Bolesław Kurzępa
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 września 2012 r., sygn. II SA/GO 586/12, w sprawie kierowania kierujących pojazdami na badania lekarskie

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w którym sąd ten orzekł, że sam wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania o skierowanie na badanie lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów nie jest wystarczającą podstawą do skierowania na takie badanie. Podstawę taką mogą jedynie stanowić konkretne zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego lub diagnoza lekarska, które zostaną następnie potwierdzone w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie owej wiarygodnej informacji.

Słowa kluczowe
Kierujący, badania lekarskie, podstawy skierowania.

Commentary on the judgement of the Regional Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 19 September 2012, ref. II SA/GO 586/12, in the matter of referring vehicle drivers for medical examination

Abstract
This is a commentary approving the ruling of the Regional Administrative Court in Gorzów Wielkopolski, in which the court ruled that a motion itself concerning the initiation of proceedings for a referral for a medical examination with the aim of ascertaining the existence or absence of contraindications to driving is not a sufficient basis for a referral for such an examination. Only specific concerns as to the state of health of the driver or a medical diagnosis – which will then be confirmed as a result of the executed proceedings initiated on the basis of this reliable information – can constitute such a basis.

Key Words
Driver, medical examination, basis for referral.

______________________________________________________________________________________

Paweł Nowak
Wykładnia znamion „stan pod wpływem środka odurzającego” oraz „stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” w świetle konstytucyjnego wzorca kontroli

Streszczenie
Autor dokonuje wykładni alternatywnych znamion z art. 87 § 1 k.w. i art. 178a § 1 k.k., dotyczących środków odurzających, w kontekście konstytucyjnych zasad nullum crimen, nulla poena sine lege certa oraz nullum crimen sine periculo sociali. Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości zastosowania tych przepisów w praktyce. W konkluzjach autor dochodzi do następujących wniosków: o ile możliwa jest wykładnia przedmiotowych znamion w świetle ww. zasad konstytucyjnych, to ich zastosowanie na płaszczyźnie dowodowej narusza konstytucyjną zasadę dostatecznej określoności czynu, zarówno w jej aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Autor postuluje także derogację alternatywnego znamienia dotyczącego środków odurzających z art. 87 § 1 k.w., co spowodowałoby brak konieczności porównywania stanu pod wpływem środka odurzającego do stanu pod wpływem alkoholu, a do przypisania odpowiedzialności za przestępstwo wystarczyłoby stwierdzenie jakiegokolwiek wpływu tych środków na organizm kierującego.

Słowa kluczowe
Konstytucyjny wzorzec kontroli, zasada nullum crimen, nulla poena sine lege certa, zasada nullum crimen sine periculo sociali, wpływ alkoholu i środków odurzających na organizm człowieka, możliwość porównania stanów spowodowanych spożyciem alkoholu i zażyciem środków odurzających.

Interpretation of the constituent elements of “a state under the influence of a substance of abuse” and also a “state after use of a substance of abuse acting similarly to alcohol” in the light of the constitutional control model

Abstract
The author interprets alternative constituent elements from Article 87 § 1 Code of Petty Offences and Article 178a § 1 Penal Code, concerning substances of abuse, in the context of constitutional principles nullum crimen, nulla poena sine lege certa and also nullum crimen sine periculo sociali. The article contains deliberations concerning the possibility of applying these provisions in practice. The author comes to the following conclusions: whereas it is possible to interpret the constituent elements in the light of the above constitutional principles, their application at the level of evidence violates the constitutional principle of sufficient specificity of the action, both in terms of its internal and external aspects. The author also postulates derogation of the alternative constituent elements concerning substances of abuse in Article 87 § 1 Code of Petty Offences, which would make it unnecessary to compare a state under the influence of a substance of abuse with a state under the influence of alcohol, and ascertainment of any influence of these substances on the organism of the driver would be sufficient to assign responsibility for a crime.

Key Words
Constitutional control model, nullum crimen, nulla poena sine lege certa, nullum crimen sine periculo sociali, the influence of alcohol and substances of abuse on the human body, the possibility of comparing states caused by consumption of alcohol and taking substances of abuse.

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska-Guziuk
Umieszczanie dowodu opłaty parkingowej za przednią szybą pojazdu. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych

Streszczenie
W artykule zostały porównane dwa orzeczenia sądów administracyjnych, tj. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. III SA/Łd 48/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. OSK 1154/12, w których sądy te różnie orzekały o uprawnieniu rady miasta do wprowadzenia obowiązku umieszczania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania za przednią szybą pojazdu. W artykule zaprezentowano też propozycję de lege ferenda oraz praktyczne wskazówki dla użytkowników pojazdów w tej kwestii.

Słowa kluczowe
Regulamin strefy płatnego parkowania; dowód wniesienia opłaty w postaci ważnego biletu parkingowego; obowiązek umieszczania dowodu wniesienia opłaty za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu.

Placing pay and display ticket on the inside of the windscreen of a vehicle. Notes on administrative court rulings

Abstract
The article compares two rulings of administrative courts, i.e. the ruling of the Regional Administrative Court in Łódź of 29 February 2012, ref. III SA/Łd 48/12 and also the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2012, ref. OSK 1154/12, in which these courts ruled differently about the right of the city council to introduce an obligation to place in a paid parking zone a pay and display ticket on the inside of the windscreen of the vehicle. The article also presents a de lege ferenda proposal and practical tips for vehicle users in this matter.

Key Words
Paid parking zone regulations; pay and display ticket; obligation to place the pay and display ticket on the inside of the windscreen of the vehicle in a conspicuous place.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Utrata przytomności przez kierowcę i emocje orzekającego sądu

Streszczenie
Istotą sprawy omawianej przez autora jest wypadek zderzenia się dwóch samochodów na skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych, spowodowany przez kierowcę samochodu, który wjechał na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej, nie udzielając należnego pierwszeństwa pojazdowi jadącemu drogą z pierwszeństwem. Problem, z jakim musiały zmierzyć się orzekające w tej sprawie sądy, polegał na tym, że oskarżony o spowodowanie wypadku kierowca tłumaczył jego powstanie utratą przytomności, jakiej – jak wyjaśniał – doznał przed wjazdem na skrzyżowanie. Autor skupia się na procesowych problemach związanych zwłaszcza z sytuacją, gdy nie ma bezspornych dowodów, które potwierdzałyby lub zaprzeczały takiemu twierdzeniu podsądnego.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, utrata przytomności kierowcy, problemy dowodowe.

Loss of consciousness by a driver and emotions of the adjudicating court

Abstract
The article focuses on a collision involving two cars at an unequal (major/minor) road junction, caused by the driver of a car, who drove onto the intersection from the minor road, not giving way to a vehicle driving along the major road. The problem that the courts adjudicating in this matter had to confront was that the driver accused of causing the accident explained that it had occurred due to loss of consciousness, which – as he described – he had experienced before driving onto the intersection. The author focuses on procedural issues linked especially with a situation where there is no clear evidence which would confirm or contradict such an assertion by the defendant.

Key Words
Traffic accident, loss of consciousness by the driver, evidential problems..

______________________________________________________________________________________

Piotr Świder, Ziemowit Gibczyński, Michał Jakusz-Gostomski
Parametry ruchu rowerów. Część 1: Dynamika podłużna

Streszczenie
Autorzy prezentują pierwsze wyniki badań zmierzających do określenia aktualnie występujących w praktyce parametrów ruchu rowerów: prędkości jazdy, czasu i sposobu wykonywania manewrów skrętu, zawracania i zmiany pasa ruchu, oraz możliwych do uzyskania opóźnień i przyspieszeń. Badania te przeprowadzano przy użyciu różnych rodzajów rowerów, dla różnych deklarowanych prędkości oraz dla różnego wieku rowerzystów. Prezentację tych wyników podzielono na dwie części. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań nad manewrami hamowania i rozpędzania rowerów oraz wyniki pomiarów rzeczywistych prędkości rowerzystów w warunkach ruchu miejskiego.

Słowa kluczowe
Rower, podłużna dynamika ruchu rowerów, badanie drogowe.

Bicycle motion parameters. Part 1: Longitudinal dynamics

Abstract
The authors present the first results of research aimed at determining parameters of bicycle motion currently occurring in practice: bicycle speed, time and method of executing turns, u-turns and lane changes, and also decelerations and accelerations that can be achieved. These studies were carried out using various types of bicycles, at various declared speeds and also involving cyclists of various ages. Presentation of these results has been divided into two parts. In the first part, results of research on braking and acceleration of bicycles have been presented and also results of measureŹments of actual speeds of cyclists in urban traffic conditions.

Key Words
Bicycle, longitudinal dynamics of bicycle motion, road analyses..

______________________________________________________________________________________

Beata Zborowska-Guziuk
Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle ustawy o kierujących pojazdami

Streszczenie
Artykuł przybliża nowe przepisy prawne dotyczące ośrodków szkolenia kierowców oraz innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Słowa kluczowe
Ośrodki szkolenia kierowców; podmioty prowadzące szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem; działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Training of driving licence applicants in the light of the law on vehicle drivers

Abstract
The article describes new laws concerning driver training centres and other entities conducting training of persons applying for a licence to drive a moped, motor vehicle or tram, which were introduced by the Act of 5 January 2011 on vehicle drivers.

Key Words
Driver training centres; entities conducting training of persons applying for a licence to drive a moped, motor vehicle or tram; economic activity in the field of operating a driver training centre.

______________________________________________________________________________________

Informacje dla prenumeratorów
Informacje dla autorów