Sławomir Joachimiak
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. V KK 137/13, w sprawie sposobu badania stanu nietrzeźwości i określania stężenia alkoholu w organizmie kierowcy

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie o sygnaturze V KK 137/13, dotyczące sposobu badania stanu nietrzeźwości i określania stężenia alkoholu w organizmie kierowcy.

Słowa kluczowe
Stężenie alkoholu we krwi, poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, kierowca, stan nietrzeźwości.

Commentary on the sentence of the Supreme Court of 14 November 2013, Ref. No. V KK 137/13, on how to examine the state of intoxication and determine the concentration of alcohol in driver’s body

Abstract

The article presents a commentary approving the position of the Supreme Court stated in its order of 14 November 2013, Ref. No. V KK 137/14, on how to examine the state of intoxication and determine the concentration of alcohol in the driver’s body.

Key Words
Blood alcohol concentration, breath alcohol content, driver, state of inebriation.

______________________________________________________________________________________

Bolesław Kurzępa
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2014 r., sygn. III SA/Gd 434/14, w sprawie przesłanek kierowania kierowców na badania lekarskie dla ustalenia stanu zdrowia

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca następujące stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku: „Ustalenie, że istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, uzasadniające skierowanie go na badania lekarskie, na podstawie jedynego dowodu, tj. opinii sądowo-psychiatrycznej, sporządzonej na użytek innego postępowania – postępowania karnego, które nie dotyczyło przestępstwa związanego z naruszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wydaje się zupełnie nieprzekonujące”. Autor podbudowuje to stanowisko poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe
Badania lekarskie kierowców, kierowanie na badania, przesłanki skierowania.

Commentary on the judgment of the Regional Administrative Court in Gdansk of 4 September 2014, Ref. No. III SA/Gd 434/14, in the matter of grounds for referring drivers for medical examinations to determine health status

Abstract

This is a commentary approving the following position of the Regional Administrative Court in Gdansk: ‘Establishing that there are legitimate concerns as to the state of health of a driver that justify referring him for medical examination on the basis of the only evidence, i.e., a forensic psychiatric expert opinion drawn up for use in another proceeding – a criminal trial, which did not concern the offence linked with violation of road safety, seems completely unconvincing’. The author underpins this position with views from the legal doctrine and the case law of administrative courts.

Key Words
Medical examination of drivers, referring for medical examinations, grounds for referral.

______________________________________________________________________________________

Kamil Mamak
Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy z udziałem samochodu bez kierowcy

Streszczenie
Artykuł porusza kwestię odpowiedzialności karnej za wypadek drogowy, w którym uczestniczy samochód bez kierowcy, sterowany automatycznie. Prace nad samobieżnymi samochodami prowadzone są od wielu lat, a od kilku lat samochody te są testowane nawet na drogach publicznych. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie dopuszczenie ich do ruchu. Wiązać to się będzie ze zmianami w wielu gałęziach prawa, w tym prawa karnego. Autor porusza kwestie potencjalnej odpowiedzialności karnej, zarówno w czasach obecnych, gdy pojazdy takie nie są dopuszczone do ruchu, jak i w przyszłości, gdy będą one mogły już jeździć po naszych drogach.

Słowa kluczowe
Samochód bez kierowcy, wypadek drogowy, odpowiedzialność karna.

Criminal responsibility for a road accident involving a driverless car

Abstract

The article raises the issue of criminal responsibility for a traffic accident involving a driverless car, steered automatically. Work on driverless cars has been carried out for many years, and for several years these cars have been tested even on public roads. In the near future it will be possible to allow them on to public roads (for general use). This will be linked with changes in many areas of law, including criminal law. The author raises the issue of potential criminal responsibility, both at the present time, when such vehicles have not yet been allowed onto public roads for general use, and in the future when they will be allowed to run on our roads.

Key Words
Driverless car, road accident, criminal responsibility.

______________________________________________________________________________________

Kazimierz J. Pawelec
Dopuszczalność udziału pełnomocnika w czynnościach niepowtarzalnych w sprawach o wypadki drogowe

Streszczenie
W sprawach o wypadki drogowe ich uczestnicy mają ustawowy obowiązek pozostania na miejscach zdarzenia oraz poddania się określonym czynnościom dowodowym, w tym badaniu sprawności psychomotorycznej, oględzinom ciała, odzieży itd. Status prawny takich osób nie został dokładnie określony. Autor prezentuje pogląd, że osoby te mają status zatrzymanych, z czym wiążą się określone, a istotne konsekwencje. Wskazuje, że znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r., przewidują, iż zatrzymanego należy pouczyć o możliwości odbycia bezpośredniej rozmowy z adwokatem lub radcą prawnym. Osoby te będą realizowały funkcje obrończe, chociaż będą pełnomocnikami. Ich uprawnieniem będzie również uczestnictwo w czynnościach niepowtarzalnych, oraz zgłaszanie uwag co do ich przebiegu i dokumentowania. Tym zagadnieniem poświęcona jest niniejsza publikacja. Autor wskazuje na szereg istotnych kwestii (w tym także kontrowersyjnych), dotyczących określenia chwili zatrzymania, możliwości ustanowienia pełnomocnika, jak również konieczności uzyskania przez zatrzymanego pełnej informacji procesowej, dotyczącej posiadanych uprawnień. Publikacja dotyczy stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 r., a więc omawia zagadnienia zupełnie nowe, które nie doczekały się jeszcze jakiegokolwiek orzecznictwa istotnego dla praktyki.

Słowa kluczowe
Uczestnicy wypadku, podejrzewany, pełnomocnik, czynności niepowtarzalne, informacja procesowa.

Admissibility of the participation of an attorney in non-repeatable activities in road accident cases

Abstract

In road collision penal cases the participants have the legal duty to stay at the scene of the accident and submit to certain procedures including psychomotoric tests, body examinations etc. The legal status of such persons is not defined precisely. In the author’s opinion they detained persons, which leads to serious consequences. He points out that the amended regulations of the Polish Penal Law Procedure act (which will become valid on July 1, 2015) state that these persons should be informed of their right to see and talk to their attorney. The attorney will act as a defence lawyer, and as such he will have a right to participate in non-repeatable actions, file complaints about such actions and their documentation. The author highlights some controversial issues related to the definition of the time of detention, the right to appoint an attorney, etc. The publication describes the state of the regulations on July 1, 2015, so it discusses completely new issues that so far have not been presented in legal literature.

Key Words
Accident participants, suspect, attorney, non-repeatable procedures, trial information.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
O bezpiecznym odstępie raz jeszcze (i miejmy nadzieję ostatni)

Streszczenie
Artykuł zawiera odniesienie się autora do polemicznych uwag zawartych w artykule R. Zahorskiego pt. „Logika działania gatunku homo sapiens i jej znaczenie w procesie myślenia. Artykuł polemiczno-dydaktyczny”, zamieszczonym w „Paragrafie na Drodze” 2015, nr 3. Merytorycznym przedmiotem sporu jest problem bezpiecznego odstępu między pojazdami. Autor nie podziela argumentów polemisty i wykazuje ich niezasadność.

Słowa kluczowe
Bezpieczny odstęp, hamowanie, poślizg, ruch drogowy.

On keeping a safe distance one more time (and let’s hope it’s the last one)

Abstract

The article contains a reference by the author to the polemical comments contained in R. Zahorski’s article titled ‘The logic behind the actions of a member of the species Homo sapiens and its significance in the process of thinking. A polemical didactic article’, published in ‘Paragraf na Drodze’ 2015, no. 3. The subject of the conflict is the issue of a safe distance between vehicles. The author does not share the views of the polemicist and shows their lack of justification.

Key Words
Safe distance, braking, skid, road traffic.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Wypadek na skrzyżowaniu na terenie szpitala

Streszczenie
Artykuł dotyczy postępowania w sprawie wypadku, do którego doszło na drodze wewnętrznej, na terenie szpitala. Wypadek polegał na niegroźnym w skutkach potrąceniu pieszego, przekraczającego jezdnię w rejonie skrzyżowania dróg wewnętrznych, przez samochód skręcający w tę drogę, którą pieszy przekraczał. Omawiając przebieg postępowania w tej sprawie, autor wskazuje na błędy jednego z powołanych biegłych. Wskazuje także i kładzie nacisk na to, że zakresy opinii zleconych biegłym przez orzeŹkające w tej sprawie organy były zbyt szerokie, obejmując takie zagadnienia, któŹre organ procesowy może i powinien rozstrzygać sam.

Słowa kluczowe
Potrącenie pieszego, celowość opinii biegłego, zakres opinii, uprawnienia organu pro-cesowego.

Accident at an intersection on the premises of a hospital

Abstract

The article concerns proceedings in the case of an accident that occurred on an internal road on the premises of a hospital. In the accident a pedestrian who was crossing a road at an intersection of internal roads was hit, with no serious injuries, by a car turning into the road that the pedestrian was crossing. Discussing the course of the proceedings in this matter, the author indicates the mistakes of one of the appointed experts. He also indicates and puts emphasis on the fact that the scopes of the opinions that the experts were commissioned to carry out by the bodies adjudicating in this case were too broad, encompassing issues that an adjudicating body can and should deal with itself.

Key Words
Hitting a pedestrian, usefulness of an expert opinion, the scope of an opinion, the powers of the procedural body..

______________________________________________________________________________________

Paweł Majewski
Nietrzeźwość jako znamię typu czynu zabronionego. Rys historyczny

Streszczenie
Autor, w ujęciu historycznym, omawia problem stanu nietrzeźwości jako znamienia typu czynu zabronionego. Przedstawia proces wprowadzania do polskiego systemu prawa karnego pojęcia stanu nietrzeźwości, wprowadzane zmiany i aktualnie obowiązujące zasady odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przytacza normy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i we krwi, jakie są dopuszczalne w Polsce, na tle innych krajów.

Słowa kluczowe
Alkomat, alkohol, stężenie, krew, nietrzeźwość.

State of intoxication as the mark of the type of an offence. Historical view

Abstract

The author presents the state of intoxication as the mark of the type of an offence. Its process of introduction to the Polish penal system, changes and rules of criminal responsibility are presented, as well as standards, acceptable in Poland and other countries, concerning the content of alcohol in exhaled air and in blood.

Key Words
Alcomate, alcohol, blood, intoxication, content.

______________________________________________________________________________________

Włodzimierz Treter
Wypadek z udziałem motocykla na łuku drogi. Niektóre aspekty rekonstrukcji

Streszczenie
Autor, na podstawie literatury i własnych analiz, omawia niektóre przypadki, w których na łuku drogi dochodzi do przewrócenia się motocykla. Opisuje przyczyny, dla których dochodzi do takich sytuacji, oraz niektóre problemy związane z rekonstrukcją takich zdarzeń. Przedstawia sposób obliczania możliwego do osiągnięcia opóźnienia hamowania motocykla na łuku drogi, przy uwzględnieniu zmieniającego się kąta pochylenia motocykla.

Słowa kluczowe
Motocykl, jazda po łuku, zagrożenie, manewry obronne, upadek.

Accident involving a motorcycle on a bend of a road. Some aspects of reconstruction

Abstract

On the basis of the literature and his own analyses, the author discusses selected accidents in which a motorbike fell over on a bend in a road. He describes the causes of such situations and some problems linked with the reconstruction of such events. He presents a way of calculating the deceleration of a motorbike that can be achieved on a bend in the road, taking into account the changing tilt angle of the motorcycle.

Key Words
Motorcycle, riding on a bend, threat, defensive manoeuvres, fall.

______________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów