Michał Gabriel-Węglowski
Straże gminne (miejskie) a fotoradary stacjonarne. Głos w dyskusji

Streszczenie
Autor prezentuje pogląd, że za bezsporny, choć wymagający pogłębionej wykładni prawnej, należy przyjąć wniosek, iż ustawodawca, w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, nadał strażom gminnym (miejskim) uprawnienie do korzystania z wszystkich rodzajów urządzeń rejestrujących czyny skierowane przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym – w tym również stacjonarnych. Przekłada się to na stosowne kompetencje w sferze ścigania wykroczeń. Zdaniem autora, odmienne stanowisko, prezentowane przez Prokuraturę Generalną i niektóre (przynajmniej) sądy powszechne – jest błędne.

Słowa kluczowe
Fotoradar, straż gminna (miejska), urządzenie rejestrujące, wykroczenie.

Municipal (city) guards and fixed speed cameras. A voice in the discussion

Abstract

The author presents the view that it is indisputable – although requiring in-depth legal interpretation – that the legislator has given municipal (city) guards the power under the Road Traffic Act to use all kinds of devices recording acts directed against safety and order in road traffic, including stationary devices. This translates into appropriate competence in the field of law enforcement relating to petty offences. In the opinion of the author, a different standpoint, presented by the Prosecutor General’s Office and some (at least) courts of law, is wrong.

Key Words
Speed camera, municipal (city) guard, recording device, petty offence.

______________________________________________________________________________________

Mikołaj Małecki
Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. Uwagi de lege lata

Streszczenie
Artykuł zawiera uwagi polemiczne do tekstu Izabeli Kosierb pt. "Zmiany nowelizacyjne zaostrzające odpowiedzialność karną za bezskutkowe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i ich ocena", opublikowanego w numerze 6/2013 „Paragrafu na Drodze”. W pierwszej kolejności autor kwestionuje sposób, w jaki Autorka cyt. artykułu podchodzi do interpretacji art. 178a § 4 k.k. Następnie, krytyce poddaje zarzuty pod adresem postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 22/11. Uwagi polemiczne dotyczą również spotykanych w literaturze interpretacji zwrotu "przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k." W rezultacie, autor przedstawia propozycje prokonstytucyjnej wykładni art. 58 § 4 k.k. oraz art. 69 § 4 k.k.

Słowa kluczowe
Nietrzeźwy kierowca, recydywa, typ kwalifikowany, zasady wykładni prawa

Offence under Art. 178a § 4 Criminal Code. Notes on de lege lata

Abstract

The article contains polemical comments on Izabela Kosierb’s article entitled "Amendments increasing criminal liability for victimless drunk driving and their evaluation", published in Issue 6/2013 of "Paragraf na Drodze". First, the author questions the way in which the author of the cited article approaches interpretation of Art. 178a § 4 Criminal Code. Next, he criticizes objections to the resolution of the Supreme Court of 19 January 2012, ref. I KZP 22/11. Polemical comments are also addressed to interpretations encountered in the literature of the term "offence under Art. 178a § 4 Criminal Code". As a result, the author presents proposals of a pro-constitutional interpretation of Art. 58 § 4 Criminal Code and also Art. 69 § 4 Criminal Code.

Key Words

______________________________________________________________________________________

Konrad A. Politowicz
Mandat - i co dalej?

Streszczenie
Artykuł dotyczy problemu realizacji grzywien nakładanych w trybie mandatowym, których skuteczność jako sankcji ma istotne znaczenie dla utrzymania praworządności uczestników ruchu drogowego. Autor zwraca uwagę na narastające w tej dziedzinie problemy, prowadzące do osłabienia oddziaływania państwa na osoby łamiące przepisy i podnoszące poziom ryzyk towarzyszących korzystaniu z dróg publicznych. Poddając ocenie aktualne, obowiązujące na polu wykonawczym przepisy, autor proponuje modyfikacje, poprawiające widoczne słabości systemu. Uważa, że podstawowym problemem jest to, czy grzywnę nałożoną w trybie mandatowym można zamieniać na formy zastępcze, tj. na sankcje inne niż ekonomiczne.

Słowa kluczowe
Wykroczenie, mandat karny, grzywna, kara zastępcza, egzekucja grzywny.

A mandatory fine - what next?

Abstract

The article concerns the issue of implementation of fines imposed in mandatory fine proceedings, the effectiveness of which as penalties has significant meaning for maintaining the rule of law among road users. The author draws attention to the growing problems in this area, leading to the weakening of state’s influence on persons breaking the rules and increasing the level of risk related to the use of public roads. Assessing the current regulations that are in force in the field of executive law, the author proposes modifications to improve the obvious weaknesses of the system. He considers that the basic problem is whether a fine imposed in mandatory fine proceedings can be exchanged for alternative forms, i.e. for punishments other than economic ones.

Key Words
Petty offence, mandatory fine, fine, alternative penalty, execution of a fine.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Jeszcze o przepisie artykułu 43 § 3 Kodeksu karnego

Streszczenie
Artykuł dotyczy niektórych kontrowersji, jakie wywołuje regulacja art. 43 Kodeksu karnego oraz odpowiadający mu art. 29 Kodeksu wykroczeń. W szczególności dotyczy to braku orzeczenia w sądowym wyroku obowiązku zwrotu prawa jazdy. Wątpliwości wywołuje także kwestia rozpoczęcia biegu okresu, na jaki orzeczony został śroŹdek karny, gdy skazany nie zwróci dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Autor postuluje uzupełnienie powyższych przepisów o zapis, na podstawie którego osoba skazana byłaby zobowiązana nie tylko do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, ale też do poinformowania o jego utracie lub zniszczeniu.

Słowa kluczowe
Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów, przepis art. 43 k.k. i art. 29 k.w., ustawa o kierujących pojazdami, obowiązek zwrotu prawa jazdy.

More on Article 43 § 3 of Criminal Code

Abstract

The article concerns some of the controversies that are engendered by Art. 43 of the Criminal Code and also the corresponding Art. 29 of the Code of Petty Offences. In particular, it concerns the lack of a ruling – in court judgments – of an obligation to return the given driving licence. The issue of the commencement of the period for which the punishment has been ruled in a situation where the offender does not return the driving licence also raises doubts. The author calls for supplementation of the above provisions with a regulation requiring a sentenced person not only to return the driving licence, but also to inform about its loss or destruction.

Key Words
Punishment in the shape of a driving ban, Art. 43 Criminal Code and Article 29 Code of Petty Offences, the Motor Vehicle Drivers Act, obligation to return driving licence.

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Leżący na jezdni pieszy jako sprawca wypadku

Streszczenie
Opisując sprawę dotyczącą przejechania w nocy, przez samochód, pieszego leżącego na jezdni, autor analizuje wagę i procesową przydatność opinii biegłego, o tyle specyficznej, że biegły, któremu zlecono rekonstrukcję wypadku, wykazał, iż nie jest w staŹnie ustalić dwóch okoliczności o znaczeniu podstawowym: z jaką prędkością w chwili wypadku poruszał się samochód oskarżonego kierowcy oraz z jakiej odległości, w istniejących wówczas warunkach oświetlenia jezdni latarniami przydrożnymi, oskarżony kierowca mógł i powinien był zauważyć leżącego pieszego. Autor wysoko ocenia tę opinię, zwracając uwagę na ostrożność i poczucie odpowiedzialności biegłego za treść dokonywanych ustaleń i ocen.

Słowa kluczowe
Potrącenie leżącego pieszego, warunki nocne, widoczność, opinia biegłego.

A pedestrian lying on the road as a perpetrator of an accident

Abstract

The author describes a case concerning a car driving over a pedestrian lying in the road at night, and analyses the importance and usefulness of an expert opinion that is unusual in that the expert who was commissioned to reconstruct the accident pointed out that he was unable to establish two circumstances of fundamental significance: at what speed the car of the accused driver was travelling at the moment of the accident, and also, from what distance, in the then existing conditions of illumination by street lamps, the accused driver could and should have noticed the pedestrian lying in the road. The author rates this expert opinion highly, drawing attention to the care and sense of responsibility shown by the expert in his findings and evaluations.

Key Words
Hitting a lying pedestrian, night conditions, visibility, experts report.

_____________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Analityczne metody określenia prędkości zderzenia w kolizjach z udziałem motocykli. Przegląd literatury

Streszczenie
Autor omawia kilka metod rachunkowych, służących do określenia przedzderzeniowych prędkości motocykla i samochodu. Następnie porównuje wyniki uzyskane przy użyciu omawianych formuł z wynikami eksperymentów przeprowadzonych przez G. Kasanický’ego i P. Kohúta, opublikowanych w dziele pt. Analyza nehod jednostopowych vozidel, Wydawnictwo Žilinska Univerzita v Žilinie, 2000 [1]. Niniejszy artykuł nie przedstawia wszystkich formuł, mogących znaleźć zastosowanie w analizie wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych, ale przedstawia formuły najprostsze, które mogą dać relatywnie zadowalające rezultaty, jeśli ich stosowaniu będzie toŹwarzyszyć świadomość skomplikowania analizowanych zdarzeń drogowych i poziomu błędów, mogących obarczać wyniki obliczeń.

Słowa kluczowe
Zderzenie motocykla, rekonstrukcja, metody obliczeniowe.

Analytical methods of determining impact velocity in collisions involving motorcycles. Literature review

Abstract

The author discusses several calculation methods used to determine pre-collision speeds of a motorcycle and car. Next, he compares results obtained using the discussed formulae with results of experiments carried out by G. Kasanický and P. Kohút, published in a work entitled Analyza nehod jednostopowych vozidel, Žilinska Univerzita v Žilinie Publishers, 2000 [1]. This article does not present all formulae that can be applied in the analysis of accidents involving two-wheeled vehicles, but presents the simplest formulae which can give relatively satisfactory results if their application is accompanied by an awareness of the complexity of analysed road accidents and the level of error that results of calculations may be burdened with.

Key Words
Motorcycle collision, reconstruction, calculation methods.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:

Nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych
New publications of Institute of Forensic Research Publishers

Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów