Konrad A. Politowicz
Prewencyjne zatrzymanie prawa jazdy należącego do osoby, wobec której postępowanie w sprawie o wykroczenie drogowe umorzono

Streszczenie
Artykuł porusza poważny problem, rzutujący na możliwość utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakim jest kontrola i weryfikacja predyspozycji do uczestniczenia w nim u osób, które nabywszy uprawnienia kierowcy, następnie, z powodu choroby psychicznej lub innych zaburzeń, przestały dawać rękojmię wypełniania wymogów art. 3 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Autor wskazuje, że obecny system normatywny, a w efekcie także oparte na nim kompetencje organów publicznych, przejawiają luki, dzięki którym osoby mogące powodować realne zagrożenie mimo tego kierują pojazdami, i to w pełni zgodnie z przepisami prawa. a niejednokrotnie także na długo po tym, kiedy stosowna wiedza dotarła do starosty, sądu lub organów ścigania. Zdaniem autora, utrudnienia w obiegu informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej kierujących ograniczają efektywność działania systemu pomiędzy ustawowymi terminami badań kierowców, powiązanymi z okresem ważności wydanych im dokumentów prawa jazdy. Niemniej, już w obecnych stanie prawnym autor widzi możliwości poszukania metod uzdrowienia tej sytuacji.

Słowa kluczowe
Przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem, badania kierowców, choroba psychiczna, niepoczytalność, zatrzymanie prawa jazdy.

Preventive confiscation of a driving licence belonging to a person against whom legal proceedings for a traffic violation were discontinued

Abstract

The article discusses a serious problem of the monitoring and verification of fitness to drive of persons who having acquired a driving licence cease to give a guarantee of being able to fulfil the requirements of Art. 3 section 1 of the Vehicle Drivers Act due to mental illness or other disorders. The author points out that the current normative system has loopholes, which also affect the public organs’ system based competences. The result is that persons who may cause a real threat continue to drive vehicles in spite of this potential threat (and in full compliance with the law), sometimes for a long time afterwards, when the knowledge of the condition has already reached the starosta, court or prosecuting bodies. In the author’s opinion, obstacles to the flow of information concerning the health conditions of drivers limit the effectiveness of functioning of the system in the period between statutory deadlines for testing drivers (linked to the period of validity of the drivers licences issued to them). However, the author points to the possibility of rectifying this situation within the valid law.

Key Words
Medical contraindications to driving a vehicle, testing drivers, mental illness, insanity, confiscation of driving licence.

______________________________________________________________________________________

Dominik Zając
Wymiar kary w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego z art. 177 k.k. w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.

Streszczenie
Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadziła istotne modyfikacje w zakresie wymiaru kary. Ograniczono możliwość orzekania kar z warunkowym zawieszeniem i ustanowiono nowe instrumenty, umożliwiające szerokie stosowanie kary grzywny oraz ograniczenia wolności. W świetle badań statystycznych kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem stanowi ponad 90% skazań w przypadku art. 177 $ 2 k.k. Nowe rozwiązania wpłyną w zauważalny sposób na strukturę kar, orzekanych wobec sprawców wypadków drogowych, wymuszając zmianę w tym zakresie.

Słowa kluczowe
Wymiar kary, kara z warunkowym zawieszeniem, wypadek komunikacyjny, nowelizacja Kodeksu karnego.

Penalty for the offence of causing a traffic accident under Art. 177 Penal Code in view of the revised Penal Code of 20 February 2015

Abstract

The amendment of the Penal Code (February 20th, 2015) introduced important changes in the field of sentencing. New law exacerbates prerequisites for probation and establishes solutions for widespreading use of fines and restriction of liberty. In the light of statistical surveys imprisonment suspended accounts for over 90% of convictions in the case of Art. 177 § 2 of Penal Code. It affects in a noticeable way the structure of penalties, which are imposed against the perpetrators of road accidents.

Key Words
Punishment, probation, traffic accident, amendment of the Penal Code.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Nie wystarczy przyznanie się do sprawstwa i zawinienia

Streszczenie
Autor opisuje przebieg postępowania w sprawie wypadku drogowego, sprawie o tyle szczególnej, że oskarżona o spowodowanie wypadku kobieta przyznała się do prowadzenia samochodu i spowodowania wypadku, podczas gdy istniały przesłanki wskazujące, że samochodem kierował i wypadek spowodowała nie ona, ale jej mąż, będący w stanie nietrzeźwości. Mimo tych przesłanek dowodowych kobieta została prawomocnie skazana. Od tego wyroku kasację na korzyść skazanej złożył Prokurator Generalny, a szczególność tej sytuacji w ocenie autora polega na tym, że kasacji tej wcale nie życzyła sobie skazana, która przyznała się do sprawstwa wypadku prawdopodobnie po to, by chronić rzeczywistego sprawcę – znajdującego się w stanie nietrzeźwości męża.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, przyznanie się do winy, podstawa skazania, sprzeczne dowody.

Admitting to perpetration and guilt is not enough

Abstract

The author describes the course of proceedings in the case of a road accident – a very unusual case in that the woman accused of causing the accident admitted to driving the car and causing the accident, whilst there was evidence indicating that it was not her but her husband who was driving the car and caused the accident in a state of alcohol intoxication. In spite of this evidence, the woman was convicted. The Attorney General lodged an appeal against the sentence (in favour of the convicted woman), but the unusualness of this situation – in the author’s view – lies in the fact that the convicted woman did not want this appeal at all, having probably admitted to causing the accident in order to protect the real perpetrator, her husband, who had been in a state of alcohol intoxication.

Key Words
Road accident, admission of guilt, the basis for conviction, conflicting evidence..

______________________________________________________________________________________

František Kropač
Ekspertyza wypadku potrącenia pieszego w warunkach ograniczonej widoczności. Część 1

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki rekonstrukcji i opiniowania wypadków polegających na potrąceniu pieszego przy ograniczonej widoczności – w nocy. Głównym celem badań autora było ustalenie, kiedy w takich warunkach kierowca może najwcześniej dostrzec i rozpoznać pieszego na jezdni. Szczegółowej analizie zostały poddane czynniki mające wpływ na wzrokowe postrzeganie kierowcy, tj.: oświetlenie pojazdu, charakter miejsca wypadku, rodzaj odzieży pieszego i jego usytuowanie na jezdni. Pierwsza część artykułu to podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat pojęcia „pole widzenia kierowcy” oraz próba sformułowania definicji pojęcia „pole widzenia”. Druga i trzecia część poświęcone są wynikom wykonanych przez autora badań eksperymentalnych oraz ustaleniu podstawowych parametrów, przydatnych w opiniowaniu wypadków nocnych. Intencją autora jest, aby wnioski wynikające z tych badań stały się materiałem wyjściowym do dalszych badań, przede wszystkim w dziedzinie dynamicznej oceny pola widzenia kierowcy podczas jazdy w nocy.

Słowa kluczowe
Pole widzenia, widoczność pieszego, ograniczona widoczność, odcinek drogi oświetlany przez światła mijania, luminancja obiektu, luminancja tła.

Expert report on a case of a car-pedestrian collision in conditions of limited visibility. Part 1

Abstract

The article concerns issues of reconstruction of and expert reporting on accidents consisting in a car hitting a pedestrian in conditions of reduced visibility at night. The main aim of the author’s research was to establish the earliest moment that a driver can see and recognise a pedestrian on the road in such conditions. The factors that have an influence on the driver’s visual perception i.e.: vehicle lighting, the nature of the accident scene, the type of clothing worn by the pedestrian and his/her location on the road have been analysed in detail. The first part of the article is a summary of current knowledge on the concept of the “sighting distance”, and an attempt to formulate a definition of the concept of “field of vision”. The second and third parts are devoted to the results of experimental research carried out by the author and also to establishing basic parameters that are useful in expert reporting on night accidents. The intention of the author is that findings from this research should become a starting point for further research, particularly in the field of dynamic assessment of sighting distance of drivers when driving at night.

Key Words
Sighting distance, pedestrian visibility, limited visibility, stretch of road illuminated by low beam lights, object illuminance, background illuminance..

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Nowelizacja obowiązków dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych

Streszczenie
Autor omawia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r., nowelizującą ustawę – Prawo o ruchu drogowym w zakresie obowiązków kierującego i przewożonych osób (art. 39 ustawy) oraz zasad przewożenia dzieci (art. 45 ustawy), które to zmiany obowiązują od dnia 15 maja 2015 r.

Słowa kluczowe
Pasy bezpieczeństwa, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci, zaświadczenie lekarskie, poduszka powietrzna dla pasażera.

Amendments to regulations concerning the use of safety belts and transporting children in cars

Abstract

The author discusses changes introduced by the Act of 9 April 2015, amending the Road Traffic Act concerning obligations of the driver and transported persons (Art. 39 of the Act) and the rules governing transportation of children (Art. 45 of the Act), which changes are effective from 15 May 2015.

Key Words
Seat belts, child safety seats, other restraint systems for children, medical certificate, passenger airbag..

______________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Analiza zderzeń motocykli z samochodami nieruchomymi i będącymi w ruchu

Streszczenie
Na podstawie literatury przedmiotu i własnych analiz autor przedstawia specyficzną problematykę rekonstrukcji wypadku polegającego na uderzeniu motocykla w bok samochodu nieruchomego i samochodu będącego w ruchu. W szczególności wskazuje, że szacowanie prędkości kolizyjnej motocykla na podstawie skrócenia rozstawu osi jego kół może być stosowane tylko wtedy, gdy wiadomo, że uderzony samochód był nieruchomy lub poruszał się z niewielką prędkością, nieprzekraczającą 20 km/h. W przypadku większych prędkości ruchu samochodu metoda ta powoduje znaczące niedoszacowanie prędkości motocykla.

Słowa kluczowe
Motocykle, zderzenia z samochodem, rekonstrukcja, szacowanie prędkości motocykla

Analysis of motorcycle collisions with stationary and moving cars

Abstract

On the basis of the literature on the subject and his own analyses, the author presents specific problems of the reconstruction of an accident in which a motorcycle drove into the side of a stationary car and the side of a moving car. In particular, he indicates that estimating the motorcycle’s collision velocity based on the wheel base shortening can be applied only when it is known whether the hit car was stationary or moving at a low velocity not exceeding 20 km/h. In the case of car movement higher velocities this method leads to significant underestimation of the velocity of the motorcycle.

Key Words
Motorcycles, collisions with a car, reconstruction, estimating the velocity of the motorcycle..

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów