Wiesław Czerwiński
Obowiązki egzaminatora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Streszczenie
Autor krytycznie ocenia wymogi formalne, jakie ustawa o kierujących pojazdami stawia osobom pełniącym funkcję egzaminatorów w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i ubiegającym się o takie stanowisko. Stwierdza, że na egzaminatorze ciąży szereg obowiązków, m.in. ograniczających jego wolność zarobkowania. Uważa, że mechanizmy, jakie ustawodawca wprowadził, aby zapewnić obiektywność egzaminowania, nasuwają istotne wątpliwości. W szczególności, wskazuje, że odwołanie się do art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawsze jest adekwatne do sytuacji egzaminatora, że obowiązek informowania pracodawcy o swoich krewnych i powinowatych, których egzaminator może często nie znać, nasuwa wątpliwości konstytucyjne, oraz że zbieranie danych osobowych o krewnych i powinowatych egzaminatorów, w sytuacji, w której nie wiedzą oni o tej czynności, nasuwa zastrzeżenia co do zgodności z uregulowaniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Słowa kluczowe
Egzaminator, obowiązki.

Duties of a voivodeship road traffic centre examiner

Abstract
The author critically assesses the formal requirements that the Motor Vehicle Driver Act sets persons fulfilling the role of examiner in voivodeship road traffic centres and persons applying for this position. He states that an examiner is burdened with a number of obligations, including limiting his freedom of earning. He thinks that the mechanisms that the legislator introduced to ensure objectivity of examining raise important doubts. In particular, he indicates that referring to Article 24 of the Administrative Procedure Code is not always appropriate to the situation of the examiner, that the duty to inform their employer about their relatives and in-laws, whom the examiner may often not know, raises constitutional concerns and also that collecting personal data about relatives and in-laws of examiners in a situation in which they do not know about this activity, raises concerns about compliance with regulations of the Personal Data Protection Act of 29 August 1997.

Key Words
Driving licence examiner, duties.

______________________________________________________________________________________

Izabela Kosierb
Zmiany nowelizacyjne zaostrzające odpowiedzialność karną za bezskutkowe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i ich ocena

Streszczenie
Niniejszy artykuł jest poświęcony problematyce odpowiedzialności karnej za bezskutkowe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Głównym przedmiotem rozważań jest nowelizacja Kodeksu karnego dokonana ustawą z dnia 12 lutego 2010 r., która wprowadziła do art. 178a k.k. § 4 wraz z obostrzeniami określonymi w art. 69 § 4 k.k. oraz w art. 58 § 4 k.k. Autorka krytycznie odnosi się do przyjętych unormowań, zwłaszcza w kontekście ich zgodności ze standardami konstytucyjnymi, postulując de lege ferenda uchylenie obostrzeń wynikających z art. 69 § 4 k.k. oraz z art. 58 § 4 k.k. Ponadto, autorka podejmuje próbę określenia charakteru prawnego przepisu art. 178a § 4 k.k. W niniejszym artykule ocenie poddane zostały również projekty zmian art. 178a k.k., zwłaszcza w zakresie uchylenia § 2.

Słowa kluczowe
Stan nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, poŹjazd inny niż mechaniczny, zasada proporcjonalności, instytucja nadzwyczajnego oboŹstrzenia kary, nietrzeźwi rowerzyści.

Amendments increasing criminal liability for victimless drunk driving and their evaluation

Abstract
This article is devoted to the issue of criminal liability for victimless driving in a state of alcohol intoxication. The main subject of discussion is the amendments to the Penal Code made by the Act of 12 February 2010, which were introduced into Art. 178a Penal Code § 4 together with severer provisions set out in Art. 69 § 4 Penal Code and also in Art. 58 § 4 Penal Code. The author is critical of the adopted norms, especially in the context of their compliance with constitutional standards, calling for a de lege ferenda repeal of more severe regulations resulting from Art. 69 § 4 Penal Code and also from Art. 58 § 4 Penal Code. Furthermore, the author attempts to determine the legal nature of Art. 178 a § 4 Penal Code. She also assesses planned amendments to Art. 178a Penal Code, especially with regard to repeal of § 2.

Key Words
State of alcohol intoxication, driving a motor vehicle in a state of alcohol intoxication, non-motor vehicle, the principle of proportionality, the institution of the extraordinary aggravation of a penalty, drunk cyclists.

______________________________________________________________________________________

Konrad A. Politowicz
Wezwanie do zwrócenia dokumentu prawa jazdy w wyroku łącznym

Streszczenie
Problematyka funkcjonowania wyroku łącznego stanowi istotny aspekt rozważań doktrynalnych. Jedną z kluczowych kwestii jest tu nakreślenie relacji pomiędzy wyrokiem łącznym, jako instrumentem polityki karania, a orzeczeniami jednostkowymi, realizującymi ściśle cele sprawiedliwościowe. Prowadzi to do ustalenia, co jest dopuszczalne w czasie wyrokowania łącznego, a co należy wiązać jedynie z reakcją karną, realizowaną ściśle względem danego czynu. Pojawia się pytanie o uprawnienie sądu wydającego wyrok łączny, w którym doszło do połączenia jednostkowych środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów, w kontekście dyspozycji art. 43 § 3 k.k., szczególnie, gdy w wyrokach jednostkowych nie zawarto wezwania do zwrotu dokumentu prawa jazdy. Autor podejmuje próbę rozważenia tych kwestii.

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów, łączny środek karny, wyrok łączny, wezwanie do zwrócenia dokumentu prawa jazdy.

Court order to surrender a driving licence in a cumulative judgment

Abstract
The issue of the functioning of a cumulative judgment constitutes a significant aspect of doctrinal considerations. One of the key issues here is outlining the relationship between a cumulative judgement as an instrument of punitive policy, and individual rulings, strictly fulfilling justice-related aims. This leads to establishing what is acceptable at the time of cumulative adjudication, and what should be linked solely to a penal reaction, strictly implemented in relation to a given act. The question arises as to the powers of the court issuing the cumulative judgement under which individual punitive measures of driving bans have been combined, in the context of Article 43 § 3 Penal Code, especially when the individual judgements did not contain a court order to surrender the driving licence. The author considers these issues.

Key Words
Driving ban, cumulative penal measure, cumulative judgment, court order to surrender driving licence.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Potrącenie pieszego na zaśnieżonej drodze

Streszczenie
Na tle sprawy o spowodowanie wypadku drogowego w postaci potrącenia pieszego przez wymijający go w nocy, w warunkach zimowych, samochód kierowany przez policjanta, autor przeprowadza analizę przydatności opinii powołanych biegłych. Oceniając je pozytywnie, wskazuje, jak w sytuacji niedostatku materiału dowodowego sądy orzekające mogą wykorzystać opinie biegłych.

Słowa kluczowe
Opinia biegłego, wypadek drogowy, przydatność opinii.

Hitting a pedestrian on a snow covered road

Abstract
Against the background of a case involving a road accident where a pedestrian was hit by a car that was passing him at night in winter conditions, driven by a police officer, the author carries out an analysis of the usefulness of the opinions of summoned experts. Assessing them positively, he shows how in a situation of insufficient evidential material, courts can use expert opinions.

Key Words
Expert opinion, road accident, usefulness of an opinion.

______________________________________________________________________________________

Andrzej W. Mitas, Aleksander Konior, Witold Konior
Niektóre aspekty skuteczności przekazu informacji w ruchu drogowym za pomocą znaków o zmiennej treści (VMS)

Streszczenie
W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z zagadnieniem najnowocześniejszego systemu powszechnego sterowania ruchem drogowym z użyciem znaków o zmiennej treści. W kontekście obowiązujących regulacji prawnych autorzy omawiają zagadnienie zwyczajowo definiowane skrótem Z-Z-Z, który jest akronimem precyzującym funkcję „Zauważyć–Zrozumieć–Zastosować”. Z wykorzystaniem uproszczonych ilustracji zaprezentowano zagadnienie efektywnego (w aspekcie kąta bryłowego) skierowania wiązki światła dla sprawnej dystrybucji informacji, w zależności od geometrii drogi. Oczywistą bazą dla rozważań jest niezawodność systemu elektronicznego, determinująca zarówno kształtowanie kultury motoryzacyjnej, jak i wymagalność respektowania zaleceń, nakazów lub zakazów wynikających z oznakowania.

Słowa kluczowe
Znaki o zmiennej treści (VMS), telematyka transportu, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Some aspects of the effectiveness of presenting road traffic information via variable message signs (VMS)

Abstract
The article presents some of the problems linked with the issue of the most modern system of general road traffic control using variable message signs. In the context of existing legal regulations, the authors discuss the issue usually described by the abbreviation Z-Z-Z: “Zauważyć–Zrozumieć–Zastosować” (Notice–Understand–Apply). Using a simplified illustration, the authors present the issue of effectively directing a light beam (in terms of solid angle) for effective presentation of information, depending on the geometry of the road. An obvious fundamental subject for discussion is the reliability of the electronic system, which determines both driving behaviour and the requirement to respect recommendations, orders or prohibitions resulting from indications.

Key Words
Variable message signs (VMS), transport telematics, road safety.

______________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Prędkość ruchu dzieci w wieku od 2 do 3 lat

Streszczenie
Artykuł zawiera opis i wyniki badań prędkości poruszania się dzieci, przeprowadzonych w jednym z przedszkoli w Hamburgu, obejmujących 42 próby z udziałem czternaściorga dzieci w wieku od 2 do 3 lat.

Słowa kluczowe
Dzieci, prędkość ruchu.

Speed of movement of children aged 2 to 3 years

Abstract
The article contains a description and results of research on speed of movement of children carried out in a kindergarten in Hamburg, encompassing 42 tests with the participation of fourteen children aged 2 to 3 years.

Key Words
Children, speed of movement.

______________________________________________________________________________________

Piotr Krzemień
Używanie świateł drogowych - obowiązek czy zalecenie?

Streszczenie
Tym artykułem autor włącza się do dyskusji, zapoczątkowanej artykułem R. A. Stefańskiego pt. "Używanie świateł drogowych pojazdu" (Paragraf na Drodze 2013, nr 2), popierając przedstawione tam stanowisko. Wskazuje sytuacje, w których jazda w nocy na światłach mijania z prędkością dozwoloną stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyraża pogląd, że ocena tego zagrożenia powinna opierać się na analizie infrastruktury drogi i jej geometrii. Zdaniem autora, przy istniejącym zapisie ustawowym, nie można w stosunku do kierowcy uczestniczącego w nocnym wypadku formułować zarzutu nieużycia świateł drogowych, a ocenie może podlegać jedynie prawidłowość taktyki jego jazdy w aspekcie prędkości, z jaką jechał, używając świateł mijania.

Słowa kluczowe
Światła drogowe, używanie świateł drogowych, używanie świateł mijania, jazda w nocy, widoczność na drodze, widoczność przeszkód, widoczność drogi.

Using main beam headlights - duty or recommendation?

Abstract
In the article the author joins in the discussion initiated by R. A. Stefański's article entitled "Using a vehicle's main beam headlights" (Paragraf na Drodze 2013, no. 2). The author supports the position presented by R. A. Stefański. He indicates situations in which driving at night within the speed limit using low beam headlights constitutes a threat to road safety. He expresses the view that an assessment of this threat should be based on analysis of road infrastructure and its geometry. In the opinion of the author, under existing legislation, a charge of not using main beam headlights cannot be levelled against a driver involved in a night accident - only the correctness of his driving tactics in terms of the speed at which he was driving when using low beam headlights can be subject to evaluation.

Key Words
Main beam headlights, using main beam headlights, using low beam headlights, driving at night, visibility on the road, visibility of obstacles, visibility of the road.

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów