Przemysław Kusik
Prawny charakter znaku drogowego w świetle poglądów doktryny prawa administracyjnego i orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest współczesna problematyka prawna znaku drogowego w świetle poglądów nauki prawa i najnowszego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych. Szczególną uwagę autor poświęca uchwale składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. I OPS 14/13), która z jednej strony stanowi podsumowanie poglądów judykatury z ostatnich kilkunastu lat, a z drugiej otwiera nowe pole do rozważań dla teoretyków i praktyków prawa administracyjnego. Autor wskazuje teoretyczne i praktyczne problemy rodzące się na kanwie obowiązującego stanu prawnego oraz odnoszącej się do niego doktryny i orzecznictwa, z zamiarem zwrócenia na nie szerszej uwagi nauki prawa. Rozważania te mają odniesienie zarówno do działań administracji, jak i do sądowego stosowania prawa, wszędzie tam, gdzie pojawia się problematyka znaków drogowych.

Słowa kluczowe
Znak drogowy, generalny akt administracyjny, zatwierdzenie organizacji ruchu.

The legal nature of the road sign in light of the views expressed by administrative law doctrine and in administrative courts’ decisions

Abstract

The article discusses contemporary issues of the road sign against the backdrop of the views held by administrative law scholars and the judiciary. Particular attention has been paid to the resolution of 26th June 2014 (case no. I OPS 14/13) passed by seven judges of the Supreme Administrative Court, which on the one hand summarises the judiciary’s former decisions and on the other opens up a new space for discussion among the theoreticians and practitioners of administrative law. The author indicates theoretical and practical problems arising on the basis of the existing legislation, court decisions and juristic writings, with a view to drawing legal scholars’ greater attention to them. These considerations are of high relevance both to the activity of administration and the judicial application of law wherever the issues of road signs arise.

Key Words
Road sign, general administrative act, approval of traffic organisation.

______________________________________________________________________________________

Grzegorz Majewski
Szczególny obowiązek” w kontekście art. 179 Kodeksu karnego

Streszczenie
Autor przedstawia „szczególny obowiązek”, o którym mowa w art. 179 Kodeksu karnego, a w szczególności stany faktyczne, wynikające z tego obowiązku. Omawia także pojęcie „stan bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu” w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Dla zilustrowania poszczególnych form „szczególnego obowiązku” przytacza orzeczenia Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe
Szczególny obowiązek, art. 179 Kodeksu karnego, odpowiedzialność, kontrola, pojazd mechaniczny, sprawca.

Particular obligation” in the context of Article 179 of Criminal Code

Abstract

The author presents the concept of “particular obligation” mentioned in Article 179 of Criminal Code, and particular forms of this obligation. He also discusses the question of jeopardising directly traffic safety. For illustration, the author quotes selected sentences of the Supreme Court.

Key Words
Particular obligation, responsibility, inspection, motor vehicle, perpetrator.

______________________________________________________________________________________

Mikołaj Małecki
Niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Uwagi zasadnicze na tle pewnego przypadku

Streszczenie
W artykule zostały przeanalizowane znamiona czynu zabronionego z art. 174 Kodeksu karnego. Powodem przeprowadzenia analizy znamion tego czynu zabronionego, a zarazem ilustracją poszczególnych, poruszonych zagadnień, była głośna, medialna sprawa kierowcy, który w wysoce brawurowy sposób jechał samochodem po zatłoczonych ulicach Warszawy. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na powszechny charakter niebezpieczeństwa katastrofy, w kontekście dobra prawnego chronionego w art. 174 k.k. Następnie scharakteryzowano katastrofę drogową jako jednostkowe zdarzenie, zlokalizowane w określonym czasie i miejscu. Kolejna kwestia dotyczyła ustalenia, czy doszło do niebezpieczeństwa katastrofy w rozumieniu art. 174 k.k., z uwagi na kryteria tożsamości czynu w prawie karnym. W ostatniej części artykułu została zarysowana interpretacja znamienia „bezpośredniości” niebezpieczeństwa.

Słowa kluczowe
Katastrofa, bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu drogowym, brawura, zasady wykładni prawa.

Threat of a disaster in road traffic. A few essential remarks on the background of some case

Abstract

Article 174 Criminal Code was discussed in the paper. A shocking case of a driver which was driving on the congested streets of Warsaw in a very highly reckless manner was the reason for the analysis of the constituent elements of the Art. 174 Criminal Code. The case was also an illustration of the issues. Firstly, attention was drawn to the universal character of danger of disaster in the context of the legal interests protected in Art. 174 Criminal Code. Then, a road crash was characterized as a separate “event”, located at a specific time and place. Another issue concerned the question whether it was the danger of disaster within the meaning of Art. 174 Criminal Code taking into account the criteria of identity of the act in criminal law. In the last part of the article an interpretation of the “directness” of danger was outlined.

Key Words
Disaster, direct threat of a disaster in road traffic, recklessness, the principles of interpretation of the law.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Biegły rekonstruktor o śladach: DNA i osmologicznym

Streszczenie
Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku, w którym samochód, pokonujący z nadmierną prędkością stosunkowo ostry zakręt, wypadł poza drogę i dwukrotnie uderzył w przydrożne drzewa. Do kierowania samochodem początkowo przyznał się jego właściciel (podejrzany, oskarżony i skazany), który następnie to odwołał, co jednak nie wpłynęło na wyrok. Istotą problemu, podnoszonego przez autora, jest procesowa przydatność dowodowa ujawnionego w samochodzie m.in. śladu krwi, którego DNA wskazało, że jest to krew oskarżonego. Autor wykazuje, że w szczególnych okolicznościach tej sprawy dowód ten, aczkolwiek istotny, nie był przydatny do wykazania, że sprawcą wypadku był oskarżony.

Słowa kluczowe
DNA, osmologia, wartość dowodowa.

An expert reconstructor on DNA and osmological traces

Abstract

The article concerns a fatal accident in which a car, going around a relatively sharp bend at excessive speed, came off the road and twice hit roadside trees. At first the owner (who was suspected, accused and later convicted) admitted to driving the car, but then withdrew this admission, which, however, did not affect the verdict. The essence of the problem raised by the author is the evidentiary usefulness in the trial of, amongst other things, the blood trace disclosed in the car, the DNA of which revealed that it was the blood of the accused. The author shows that in the special circumstances of this case, this evidence, although significant, was not useful for showing that the perpetrator of the accident was the accused.

Key Words
DNA, osmology, evidentiary value..

______________________________________________________________________________________

Krzysztof Weigel-Milleret
Stateczność pojazdu jednośladowego

Streszczenie
Stateczność, będąca jedną z ważniejszych właściwości pojazdu, rozumiana jako jego odporność na działanie zakłóceń czy zaburzeń oraz na wystąpienia niepożądanych form ruchu, zależy od wielu czynników. W czasie różnego rodzaju przebudowy motocykli, coraz częściej oferowanych na rynku, niektóre z ich parametrów ulegają istotnym zmianom. Także przy jednostkowych konstrukcjach motocykli wartości parametrów kluczowych ze względu na stabilność ruchu często są przypadkowe. Drogowe badania stabilności ruchu motocykla niosą za sobą dużą dozę zagrożenia dla kierującego. Autor podjął próbę wykonania badań wpływu parametrów kinematycznych i masowych zespołu przedniego zawieszenia na stabilność motocykla, na specjalnie skonstruowanym bębnowym stanowisku badawczym. Artykuł zawiera opis stanowiska, specjalnie przygotowanego motocykla oraz sposób realizacji badań. Badaniami objęto postać drgań typu trzepotanie (shimmy) dla różnych prędkości jazdy, różnych kątów główki ramy motocykla oraz różnych wartości momentu bezwładności zespołu przedniego zawieszenia motocykla. Wyniki badań pozwoliły na oszacowanie niebezpiecznych zakresów wartości tych kątów i momentów bezwładności oraz niebezpiecznych zakresów prędkości.

Słowa kluczowe
Stateczność motocykla, drgania motocykla, testy stanowiskowe, dynamika motocykla.

Motorcycle stability Historical view

Abstract

Experience shows that stability, which is one of major properties of a vehicle, defined as its resistance to interference or disturbance and adverse forms of movement depends on many factors. When the motorcycle is rebuilt some of these parameters significantly change. Also, in the design of new vehicles these key parameters are often used at random. Since motorcycle road tests involve a great deal of safety risks to the rider, the author carried out drum bench tests on the influence of kinematic and mass parameters of the motorcycle front unit on its stability. The article describes the specially prepared motorcycle and tests execution. The study included wobble vibrations for different speeds, angles and moment of inertia of the front fork of the motorcycle. The test results allow an estimation of the hazardous ranges of each parameter.

Key Words
Motorcycle dynamics, motorcycle stability, bench tests, vibration modes, wobble.

______________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Adam Reza
XXIV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2015

XXIV International Scientific Conference on Forensic Engineering, Brno 2015

______________________________________________________________________________________

 

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów