Ryszard A. Stefański
Skręt w lewo - problem rozwiązany

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest zakres obowiązków ciążących na kierującym pojazdem, zmieniającym kierunek jazdy w lewo. Po prezentacji odmiennych poglądów wyrażanych dotychczas w orzecznictwie i literaturze, autor dowodzi, że skręcający nie musi obserwować z tyłu pojazdu pasa jezdni, przez który zamierza przejechać, wykonując ten manewr. Odwołuje się do ostatnich trzech orzeczeń Sądu Najwyższego, w których wyrażono taki właśnie pogląd i wyraża nadzieję, że problem ten został ostatecznie rozwiązany.

Słowa kluczowe
Szczególna ostrożność, kierujący, manewr, ograniczone zaufanie, pojazd, zmiana kierunku ruchu.

Turning left - problem solved

Abstract
The subject of the article is the range of obligations of a vehicle driver when turning left. After presenting different views expressed up till now in judicial opinions and the literature, the author argues that a driver turning left does not have to observe the part of the lane (which he intends to cross in carrying out this manoeuvre) that is behind the vehicle. He refers to the last three rulings of the Supreme Court, in which precisely such an opinion was expressed, and expresses the hope that this problem has finally been solved.

Key Words
Particular caution, driver, manoeuvre, limited confidence (caution), vehicle, change of direction of travel.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Rozstrzyganie wątpliwości zarazem na korzyść oskarżonego i pokrzywdzonego - czy to możliwe?

Streszczenie
Autor omawia sprawę wypadku drogowego, polegającego na najechaniu przez samochód (oznaczony przez autora jako „B”) na wyprzedzany przez niego samochód (oznaczony jako „A”), którego kierowca w tym czasie podjął manewr skrętu w lewo, w drogę dojazdową prowadzącą do obiektu przydrożnego. W sprawie tej, w pierwszej instancji, wyprzedzający kierowca B został skazany, w drugiej został uniewinniony, w konsekwencji czego występujący jako pokrzywdzony kierowca A złożył kasację (jeszcze nie rozpoznaną). Na tle tej sprawy autor rozważa, czy w świetle obowiązującego prawa i występującej w tej sprawie sytuacji dowodowej możliwe jest rozwiązanie problemu nakreślonego w tytule.

Słowa kluczowe
Postępowanie karne, wątpliwości dowodowe, oskarżony, pokrzywdzony.

Resolving doubts both in favour of the accused and in favour of the victim - is this possible?

Abstract
The author discusses the case of a road accident, in which an overtaking car (labelled car “B” by the author) ran into the car being overtaken (labelled “A”), whose driver at that time was undertaking a left turn manoeuvre into a driveway leading to a roadside property. In this matter, in the first instance, the overtaking driver B was sentenced, but in the second instance was acquitted, as a consequence of which, driver A, presenting themself as the injured party, appealed to the Court of Cassation (the appeal has not yet been heard). Against the background of this case, the author deliberates whether in the light of existing law and the evidential situation in this case, it is possible to solve the problem outlined in the title.

Key Words
Criminal proceedings, doubts concerning evidence, the accused, the injured party.

______________________________________________________________________________________

Vlastimil Rábek
Oszustwa w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych. Zarys problemu na tle sytuacji w Czechach i Niemczech

Streszczenie
Autor omawia sprawę wypadku drogowego, polegającego na najechaniu przez samochód (oznaczony przez autora jako „B”) na wyprzedzany przez niego samochód (oznaczony jako „A”), którego kierowca w tym czasie podjął manewr skrętu w lewo, w drogę dojazdową prowadzącą do obiektu przydrożnego. W sprawie tej, w pierwszej instancji, wyprzedzający kierowca B został skazany, w drugiej został uniewinniony, w konsekwencji czego występujący jako pokrzywdzony kierowca A złożył kasację (jeszcze nie rozpoznaną). Na tle tej sprawy autor rozważa, czy w świetle obowiązującego prawa i występującej w tej sprawie sytuacji dowodowej możliwe jest rozwiązanie problemu nakreślonego w tytule.

Słowa kluczowe
Na podstawie własnego doświadczenia oraz źródeł literaturowych autor kreśli zarys problemu oszustw w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych na tle sytuacji panuŹjąŹcej w Republice Czeskiej, w Niemczech i na Słowacji. Omawia społeczny aspekt tego zjawiska, podaje jego systematykę oraz definiuje podstawowe pojęcia i termiŹnologię, dotyczącą komunikacyjnych oszustw ubezpieczeniowych. Wskazuje na problemy, z jakimi spotykają się biegli sądowi, opiniujący sprawy takich oszustw.

Fraud in the field of vehicle insurance. An outline of the problem against the background of the situation in the Czech Republic and Germany

Abstract
On the basis of his experience and literature sources, the author outlines the problem of fraud in vehicle insurance against the background of the situation in the Czech Republic, Germany and Slovakia. He discusses the social aspect of this phenomenon, presents the systematics of the subject and defines basic concepts and terminology concerning vehicle insurance fraud. He indicates problems faced by forensic experts who give opinions in cases of such fraud.

Key Words
Vehicle insurance, accident, fraud.

______________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Jakub Zębala
XXII Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2013. Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń, ekotechnika sądowa

XXII International Conference on Forensic Engineering, Brno 2013. Analysis of traffic accidents, valuation of motor vehicles, machinery and equipment, forensic eco-technology

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów