Ryszard A. Stefański
Prawo jazdy na próbę

Streszczenie
Z dniem 4 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy artykułów 91–95 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, przewidujące okres próbny 2 lat dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Okres ten biegnie od chwili odebrania przez tę osobę prawa jazdy. Uprawnienia takiego kierowcy są w tym okresie istotnie ograniczone. Ciążą na nim obowiązki, których realizacja ma podwyższyć zarówno jego wiadomości teoretyczne z zakresu ruchu drogowego, jak też umiejętności praktyczne. Służy temu odbycie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Zewnętrznym objawem kierowania pojazdem przez taką osobę jest oznakowanie pojazdu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego.

Słowa kluczowe
Kierowca, kurs dokształcający, okres próbny, praktyczne szkolenie, prawo jazdy, pojazd, wykroczenie.

Driving licence trial period

Abstract

On 4 January 2016, provisions of articles 91–95 of the Act of 5 January 2011 on vehicle drivers will come into force, providing for a trial period of two years for persons who have obtained a category B driving licence for the first time. This period starts from the moment of collecting the driving licence by the person in question. The rights of such a driver are significantly restricted in this period. The person is burdened with obligations, the fulfilment of which is aimed at increasing the person’s theoretical knowledge in the field of road traffic as well as his/her practical abilities. A course that upgrades their knowledge in the field of road traffic safety as well as practical training on road traffic dangers serve this purpose. The vehicle driven by such a person will be marked with a round white sticker bearing a green maple leaf.

Key Words
Driver, upgrading course, trial period, practical training, driving licence, vehicle, petty offence.

______________________________________________________________________________________

Damian Wąsik
Przyjmowanie leków ograniczających zdolności psychomotoryczne kierowców powodujących wypadki drogowe. Wybrane zagadnienia karnoprocesowe

Streszczenie
Zasadniczym celem artykułu jest omówienie zagadnienia przyjmowania przez sprawców wypadków drogowych leków, mogących ograniczać zdolność do prowadzenia pojazdów, jako okoliczności podnoszonej przez strony procesu karnego, w szczególności w kontekście skuteczności realizacji przez oskarżonego prawa do obrony, a także sądowej oceny tej sytuacji i jej wpływu na rozstrzygnięcie o winie oskarżonego. Wnioski w tym zakresie zostały sformułowane na podstawie wyników badań empirycznych, przeprowadzonych techniką studium indywidualnych przypadków. Przeanalizowano 6 spraw karnych o przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. (5 spraw) i art. 178a § 1 k.k. (1 sprawa), rozstrzyganych i prawomocnie zakończonych na przestrzeni lat 2013–2015. Autor stawia tezę, że przyjmowanie leków, w szczególności leków psychotropowych, przez uczestników ruchu drogowego, w praktyce traktowanie jest różnie – zarówno jako element metodyki obrony oskarżonego, jako dodatkowa okoliczność obciążająca sprawcę, ale również jako element przyczynienia się pokrzywdzonego do powstania szkody. Szczególną uwagę zwraca autor na wykonywanie badań krwi osób pozostających pod wpływem działania leków i przeciwdziałanie możliwemu zafałszowaniu wyników przez badanego, jak również na objęcie postępowaniem dowodowym sprawdzenie medycznych podstaw zażywania przez sprawcę leków danego typu.

Słowa kluczowe
Leki, zdolność do prowadzenia pojazdów, badania toksykologiczne, prawo oskarżonego do obrony.

Taking medicines limiting psychomotor skills by drivers causing traffic accidents. Selected issues of criminal procedure

Abstract

The main aim of the article is to discuss the issue of taking by the perpetrators of road accidents medicines that can limit their ability as a circumstance raised by the parties in the criminal process. In particular this refers to the defendant’s right of defence, as well as judicial assessment of the situation and its effect on the decision of the defendant’s guilt. The conclusions have been formulated based on the results of empirical examination of case studies. There were analysed six criminal cases for offences under Article 177 § 2 (5) and 178a § 1 (1) of Penal Code, ending legally valid decisions in the years 2013–2015. The author proposes the thesis that taking psychotropic drugs in practice is treated both as an element of a defence strategy of the defendant, as an additional circumstance aggravating the offender, but also as an element of the victim’s contribution to the damage. The author pays particular attention to performing blood tests on persons under the influence of drugs and preventing possible falsification of test results, as well as checking medical grounds of the perpetrator taking drugs of this type.

Key Words
Medicines, the ability to drive, toxicological tests, defendant’s right of defence.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Gdy wyprzedzany i wyprzedzający poruszają się z nadmierną prędkością

Streszczenie
Omawiana sprawa dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku, do którego doszło podczas manewru wyprzedzania samochodu osobowego, kierowanego przez późniejszego oskarżonego i skazanego, przez drugi samochód osobowy. Przyczyną tego wypadku, ustaloną przez sądy dwóch instancji, było zajechanie wyprzedzającemu drogi przez wyprzedzanego, który usiłował nie dopuścić do wyprzedzenia. Następstwem tego była kolizja obu samochodów, w efekcie której obaj kierujący utracili panowanie nad pojazdami, co zakończyło się uderzeniem wyprzedzanego samochodu w przydrożne drzewo. Relacjonując przebieg postępowania karnego, autor szczególną uwagę zwraca na wysoką jakość opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych – Pracowni Badania Wypadków Drogowych w Poznaniu.

Słowa kluczowe
Wyprzedzanie, usiłowanie niedopuszczenia do wyprzedzenia, stworzenie stanu zagrożenia, ograniczone zaufanie.

When an overtaken and overtaking vehicle are moving with excessive speed

Abstract

The discussed case concerns a fatal accident which occurred when a car, driven by a subsequently accused and convicted person, was being overtaken by another car. The cause of the accident, as established by courts of two instances, was that the overtaken car blocked the path of the overtaking car – the former was trying to prevent the latter from overtaking him. The result was a collision between the two cars, as a consequence of which both drivers lost control of their vehicles, ending up with the overtaken car hitting a roadside tree. Recounting the course of the criminal proceedings, the author pays special attention to the high quality of expert opinions from the Road Accident Analysis Section of the Institute of Forensic Research in Poznan.

Key Words
Overtaking, attempt to prevent overtaking, creating a threat, limited confidence..

______________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Sekwencje ruchu w postaci tabelarycznej

Streszczenie
Programowanie czynności, które ma wykonać kierowca podczas jazdy, czyli tzw. wymuszenia, polega na ułożeniu serii odcinków ruchu zwanych sekwencjami. W artykule opisano nowy, alternatywny sposób wprowadzania wymuszenia, polegający na tym, że kąt obrotu kierownicy oraz przyspieszenie/opóźnienie podawane są jako funkcje czasu. Definiowanie tych przebiegów odbywa się za pomocą tabeli lub zaimportowanego pliku ASCII. Przedstawiono przykłady realizacji „testów łosia” oraz fish hook (skręt i przeciwskręt wg normy NHTSA 49 CFR Part 575).

Słowa kluczowe
PC-Crash, wymuszenie, fish hook, „test łosia”, weryfikacja.

Sequences of motion in tabular form

Abstract

Programming tasks to be realized by a driver while driving, i.e. so-called excitement, consists in defining a series of elementary sequences of movement. In the article a new, alternative way to entering excitement is described, where the steering wheel angle and the acceleration/deceleration are introduced as functions of time. They can be manually entered in a table or imported in an ASCII file. The examples of realization of the “moose” and “fish hook” tests (according to NHTSA 49 CFR Part 575 regulation) are presented.

Key Words
PC-Crash, excitement, “fish hook”, “moose test”, verification..

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Ewolucja rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Streszczenie
Autor przedstawia zakres zmian dokonanych w latach 2002–2015 w rozporządzeniu ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z uwzględnieniem zmiany, która będzie obowiązywała od dnia 15 sierpnia 2018 r.

Słowa kluczowe
Rozporządzenie, nowelizacje, sygnały, znaki drogowe.

Evolution of the regulation on road signs and signals

Abstract

The author presents a range of changes made in the years 2002–2015 in the Regulation of the Ministers of Infrastructure and Development, and Internal Affairs and Administration dated 31 July 2002, concerning road signs and signals, taking into account an amendment in force from 15 August 2018.

Key Words
Regulation, amendments, road signs and signals.

______________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Jakub Zębala
VI Konferencja Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej, Karpacz, 23–25 kwietnia 2015 r.

VI Conference of experts certfied in the European Centre of Experts and Specialists Certification of automotive technology, Karpacz, 23–25 April 2015

______________________________________________________________________________________

Bogusław Sygit, Damian Wąsik
Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego pt. „Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Komentarz”

Review of the book by Wojciech Kotowski “Act of 24 July 2015 – Law on assemblies. Commentary”

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów