Sławomir Joachimiak
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. II KK 300/12, w sprawie uznania przestępstw z art. 178a k.k. i art. 244 k.k. za przestępstwa podobne

Streszczenie
Jest to glosa krytyczna dotycząca części wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie o sygnaturze II KK 300/12, w zakresie odnoszącym się do przyjęcia, iż typy przestępstw z art. 244 k.k. i art. 178a k.k. nie są przestępstwami podobnymi w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. W odróżnieniu od stanowiska zajętego w tym orzeczeniu autor podnosi argumenty przemawiające za uznaniem tych przestępstw za podobne.

Słowa kluczowe
Przestępstwa podobne, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Commentary on the sentence of the Supreme Court of 12 December 2012, Ref. II KK 300/12, on recognition of crimes of Art. 178a Criminal Code and Art. 244 Criminal Code for related offences

Abstract
The author, in the form of critical gloss comments on the resolution of the Supreme Court of 12 December 2012, concerning Reference No. II KK 300/12 in part on the conclusion, that the types of Art. 244 Criminal Code and 178a Criminal Code crimes are not related in the sense of Art. 115 § 3 Criminal Code. In contrast to the stand taken by the sentence, the author raises arguments for the recognition of these crimes related.

Key Words
Offences related, crime against safety in transport, crime against the judiciary.

______________________________________________________________________________________

Konrad A. Politowicz
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 maja 2014 r., sygn. II SA/Op 41/14, w sprawie pojęcia utraty dokumentu prawa jazdy i niedopuszczalności posiadania przez daną osobę kilku praw jazdy, wydanych w różnych krajach

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca tezy glosowanego wyroku, że dobrowolna wymiana dokumentu prawa jazdy nie jest równoznaczna z jego utratą oraz że kierowca może posiadać tylko jedno prawo jazdy, bez względu na to, w jakim państwie zostało ono wydane. Na kanwie sprawy dotyczącej odmowy stronie posiadającej szwajcarskie prawo jazdy wydania polskiego duplikatu tego prawa jazdy autor rozszerza argumentację sądu, odnosząc się do postanowień polskiej ustawy o kierujących pojazdami oraz Konwencji Wiedeńskiej z dnia 8 listopada 1968 r. o ruchu drogowym.

Słowa kluczowe
Prawo jazdy, duplikat, ustawa o kierujących pojazdami, Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym.

Commentary on the Judgment of the Regional Administrative Court in Opole on 8 May 2014, Ref. II SA/Op 41/14, relating to the concept of loss of driving licence and the impossibility of one person holding several driving licences issued in various countries

Abstract
This is a commentary approving the above ruling – that voluntary exchange of a driving licence is not equivalent to its loss, and also that a driver may possess only one driving licence, regardless of which country it was issued in. Against the background of a case concerning refusal to issue a Polish duplicate of a Swiss driving licence to the person holding this licence, the author extends the arguments of the court, referring to provisions of the Polish Act on Vehicle Drivers and also the Vienna Convention of 8 November 1968 on Road Traffic.

Key Words
Driving licence, duplicate, Act on Vehicle Drivers, the Vienna Convention on Road Traffic.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Ruch lewostronny na polskich drogach

Streszczenie
Przypominając obowiązującą w Polsce zasadę ruchu prawostronnego i przepisy regulujące możliwości korzystania z lewej części jezdni, autor wskazuje, że samo prowadzenie pojazdu lewą stroną jezdni jest wykroczeniem określonym w art. 97 Kodeksu wykroczeń. Zauważa, że sam fakt jazdy lewą stroną jezdni, w razie dojścia do wypadku, nie przesądza o odpowiedzialności karnej za jego powstanie. Opisuje sprawy dwóch różnych wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, do których doszło w sytuacji, gdy kierujący samochodem poruszał się lewą stroną jezdni. W jednej ze spraw kierujący został uniewinniony, a w drugiej – skazany.

Słowa kluczowe
Zasada ruchu prawostronnego, odstępstwa od tej zasady, wypadki.

Left Hand Traffic on Polish Roads

Abstract
Recalling the principle of right hand traffic in force in Poland and regulations governing the possibility of using the left side of the road, the author points out that driving a vehicle on the left side of a road is in itself an offence defined in Art. 97 of the Code of Petty Offences. However, he notes that the mere fact of driving on the left hand side of a road, in the event of an accident, does not determine criminal liability for the occurrence of the accident. He describes two different cases of road accidents with fatal consequences which occurred in a situation where the car driver was travelling on the left hand side of the road. In one of the cases the driver was acquitted, and in the second – convicted.

Key Words
The principle of right hand traffic, violations of this principle, accidents.

______________________________________________________________________________________

Piotr Krzemień
Wpływ warunków pogodowych na natężenie oświetlenia naturalnego w kontekście planowania eksperymentu widoczności

Streszczenie
W artykule przedstawiono wstępne wyniki dokonanych przez autora pomiarów natężenia naturalnego oświetlenia w różnych porach dnia i w różnych warunkach pogodowych. Podstawą do oceny zachmurzenia była skala wyrażona w oktantach. Wykazano, jak duży wpływ na natężenie oświetlenia ma rodzaj zachmurzenia, a także opad deszczu. Co do wartości zmierzonych, wpływ ten jest znacząco większy w okresie pełnego dnia, co nie oznacza, że jest pomijalny w chwilach zmierzchu, kiedy to bardzo istotnie wpływa na możliwość postrzegania przeszkód.

Słowa kluczowe
Natężenie oświetlenia słonecznego, widoczność w warunkach zmierzchu, Lx, oktanty, zachmurzenie, eksperyment widoczności.

Effect of weather conditions on natural illumination in the context of visibility experiment planning

Abstract
The aim of the article is to present the initial results of the measurements, taken by the author, of natural illumination at different time of day and different weather conditions. The estimation of cloud cover was based on the scale in octanta. The effect of cloud cover and precipitation on illumination has been shown. As the values measured indicate, this effect is considerably greater in full daytime, which does not mean it is negligible at twilight, when it severely affects obstacle discernibility.

Key Words
Solar illumination, visibility at evening twilight, Lx, octanta, cloud cover, visibility experiment.

_____________________________________________________________________________________

Kazimierz J. Pawelec
Dokumentowanie czynności procesowo niepowtarzalnych w sprawach o wypadki drogowe

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd problematyki dotyczącej czynności o charakterze niepowtarzalnym, związanych z wypadkami drogowymi. Chodzi o takie czynności, jak: oględziny miejsca wypadku, oględziny i badania pojazdów czy badanie stanu sprawności psychomotorycznej uczestników, w których to czynnościach uczestniczą biegli. Autor, przywołując orzeczenia judykatury i poglądy doktryny, wskazuje warunki, jakie musi spełniać dokumentacja tych czynności z punktu widzenia wymagań procesowych. Podaje też wymogi odnośnie dokumentowania, w formie notatek urzędowych, wstępnych czynności wykonywanych na miejscu wypadku i wykorzystywania ich w postępowaniu dowodowym. Na koniec przypomina podstawowe wymogi procesowe dotyczące sporządzania opinii biegłego i elementy jej kontroli przez organy procesowe.

Słowa kluczowe
Wypadki drogowe, czynności procesowo niepowtarzalne, dokumentacja tych czynności, opiniowanie.

Documenting activities that are procedurally unrepeatable in road accident cases

Abstract
The article constitutes a review of issues relating to unrepeatable activities linked with road accident cases. Examples of such activities are: inspection of the scene of the accident, inspection and testing of vehicles and examining of the psychomotor skills of persons involved in the accident – these activities are conducted by experts. The author, citing past rulings and opinions voiced in the legal doctrine, indicates conditions that must be fulfilled by records of these activities from the point of view of procedural requirements. He also presents the requirements in relation to records in the form of official notes, preliminary activities performed at the scene of the accident, and their use during hearing of evidence. At the end, he recalls the basic procedural requirements relating to expert opinions and their supervision by judicial bodies.

Key Words
Road accidents, unrepeatable procedural activities, records of these activities, issuing opinions.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Adam Reza
X Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2014”

X Conference “Vehicle Inspection Stations – 2014”

_____________________________________________________________________________________

Sprostowanie
Sprostowanie do artykułu Ryszarda Zahorskiego pt. „Hamować gwałtownie, czy uderzyć w zagradzający drogę pojazd?”, opublikowanego w numerze 5/2014 „Paragrafu na Drodze”
Stand of editorial board on the article by Ryszard Zahorski „Should you brake suddenly or collide into another vehicle in your path?” published in “Paragraf on the road” 5/2014

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów