Mikołaj Małecki
Przypisanie skutku na przykładzie nieostrożnego prowadzenia pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych

Streszczenie
Autor omawia kryteria przypisania skutku, jakie zastosował Sąd Najwyższy, badając sprawę potrącenia nastolatki na przejściu dla pieszych. Podczas porządkowania etapów przypisania skutku oraz wskazywania cech każdego z nich, autor krytycznie odnosi się do niektórych poglądów spotykanych w literaturze i orzecznictwie. W efekcie, prezentuje schemat, który może się przydać organom procesowym podczas analizy odpowiedzialności karnej danej osoby za skutek. W nawiązaniu do propozycji kodyfikacyjnych, zmierzających do wprowadzenia do Kodeksu karnego przepisu regulującego przesłanki obiektywnego przypisania skutku, autor przedstawia propozycję brzmienia przepisu, który streszcza istotę rzeczy i odzwierciedla kryteria przypisania skutku, przyjęte w analizowanym wyroku Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe
Legislacja, obiektywne przypisanie skutku, potrącenie pieszego, wypadek drogowy.

Objective imputation of a criminal result on the example of careless driving in the vicinity of pedestrian crossings

Abstract
The author discusses the criteria of objective imputation of a criminal result adopted by the Supreme Court in examining a road accident involving a teenage girl at a pedestrian crossing. Showing the steps of imputation of a criminal result and indicating their characteristics, the author criticises some of the views encountered in the literature and judicial decisions. As a result, he presents a scheme that can be useful to judicial bodies in the analysis of the responsibility for a criminal result. In reference to codification proposals aiming at the introduction to the Penal Code of conditions for objective imputation of a criminal result, the author presents a proposal for a rule that summarises the gist of the matter and expresses the criteria for imputation of a criminal result, adopted in the judgement of the Supreme Court.

Key Words
Legislation, objective imputation of a criminal result, hitting a pedestrian, road accident.

______________________________________________________________________________________

Wojciech Miron
Tabliczka z napisem "Nie dotyczy...", umieszczana pod znakiem drogowym, a obowiązujące rozwiązania prawne

Streszczenie
Autor, powołując się na obowiązujące w systemie prawnym normy, w szczególności zawarte w treści ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, wykazuje, iż powszechnie stosowana tabliczka z napisem "Nie dotyczy...", której celem jest wyłączenie niektórych uczestników ruchu drogowego spod zakresu zastosowania konkretnego znaku drogowego, nie jest znakiem drogowym. Jednocześnie autor zauważa niekonstytucyjność rozwiązania wprowadzonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Rozwiązanie to stanowi przekroczenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania, przyznanych w drodze ustawowej delegacji. Celem uzdrowienia tego stanu autor przedstawia propozycję de lege ferenda.

Słowa kluczowe
Znak drogowy, tabliczka "Nie dotyczy...".

Notice with the words "does not apply to..." placed under a road sign and binding legal solutions

Abstract
The author, referring to the current standards in the legal system, particulary in the Law on Road Traffic and also the Order issued on its basis by the Ministers of Infrastructure and Internal Affairs and Administration of 31 July 2002 in the matter of road signs and signals, demonstrates that the commonly used notice with the words "does not apply to...") - the aim of which is to exclude certain road users from the scope of the given road sign under which it is placed – does not constitute a road sign. At the same time, the author points out the unconstitutionality of the solution introduced in Annex no 1 to the Order of the Minister of Infrastructure of 3 July 2003 in the matter of detailed technical conditions for road signs and signals and also road safety devices and conditions of their placement on roads. This solution exceeds the range of matters that can be regulated under statutory delegation of legislative powers. The author presents a de lege ferenda proposal with the aim of rectifying this state.

Key Words
Road sign, notice "does not apply to...".

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Kontrowersje wokół oskarżycielskich uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego

Streszczenie
Artykuł dotyczy nader aktualnego problemu uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego do występowania o ukaranie sprawców wykroczeń z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. O wadze problemu świadczy m.in. fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo, w którym sprzeciwia się występowaniu przez ten organ z wnioskami o ukaranie za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. Autor, wbrew temu stanowisku, formułuje tezę, że Inspekcja Transportu Drogowego posiada w tym zakresie uprawnienia oskarżyciela publicznego, ponieważ ma możliwości przeprowadzenia czynności wyjaśniających i wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach o tego rodzaju wykroczenia, jak opisane w art. 96 § 3 k.w., co stanowi tu podstawowy warunek.

Słowa kluczowe
Rzecznik Praw Obywatelskich, Inspekcja Transportu Drogowego, oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia, wniosek o ukaranie, art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Controversies over the prosecutorial powers of the Road Transport Inspectorate

Abstract
The article concerns a very topical issue of the powers of the Road Transport Inspectorate to file a motion to punish pepetrators of petty offences under Article 96 § 3 Code of Petty Offences. The importance of the issue is attested to by the fact that the Ombudsman issued a letter in which he opposed filing of motions by this authority to penalize for a petty offence under Article 96 § 3 Code of Petty Offences. The author, contrary to this stance, formulates a thesis that the Road Transport Inspectorate possesses public prosecutorial powers in this field, since it has possibilities of carrying out investigations and filing motions to penalize in cases concerning the type of offence as described in Article 96 § 3 Code of Petty Offences, which constitutes a basic condition here.

Key Words
Ombudsman, Road Traffic Inspectorate, public prosecutor in petty offence cases, motion to penalize, Article 96 § 3 Code of Petty Offences, Article 17 § 3 Petty Offences Procedure Code.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Ocena prędkości nadjeżdżającego pojazdu

Streszczenie
Na tle sprawy o wypadek drogowy związany z problemem pierwszeństwa na skrzyżowaniu i z prędkością jazdy uprawnionego do pierwszeństwa, autor, przedstawiając przebieg postępowania, omawia elementy rozumowania, prowadzące do ustalenia, komu z uczestników i przy jakich warunkach można przypisać sprawstwo wypadku i jego skutków.

Słowa kluczowe
Pierwszeństwo przejazdu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, przypisanie skutku.

Assessment of speed of oncoming vehicle

Abstract
Against the background of a case of a traffic accident linked with the issue of right of way at an intersection and with the travel speed of the vehicle with right of way, the author, presenting the course of the proceedings, discusses elements of the line of reasoning leading to determining which of the participants can be attributed causation of the accident and its consequences and under what conditions.

Key Words
Right of way, speeding, attribution of consequences.

______________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka
Wypadki w nocy. Metody ustalania odległości zauważenia przeszkody

Streszczenie
W artykule przedstawiono metody ustalania odległości zauważania nieoświetlonej przeszkody, od takich, z jakich korzystano w połowie XX wieku, do takich, jakie daje biegłym i ekspertom współczesna nauka, oraz wskazano na zagadnienia dotyczące koncentracji wzroku kierowcy w czasie jazdy.

Słowa kluczowe
Wypadek w nocy, odległość zauważenia, natężenie oświetlenia, luminancja, kontrast.

Accidents at night. Methods of determining the distance at which an obstacle is sighted

Abstract
The paper presents methods for determining the distance at which an unilluminated obstacle is noticed - from those that were used in the middle of the twentieth century to those currently at the disposal of experts thanks to modern science. Issues linked to a driver’s visual concentration at the time of driving are also raised.

Key Words
Accident at night, distance of sighting, intensity of illumination, luminance, contrast. .

______________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Analiza stanu technicznego przyczep dłużycowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Streszczenie
W oparciu o doświadczenia wynikające z badania rzeczywistych wypadków drogowych, autor przedstawia problemy związane z analizą zdarzeń, w których bezdyszlowa przyczepa dłużycowa utraciła stateczność ruchu. Artykuł przedstawia elementy wykonanych badań, które mają udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn wypadku. Relacje z przeprowadzonych badań mogą być przydatne z punktu widzenia praktyki eksperckiej w zakresie badania wypadków drogowych. Wynikające z tych baŹdań wnioski są pouczające dla instytucji i osób zajmujących się nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz szkoleniem diagnostów, policjantów i inspektorów drogowych.

Słowa kluczowe
Przyczepa dłużycowa, utrata stateczności, badania techniczne.

Analysis of the technical condition of long load trailers from the point of view of road safety

Abstract
Based on experience gained studying real road accidents, the author presents problems linked with analysis of an event in which a towbarless long load trailer lost its stability. The article presents components of tests aimed at answering questions concerning the causes of the accident. Reports from the performed tests may be useful from the point of view of expert practice in the field of road accident analysis. Conclusions stemming from these tests are instructive for institutions and people dealing with supervision of vehicle control stations and training of diagnosticians, police officers and road inspectors.

Key Words
Long load trailer, loss of stability, technical inspection.

______________________________________________________________________________________

Informacje:
XIII Międzynarodowa Konferencja "Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych", Zakopane, 25-27 września 2013 r.
XIII International Conference "Problems of Road Accident Reconstruction", Zakopane, 25-27 September 2013

Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów