Kamil Mamak
Czy można odpowiadać za przewożenie niebezpiecznych narzędzi w samochodzie? Rozważania na gruncie art. 50a Kodeksu wykroczeń

Streszczenie
Artykuł dotyczy stosunkowo nowego typu wykroczenia, określonego w art. 50a k.w., penalizującego posiadanie noża, maczety lub innego, podobnie niebezpiecznego przedmiotu, w sytuacji, w której okoliczności wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa. Autor dokonuje analizy tego przepisu w celu odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest przypisanie odpowiedzialności wykroczeniowej za posiadanie ostrych narzędzi w samochodzie (lub innym pojeździe). W konkluzji wskazuje na trudności w znalezieniu jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a to ze względu na wysoką nieprecyzyjność użytych znamion, co pozwala na skrajnie różną interpretację podobnych stanów faktycznych.

Słowa kluczowe
Przewożenie ostrych narzędzi, posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, artykuł 50a k.w.

Can you be liable for transport of dangerous implements in a car? Reflections on Art. 50a Code of Petty Offences

Abstract
The article concerns a relatively new type of petty offence, defined in Art. 50a Code of Petty Offences, penalising possession of a knife, machete or another, similarly dangerous, object in circumstances indicating the intention of using it with the aim of committing an offence. The author analyses Article 50a with the aim of answering the question as to whether it is possible to ascribe liability (for a petty offence) for possessing sharp implements in one’s car (or other vehicle). In his conclusion, he indicates difficulties in finding an unambiguous answer to the question, due to the highly imprecise nature of the defining criteria (of the petty offence), which allows extremely different interpretations of similar cases.

Key Words
Transporting sharp implements, possession of a knife, machete or similarly dangerous object, Article 50a Code of Petty Offences.

______________________________________________________________________________________

Dorota Mieczkowska
Odpowiedzialność karna sprawcy wypadku komunikacyjnego przy zbiegnięciu z miejsca zdarzenia. Przegląd doktryny i orzecznictwa

Streszczenie
Ucieczka z miejsca zdarzenia od zawsze stanowiła zachowanie uznawane przez sądy za okoliczność obostrzającą, która była brana pod uwagę przy skazywaniu sprawcy wypadku drogowego. W świetle Kodeksu karnego z 1997 r. jest to czyn warunkujący poniesienie surowszej odpowiedzialności karnej. Jednakże, przy kwalifikacji zachowań sprawcy w ramach ucieczki z miejsca zdarzenia, ciągle występują wątpliwości. Orzecznictwo i doktryna upatrują istotę ucieczki z miejsca zdarzenia w zamiarze sprawcy uniknięcia odpowiedzialności karnej lub co najmniej jej ograniczenia.

Słowa kluczowe
Zbiegnięcie z miejsca wypadku, art. 178 k.k., art. 42 § 2 i 3 k.k., obowiązek pozostania na miejscu wypadku drogowego (art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), nieudzielanie pomocy ofierze wypadku a ucieczka z miejsca zdarzenia.

Criminal liability of a traffic accident perpetrator in the case of fleeing from the scene of the accident. An overview of the doctrine and past rulings

Abstract
Fleeing from the scene of the accident (hit and run) has always been considered by courts of law as an aggravating circumstance taken into consideration when sentencing the perpetrator of the road accident. In the light of the Criminal Code of 1997, it is an act incurring greater criminal liability. However, when classifying the behaviour of the perpetrator who has fled from the scene of the incident there are still doubts. In past rulings and the legal doctrine, the essence of fleeing from the scene of the incident has been perceived as the intention of the perpetrator to avoid criminal liability or at least to limit it.

Key Words
Fleeing from the scene of the accident (hit and run), Art. 178 Penal Code, Art. 42 § 2 and 3 Penal Code, the obligation to remain at the scene of the road accident (Art. 44 Section 2 point 3 of the Road Traffic Act), failing to provide help to a victim of an accident and fleeing from the scene of the incident.

______________________________________________________________________________________

Dominik Zając
Dysproporcja społecznej szkodliwości czynów opisanych w art. 178a Kodeksu karnego. Analiza statystyk Komendy Głównej Policji

Streszczenie
Autor wskazuje, że penalizując prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, ustawodawca nie zwrócił uwagi na istotne różnice w ciężarze gatunkowym czynów stypizowanych w art. 178a § 1 i § 2 k.k. Zdaniem autora, liczba tragicznych wypadków, do których dochodzi z winy nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych, jest na tyle mała, że zachowanie, polegając na prowadzeniu pojazdów niemechanicznych w stanie nietrzeźwości, nie powinno być w ogóle stypizowane jako przestępstwo.

Słowa kluczowe
Społeczna szkodliwość czynu, prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości, art. 178a k.k.

The disproportion of social harm of acts described in Art. 178a Penal Code. Statistical analysis of data from Police Headquarters

Abstract
The author points out that in penalising vehicle driving in state of alcohol intoxication the legislator failed to pay attention to significant differences in the gravity of acts described in Art. 178a § 1 and § 2 Penal Code. In the opinion of the author, the number of tragic accidents caused by drunk drivers (riders) of non-motor vehicles is so small that the behaviour consisting in driving (riding) non-motor vehicles in state of alcohol intoxication should not be defined as a crime at all.

Key Words
Social harm of the act, riding a bicycle in state of alcohol intoxication, Art. 178a Penal Code.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Bezzasadny wniosek kasacyjny

Streszczenie
Na kanwie sprawy dotyczącej kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości autor rozważa problem warunków koniecznych do tego, aby prowadzone postępowanie kończyło się trafnym rozstrzygnięciem prawnym. Zdaniem autora, jest to realne jedynie wówczas, kiedy organ przeprowadzający postępowanie nie tylko dokładnie zna zawartość akt sprawy, ale również jest zdolny do należytej oceny przebiegu zdarzenia, opartej na gruntownej znajomości obowiązującego stanu prawnego.

Słowa kluczowe
Kierowanie w stanie nietrzeźwości, zakaz prowadzenia pojazdów, zatarcie z mocy prawa.

Unjustified cassation

Abstract
Against the background of a case concerning driving of a car in state of alcohol intoxication, the author deliberates on the issue of conditions necessary for ensuring that the conducted proceedings end in a fair legal decision. In the author’s opinion, this is only realistic if the organ conducting proceedings is not only thoroughly familiar with the content of the case files, but is also capable of proper assessment of the course of the incident, based on the thorough knowledge of the law in force.

Key Words
Driving in state of alcohol intoxication, driving ban, expungement by virtue of the law.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Początek manewru wyprzedzania

Streszczenie
Artykuł dotyczy wypadku, do jakiego doszło podczas równoczesnego podjęcia manewru wyprzedzania przez kierowców dwóch, z trzech, jadących jeden za drugim, samochodów. Oskarżony o spowodowanie tego wypadku został kierowca drugiego z tych samochodów. Został on przez sąd pierwszej instancji skazany, a w postępowaniu apelacyjnym został uniewinniony, przeciwko czemu kasację wniósł pokrzywdzony oskarżyciel posiłkowy, z aprobatą prokuratora. Wyrok kasacyjny jeszcze nie zapadł. W tej sytuacji procesowej, nie przesądzając treści wyroku kasacyjnego, autor przedstawia własną analizę sytuacji, wskazując na okoliczności przemawiające za tym, że sytuację zagrożenia stworzył występujący w roli pokrzywdzonego kierowca samochodu trzeciego.

Słowa kluczowe
Wyprzedzanie na trzeciego, wypadek drogowy.

Start of overtaking maneouvre

Abstract
The article concerns an accident which occurred during simultaneous performance of an overtaking manouevre by drivers of two out of three cars, driving one after the other. The driver of the second of these cars was accused of causing the accident in question. He was sentenced by the court of first instance, but acquitted on appeal, against which the aggrieved auxiliary prosecutor initiated cassation proceedings, with the prosecutor’s approval. The cassation verdict has not yet been handed down. In this procedural situation, without prejudging the cassation verdict, the author presents his own analysis of the situation , indicating the circumstances that support the argument that the hazardous situation was created by the driver of the third car, who cast himself in the role of the victim.

Key Words
Double overtaking, road accident.

______________________________________________________________________________________

Dawid Rasała, Małgorzata Szyca
Możliwość wykorzystania czujników opóźnień stosowanych w telefonach komórkowych do pomiarów opóźnień hamowania pojazdów

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów opóźnień hamowania samochodu osobowego, dokonanych przy użyciu opóźnieniografu Maha VZM 100 oraz aplikacji Monitor Accelerometer, zainstalowanej w telefonie komórkowym. Pokazano, że przy użyciu ogólnie dostępnych urządzeń (smartfonów, tabletów itp.) oraz darmowej aplikacji można z powodzeniem wykonywać pomiary opóźnień pojazdów. Stwierdzono, że wyniki uzyskane przy zastosowaniu obu wspomnianych urządzeń są porównywalne. Dzięki stworzonej przez autorów aplikacji, dane z pomiarów uzyskanych przy użyciu telefonu komórkowego mogą być łatwo przekształcone w czytelny wykres i wykorzystywane w praktyce rzeczoznawczej.

Słowa kluczowe
Opóźnienie, pomiar opóźnienia, akcelerometr.

The possibility of using deceleration sensors in cellular phones for measurement of vehicle braking deceleration

Abstract
The paper presents the results of measurements of braking deceleration of a passenger car, carried out using the Maha VZM 100 decelerometer and the Monitor Accelerometer software application, installed in a cellular phone. It was shown that using commonly available devices (smartphones, tablets etc.) and a free application, one can successfully carry out measurements of deceleration of vehicles. It was found that results obtained using the two mentioned devices were comparable. Thanks to an application created by the authors, data from measurements taken using a cellular phone can easily be converted into a clear curve plot and used in expert practice.

Key Words
Deceleration, measurement of deceleration, accelerometer.

______________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych

Streszczenie
Od 2010 roku Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych organizuje w Bielsku-Białej lub jego okolicach sympozja o specyficznej formule. Podczas wspólnych posiedzeń obradują biegli sądowi do spraw wypadków drogowych, policjanci, zajmujący się wypadkami drogowymi, oraz prokuratorzy i sędziowie. Poważnym zaniedbaniem organizatorów (których jestem przedstawicielem) było zaniechanie jakichkolwiek relacji z przebiegu tych spotkań, ważnych, jak sądzę, dla wszystkich zapraszanych środowisk. Celem niniejszego artykułu jest nadrobienie tej zaległości.

Słowa kluczowe
Seminarium, stowarzyszenie, biegli sądowi, policjanci, prokuratorzy, sędziowie.

Symposium of the Polish Association of Forensic Road Accident Investigators

Abstract
Since 2010, the Polish Association of Forensic Road Accident Investigators has been organising symposia with a specific schedule in Bielsko-Biała or its environs. Forensic road accident experts, police officers dealing with road accidents and prosecutors and judges participate in joint meetings. A serious shortcoming on the part of the organisers (whom I represent), is the omission of any proceedings of these meetings, which are important, I think, for all the invited groups. The purpose of the present article is to make up for this shortcoming.

Key Words
Seminar, association, forensic experts, police officers, prosecutors, judges.

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów