Wojciech Kotowski
Problem ustąpienia pierwszeństwa przy skręcie w lewo na skrzyżowaniu a prędkość mającego pierwszeństwo. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2011 r., sygn. IV KK 44/11

Streszczenie
Autor omawia sprawę wypadku drogowego, w której sąd I instancji umorzył postępowanie przeciwko kierowcy oskarżonemu o nieustąpienie należnego pierwszeństwa. Zdaniem autora, wyrok ten został w apelacji błędnie zweryfikowany przez sąd odwoławczy, który oskarżonego uniewinnił, a następnie został prawidłowo rozpoznany w trybie kasacji.

Słowa kluczowe
Wypadek, skrzyżowanie, ustąpienie pierwszeństwa, szczególna ostrożność.

The issue of a vehicle giving way when turning left at a crossroads vs. the speed of the vehicle with the right of way. Judgement of the Supreme Court of 5 May 2011, ref. IV KK 44/11

Abstract
The author discusses the matter of a road accident, in which the court of first instance dismissed a case against a driver accused of not giving way. In the opinion of the commentator, this judgement was erroneously confirmed by an appeal court which acquitted the accused, but the judgement was then correctly assessed in a court of cassation.

Key Words
Accident, intersection, giving way, particular caution.

______________________________________________________________________________________

Konrad A. Politowicz
Skutki orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na tle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Streszczenie
Artykuł dotyka problemu rozbieżności pomiędzy nominalnym zakresem środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów a rzeczywistymi jego skutkami dla sfery praw podmiotowych osoby tym środkiem ukaranej, w przypadku wykonywania tego środka na etapie postępowania administracyjnego. W tym ujęciu autor poddaje analizie obowiązujące od niedawna przepisy ustawy o kierujących pojazdami, podnosząc szereg względem nich zastrzeżeń, z zarzutem nieproporcjonalnej eskalacji następstw sankcyjnych i zastrzeżeniami natury konstytucyjnej włącznie.

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów, dokument prawa jazdy, zwrot prawa jazdy, wydawanie prawa jazdy.

The effects of a driving ban ruling against the background of the Motor Vehicle Drivers Act of 5 January 2011

Abstract
The article concerns the discrepancy between the nominal scope of a vehicle driving ban and its actual consequences for the sphere of the personal rights of the person penalised by this measure, in the case of implementation of this measure at the stage of administrative proceedings. From this perspective, the author analyses relevant provisions of the Motor Vehicle Drivers Act which have recently come into force, raising a number of objections against them, alleging a disproportionate escalation of punitive consequences and also objections of a constitutional nature.

Key Words
Vehicle driving ban, driving licence, return of driving licence, issuance of driving licence.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Nieostrożny manewr cofania?

Streszczenie
Artykuł dotyczy sprawy potrącenia przez wycofujący z parkingu samochód pieszego, który z pasa zieleni, poza wyznaczonym przejściem, przechodził do przeciwległego chodnika. Istota rozważań autora sprowadza się do ustalenia procesowego znaczenia opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który, w ocenie obrońcy oskarżonego, przekroczył zakres swych uprawnień biegłego. Zdaniem autora, zarzut ten jest nietrafny.

Słowa kluczowe
Wypadek z pieszym, cofanie pojazdu, opinia biegłego, zarzut przekroczenia uprawnień biegłego.

Careless reversing?

Abstract
The article concerns a case of knocking down of a pedestrian by a car reversing from a car park. The pedestrian was walking from a grass band, outside a designated pedestrian crossing area, to the opposite pavement. The essence of the author’s deliberations boil down to establishing the significance under procedural law of the road accident reconstruction expert opinion, which, in the assessment of the accused’s lawyer, exceeded the scope of the expert’s powers. In the opinion of the author, the lawyer’s accusation is invalid.

Key Words
An accident involving a pedestrian, vehicle reversing, expert opinion, accusation of exceeding expert powers..

______________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Ziemowit Gibczyński, Michał Jakusz-Gostomski
Parametry ruchu rowerów. Część 3: manewry zawracania i zmiany pasa ruchu

Streszczenie
Artykuł zawiera wyniki drogowych badań nad geometrią i kinematyką manewru zawracania rowerem na jezdniach o typowej szerokości oraz kinematyką manewru zmiany pasa ruchu o zadaną wielkość przemieszczenia bocznego. Badania przeprowadzono na różnych rowerach, dla dwóch grup wiekowych rowerzystów: do 30 lat i powyżej 50 lat. W przedziale wiekowym 30-50 lat w tym cyklu pomiarów nie wykonywano. Wyniki badań w postaci: 1) trajektorii ruchu rowerzystów w trakcie manewru zawracania, przy trzech uśrednionych prędkościach na poziomie 8, 11 i 14 km/h, oraz 2) zależności między geometrią manewru a czasem jego trwania są przedstawione w formie wykresów. Dla manewru zmiany pasa ruchu, w zestawieniach tabelarycznych podano czasy trwania manewru w zależności od wartości prędkości (dla trzech wartości na poziomie 13, 17 i 24 km/h) oraz dla trzech wartości przemieszczenia bocznego.

Słowa kluczowe
Rower, manewr zawracania, manewr zmiany pasa ruchu, badania drogowe.

Bicycle motion parameters. Part 3: U-turn manoeuvres and lane changes

Abstract
The article contains results of road analyses of the geometry and kinematics of bicycle U-turn manoeuvres on roads with a typical width and also the kinematics of lane changes for a set magnitude of lateral movement. The study was conducted on various bicycles, for two age groups of cyclists: up to 30 years and over 50 years. In this series of studies, measurements were not taken for the 30–50 year age group. The results of the studies in the form of: 1) trajectory of motion of cyclists in the course of a U-turn manoeuvre, at three averaged speeds: 8, 11 and 14 km/h; and also 2) the relationship between the geometry of the manoeuvre and its duration, are presented in the form of graphs. For the lane change manoeuvre, the durations of manoeuvres depending on speed (for three values: 13, 17 and 24 km/h) and also for three values of lateral movement are presented in tables.

Key Words
Bicycle, U-turn manoeuvre, lane change manoeuvre, road analyses. .

______________________________________________________________________________________

Rafał Szczypiński, Arkadiusz Dąbrowski
Powypadkowe badania pojazdów

Streszczenie
W artykule omówiono procedurę powypadkowych badań pojazdów, opracowaną i stosowaną w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Autorzy zwracają uwagę na zakres badań, a w szczególności na konieczność realizacji nie tylko części "technicznej" badań, ale także ich części "kryminalistycznej". Wskazują korzyści płynące z takiego podejścia.

Słowa kluczowe
Badania powypadkowe, pojazd.

Post-accident vehicle inspectionti

Abstract
The post-accident vehicle inspection procedure that has been developed and applied in the Criminalistic Laboratory of Voivodeship Police Headquarters in Gdańsk is discussed. The authors draw attention to the scope of the inspection, and in particular to the necessity of implementation of not only the "technical" part of the inspection, but also the "criminalistic" part. They point out the benefits stemming from such an approach.

Key Words
Post-accident inspection, vehicle.

______________________________________________________________________________________

Krzysztof Wach, Stanisław Wolak
Badanie dynamiki ruchu rowerzysty z wykorzystaniem aparatury VBOX

Streszczenie
W artykule opisano i scharakteryzowano wybrane parametry ruchu rowerzysty, zarejestrowane za pomocą aparatury badawczej VBOX podczas pokazowych prób drogowych, przeprowadzonych przez firmę Cyborg Idea w trakcie Seminarium „Poprawa efektywności współpracy organów procesowych z biegłymi z zakresu analiz wypadków drogowych”, które odbyło się w Szczyrku, w październiku 2012 r.

Słowa kluczowe
Badania dynamiki ruchu, program V-SIM, aparatura pomiarowa VBOX.

Cyclist movement dynamics tests using a VBOX apparatus

Abstract
The aim of the paper was to present some parameters of a cyclist’s movements. The parameters were logged by means of VBOX data logger during demonstration tests organised by the Cracow Cyborg Idea Company at a Seminar “Improving the efficiency of co-operation between the judicial organs and court experts in the field of road accident analysis”. The seminar was held in Szczyrk on October 25–27, 2012.

Key Words
Cyclists dynamics tests, V-SIM program, VBOX apparatus.

______________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Międzynarodowy kongres "Bezpieczna infrastruktura drogowa: od pomysłu do eksploatacji"

Streszczenie
Artykuł jest relacją z Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nt. "Bezpieczna infrastruktura drogowa, od pomysłu do eksploatacji", który w grudniu 2012 r. odbył się we Wrocławiu. Kongres został zorganizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Artykuł zawiera także refleksje autora, jakie wynikają z wystąpień prelegentów, a które wiążą się z pracą biegłych sądowych z zakresu analiz wypadków drogowych. Jest to kolejny głos tego autora, który jest nakierowany na sprowokowanie dyskusji na temat, w jaki sposób środowiska biegłych i decydentów procesowych powinny uczestniczyć w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Słowa kluczowe
Kongres bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktura drogowa, GDDKiA, biegły.

International Congress: "Safe road infrastructure: from conception to exploitation"

Abstract
This is a report from the International Road Safety Congress entitled: "Safe road infrastructure: from conception to exploitation", which was held in Wrocław in December 2012. The Congress was organized by the General Directorate for National Roads and Motorways. The article also contains the author’s reflections on presentations at the Congress – linked to the work of forensic experts in the field of road accident analyses. This is a successive commentary by this author, which is aimed at provoking discussion on what role experts and procedural decision-makers should play in actions aimed at improving safety on Polish roads.

Key Words
Road Safety Congress, road infrastructure, GDDKiA, expert.

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów