Aleksander Herzog
Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. I KZP 4/13

Streszczenie
Artykuł dotyczy orzeczenia Sądu Najwyższego wydanego w związku z pytaniem prawnym jednego z sądów okręgowych. Sąd Najwyższy stwierdził w nim, że jeżeli sąd, z obrazą art. 43 § 3 k.k., nie zobowiązał skazanego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, to bieg okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego. Akceptując tę tezę, autor krytycznie odnosi się zarazem do argumentacji Sądu Najwyższego, że poza okresem, na jaki orzeczono zakaz, środek karny nie obowiązuje.

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, bieg okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów.

Implementation of a motor vehicle driving ban. Comments against the background of the decision of the Supreme Court of 20 June 2013, Ref. I KZP 4/13

Abstract
The article concerns a Supreme Court ruling, issued in connection with a legal question posed by one of the district courts. The Supreme Court stated in it that if the court, in breach of Art. 43 § 3 of the Criminal Code, did not force the convicted person to return their driving licence, then the period for which the driving ban was imposed begins with the day of the sentence coming into force. While accepting this argument, the author is at the same time critically disposed towards the reasoning of the Supreme Court that outside the period for which a ban has been imposed, the penal measure is not binding.

Key Words
Motor vehicle driving ban, period during which the driving ban is in force, obligation to return driving licence.

______________________________________________________________________________________

Paweł Nowak
Charakter normatywny art. 178a § 4 k.k. oraz art. 244 k.k., a zatarcie skazania

Streszczenie
Autor dokonuje analizy tytułowego problemu, dochodząc do następujących konkluzji:
1. Artykuł 178a § 4 k.k., wbrew stanowisku Sądu Najwyższego wyrażonemu w wyŹroŹku z dnia 19 stycznia 2012 r., ma jednorodny charakter normatywny, tj. statuuje typ czynu zabronionego, o czym zadecydował ustawodawca w art. 58 § 4 oraz art. 69 § 4 k.k.
2. Określony w art. 108 k.k. warunek popełnienia kolejnego przestępstwa w okresie zatarcia skazania pierwszego z przestępstw pozostaje zachowany, nawet mimo upływu okresu zatarcia skazania w momencie orzekania, a to ze względu na niesformułowany nigdzie wymóg wydania prawomocnego orzeczenia także w tym okresie, deklaratoryjny charakter orzeczenia w tym zakresie oraz niedające się pogodzić z konstytucyjną zasadą równości rezultaty odmiennej wykładni.

Słowa kluczowe
Zatarcie skazania, charakter normatywny art. 178a § 4 k.k., art. 244 i art. 244a k.k., wykładnia art. 108 k.k., zasada jednoczesności zatarcia skazań.

The normative character of Art. 178a § 4 Criminal Code and also Art. 244 Criminal Code, and the expungement of a conviction

Abstract
The author analyses the titular problem, coming to the following conclusions:
1. Article 178a § 4 Criminal Code, contrary to the position of the Supreme Court expressed in its judgment of 19 January 2012, has a uniform normative character, i.e. it stipulates the type of offence, which was decided by the legislator in Art. 58 § 4 and also Art. 69 § 4 Criminal Code.
2. The condition of re-offending in the expungement waiting period for the first conviction – defined in Art. 108 Criminal Code – is retained. It is retained even if the expungement waiting period has expired at the time of sentencing, and this is due to: a requirement, which has not been formulated anywhere, of issuing a final decision in this period as well; the declaratory nature of the decision in this field; and also the principle – which cannot be reconciled with the constitution – of the equality of the results of differing interpretations.

Key Words
Expungement (spent conviction), normative character of Art. 178a § 4 Criminal Code, Articles 244 and 244a Criminal Code, interpretation of Art. 108 Criminal Code, the principle of simultaneous expungement of convictions.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
O granicach opiniowania - nie tylko okiem praktyka (ku nowym wyzwaniom)

Streszczenie
Zamieszczone w artykule uwagi są kontynuacją wcześniejszych, zawartych w artykule „Opinia biegłego. Uwagi o granicach opiniowania – okiem praktyka”, opublikowanym w „Paragrafie na Drodze” nr 12 z 2012 r. Autor odpowiada również na krytyczne uwagi zawarte w artykule J. Wiercińskiego pt. „Uwagi o granicach opiniowania okiem praktyka ťz drugiej strony barykadyŤ” oraz omawia kierunki zmian w projekcie ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego.

Słowa kluczowe
Biegły, ekspertyza, granice opiniowania, dowód z opinii biegłego, art. 193 k.p.k.

On the limits of expert witnessing - not just from the point of view of a practitioner (towards new challenges)

Abstract

The comments in the article are a continuation of those made in the article, ”An expert opinion. Comments on the limits of expert witnessing – from the point of view of a practitioner”, published in “Paragraf na Drodze” no. 12/2012. The author also responds to critical comments contained in J. Wierciński’s article entitled “Comments on the boundaries of expert opinion preparation – with the eye of a practitioner ťfrom the other side of a barricadeŤ” and also discusses directions of changes in the draft law amending the Code of Criminal Procedure.

Key Words
Expert, expert opinion, limits of expert witnessing, expert testimony, Art. 193 Code of Criminal Procedure.

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Cofanie na drodze jednokierunkowej i w drogę jednokierunkową

Streszczenie
Na kanwie wypadku potrącenia pieszej przechodzącej przez jezdnię ulicy jednokierunkowej przez samochód cofający w tę ulicę autor analizuje zasady obowiązujące przy manewrze cofania na drodze jednokierunkowej i relacje zasad pierwszeństwa poŹjazdu cofającego w stosunku do zasad pierwszeństwa obowiązujących pieszych przy przekraczaniu jezdni.

Słowa kluczowe
Cofanie, jezdnia jednokierunkowa, pieszy, przekraczanie jezdni.

Reversing on a one-way street and into a one-way street

Abstract
Against the background of an accident involving the knocking down of a pedestrian crossing a one-way street by a car reversing into this street, the author analyses principles governing the manoeuvre of reversing on a one-way street and the relationship between principles of right of way (priority) for vehicles reversing and principles of right of way (priority) for pedestrians when crossing a road.

Key Words
Reversing, one-way street, pedestrian, crossing a road.

_____________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Maksymalna prędkość motocykla na łuku drogi

Streszczenie
Artykuł zawiera omówienie wpływu geometrii opon i pozycji kierującego na maksymalną prędkość motocykla, osiągalną na łuku drogi. Autor, w oparciu o dane literaturowe, na przykładzie pokazuje, jaki wpływ na wyliczanie wartości maksymalnej prędkości motocykla na łuku ma uwzględnienie wpływu rozmiaru opon i wychylenia ciała motocyklisty do wewnątrz łuku.

Słowa kluczowe
Motocykl, ruch na łuku, prędkość graniczna, pozycja kierującego.

The maximum speed of a motorcycle on a bend in the road

Abstract
The article discusses the influence of the geometry of tyres and the position of the rider on the maximum speed of a motorcycle attainable on a bend in the road. The author, based on literature data, shows on the basis of an example, how the dimensions of the tyres and the leaning of the motorcyclist’s body into the inside of the curve influence calculations of the maximum value of the speed of the motorcyclist on the curve.

Key Words
Motorcycle, motion on a curve, maximum speed, the position of the rider.

_____________________________________________________________________________________

Ryszard Zahorski
Prędkość ruchu samochodu, a ekonomia tego ruchu

Streszczenie
Autor krytykuje niektóre metody organizacji ruchu przez ustawianie znaków ograniczających prędkość w nieodpowiednich miejscach, a więc tam, gdzie warunki drogowe pozwalają na większą prędkość. W towarzystwie znaków B-33 pojawiają się fotoradary. W ten sposób, zdaniem Autora, niejako zmusza się kierowców do naruszania prawa przez przekroczenie dozwolonej prędkości, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu liczby mandatów karnych. Autor dochodzi do wniosku, że tego rodzaju polityka nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o czym tak wiele się mówi i pisze, lecz jedynie wzmacnia w istotny sposób budżet miast i gmin w postaci dopływu środków pochodzących z mandatów. Autor zachęca do fachowej weryfikacji stopnia prawidłowości rozstawienia znaków ograniczających prędkość na terenie kraju i wyznaczenie miejsc faktycznie niebezpiecznych. W ten sposób zarządca drogi zyska szacunek i zaufanie uczestnika ruchu drogowego - którego obecnie brak - i to jest klucz do faktycznej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Słowa kluczowe
Fotoradary, ograniczenie prędkości, metodologia ruchu.

Speed (of movement) of a car, and the economics of this movement

Abstract
The author criticizes some methods of controlling traffic by setting up speed limit signs in inappropriate places – i.e. places where road conditions allow greater speed. B-33 signs are accompanied by speed cameras. In this way, in the opinion of the author, drivers are forced, as it were, to violate the law by exceeding the permitted speed limit, which leads to an increase in the number of mandatory fines. The author concludes that this type of policy does not improve road traffic safety, about which so much has been said and written, but only supplements – in a significant way – the budget of towns and municipalities in the form of an inflow of funds from fines. The author encourages professional verification of the degree of correctness of positioning of speed limit signs around Poland and the designation of places that are really dangerous. In this way, the road administrator will gain the respect and trust of road users - which are currently lacking - and this is the key to real improvement in road traffic safety.

Key Words
Speed cameras, speed limit, traffic methodology.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów