Dorota Mieczkowska
Wokół problematyki podmiotowego zakresu zakazu prowadzenia pojazdów

Streszczenie
Podmiot zakazu prowadzenia pojazdów w Kodeksie karnym z 1997 r. obejmuje, w art. 42 § 1, 2 i 3, każdą osobę uczestniczącą w ruchu (niekoniecznie prowadzącą pojazd), będącą sprawcą przestępstwa komunikacyjnego. Wyjątkowo, w art. 42 § 4 k.k. ograniczono zakres zakazu wyłącznie do osób prowadzących pojazdy mechaniczne, w razie ich ponownego skazania za przestępstwo popełnione w warunkach określonych w § 3. Wątpliwości autorki wzbudza szeroki zakres podmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów w jego postaci obligatoryjnej. Kwalifikowany charakter podstaw określonych w § 2 i 3 k.k., w przypadku innych uczestników ruchu (chociażby pieszych) czyni orzeczony zakaz narzędziem zwykłej represji. Zdaniem autorki, należałoby zastanowić się nad dokonaniem we wspomnianych przepisach zmiany zakresu zakazu prowadzenia pojazdów, ograniczającej obowiązek orzeczenia tego środka karnego do "osoby prowadzącej pojazd".

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów, art. 42 k.k., zakres podmiotowy zakazu, uczestnik ruchu, kierujący, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

On the issue of the range of persons encompassed by a driving ban

Abstract

Under the Penal Code of 1997, Art. 42 § 1, 2 and 3, a driving ban encompasses every road user (not necessarily a person driving a vehicle) who is a perpetrator of a road accident. Exceptionally, in Art. 42 § 4 Penal Code, the range of the ban is limited exclusively to people driving motor vehicles in the event of re-conviction for an offence committed under conditions defined in § 3. The author has doubts about the broad range of persons encompassed by the driving ban in its mandatory form. The qualified nature of the grounds specified in § 2 and 3 of the Penal Code makes the ruled ban an instrument of repression in the case of other road users (e.g. pedestrians). In the opinion of the author, we should consider making a change in the range of persons encompassed by the driving ban in the mentioned provision, limiting imposition of this penal measure to "a person driving a vehicle".

Key Words
Driving ban, Art. 42 Penal Code, range of persons encompassed by the ban, road user, driver, offence against road traffic safety, threat to traffic safety.

______________________________________________________________________________________

Dominik Zając
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Studium przypadku

Streszczenie
Artykuł jest efektem przeprowadzonego przez autora badania akt 125 spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Brzesku (woj. małopolskie), dotyczących prowadzenia różnych pojazdów (nie tylko silnikowych) przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości. Oprócz opracowania statystyki okoliczności popełniania tych przestępstw autor przeprowadził wśród mieszkańców Brzeska badanie ankietowe, w których respondenci mieli relatywnie ocenić stopień społecznego zagrożenia wynikającego z kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także wysokość kary należnej za takie przestępstwo. Jednym z wniosków wynikających z tej ankiety jest to, że ponad 80% badanych określiło wskazane w ankiecie wykroczenia (np. kradzież przedmiotu o wartości 230 zł, jazda z niedozwoloną prędkością, niszczenie kosodrzewiny, wjazd poza sygnalizator przy czerwonym świetle) jako bardziej naganne niż prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Słowa kluczowe
Stan nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu, kara, społeczna ocena zjawiska.

Driving a vehicle in a state of alcohol intoxication. Case study

Abstract

The article is the result of a study conducted by the author of 125 case files relating to cases heard by the District Court in Brzesko (Małopolska district), concerning the driving of various vehicles (not just motor vehicles) by persons finding themselves in a state of alcohol intoxication. Apart from drawing up statistics on the circumstances of committing these crimes, the author carried out a questionnaire survey amongst inhabitants of Brzesko, in which respondents were supposed to assess the relative degree of threat to society resulting from driving a vehicle in a state of alcohol intoxication, and also the severity of the punishment that is appropriate for such an offence. One of the conclusions stemming from this survey is that over 80% of respondents defined the petty offences indicated in the survey (e.g. theft of an object worth 230 zł, speeding, destruction of mountain pine, driving beyond a traffic light on a red light), as more reprehensible than driving a vehicle in a state of alcohol intoxication.

Key Words
State of alcohol intoxication, driving a vehicle, punishment, social assessment of the phenomenon.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Granice szczególnej ostrożności przy wyprzedzaniu i skręcie w lewo

Streszczenie
Artykuł stanowi w istocie obszerny wykład autora, zawierający instrukcję postępowania w przypadku wyprzedzania kolumny pojazdów, w której kierowca pierwszego z nich zasygnalizował i podjął manewr skrętu w lewo. Pretekstem do takiego ujęcia tematu był wypadek, do którego doszło w takiej właśnie sytuacji, gdy kierowca czwartego z samochodów jadących w kolumnie (niezorganizowanej, powstałej losowo) podjął wyprzedzanie tej kolumny, a pierwszy z nich podjął skręt w lewo. Oskarżony i skazany został ów kierowca wyprzedzający, podczas gdy kierowca skręcający został uwolniony od odpowiedzialności za przyczynienie się do wypadku. Autor zwraca uwagę, że takie rozstrzygnięcie prawne jest zgodne z aktualną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe
Wyprzedzanie, skręt w lewo, sposób postępowania, szczególna ostrożność.

The limits of particular caution when overtaking and turning left

Abstract

The article constitutes a comprehensive lecture by the author, containing instructions for proceeding when overtaking a column of vehicles in which the driver of the first of them has signaled and undertaken a left turn manoeuvre. The reason for studying such a situation was an accident which took place under just such conditions, when the driver of the fourth vehicle in a column (not an organised column – it was formed randomly) started to overtake this column, and the first of the vehicles turned left. The overtaking driver was accused and convicted, whilst the turning driver was absolved of responsibility for contributing to the accident. The author draws attention to the fact that such a legal solution is consistent with the current jurisprudence of the Supreme Court.

Key Words
Overtaking, turning left, way of proceeding, particular caution.

_____________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Niektóre przypadki możliwości określenia kierunku działania siły uderzenia na podstawie śladów powypadkowych

Streszczenie
W artykule omówione są przypadki uszkodzeń pojazdów i pnia drzewa, w których, na podstawie śladów powypadkowych, możliwe jest określenie kierunku i zwrotu siły uderzenia oraz kierunku przesuwania się przeszkody względem pojazdu.

Słowa kluczowe
Kierunek uderzenia, kierunek przesuwania się przeszkody, ślady powypadkowe.

Some cases illustrating the possibility of determining the direction of the force of impact on the basis of post-accident traces

Abstract

The article discusses cases of damage to vehicles and a tree trunk in which, on the basis of post-accident traces, it is possible to determine the direction and the sense of the force of impact, and also the direction of motion of the obstacle in relation to the vehicle.

Key Words
Direction of impact, the direction of motion of the obstacle, post-accident traces.

_____________________________________________________________________________________

Krzysztof Wach, Stanisław Wolak, Sławomir Dylewski
Eksploatacyjne badania opóźnienia hamowania zespołu pojazdów

Streszczenie
Artykuł dotyczy przeprowadzonych przez autorów badań opóźnienia hamowania, osiąganego w warunkach eksploatacyjnych przez zespół pojazdów, złożony z samochodu ciężarowego i dwóch różnych typów przyczep samochodowych z osią kierowaną. Dopuszczalna masa całkowita badanych przyczep wynosiła 12 oraz 18 ton. W arŹtykule pokrótce omówiono zastosowaną aparaturę pomiarową, opisano przeprowadzone próby drogowe oraz przedstawiono uzyskane wyniki. W ostatnim rozdziale sformułowano wnioski wynikające z badań.

Słowa kluczowe
Zespół pojazdów, dwuosiowa przyczepa samochodowa, skuteczność hamulców, aparatura VBOX.

Tests on operating braking deceleration of truck-trailer vehicles unit

Abstract

The article concerns braking deceleration tests of truck-trailer unit consisting of a truck and two-axle trailer. In each test a different trailer was used of the gross weight either 12 or 18 tons. The article presents the measuring equipment used and road tests carried out, together with obtained results. In the last section conclusions are formulated.

Key Words
Truck-trailer combination, two-axle trailer, brakes effectiveness, VBOX apparatus.

_____________________________________________________________________________________

Jakub Zębala
XXI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU) – Braszow (Rumunia) 2012

XXI EVU Annual Conference – Brashov (Romania) 2012

_____________________________________________________________________________________

 

Informacje:
O książce B. Sygita, T. Sawickiego i P. Guzewskiego, Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego

Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów