vehicle insurance crime in Poland. Characteristics and evolution of the phenomenon

Abstract

The article contains a definition and characteristics of vehicle insurance crime, with particular emphasis on major changes that have taken place in recent years. Furthermore, the author cites figures, resulting from scientific studies concerning the described phenomenon and presents likely scenarios of development of insurance crime in the near future.

Key Words
Vehicle insurance, fraud, extortion.

_____________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Wycena nietypowego motocykla

Streszczenie
W praktyce rzeczoznawczej zachodzi niekiedy potrzeba wykonania wyceny pojazdu nietypowego, którego nie obejmują bazy danych takich systemów, jak Info-Ekspert lub Eurotax. Na przykładzie motocykla marki Boss Hoss autor przedstawia procedurę wyceny w podejściu porównawczym. Metoda ta wykorzystywana jest zwykle do szacowania wartości maszyn. Pozwala ona na wykorzystanie wszystkich posiadanych istotnych informacji, dotyczących przedmiotu wyceny.

Słowa kluczowe
Pojazd nietypowy, wycena, wartość pojazdu uszkodzonego.

Valuation of an untypical motorcycle

Abstract

In expert practice, there is sometimes a need to carry out the valuation of an untypical (custom) vehicle, which is not encompassed by databases of such systems as Info-Ekspert or Eurotax. Using the example of a Boss Hoss motorcycle, the author presents the procedure of valuation using a comparative approach. This method is usually used to estimate the value of machines. It allows the use of all significant information possessed concerning the subject of valuation.

Key Words
Untypical vehicle, valuation, value of a damaged vehicle.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów