Wojciech Kotowski
Błędne oznakowanie, błędna interpretacja przepisów i naruszające prawo rozstrzygnięcie

Streszczenie
Artykuł stanowi odpowiedź na prośbę Czytelnika o skomentowanie faktu, że zaparkowawszy samochód na jednym z wolnych miejsc parkingu oznaczonego znakiem D-18a, na którym, oprócz koperty, znajdował się napis „2x”, został, na wniosek straży miejskiej, ukarany (jego zdaniem niesłusznie) przez sąd „za nieprawidłowe parkowanie”. Autor, analizując sposób oznakowania parkingu, potwierdza opinię Czytelnika, że ukaranie go było bezprawne.

Słowa kluczowe
Parking – miejsce zastrzeżone, sposób oznakowania.

Incorrect marking, incorrect interpretation of the law and a decision that violates the law

Abstract
The article is a response to a reader’s request to comment on the fact that, at the motion of the City Guard, he was fined (in his opinion unfairly) by the court “for incorrect parking”. He had parked his car in a free parking space signposted with a D-18a sign, on which sign there was, apart from an image of an envelope, the inscription “2x”. The author, having analysed the way in which the parking lot is marked, confirms the reader’s opinion that fining him was unlawful.

Key Words
Parking – reserved space, method of marking.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Czy wykroczenie z art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń jest typem kwalifikowanym?

Streszczenie
Poniższy tekst stanowi próbę odmiennego spojrzenia na prawny charakter art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń. W szczególności autor wysuwa tezę, że – wbrew powszechnemu poglądowi - daje on podstawę do nadzwyczajnego zaostrzenia kary i to w stosunku do ograniczonej liczby sprawców "kolizji".

Słowa kluczowe
Typ zmodyfikowany i kwalifikowany, nadzwyczajne zaostrzenie kary, okoliczności modyfikujące, wykroczenie z art. 86 § 2 k.w., art. 178 k.k., materialny typ czynu zabronionego, środek karny.

Is a (petty) offence under Article 86 § 2 of the Code of Petty Offences a qualified type?

Abstract
The presented text is an attempt to take a different look at the legal character of Art. 86 § 2 of the Code of Petty Offences. In particular, the author puts forward the thesis that – contrary to popular opinion – it provides a basis for an extraordinary increase in severity of punishments and in relation to a limited number of perpetrators of "collisions".

Key Words
Modified and qualified type, extraordinary increase in severity of punishments, modifying circumstances, (petty) offence under Article 86 § 2 Code of Petty Offences, Article 178 Penal Code, substantive offence, penal measure.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Używanie świateł drogowych pojazdu

Streszczenie
W artykule zostały omówione zasady używania świateł drogowych. Autor, odwołując się do wykładni językowej art. 51 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, prezentuje pogląd, że włączenie tych świateł jest pozostawione ocenie kierowcy. Uważa, że w związku z tym nie można kierującemu pojazdem zarzucić naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu, polegającego na jeździe z włączonymi światłami mijania, mimo że nie było przeszkód do korzystania ze świateł drogowych. Krytykuje więc dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, w których wyrażono pogląd przeciwny.

Słowa kluczowe
Światła drogowe, używanie świateł, pojazd mechaniczny.

Using a vehicle's main beam headlights

Abstract
The principles of using main beam headlights are discussed. Referring to a linguistic interpretation of Article 51 Section 3 of the Road Traffic Act, the author presents the view that switching on these lights is left to the driver’s judgment. He considers that therefore a vehicle driver cannot be accused of violating road traffic safety principles – the accusation of a violation concerning driving with switched on dipped headlights – in spite of the fact that there were no obstacles to making use of maim beam headlights. He thus criticizes two rulings of the Supreme Court in which the opposite view was expressed.

Key Words
Main beam headlights, using lights, motor vehicle.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Przyczynienie się pokrzywdzonego do wypadku lub do skutków wypadku

Streszczenie
Autor omawia sprawę wypadku drogowego, w którym, na skutek naruszenia zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu, doszło do zderzenia samochodów, a skutkiem tego zderzenia była śmierć pasażerki uderzonego samochodu, która nie miała zapiętego pasa bezpieczeństwa. W apelacji obrońca skazanego kierowcy podniósł, że zmarła, nie zapinając pasa bezpieczeństwa, przyczyniła się do powstania tego skutku, a zatem kierowca nie może odpowiadać za śmiertelny skutek, a jedynie za sam fakt spowodowania wypadku Na tle tej sprawy autor przedstawia linię orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą problemu prawno-karnej oceny przyczynienia się osoby pokrzywdzonej do skutku zaistniałego wypadku.

Słowa kluczowe
Wypadek, skutek wypadku, pokrzywdzony, odpowiedzialność za skutek wypadku.

The contribution of a victim to the accident or to the results of the accident

Abstract
The author discusses the case of a road accident in which, as a result of a right of way violation at an intersection, there was a car crash, which resulted in the death of a female passenger – whose seat belt was not fastened – in the car that was collided into. On appeal, the lawyer of the convicted driver argued that the deceased woman, not having fastened her safety belt, contributed to the occurrence of this consequence, and therefore the driver could not be held responsible for the lethal effect, but only for the fact of causing the accident. Against the background of this case, the author presents past rulings of the Supreme Court concerning the issue of a legal assessment of an injured person’s contribution to the result of the accident that has occurred.

Key Words
Accident, result of accident, the victim, responsibility for the consequence of the accident..

______________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Ziemowit Gibczyński, Michał Jakusz-Gostomski
Parametry ruchu rowerów. Część 2: manewr skrętu w lewo

Streszczenie
Artykuł zawiera wyniki badań drogowych nad geometrią i kinematyką manewru skrętu w lewo, wykonywanego na skrzyżowaniach dróg o różnej szerokości, na różnych rowerach i dla dwóch grup wiekowych rowerzystów: do 30 lat i powyżej 50 lat. W przedziale wiekowym 30–50 lat w tym cyklu badań pomiarów nie wykonano. Trajektorie ruchu rowerzystów przy trzech uśrednionych prędkościach na poziomie 10, 15 i 20 km/h oraz zależności między geometrią manewru a czasem jego trwania są przedstawione w formie wykresów.

Słowa kluczowe
Rower, manewr skrętu w lewo, badania drogowe.

Bicycle motion parameters. Part 2: a left turn manoeuvre

Abstract
The article contains the results of road tests on the geometry and kinematics of the left turn manoeuvre, performed on road intersections of varying width, on various bicycles and for two age groups of cyclists: up to 30 years and over 50 years of age. The 30–50 age group was not included in this series of tests. The motion trajectories of cyclists at three averaged speeds of 10, 15 and 20 km/h and also the relationships between the geometry of the manoeuvre and its duration are presented in the form of graphs.

Key Words
Bicycle, left turn manoeuvre, road tests. .

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny
Kompetencje straży gminnych (miejskich) do nakładania mandatów za wykroczenia drogowe

Streszczenie
Autorzy prezentują zakres uprawnień strażników gminnych (miejskich) w zakresie nakładania mandatów karnych za wykroczenia drogowe, równocześnie przedstawiając interpretację odnośnych przepisów Kodeksu wykroczeń.

Słowa kluczowe
Mandat karny, ruch drogowy, Kodeks wykroczeń.

Powers of municipal guards to impose fines for traffic offences

Abstract
The authors present the range of powers of municipal guards in the issue of imposing fines for traffic offences, at the same time presenting an interpretation of relevant regulations of the Code of Petty Offences.

Key Words
Order to pay fine, road traffic, Code of Petty Offences.

______________________________________________________________________________________

Mirosław Marciniak
System eSURV - nowe narzędzie w oględzinach miejsca zdarzenia drogowego

Streszczenie
Artykuł omawia procedurę opracowywania dokumentacji z miejsca zdarzenia przy użyciu nowego systemu eSURV, opartego o elektroniczną stację pomiarową. W pracy zaprezentowano charakterystykę systemu oraz sposób gromadzenia i opracowania danych pomiarowych. System eSURV służy do mapowania w układzie 3D miejsc wszelkiego typu zdarzeń, a w szczególności drogowych i kryminalnych. Składa się z elektronicznej stacji pomiarowej wyposażonej w aplikację do gromadzenia i prezentacji danych oraz z pakietu specjalistycznych programów komputerowych, służących do opracowania dokumentacji (planów 2D, wizualizacji 3D, ortofotoplanów i rekonstrukcji). Omówiono zastosowanie systemu eSURV podczas oględzin miejsca wypadku drogowego oraz przedstawiono sporządzoną w tym systemie dokumentację. Wykonano też analizę dokładności danych pomiarowych. Przedstawiono również porównawcze zestawienie systemu eSURV ze stosowanymi w Polsce tradycyjnymi technikami pomiarowymi

Słowa kluczowe
eSURV, oględziny miejsca zdarzenia, dokumentacja kryminalistyczna, szkic (plan) miejsca zdarzenia w układzie 2D/3D.

eSURV system - new technology for forensic mapping and scenes reconstruction

Abstract
The article discusses the process of creating documentation of the scene of event using a new eSURV system based on a total station instrument. The paper presents the system characteristics, methods of collection and integration of data. eSURV was specially designed for law enforcement forensic applications for surveying and mapping of scenes. The system is designed for quick and precise forensic survey with automatic collection of data and generation of reports at the scene (diagrams in scale and coordinate list of measured points). It also creates accurate digital maps (optionally complemented with images transformed into ortho-images), 3D views of the crime scene and re-construction of the crash scene (using the progressive technique for simulation). It consists of a measuring instrument with a specialist application for collection and presentation of data, and a PC software package for post-processing. The system is presented in a few applications of real traffic events documentation. The comparison of the new system with the existing solutions in several aspects is also described.

Key Words
eSURV system, crime scene investigation, forensic mapping, diagram (map) 2D/3D of crime scene.

______________________________________________________________________________________

Jacek Wierciński
Uwagi o granicach opiniowania okiem praktyka "z drugiej strony barykady"

Streszczenie
Artykuł stanowi polemikę autora z niektórymi fragmentami artykułu A. Skowrona pt. "Opinia biegłego. Uwagi o granicach opiniowania - okiem praktyka", opublikowanego w numerze 12/2012 "Paragrafu na Drodze". Autor kontestuje m.in. twierdzenia A. Skowrona: 1) że opinia stwierdzająca, iż materiał dowodowy nie pozwala biegłemu na udzielenie odpowiedzi na postawione mu pytania, jest opinią procesowo nie w pełni wartościową, 2) że biegły, otrzymując postanowienie nie zawierające zastrzeżenia co do tego, z których fragmentów akt może korzystać, nie ma prawa uznać, iż może korzystać z całego materiału w nich zawartego, 3) że opinię, w której biegły, w odpowiedzi na wyraźne pytanie organu procesowego, w którymś fragmencie przekroczył swoje uprawnienia, należy w całości odrzucić, a winę za to ponosi biegły.

Słowa kluczowe
Opinia biegłego, zakres opinii, relacje między biegłym i organem procesowym.

Comments on the boundaries of expert opinion preparation - with the eye of a practitioner "from the other side of a barricade"

Abstract
The article presents a dispute over certain parts of the paper by A. Skowron "Expert’s opinion. Notes of the limits of expert witnessing - from a perspective of a practitioner", published in the 12/2012 issue of the "Paragraph on the Road". In particular, the author contests A. Skowron's statement that if in his opinion the expert claims that the evidence material available is not sufficient to let him give answers to the posed questions, such an opinion is not fully valuable for the legal proceedings. Another critical comment refers to A. Skowron's claim that if the court's decision does not stipulate the parts of the files the expert is allowed to use, the expert does not have the right to assume he has unrestricted access to all the material included in the files. Still another problem the author disagrees with is the opinion that if the expert in a part of his answer to the legal body’s question exceeds his prerogatives, the whole opinion should be rejected, and the guilt lies with the expert.

Key Words
Court expert's opinion, the scope of an opinion, relations between a court expert and a legal body.

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów